Detaljerad information om författningarna
  SFS 1965:7 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1965:29 Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer förnationalsocialistisk förföljelse  
  SFS 1965:110 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet  
  SFS 1965:269 Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.  
  SFS 1965:470 Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866  
  SFS 1965:561 Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor  
  SFS 1965:610 Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna  
  SFS 1965:723 Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn  
  SFS 1965:725 Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser  
  SFS 1966:98 Riksskattenämndens Kungörelse (1966:98) angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt  
  SFS 1966:314 Lag (1966:314) om kontinentalsockeln  
  SFS 1966:315 Kontinentalsockelförordning (1966:315)  
  SFS 1966:319 Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden  
  SFS 1966:320 Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden  
  SFS 1966:406 Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn  
  SFS 1966:552 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:552) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen  
  SFS 1966:680 Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1966:735 Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister  
  SFS 1966:742 Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse  
  SFS 1967:164 Kungl. Maj:ts cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.  
  SFS 1967:294 Sjöförklaringskungörelse (1967:294)  
  SFS 1967:494 Sjöförklaringscirkulär (1967:494)  
  SFS 1967:502 Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.  
  SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.  
  SFS 1967:539 Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.  
  SFS 1967:558 Kungörelse (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet  
  SFS 1967:663 Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor  
  SFS 1967:667 Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor  
  SFS 1967:723 Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt  
  SFS 1967:728 Kungörelse (1967:728) om tillämpning av avtal den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:730 Kungörelse (1967:730) om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:731 Kungörelse (1967:731) om tillämpning av avtal den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:732 Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:733 Kungörelse (1967:733) om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:734 Kungörelse (1967:734) om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:735 Kungörelse (1967:735) om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap  
  SFS 1967:837 Patentlag (1967:837)  
  SFS 1967:838 Patentkungörelse (1967:838)  
  SFS 1967:845 Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent  
  SFS 1967:895 Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar  
  SFS 1967:919 Lag (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.  
  SFS 1967:920 Förordning (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.  
  SFS 1968:45 Atomansvarighetslag (1968:45)  
  SFS 1968:64 Narkotikastrafflag (1968:64)  
  SFS 1968:199 Ordningsbotskungörelse (1968:199)  
  SFS 1968:226 Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns  
  SFS 1968:439 Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor  
  SFS 1968:450 Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.  
  SFS 1968:536 Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten  
  SFS 1969:12 Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg  
  SFS 1969:39 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:39) om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;  
  SFS 1969:84 Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen  
  SFS 1969:91 Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg  
  SFS 1969:93 Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt  
  SFS 1969:123 Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat  
  SFS 1969:293 Efterlysningskungörelse (1969:293)  
  SFS 1969:399 Kungörelse (1969:399) om förvaltare för avlyst flottled  
  SFS 1969:475 Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg  
  SFS 1969:546 Kungl.Maj:ts Börsordning (1969:546) för Stockholms fondbörs  
  SFS 1969:590 Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål  
  SFS 1969:620 Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag  
  SFS 1969:624 Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap  
  SFS 1969:644 Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar