Alfabetiskt register från A till Ö.

Y

York-Antwerpen-reglerna
SFS 1975:607Förordning (1975:607) med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974
SFS 1996:36Tillkännagivande (1996:36) av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1994
yrkesfiske
SFS 1978:517Förordning (1978:517) om licens för yrkesfiske
SFS 1991:1512Förordning (1991:1512) om särskilt stöd till yrkesfisket på ostkusten
SFS 1993:382Förordning (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
SFS 1987:886Förordning (1987:886) om licens för yrkesfiske
yrkeshögskola
SFS 2009:128Lag (2009:128) om yrkeshögskolan
SFS 2009:279Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
SFS 2017:13Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
SFS 2009:130Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
se ävenuppdragsutbildning
yrkeshögskolan
SFS 2011:1162Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
se ävenstatsbidrag
yrkesinspektionen
SFS 1973:847Förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen
yrkesintroduktionsanställning
SFS 2013:1157Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
yrkeskompetens
SFS 2001:14Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens
yrkeskvalifikation
SFS 2016:157Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
SFS 2016:145Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
yrkeslärarexamen
SFS 2010:2021Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
yrkesmässig rådgivning
SFS 1985:354Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
SFS 1985:357/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
yrkesmässig sjöfart
se ävenbåtregistrering
yrkesmässig trafik
SFS 1958:368Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.
se ävenfordon
splitterfritt glas
yrkesorientering
se ävengymnasieskola
högskoleutbildning
yrkessjukdomsersättning
se ävenolycksfallsersättning
yrkesskada
SFS 1962:660Kungörelse (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.
SFS 1962:303Lag (1962:303) om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkesskada m.m.
SFS 1962:304Förordning (1962:304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.
yrkesskadeförsäkring
SFS 1998:284Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.
yrkesskadelivränta
SFS 1967:920Förordning (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
SFS 1967:919Lag (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.
SFS 1977:268Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
SFS 1977:269Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.
yrkesskola
SFS 1963:687Kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;
yrkestrafikförordning
SFS 1979:871Yrkestrafikförordning (1979:871);
SFS 1988:1503Yrkestrafikförordning (1988:1503)
SFS 2012:237Yrkestrafikförordning (2012:237)
SFS 1998:779Yrkestrafikförordning (1998:779)
yrkestrafiklag
SFS 1979:559Yrkestrafiklag (1979:559)
SFS 1988:263Yrkestrafiklag (1988:263)
SFS 2012:210Yrkestrafiklag (2012:210)
yrkestrafikregister
SFS 1979:785Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister
yrkesutbildning
SFS 2001:1131Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning
se ävenkvalificerad yrkesutbildning
yrkesutövare
se ävenlegitimerad yrkesutövare
yttrandefrihetsgrundlag
SFS 1991:1469Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
se äventryckfrihetsförordning
yttrandefrihetsmål
se äventryckfrihetsmål
yttrandefrihetsärenden
SFS 2002:916Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden