Detaljerad information om författningarna
  SFS 1960:200 Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden  
  SFS 1960:335 Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar  
  SFS 1960:516 Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg  
  SFS 1960:554 Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;  
  SFS 1960:617 Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet  
  SFS 1960:628 /r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse (1960:628) med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;  
  SFS 1960:729 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  
  SFS 1960:745 Riksskattenämndens Kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär  
  SFS 1961:291 Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag  
  SFS 1961:337 Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen  
  SFS 1961:384 Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier  
  SFS 1961:448 Kungörelse (1961:448) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet  
  SFS 1961:507 Kungörelse (1961:507) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet  
  SFS 1962:120 Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.  
  SFS 1962:216 Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor  
  SFS 1962:303 Lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.  
  SFS 1962:304 Förordning (1962:304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.  
  SFS 1962:308 Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare  
  SFS 1962:370 Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital  
  SFS 1962:379 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;  
  SFS 1962:390 Gränssjukvårdsförordning (1962:390)  
  SFS 1962:512 Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge  
  SFS 1962:513 Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge;  
  SFS 1962:514 Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag  
  SFS 1962:521 Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten  
  SFS 1962:627 /Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig  
  SFS 1962:652 Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond  
  SFS 1962:661 Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken  
  SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)  
  SFS 1963:115 Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete  
  SFS 1963:193 Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.  
  SFS 1963:194 Förordning (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.  
  SFS 1963:486 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.  
  SFS 1963:497 Kungörelse (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet  
  SFS 1963:580 Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet  
  SFS 1963:583 Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss  
  SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.  
  SFS 1964:18 Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden  
  SFS 1964:19 Krigshandelslag (1964:19)  
  SFS 1964:93 Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län  
  SFS 1964:163 Lag (1964:163) om införande av brottsbalken;  
  SFS 1964:167 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
  SFS 1964:323 Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.  
  SFS 1964:334 Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.  
  SFS 1964:487 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;  
  SFS 1964:518 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;  
  SFS 1964:528 Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker  
  SFS 1964:574 Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna  
  SFS 1964:653 Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.  
  SFS 1964:680 Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest  
  SFS 1964:724 Förordning (1964:724) angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål  
  SFS 1964:740 Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål  
  SFS 1964:811 Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet