Alfabetiskt register från A till Ö.

T

talan
SFS 1965:276Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
se ävenskattebrev
Talbok- och punktskriftsbiblioteket
SFS 2007:1290Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
talboks- och punktskriftsbiblioteket
SFS 1988:341Förordning (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
SFS 2010:769Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
SFS 1979:1073Förordning (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket
Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
SFS 1985:391Förordning (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
talerätt
SFS 2000:1175Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
talpedagog
se ävenlönekostnad
talskadad
se äventolk
taltidning
SFS 2013:9Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning
Taltidningsnämnden
SFS 2007:1189Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden
SFS 1988:674Förordning (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden
tandhälsoregister
SFS 2008:194Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
tandhälsoundersökning
se äventandvårdsersättning
tandläkarhögskola
SFS 1961:281/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;
tandläkarinstruktion
SFS 1963:666Allmän tandläkarinstruktion (1963:666);
tandtekniskt laboratorium
SFS 1980:705Lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
SFS 1980:1070Förordning (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
tandvård
SFS 1981:1145Förordning (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.
tandvårdsersättning
SFS 1990:70/r1/ Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län;
SFS 1992:185/r1/ Förordning (1992:185) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Örebro och Östergötlands län;
tandvårdsförordning
SFS 1998:1338Tandvårdsförordning (1998:1338)
tandvårdslag
SFS 1985:125Tandvårdslag (1985:125)
tandvårdsstöd
SFS 2008:193Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
SFS 2008:145Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
se ävenpersonuppgift
tandvårdstaxa
SFS 1998:1337Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa
SFS 1973:638Tandvårdstaxa (1973:638)
taxa
SFS 1978:847Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor
se ävenTrollhätte kanal
pris
Vägverket
taxeringsarbete
SFS 1957:4Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet
se ävenriksskattenämnden
taxeringsfråga
se ävenförhandsbesked
taxeringsförordning
SFS 1990:1236Taxeringsförordning (1990:1236)
SFS 1957:513/r1/ Taxeringsförordning (1957:513);
taxeringslag
SFS 1956:623Taxeringslag (1956:623)
SFS 1990:324Taxeringslag (1990:324)
taxeringsrevision
SFS 1987:1231Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
SFS 1987:1232Förordning (1987:1232) med bemyndigande för datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m. m.
taxeringsuppgift
SFS 1954:593Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.
taxeringsvärde
SFS 1999:637Lag (1999:637) om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden
SFS 1996:1615Lag (1996:1615) om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde
SFS 1998:525Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden
SFS 1997:441Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden
SFS 1933:359Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
taxeringsväsende
se ävenkrigsförhållande
taxeutjämning
se ävenlastbilstransport
taxitrafik
SFS 2014:1020/Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik
SFS 2016:623Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik
taxitrafikförordning
SFS 2012:238Taxitrafikförordning (2012:238)
taxitrafiklag
SFS 2012:211Taxitrafiklag (2012:211)
teater
se ävenfria kulturlivet
teaterinstitution
SFS 1974:451Förordning (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner
teaterlokal
SFS 1984:703Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.
teaterverksamhet
SFS 1974:452Förordning (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper
teckenspråksutbildning
SFS 1997:1158Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Tegefors verk aktiebolaget
SFS 1951:149Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.
teknik
se ävenstatsbidrag
teknik- och naturvetenskapscentrum
SFS 1997:153Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
teknikprogram
SFS 1998:974Förordning (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet
teknikupphandling
SFS 1988:806Förordning (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling
SFS 1999:344Förordning (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik
Teknikvetenskapliga forskningsrådet
SFS 1990:730Förordning (1990:730) med instruktion för teknikvetenskapliga forskningsrådet;
teknisk forskning
SFS 1978:571Förordning (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
SFS 1995:1254Förordning (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
teknisk informationsförsörjning
se ävenvetenskaplig informationsförsörjning
teknisk kontroll
SFS 1993:1065Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll
SFS 2005:894Förordning (2005:894) om teknisk kontroll
se ävenackreditering
ackreditering
teknisk provning
SFS 1989:526Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
SFS 1989:164Lag (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
se ävenprovning
provning
teknisk regel
SFS 1994:2029Förordning (1994:2029) om tekniska regler
SFS 1990:986Förordning (1990:986) om tekniska regler
teknisk sprit
SFS 1961:181Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
se ävenapotek
tekniskt bistånd
se ävenproduktkontroll
produktkontroll
tekniskt egenskapskrav
se ävenbyggnadsverk
tele- och datakommunikation
SFS 2001:16Förordning (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
SFS 2000:1380Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
teleanläggning
se ävenundanförsel
teleanslutningsnämnden
SFS 1981:997Förordning (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden
telefon
SFS 1996:272Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde
telefon vid rättegång
SFS 1987:966Förordning (1987:966) om användning av telefon vid rättegång
telefonledning
se ävenelektrisk anläggning
teleförordning
SFS 1985:765Teleförordning (1985:765)
SFS 1993:598Teleförordning (1993:598)
telegraf
se äventelegram
telegrafledning
se ävenelektrisk anläggning
telegram
SFS 1935:544Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;
SFS 1922:18Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram;
se ävenrättegångsfullmakt
telenämnd statens
SFS 1989:600/r1/ Förordning (1989:600) med instruktion för statens telenämnd;
telenät
SFS 2001:350Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.
