Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1970:16 - SFS 1974:1081[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1970:16 Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen  
  SFS 1970:60 Strafföreläggandekungörelse (1970:60)  
  SFS 1970:68 Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan  
  SFS 1970:81 Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1970:86 Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.  
  SFS 1970:98 Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;  
  SFS 1970:144 Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa  
  SFS 1970:215 Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt  
  SFS 1970:264 Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor  
  SFS 1970:299 Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre  
  SFS 1970:300 Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre  
  SFS 1970:340 Förordning (1970:340) om skolskjutsning  
  SFS 1970:344 Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar  
  SFS 1970:375 Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling  
  SFS 1970:485 Mönsterskyddslag (1970:485)  
  SFS 1970:486 Mönsterskyddsförordning (1970:486)  
  SFS 1970:498 Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar  
  SFS 1970:517 Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem  
  SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)  
  SFS 1970:710 Kungörelse (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling  
  SFS 1970:912 Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande  
  SFS 1970:927 Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 1970:943 Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete  
  SFS 1970:979 Förmånsrättslag (1970:979)  
  SFS 1970:980 Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst  
  SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)  
  SFS 1970:989 Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen  
  SFS 1970:990 Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning  
  SFS 1970:991 Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning  
  SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)  
  SFS 1970:995 Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken  
  SFS 1970:996 Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet  
  SFS 1970:997 Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark  
  SFS 1970:1029 Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp  
  SFS 1971:14 Kungörelse (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.  
  SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)  
  SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)  
  SFS 1971:99 Statistiska centralbyråns kungörelse (1971:99) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1971:118 Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade  
  SFS 1971:130 Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda  
  SFS 1971:139 Lag (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar  
  SFS 1971:171 Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet  
  SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar  
  SFS 1971:291 Förvaltningsprocesslag (1971:291)  
  SFS 1971:309 Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål  
  SFS 1971:437 Rennäringslag (1971:437)  
  SFS 1971:519 Kungl.Maj:ts kungörelse (1971:519) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften  
  SFS 1971:526 Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser  
  SFS 1971:703 Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken  
  SFS 1971:762 Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)  
  SFS 1971:933 Förordning (1971:933) om rättsstatistiken  
  SFS 1971:948 Väglag (1971:948)  
  SFS 1971:965 Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands  
  SFS 1971:1037 Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering  
  SFS 1971:1065 Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar  
  SFS 1971:1078 Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar  
  SFS 1971:1086 Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering  
  SFS 1971:1152 Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden  
  SFS 1971:1217 Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken  
  SFS 1972:17 Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.  
  SFS 1972:49 Lag (1972:49) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto  
  SFS 1972:97 Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:97) om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1972:114 Lag (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning  
  SFS 1972:115 Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning  
  SFS 1972:116 Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar  
  SFS 1972:119 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall  
  SFS 1972:175 Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.  
  SFS 1972:180 Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.  
  SFS 1972:205 Permutationslag (1972:205)  
  SFS 1972:207 Skadeståndslag (1972:207)  
  SFS 1972:260 Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom  
  SFS 1972:266 Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam  
  SFS 1972:318 Växtskyddslag (1972:318)  
  SFS 1972:421 Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor  
  SFS 1972:435 Lag (1972:435) om överlastavgift  
  SFS 1972:463 Kungörelse (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar  
  SFS 1972:477 Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands  
  SFS 1972:539 Kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.  
  SFS 1972:580 Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:580) om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1972:625 Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier  
  SFS 1972:642 Kungörelse (1972:642) om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen  
  SFS 1972:698 Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen  
  SFS 1972:719 Expropriationslag (1972:719)  
  SFS 1972:727 Expropriationskungörelse (1972:727)  
  SFS 1972:752 Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning  
  SFS 1973:67 Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1973:105 Kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar  
  SFS 1973:188 Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder  
  SFS 1973:196 Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter  
  SFS 1973:213 Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor  
  SFS 1973:214 Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor  
  SFS 1973:261 Kungörelse (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.  
  SFS 1973:282 Sjömanslag (1973:282)  
  SFS 1973:519 Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;  
  SFS 1973:521 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:521) om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg  
  SFS 1973:562 Kungörelse (1973:562) om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut  
  SFS 1973:563 Kungörelse (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag  
  SFS 1973:686 Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen  
  SFS 1973:688 Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna  
  SFS 1973:702 Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;  
  SFS 1973:720 CECA-kungörelse (1973:720)  
  SFS 1973:810 Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.  
  SFS 1973:874 Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:874) om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän  
  SFS 1973:898 Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:898) om Sveriges CECA-avtal  
  SFS 1973:943 Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader  
  SFS 1973:980 Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.  
  SFS 1973:1016 Kungörelse (1973:1016) om införande av ny tullagstiftning  
  SFS 1973:1084 Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag  
  SFS 1973:1144 Ledningsrättslag (1973:1144)  
  SFS 1973:1148 Ledningsrättskungörelse (1973:1148)  
  SFS 1973:1149 Anläggningslag (1973:1149)  
  SFS 1973:1150 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter  
  SFS 1973:1151 Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter  
  SFS 1973:1152 Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter  
  SFS 1973:1165 Anläggningskungörelse (1973:1165)  
  SFS 1973:1173 Kreditupplysningslag (1973:1173)  
  SFS 1974:6 Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar  
  SFS 1974:13 Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder  
  SFS 1974:26 Kungörelse (1974:26) om kupongskatt för person som är bosatt i Israel  
  SFS 1974:69 Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet  
  SFS 1974:70 Kungörelse (1974:70) om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.  
  SFS 1974:110 Statistiska centralbyråns kungörelse (1974:110) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1974:117 Kungl.Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.  
  SFS 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.  
  SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform  
  SFS 1974:156 Firmalag (1974:156)  
  SFS 1974:157 Handelsregisterlag (1974:157)  
  SFS 1974:158 Prokuralag (1974:158);  
  SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.  
  SFS 1974:182 Inkassolag (1974:182)  
  SFS 1974:188 Handelsregisterförordning (1974:188)  
  SFS 1974:191 Lag (1974:191) om bevakningsföretag  
  SFS 1974:204 Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område  
  SFS 1974:211 Bisjukdomslag (1974:211)  
  SFS 1974:212 Bisjukdomsförordning (1974:212)  
  SFS 1974:225 Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"  
  SFS 1974:235 Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.  
  SFS 1974:268 Lag (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige  
  SFS 1974:286 Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.  
  SFS 1974:358 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen  
  SFS 1974:371 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister  
  SFS 1974:579 Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden  
  SFS 1974:595 Abortlag (1974:595)  
  SFS 1974:610 Lag (1974:610) om inrikes vägtransport  
  SFS 1974:615 Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;  
  SFS 1974:661 Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken  
  SFS 1974:711 /r1/ Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);  
  SFS 1974:712 /r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);  
  SFS 1974:752 Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.  
  SFS 1974:768 Ordenskungörelse (1974:768)  
  SFS 1974:782 /r1/ Kungl. försäkringsinspektionens kungörelse (1974:782) om ändring av skadeståndslivräntor;  
  SFS 1974:922 Lag (1974:922) om kreditpolitiska medel  
  SFS 1974:981 Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning  
  SFS 1974:1063 Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.  
  SFS 1974:1065 Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.  
  SFS 1974:1066 Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.  
  SFS 1974:1080 Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen  
  SFS 1974:1081 Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen