Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1736:0123.2 - SFS 1944:475[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1736:0123.2  
  SFS 1736:0123 1 Byggningabalk (1736:0123 1)  
  SFS 1736:0123 2 Handelsbalk (1736:0123 2)  
  SFS 1810:0403 Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas  
  SFS 1810:0926 Successionsordning (1810:0926);  
  SFS 1845:50 s.1 Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva  
  SFS 1851:55 s.4 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga;  
  SFS 1855:82 s.1 Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.  
  SFS 1863:83 s.6 Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar  
  SFS 1866:37 s.1 Riddarhusordning (1866:37 s.1)  
  SFS 1873:26 Kongl. Maj:ts nådiga Stadga (1873:26) om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker  
  SFS 1878:bih. 56 s. 1 Skrivelsen (1878:bih. 56 s.1) angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.  
  SFS 1878:bih. 56 s. 1  
  SFS 1880:48 s.1 Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar  
  SFS 1883:bih. 39 s. 1 Skrivelsen (1883:bih. 39 s.1) angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.  
  SFS 1883:bih. 39 s. 1  
  SFS 1885:56 s.1 Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar  
  SFS 1895:bih.10 s.1 Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;  
  SFS 1895:bih.52 s.1 Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.52s.1) på en av föreståndaren för franska reformerta församlingen i Stockholm Emil Giron gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täckes förklara församlingens prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;  
  SFS 1898:64 s.10 Lag (1898:64 s.10) om boskillnad  
  SFS 1899:bih. 40 s. 3 Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket;  
  SFS 1899:bih.25 Skrivelsen (1899:bih. 25) angående sättet för godkännande av föreningar angående gränserna för enskilda tillhöriga, å kronans mark belägna s.k. ströängar  
  SFS 1899:bih.40 s.3 Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket;  
  SFS 1904:12 s.3 Kungörelse (1904:12 s.3) angående vad till svenska handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter bör iakttagas m.m.  
  SFS 1904:26 s.1 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap  
  SFS 1904:48 s.1 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt  
  SFS 1906:60 s. 1 Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala  
  SFS 1907:36 s. 22 Lag (1907:36 s.22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom  
  SFS 1909:30 Internationell konvention (1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur  
  SFS 1909:53 s. 7 Lag (1909:53 s. 7) angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen  
  SFS 1909:bih. 29 s.1 Resolution (1909:bih. 29 s.1) angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm  
  SFS 1909:bih. 29 s.1  
  SFS 1910:72 s.1 Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall  
  SFS 1911:104 Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen  
  SFS 1913:160 Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning  
  SFS 1915:218 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  
  SFS 1917:250 Kungörelse (1917:250) angående ströängars utbytande mot annan mark  
  SFS 1918:163 Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd  
  SFS 1918:399 Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark  
  SFS 1919:426 Lag (1919:426) om flottning i allmän flottled  
  SFS 1920:406 Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken  
  SFS 1921:159 Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset  
  SFS 1921:378 Lag (1921:378) om ströängars indragande till kronan  
  SFS 1921:475 Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund  
  SFS 1921:628 Kungörelse (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor  
  SFS 1922:133 Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark  
  SFS 1922:382 Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart  
  SFS 1924:135 Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm  
  SFS 1924:323 Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning  
  SFS 1924:455 Kungörelse (1924:455) angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsredande i utlandet  
  SFS 1925:379 Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.  
  SFS 1926:1 Lag (1926:1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena  
  SFS 1926:3 Kungörelse (1926:3) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena  
  SFS 1926:8 Kungörelse (1926:8) angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten  
  SFS 1926:322 Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län  
  SFS 1926:327 Lag (1926:327) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet  
  SFS 1927:56 Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet  
  SFS 1927:71 Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning  
  SFS 1927:485 Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet  
  SFS 1928:113 Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.  
  SFS 1928:280 Lag (1928:280) angående införande av lagen om arv  
  SFS 1929:164 Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån  
  SFS 1929:404 Lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929  
  SFS 1929:405 Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929  
  SFS 1930:17 Brev (1930:17) till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning  
  SFS 1930:105 Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamente  
  SFS 1930:106 Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda  
  SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid  
  SFS 1931:155 Lag (1931:155) angående rätt för Konungen att meddela bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar  
  SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap  
  SFS 1932:55 Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg  
  SFS 1932:130 Växellag (1932:130)  
  SFS 1932:131 Checklag (1932:131)  
  SFS 1932:242 Lag (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov  
  SFS 1932:452 Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor  
  SFS 1932:540 Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island  
  SFS 1933:28 Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.  
  SFS 1933:78 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;  
  SFS 1933:132 Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar  
  SFS 1933:269 Lag (1933:269) om ägofred  
  SFS 1933:270 Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred  
  SFS 1933:315 Lag (1933:315) angående införande av lagen om boutredning och arvskifte  
  SFS 1933:359 Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås  
  SFS 1933:421 Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.  
  SFS 1933:518 Kungörelse (1933:518) med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred  
  SFS 1933:519 Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred  
  SFS 1933:520 Kungörelse (1933:520) angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred  
  SFS 1933:521 Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred  
  SFS 1933:668 Kungörelse (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.  
  SFS 1934:36 Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län  
  SFS 1934:53 Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän  
  SFS 1934:59 Kungörelse (1934:59) om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader  
  SFS 1934:67 Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge  
  SFS 1934:68 Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge  
  SFS 1934:69 Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar  
  SFS 1934:447 Brev (1934:447)till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare  
  SFS 1935:3 Kungörelse (1935:3) om betesreglering i Östergötlands län  
  SFS 1935:47 Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder  
  SFS 1935:103 Förordning (1935:103) om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta  
  SFS 1935:119 Kungörelse (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor  
  SFS 1935:576 Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.  
  SFS 1935:596 Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar  
  SFS 1935:609 Brev (1935:609) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar  
  SFS 1936:79 Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz  
  SFS 1936:81 Lag (1936:81) om skuldebrev  
  SFS 1936:82 Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev  
  SFS 1936:83 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva  
  SFS 1936:88 Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man  
  SFS 1936:320 Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter  
  SFS 1936:627 Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff  
  SFS 1937:73 Lag (1937:73) om befordran med luftfartyg  
  SFS 1937:346 Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;  
  SFS 1938:121 Lag (1938:121) om hittegods  
  SFS 1938:189 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping;  
  SFS 1938:470 Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.  
  SFS 1939:6 Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg  
  SFS 1939:299 Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.  
  SFS 1940:72 Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar  
  SFS 1940:79 Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara  
  SFS 1940:143 Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ  
  SFS 1940:176 Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg  
  SFS 1940:300 Lag (1940:300) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)  
  SFS 1940:553 Brev (1940:553) till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;  
  SFS 1941:881 Lag (1941:881) med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.  
  SFS 1941:939 Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen  
  SFS 1942:723 Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet  
  SFS 1942:725 Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet  
  SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)  
  SFS 1943:182 /r1/ Lag (1943:182) med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.;  
  SFS 1943:183 /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt;  
  SFS 1943:881 Lag (1943:881) om polisens ställning under krig  
  SFS 1944:181 Lag (1944:181) om redovisningsmedel  
  SFS 1944:271 Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar  
  SFS 1944:302 Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke  
  SFS 1944:407 Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.  
  SFS 1944:475 Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd