Detaljerad information om författningarna
  SFS 1984:3 Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet  
  SFS 1984:14 Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet  
  SFS 1984:58 Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor  
  SFS 1984:95 Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1984:111 Tjänstledighetsförordning (1984:111)  
  SFS 1984:140 Förordning (1984:140) om allmän tolk  
  SFS 1984:176 Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1984:246 Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago  
  SFS 1984:292 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare  
  SFS 1984:318 Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering  
  SFS 1984:321 Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering  
  SFS 1984:382 Lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation  
  SFS 1984:387 Polislag (1984:387)  
  SFS 1984:404 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter  
  SFS 1984:406 Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter  
  SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel  
  SFS 1984:487 Förordning (1984:487) om hyresstopp  
  SFS 1984:533 Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.  
  SFS 1984:535 Förordning (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning  
  SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet  
  SFS 1984:692 Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret  
  SFS 1984:707 Tillkännagivande (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1984:750 Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1984:765 Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister  
  SFS 1984:778 Förordning (1984:778) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;  
  SFS 1984:779 Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";  
  SFS 1984:780 Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;  
  SFS 1984:809 Förordning (1984:809) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka  
  SFS 1984:819 Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar  
  SFS 1984:831 Mönstringsförordning (1984:831)  
  SFS 1984:890 Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land  
  SFS 1984:908 Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.  
  SFS 1984:932 Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland  
  SFS 1984:936 Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige  
  SFS 1984:983 Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning  
  SFS 1984:985 Förordning (1984:985) om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd  
  SFS 1984:1014 Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.  
  SFS 1984:1042 Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter  
  SFS 1984:1043 Förordning (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag  
  SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt  
  SFS 1984:1127 Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål  
  SFS 1984:1138 Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1985:12 Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus  
  SFS 1985:33 Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1985:49 Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago  
  SFS 1985:68 Förordning (1985:68) om begränsningsfond  
  SFS 1985:79 Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1985:96 Förordning (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen  
  SFS 1985:123 Förordning (1985:123) om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasieskolan  
  SFS 1985:125 Tandvårdslag (1985:125)  
  SFS 1985:126 Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart  
  SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter  
  SFS 1985:161 Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:201 Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik  
  SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten  
  SFS 1985:236 Förordning (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar  
  SFS 1985:255 Förordning (1985:255) om undantag från skyldigheten att ledigkungöra vissa tjänster vid arbetsmarknadsverket  
  SFS 1985:277 Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden  
  SFS 1985:286 Tillkännagivande (1985:286) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1985:312 Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland  
  SFS 1985:315 Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland  
  SFS 1985:335 Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster  
  SFS 1985:354 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  SFS 1985:357 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor  
  SFS 1985:506 Lag (1985:506) om vissa flyttningsersättningar  
  SFS 1985:548 Förordning (1985:548) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1985/86  
  SFS 1985:582 Lag (1985:582) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1985/86  
  SFS 1985:613 Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare  
  SFS 1985:658 Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället  
  SFS 1985:704 Tillkännagivande (1985:704) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1985:705 Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:706 Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:716 Konsumenttjänstlag (1985:716)  
  SFS 1985:728 Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet  
  SFS 1985:743 Förordning (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret  
  SFS 1985:745 Förordning (1985:745) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om lokala trafikföreskrifter i vissa fall  
  SFS 1985:754 Förordning (1985:754) om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet  
  SFS 1985:781 Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.  
  SFS 1985:782 Förordning (1985:782) om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner  
  SFS 1985:788 Förordning (1985:788) om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner  
  SFS 1985:796 Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.  
  SFS 1985:827 Förordning (1985:827) om belopp för år 1984 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1985:876 Förordning (1985:876) om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligtnaturvårdslagen (1964:822), m.m.  
  SFS 1985:877 Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet  
  SFS 1985:885 Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården  
  SFS 1985:891 Riksrevisionsverkets cirkulär (1985:891) angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);  
  SFS 1985:900 Förordning (1985:900) om försöksverksamhet i Stockholms kommun med utmärkning av vissa parkeringsplatser  
  SFS 1985:907 Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.  
  SFS 1985:949 Förordning (1985:949) om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet  
  SFS 1985:972 Förordning (1985:972) om statsbidrag för budgetåret 1985/86 till anordnande av daghem och fritidshem  
  SFS 1985:982 Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats  
  SFS 1985:988 Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.  
  SFS 1985:997 Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar  
  SFS 1985:1002 Lag (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet  
  SFS 1985:1003 Lag (1985:1003) om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård  
  SFS 1985:1005 Lag (1985:1005) om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension  
  SFS 1985:1039 Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1985:1071 Förordning (1985:1071) om ränta för år 1986 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1985:1073 Lag (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning  
  SFS 1985:1075 Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.  
  SFS 1985:1089 Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område  
  SFS 1985:1123 Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:1123) om ändring av vissa skadelivräntor