Detaljerad information om författningarna
  SFS 1980:20 Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet  
  SFS 1980:70 Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1980:123 Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen  
  SFS 1980:133 Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor  
  SFS 1980:152 Containerlag (1980:152)  
  SFS 1980:301 Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg  
  SFS 1980:307 Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  SFS 1980:398 Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik  
  SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg  
  SFS 1980:447 Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.  
  SFS 1980:565 Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp  
  SFS 1980:578 Lag (1980:578) om ordningsvakter  
  SFS 1980:589 Ordningsvaktsförordning (1980:589)  
  SFS 1980:607 Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter  
  SFS 1980:613 Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1980:616 Förordning (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché  
  SFS 1980:631 Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.  
  SFS 1980:640 Containerförordning (1980:640)  
  SFS 1980:659 Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt  
  SFS 1980:770 Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen  
  SFS 1980:789 Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg  
  SFS 1980:848 Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder  
  SFS 1980:863 Förordning (1980:863) om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.  
  SFS 1980:864 Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien  
  SFS 1980:896 Förordning (1980:896) om viltvårdsområden  
  SFS 1980:966 Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.  
  SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter  
  SFS 1980:996 Försäkringsinspektionens kungörelse (1980:996) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1980:1030 Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion  
  SFS 1980:1068 Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån  
  SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  SFS 1980:1131 Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland  
  SFS 1980:1132 Förordning (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.  
  SFS 1981:6 Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land  
  SFS 1981:7 Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land  
  SFS 1981:48 Tillkännagivande (1981:48) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1981:129 Förordning (1981:129) om statsbidrag för redovisningsåret 1979/80 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.  
  SFS 1981:130 Preskriptionslag (1981:130)  
  SFS 1981:131 Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer  
  SFS 1981:185 Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1981:324 Lag (1981:324) om medborgarvittnen  
  SFS 1981:327 Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)  
  SFS 1981:340 Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.  
  SFS 1981:366 Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt  
  SFS 1981:369 Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom  
  SFS 1981:381 Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen  
  SFS 1981:533 Lag (1981:533) om fiskevårdsområden  
  SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet  
  SFS 1981:600 Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete  
  SFS 1981:632 Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.  
  SFS 1981:648 Krigsveterinärförordning (1981:648)  
  SFS 1981:655 Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn  
  SFS 1981:665 Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd  
  SFS 1981:731 Förordning (1981:731) om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981  
  SFS 1981:739 Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.  
  SFS 1981:772 Riksrevisionsverkets cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser;  
  SFS 1981:774 Utsökningsbalk (1981:774)  
  SFS 1981:775 Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken  
  SFS 1981:955 Kreditupplysningsförordning (1981:955)  
  SFS 1981:956 Inkassoförordning (1981:956)  
  SFS 1981:967 Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse  
  SFS 1981:971 Tillkännagivande (1981:971) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1981:977 Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering  
  SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)  
  SFS 1981:991 Förordning (1981:991) om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.  
  SFS 1981:994 Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 1981:1006 Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien  
  SFS 1981:1007 Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.  
  SFS 1981:1064 Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol  
  SFS 1981:1104 Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler  
  SFS 1981:1137 Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset  
  SFS 1981:1170 Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1981:1265 Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.  
  SFS 1981:1293 Förordning (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  SFS 1981:1310 Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.  
  SFS 1981:1311 Förordning (1981:1311) om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål  
  SFS 1981:1363 Lag (1981:1363) om notarius publicus  
  SFS 1981:1370 Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter