Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1986:1 - SFS 1987:1346[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1986:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1986:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986  
  SFS 1986:4 Förordning (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet  
  SFS 1986:17 Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1986:21 Förordning (1986:21) om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen;  
  SFS 1986:22 Tillkännagivande (1986:22) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1986:45 Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA  
  SFS 1986:68 Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87  
  SFS 1986:76 Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica  
  SFS 1986:98 Lag (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser  
  SFS 1986:99 Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)  
  SFS 1986:116 Förordning (1986:116) med provisoriska föreskrifter om uppdragsutbildning i anslutning till gymnasieskolan  
  SFS 1986:153 Tillkännagivande (1986:153) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1986:163 Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare  
  SFS 1986:172 Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.  
  SFS 1986:213 Tillkännagivande (1986:213) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1986:255 Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött  
  SFS 1986:259 Förordning (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket  
  SFS 1986:275 Förordning (1986:275) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987  
  SFS 1986:276 Förordning (1986:276) om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade  
  SFS 1986:280 Förordning (1986:280) om försöksverksamhet med ett friare utnyttjande av resurserna för vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på arbetsplatser  
  SFS 1986:300 Sjötrafikförordning (1986:300)  
  SFS 1986:305 Svävarfartsförordning (1986:305)  
  SFS 1986:371 Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn  
  SFS 1986:386 Barnbidragsförordning (1986:386)  
  SFS 1986:419 Förordning (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län  
  SFS 1986:453 Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.  
  SFS 1986:468 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt  
  SFS 1986:498 Lag (1986:498) om tillämpning av valutalagen (1939:350)  
  SFS 1986:562 Förordning (1986:562) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1986/87  
  SFS 1986:595 Lag (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan  
  SFS 1986:631 Förordning (1986:631) om belopp för år 1985 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1986:687 Förordning (1986:687) om dykarcertifikat m.m.  
  SFS 1986:700 Tillkännagivande (1986:700) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1986:701 Förordning (1986:701) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under höstterminen 1986--höstterminen 1987  
  SFS 1986:710 Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter  
  SFS 1986:728 Förordning (1986:728) om allmän kyrkoavgift för år 1987  
  SFS 1986:732 Förordning (1986:732) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan  
  SFS 1986:733 Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica  
  SFS 1986:762 Förordning (1986:762) om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning  
  SFS 1986:765 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän  
  SFS 1986:796 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre  
  SFS 1986:797 Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1986:850 Förordning (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer;  
  SFS 1986:855 Förordning (1986:855) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1987  
  SFS 1986:856 Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken  
  SFS 1986:912 Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan  
  SFS 1986:1009 Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.  
  SFS 1986:1020 Lag (1986:1020) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor  
  SFS 1986:1025 Förordning (1986:1025) om ränta för år 1987 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1986:1027 Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina  
  SFS 1986:1028 Förordning (1986:1028) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  SFS 1986:1042 Lag (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader  
  SFS 1986:1080 Förordning (1986:1080) med vissa provisoriska föreskrifter om gymnasieskolan  
  SFS 1986:1081 Förordning (1986:1081) med vissa provisoriska bestämmelser om gymnasieskolans skolledning och skolledningsbidrag m.m.  
  SFS 1986:1140 Förordning (1986:1140) om lönemedel som inte har betalats ut på grund av arbetskonflikt  
  SFS 1986:1142 Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter  
  SFS 1986:1202 Lag (1986:1202) med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp  
  SFS 1986:1204 Förordning (1986:1204) om räntereglering för försäkringsföretag  
  SFS 1986:1242 Lag (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  
  SFS 1986:1255 Förordning (1986:1255) om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg  
  SFS 1986:1256 Förordning (1986:1256) om basbelopp för år 1987  
  SFS 1986:1283 Lag (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar  
  SFS 1986:1428 Försäkringsinspektionens kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1986:1429 Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1987:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1987:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1987  
  SFS 1987:14 Förordning (1987:14) om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands  
  SFS 1987:23 Förordning (1987:23) om allmänt prisstopp, m. m.  
  SFS 1987:24 Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.  
  SFS 1987:26 Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner  
  SFS 1987:56 Förordning (1987:56) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg  
  SFS 1987:74 Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975  
  SFS 1987:79 Förordning (1987:79) om medelvärde för år 1986 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1987:85 Förordning (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika  
  SFS 1987:86 Förordning (1987:86) med vissa provisoriska bestämmelser om skolledning och skolledningsresurser m.m. för kommunal utbildning för vuxna  
  SFS 1987:103 Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland  
  SFS 1987:147 Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län  
  SFS 1987:198 Förordning (1987:198) om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation  
  SFS 1987:206 Lag (1987:206) om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering  
  SFS 1987:220 Förordning (1987:220) om tillsättande av tjänster som försäkringssekreterare vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa  
  SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)  
  SFS 1987:240 Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor  
  SFS 1987:259 Jaktlag (1987:259)  
  SFS 1987:269 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död  
  SFS 1987:273 Förordning (1987:273) om belopp för år 1986 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1987:274 Förordning (1987:274) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988  
  SFS 1987:283 Förordning (1987:283) om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden  
  SFS 1987:359 Förordning (1987:359) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplanering en för gamla, handikappade och långvarigt sjuka  
  SFS 1987:361 Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.  
  SFS 1987:387 Lag (1987:387) om tillämpning av valutalagen (1939:350);  
  SFS 1987:395 Förordning (1987:395) om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning  
  SFS 1987:430 Förordning (1987:430) om tillsättande av vissa tjänster vid patentbesvärsrätten  
  SFS 1987:439 Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga  
  SFS 1987:442 Lag (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)  
  SFS 1987:443 Lag (1987:443) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)  
  SFS 1987:444 Lag (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)  
  SFS 1987:446 Förordning (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)  
  SFS 1987:452 Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna  
  SFS 1987:497 Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser  
  SFS 1987:535 Förordning (1987:535) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare  
  SFS 1987:585 Förordning (1987:585) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1987/88  
  SFS 1987:619 Sparbankslag (1987:619)  
  SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)  
  SFS 1987:705 Förordning (1987:705) om utbetalning av vissa statliga personalpensionsförmåner för tiden juli--december 1987  
  SFS 1987:725 Förordning (1987:725) om skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar  
  SFS 1987:744 Förordning (1987:744) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1987/88  
  SFS 1987:770 Förordning (1987:770) om allmän kyrkoavgift för år 1988  
  SFS 1987:778 Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning  
  SFS 1987:788 Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken  
  SFS 1987:789 Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem  
  SFS 1987:822 Lag (1987:822) om internationella köp  
  SFS 1987:845 Förordning (1987:845) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1988 och höstterminen 1988  
  SFS 1987:899 Förordning (1987:899) om statliga parkeringsplatser  
  SFS 1987:905 Jaktförordning (1987:905)  
  SFS 1987:916 Konkursförordning (1987:916)  
  SFS 1987:938 Nationalparksförordning (1987:938)  
  SFS 1987:963 Förordning (1987:963) om inställande av vissa inskrivningsdagar under år 1988  
  SFS 1987:965 Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas  
  SFS 1987:988 Förordning (1987:988) om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag  
  SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret  
  SFS 1987:1058 Förordning (1987:1058) om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift;  
  SFS 1987:1101 Personalföreträdarförordning (1987:1101)  
  SFS 1987:1115 Förordning (1987:1115) om införande av ny tullagstiftning  
  SFS 1987:1132 /r1/ Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);  
  SFS 1987:1152 /r1/ Förordning (1987:1152) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;  
  SFS 1987:1153 Förordning (1987:1153) om ränta för år 1988 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1987:1179 Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor  
  SFS 1987:1182 Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz  
  SFS 1987:1188 /r1/ Lag (1987:1188) om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer;  
  SFS 1987:1202 /r1/ Förordning (1987:1202) om räntereglering för försäkringsföretag;  
  SFS 1987:1227 /r1/ Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988;  
  SFS 1987:1245 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda  
  SFS 1987:1260 Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda  
  SFS 1987:1262 Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)  
  SFS 1987:1290 /r1/ Förordning (1987:1290) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;  
  SFS 1987:1318 Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension  
  SFS 1987:1323 /r1/ Förordning (1987:1323) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;  
  SFS 1987:1325 /r1/ Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet;  
  SFS 1987:1333 /r1/ Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;  
  SFS 1987:1336 /r1/ Lag (1987:1336) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland;  
  SFS 1987:1343 Statistiska centralbyråns kungörelse (1987:1343) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1987:1346 Försäkringsinspektionens kungörelse (1987:1346) om ändring av vissa skadelivräntor