Detaljerad information om författningarna
  SFS 1945:119 Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.  
  SFS 1946:727 Lag (1946:727) om kommunal fondbildning  
  SFS 1946:741 Lag (1946:741) om förlängning av tiden för vissa servitut  
  SFS 1946:804 Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken  
  SFS 1946:805 Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar  
  SFS 1946:816 Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol  
  SFS 1946:817 Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol  
  SFS 1946:818 Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ  
  SFS 1946:819 Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet  
  SFS 1947:32 Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län  
  SFS 1947:339 Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.  
  SFS 1947:643 Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram  
  SFS 1947:847 Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol  
  SFS 1947:848 Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater  
  SFS 1947:948 Förundersökningskungörelse (1947:948)  
  SFS 1948:497 Förordning (1948:497) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.  
  SFS 1949:34 Kungörelse (1949:34) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län  
  SFS 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105)  
  SFS 1949:165 Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter  
  SFS 1949:345 Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar  
  SFS 1949:381 Föräldrabalk (1949:381)  
  SFS 1949:382 Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken  
  SFS 1949:661 Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.  
  SFS 1950:25 Förordning (1950:25) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.  
  SFS 1950:262 Förordning (1950:262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring  
  SFS 1950:263 Förordning (1950:263) om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.  
  SFS 1950:295 Förordning (1950:295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.  
  SFS 1950:335 Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring  
  SFS 1950:407 Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten  
  SFS 1950:431 Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.  
  SFS 1950:595 Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde  
  SFS 1951:148 Förordning (1951:148) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.  
  SFS 1951:149 Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.  
  SFS 1951:649 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott  
  SFS 1952:98 Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål  
  SFS 1952:166 Lag (1952:166) om häradsallmänningar  
  SFS 1952:167 Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna  
  SFS 1952:270 Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.  
  SFS 1952:532 Lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg  
  SFS 1952:623 Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor  
  SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul  
  SFS 1952:651 Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län  
  SFS 1952:776 Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg  
  SFS 1953:26 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;  
  SFS 1953:255 /r1/ Kungl. Maj:ts förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.  
  SFS 1953:511 Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden  
  SFS 1953:770 Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar  
  SFS 1954:17 Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län  
  SFS 1954:144 Skogskontoförordning (1954:144)  
  SFS 1954:555 Kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen  
  SFS 1954:556 Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen  
  SFS 1954:774 /r1/ Lag (1954:774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;  
  SFS 1954:818 Kungörelse (1954:818) med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland  
  SFS 1955:23 Kungörelse (1955:23) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län  
  SFS 1955:105 Kungörelse (1955:105) om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;  
  SFS 1955:197 /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;  
  SFS 1955:227 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg  
  SFS 1955:229 Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg  
  SFS 1955:257 Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen  
  SFS 1955:469 /r1/ Lag (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m.;  
  SFS 1955:470 Förordning (1955:470) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.  
  SFS 1955:563 Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1955:651 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:651) med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m;  
  SFS 1955:674 Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  
  SFS 1955:698 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:698) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.;  
  SFS 1956:144 Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring  
  SFS 1956:180 Kungl. Maj:ts Förordning (1956:180) med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall  
  SFS 1956:183 Förordning (1956:183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare  
  SFS 1956:296 Förordning (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom  
  SFS 1956:413 Förordning (1956:413) om klassificering av kött  
  SFS 1956:488 Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:488) angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1956:489 Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:489) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.  
  SFS 1957:11 Kungörelse (1957:11) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län  
  SFS 1957:150 Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:150) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1957:259 Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.  
  SFS 1957:390 Lag (1957:390) om fiskearrenden  
  SFS 1957:515 Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.  
  SFS 1957:626 Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:626) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.  
  SFS 1957:668 Lag (1957:668) om utlämning för brott  
  SFS 1957:684 Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden  
  SFS 1957:712 Kungl. Maj:ts brev (1957:712) till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  SFS 1958:24 Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:24) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1958:52 Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente  
  SFS 1958:122 Kungörelse (1958:122) angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna  
  SFS 1958:175 Kommerskollegii Meddelande (1958:175) angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja  
  SFS 1958:205 Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.  
  SFS 1958:262 Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig  
  SFS 1958:272 Förordning (1958:272) om tjänstekort  
  SFS 1958:401 Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.  
  SFS 1958:402 Kungörelse (1958:402) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg  
  SFS 1958:502 r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.;  
  SFS 1958:522 Kungörelse (1958:522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet  
  SFS 1958:558 Kungörelse (1958:558) om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning  
  SFS 1958:617 Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:617) angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.  
  SFS 1958:637 Ärvdabalk (1958:637)  
  SFS 1958:638 Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken  
  SFS 1958:642 Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap  
  SFS 1959:82 Kungörelse (1959:82) om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.  
  SFS 1959:123 Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor  
  SFS 1959:126 Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.  
  SFS 1959:264 Valutaförordning (1959:264)  
  SFS 1959:290 Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente  
  SFS 1959:321 Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.  
  SFS 1959:464 /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;  
  SFS 1959:467 Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling  
  SFS 1959:517 Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut  
  SFS 1959:518 Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut  
  SFS 1959:540 Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.  
  SFS 1959:590 Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat