Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1982:29 - SFS 1983:1127[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1982:29 Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd  
  SFS 1982:46 Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:46) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1982:69 Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1982:70 Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien  
  SFS 1982:71 Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.  
  SFS 1982:78 Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet  
  SFS 1982:80 Lag (1982:80) om anställningsskydd  
  SFS 1982:117 Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål  
  SFS 1982:129 Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall  
  SFS 1982:156 Tillkännagivande (1982:156) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1982:170 Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.  
  SFS 1982:188 Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.  
  SFS 1982:198 Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall  
  SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet;  
  SFS 1982:268 Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen  
  SFS 1982:269 Lag (1982:269) om Sveriges flagga  
  SFS 1982:270 Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar  
  SFS 1982:306 Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige  
  SFS 1982:314 Förordning (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten  
  SFS 1982:315 Lag (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser  
  SFS 1982:316 Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor  
  SFS 1982:327 Förordning (1982:327) om notarius publicus  
  SFS 1982:352 Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt  
  SFS 1982:366 Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan  
  SFS 1982:395 Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning  
  SFS 1982:417 Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt  
  SFS 1982:427 Förordning (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall  
  SFS 1982:492 Förordning (1982:492) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83  
  SFS 1982:502 Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ  
  SFS 1982:517 Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti  
  SFS 1982:551 Förordning (1982:551) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.  
  SFS 1982:569 Förordning (1982:569) om lotsning m.m.  
  SFS 1982:600 Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond  
  SFS 1982:636 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel  
  SFS 1982:668 Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner  
  SFS 1982:673 Arbetstidslag (1982:673)  
  SFS 1982:707 Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea  
  SFS 1982:709 Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern  
  SFS 1982:756 Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)  
  SFS 1982:789 Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten  
  SFS 1982:801 Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1982:805 Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.  
  SFS 1982:814 Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.  
  SFS 1982:840 Förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag  
  SFS 1982:842 Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän  
  SFS 1982:887 Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet  
  SFS 1982:901 Arbetstidsförordning (1982:901)  
  SFS 1982:948 Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång  
  SFS 1982:963 Lag (1982:963) om rymdverksamhet  
  SFS 1982:984 Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea  
  SFS 1982:985 Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern  
  SFS 1982:986 Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag  
  SFS 1982:990 Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan  
  SFS 1982:993 Förordning (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m. m.  
  SFS 1982:996 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1982:996) om rikets indelning i domsagor /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1982:996) om tingsrätternas domkretsar  
  SFS 1982:1004 Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen  
  SFS 1982:1005 Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen  
  SFS 1982:1069 Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet  
  SFS 1982:1070 Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun  
  SFS 1982:1077 Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser  
  SFS 1982:1161 Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar  
  SFS 1982:1227 Förordning (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen  
  SFS 1982:1255 Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen  
  SFS 1982:1281 Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1982:1284 Försäkringsinspektionens kungörelse (1982:1284) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1983:6 Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 1983:22 Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet  
  SFS 1983:45 Tillkännagivande (1983:45) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1983:124 Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning  
  SFS 1983:138 Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor  
  SFS 1983:139 Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner  
  SFS 1983:140 Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg  
  SFS 1983:147 Lag (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin  
  SFS 1983:162 Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser  
  SFS 1983:181 Tillkännagivande (1983:181) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1983:182 Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien  
  SFS 1983:190 Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.  
  SFS 1983:203 Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan  
  SFS 1983:260 Förordning (1983:260) om beräkningen av vissa statliga bruttopensionsförmåner;  
  SFS 1983:293 Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn  
  SFS 1983:294 Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled  
  SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet  
  SFS 1983:368 Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område  
  SFS 1983:382 Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna  
  SFS 1983:408 Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1983:476 Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien  
  SFS 1983:490 Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.  
  SFS 1983:534 Lag (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh  
  SFS 1983:582 Förordning (1983:582) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1983/84  
  SFS 1983:682 Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.  
  SFS 1983:687 Förordning (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.  
  SFS 1983:737 Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån  
  SFS 1983:744 Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal  
  SFS 1983:769 Förordning (1983:769) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan  
  SFS 1983:790 Förordning (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän  
  SFS 1983:818 Förordning (1983:818) om överförande av vissa uppgifter till centrala studiestödsnämnden  
  SFS 1983:826 Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga  
  SFS 1983:835 Förordning (1983:835) om fortsatt försöksverksamhet med rätt för vissa tulltjänstemän att erhålla uppgifter från polisregister  
  SFS 1983:857 Förordning (1983:857) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien  
  SFS 1983:858 Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh  
  SFS 1983:912 Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka  
  SFS 1983:929 Mönstringslag (1983:929)  
  SFS 1983:1011 Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929  
  SFS 1983:1015 Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser  
  SFS 1983:1021 Förordning (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.  
  SFS 1983:1046 Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.  
  SFS 1983:1080 Lag (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén  
  SFS 1983:1097 Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.  
  SFS 1983:1099 Förordning (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten  
  SFS 1983:1126 Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1983:1127 Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor