Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1988:1 - SFS 1989:1111[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1988:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1988:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988  
  SFS 1988:15 Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare  
  SFS 1988:23 /r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;  
  SFS 1988:31 Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.  
  SFS 1988:57 Förordning (1988:57) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1988:58 Förordning (1988:58) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg  
  SFS 1988:97 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.  
  SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet  
  SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet  
  SFS 1988:144 Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler  
  SFS 1988:146 Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1988:149 Förordning (1988:149) om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen  
  SFS 1988:150 Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;  
  SFS 1988:160 /r1/ Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp;  
  SFS 1988:170 /r1/ Förordning (1988:170) om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön;  
  SFS 1988:177 Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken  
  SFS 1988:204 /r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;  
  SFS 1988:235 Förordning (1988:235) om vissa länsstyrelseföreskrifter på sjötrafikens område  
  SFS 1988:243 Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter  
  SFS 1988:244 Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program  
  SFS 1988:249 Tillkännagivande (1988:249) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1988:254 Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål  
  SFS 1988:336 Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige  
  SFS 1988:349 /r1/ Förordning (1988:349) om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp;  
  SFS 1988:351 /r1/ Lag (1988:351) om tillämpning av valutalagen (1939:350);  
  SFS 1988:377 /r1/ Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket;  
  SFS 1988:411 /r1/ Förordning (1988:411) om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet;  
  SFS 1988:490 /r1/ Förordning (1988:490) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1988/89;  
  SFS 1988:512 /r1/ Förordning (1988:512) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1989 och höstterminen 1989;  
  SFS 1988:530 Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall  
  SFS 1988:539 Djurskyddsförordning (1988:539)  
  SFS 1988:563 Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar  
  SFS 1988:582 Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar  
  SFS 1988:593 Lag (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1988:609 Lag (1988:609) om målsägandebiträde  
  SFS 1988:688 Lag (1988:688) om kontaktförbud  
  SFS 1988:691 Förordning (1988:691) om kontaktförbud  
  SFS 1988:695 Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.  
  SFS 1988:700 /r1/ Förordning (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;  
  SFS 1988:723 /r1/ Förordning (1988:723) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988--den 30 juni 1989;  
  SFS 1988:777 Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier  
  SFS 1988:782 Lag (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet  
  SFS 1988:842 Förordning (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen  
  SFS 1988:870 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  
  SFS 1988:893 Förordning (1988:893) om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger  
  SFS 1988:932 Förordning (1988:932) om statsbidrag till handikappanpassning av viss kollektivtrafik;  
  SFS 1988:934 Förordning (1988:934) om statsbidrag till vissa trafiksignalanläggningar  
  SFS 1988:950 Kulturmiljölag (1988:950)  
  SFS 1988:972 Förordning (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län  
  SFS 1988:1085 Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1085) för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;  
  SFS 1988:1137 Förordning (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen  
  SFS 1988:1188 Kulturmiljöförordning (1988:1188)  
  SFS 1988:1205 /r1/ Lag (1988:1205); med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;  
  SFS 1988:1207 /r1/ Förordning (1988:1207); om tull för äpplen och päron;  
  SFS 1988:1212 /r1/ Förordning (1988:1212) om räntereglering för försäkringsföretag;  
  SFS 1988:1215 Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.  
  SFS 1988:1321 /r1/ Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;  
  SFS 1988:1366 Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare  
  SFS 1988:1385 Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank  
  SFS 1988:1419 Lag (1988:1419) om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område;  
  SFS 1988:1461 Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike  
  SFS 1988:1465 Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård  
  SFS 1988:1473 Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål  
  SFS 1988:1515 Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor  
  SFS 1988:1536 Förordning (1988:1536) om ränta för år 1989 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1988:1547 /r1/ Förordning (1988:1547) om ränta på studielån för år 1989;  
  SFS 1988:1574 /r1/ Förordning (1988:1574) om basbelopp för år 1989;  
  SFS 1988:1609 Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1609) till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;  
  SFS 1988:1612 Statistiska centralbyråns kungörelse (1988:1612) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1988:1614 Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien  
  SFS 1989:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1989:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1989  
  SFS 1989:2 Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1989:14 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn  
  SFS 1989:24 Förordning (1989:24) om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg  
  SFS 1989:27 Förordning (1989:27) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1989/90  
  SFS 1989:29 Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system  
  SFS 1989:31 Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter  
  SFS 1989:40 /r1/ Förordning (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer;  
  SFS 1989:41 Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst  
  SFS 1989:46 Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst  
  SFS 1989:53 Förordning (1989:53) om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet  
  SFS 1989:56 Förordning (1989:56) om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet  
  SFS 1989:60 Förordning (1989:60) om tillsättning av tjänster vid statens energiverk  
  SFS 1989:61 Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt  
  SFS 1989:62 Riksbankens föreskrifter (1989:62) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor  
  SFS 1989:97 Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien  
  SFS 1989:102 Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande  
  SFS 1989:103 Förordning (1989:103) om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli--31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger  
  SFS 1989:142 /r1/ Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;  
  SFS 1989:149 Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.  
  SFS 1989:152 Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten  
  SFS 1989:177 Förordning (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn  
  SFS 1989:181 Förordning (1989:181) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall  
  SFS 1989:184 Tillkännagivande (1989:184) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1989:185 Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ  
  SFS 1989:186 Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter  
  SFS 1989:253 Lag (1989:253) om allmänna helgdagar  
  SFS 1989:263 Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning  
  SFS 1989:281 Förordning (1989:281) om Jordfonden  
  SFS 1989:285 /r1/ Lag (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990;  
  SFS 1989:409 /r1/ Förordning (1989:409) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;  
  SFS 1989:442 /r1/ Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350);  
  SFS 1989:480 Förordning (1989:480) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1989/90  
  SFS 1989:485 /r1/ Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;  
  SFS 1989:500 Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet  
  SFS 1989:527 Förordning (1989:527) om riksmätplatser  
  SFS 1989:532 Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg  
  SFS 1989:548 Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg  
  SFS 1989:567 Lag (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.  
  SFS 1989:590 /r1/ Förordning (1989:590) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989--den 30 juni 19901;  
  SFS 1989:604 /r1/ Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;  
  SFS 1989:624 Förordning (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga  
  SFS 1989:632 /r1/ Förordning (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;  
  SFS 1989:634 Lag (1989:634) om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension  
  SFS 1989:676 Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand  
  SFS 1989:677 Förordning (1989:677) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1989:686 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern  
  SFS 1989:691 Lag (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien  
  SFS 1989:696 /r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;  
  SFS 1989:698 Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1989:716 Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor;  
  SFS 1989:809 Förordning (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge  
  SFS 1989:813 Förordning (1989:813) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien  
  SFS 1989:814 Förordning (1989:814) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand  
  SFS 1989:818 /r1/ Riksbankens föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor;  
  SFS 1989:824 Förordning (1989:824) om statligt stöd till fartygsfinansiering  
  SFS 1989:844 Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.  
  SFS 1989:891 Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning  
  SFS 1989:894 Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe  
  SFS 1989:901 Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern  
  SFS 1989:929 Förordning (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst  
  SFS 1989:978 Prisregleringslag (1989:978)  
  SFS 1989:1007 Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring  
  SFS 1989:1008 Förordning (1989:1008) om ränta för år 1990 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1989:1015 Tillkännagivande (1989:1015) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1989:1042 /r1/ Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 1990;  
  SFS 1989:1070 /r1/ Förordning (1989:1070) om ränta på studielån för år 1990;  
  SFS 1989:1071 Förordning (1989:1071) om räntereglering för försäkringsföretag  
  SFS 1989:1074 Statistiska centralbyråns kungörelse (1989:1074) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1989:1111 Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:1111) om ändring av vissa skadelivräntor