SFS 2004:619Förordning (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt
SFS 2000:1335Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät
SFS 2000:1469Förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät
telestyrelsen
SFS 1992:895Förordning (1992:895) med instruktion för Telestyrelsen
se äventeleverket
teleterminalutrustning
SFS 1992:1527Lag (1992:1527) om teleterminalutrustning
SFS 1993:614Förordning (1993:614) om teleterminalutrustning
se ävenradioterminalutrustning
televerket
SFS 1985:764Förordning (1985:764) med instruktion för televerket
SFS 1988:348Förordning (1988:348) med instruktion för televerket;
SFS 1953:640Kungörelse (1953:640) om införande av benämningarna televerket och telestyrelsen;
television
se ävenkoncessionsavgift
televisionsmottagare
SFS 1980:287Förordning (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare
SFS 1978:478Lag (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
SFS 1972:241/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare;
territoriellt samarbete
SFS 2009:704Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
se ävenregister
terrorismbekämpning
SFS 2006:343Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
SFS 2006:344Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
terroristbrott
SFS 2003:148Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
se ävenallvarlig brottslighet
terroristlag
SFS 1989:530Lag (1989:530) om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag)
terränghjuling
se ävenutbildning
terränghjulingar
se ävenutbildning
terrängkörningsförordning
SFS 1978:594Terrängkörningsförordning (1978:594)
terrängkörningslag
SFS 1975:1313Terrängkörningslag (1975:1313)
testamente
SFS 1930:105Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamente
se ävenhandräckning
arv
textilindustri
se ävensysselsättningsbidrag
textilmärkning
SFS 1993:969Förordning (1993:969) om märkning av textilier
texttelefon
SFS 1992:621Förordning (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner
The Svedberg-laboratoriet
SFS 1994:948Förordning (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala
tidningskungörelse
se ävenpostal tidningskungörelse
tidsbegränsad anställning
SFS 1974:1007Förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.
tidsbegränsat uppehållstillstånd
SFS 1999:209Förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
tidsbegränsning
se ävenEuropaskola
tidsbegränsningsförordning
SFS 1991:1750Tidsbegränsningsförordning (1991:1750)
tidsdelat
se ävenkonsumentskydd
tidskoefficient
SFS 1984:743Förordning (1984:743) om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån
tillfällig begränsning
se ävenuppehållstillstånd
tillfällig besökande
se ävensjukvård
sjukvård
sjukvård
sjukvård
tillfällig minskning av statsbidrag
se ävenkommunalt bostadsföretag
tillfällig vinstskatt
SFS 1983:219Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt
SFS 1983:675Förordning (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt;
tillfällig vistelse
se ävensjukvård
tillfälligt arbete
se ävenäldre arbetslös
äldre arbetslös
tillfälligt sparande
SFS 1989:474Lag (1989:474) om tillfälligt sparande
tillfälligt stöd
se ävennyanställning
tillfälligt stödområde
SFS 1994:771Förordning (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.
tillgodoräknande
se ävenbosättningstid
tillgänglighetsfrämjande åtgärd
se ävenkvartersmark
tillhandahållande
SFS 2003:234Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
tillståndsplikt
se ävenkampsportsmatch
tillsyn
se ävenmarknadskontroll
tillsynsavgift
SFS 1979:972Förordning (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs
tillsynsmyndighet
se ävenkonkurs
konkurs
tillträdesförbud
SFS 2005:321Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS 2005:323Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
se ävenregister
register
tillträdesförordning
SFS 1992:118Tillträdesförordning (1992:118)
SFS 1982:755Förordning (1982:755) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning);
tillväxtpolitisk utvärdering
SFS 2016:1048Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
SFS 2009:146Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
SFS 2009:145Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket
tilläggsbelopp
se ävenstudiemedel
pensionsförmån
studiemedel
tilläggslån
SFS 1963:144Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;
se ävenkulturhistoriskt värdefull bebyggelse
tilläggspension
SFS 1987:1318Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension
SFS 1989:634Lag (1989:634) om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension
se ävenallmän försäkring
tilläggspensionsavgift
SFS 1994:1748Lag (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter
SFS 1970:44Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;
timersättning
SFS 1986:395Förordning (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda
timkostnadsnorm
SFS 2009:1237Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
timlärare
SFS 1985:317Förordning (1985:317) om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare
timplan
se ävengymnasieskola
timram
se ävenvuxenutbildning
timreduktion
se ävengymnasieskola
timunderlag
se ävengymnasieskola
gymnasieskola
tingspredikan
SFS 1941:895Kungörelse (1941:895) angående plats för hållande av tingspredikan
tingsrätt
SFS 2002:814Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
SFS 2007:73Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
se ävenhäktning
tryckfrihetsmål
kammarkollegiet
tryckfrihetsmål
tingsrättsinstruktion
SFS 1979:572Förordning (1979:572) med tingsrättsinstruktion
SFS 1996:381Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion
tioöresmynt
SFS 1991:1190Lag (1991:1190) om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
TIR-konvention
SFS 1978:707Förordning (1978:707) om 1975 års TIR-konvention
tivolianordning
SFS 1993:1634Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar
tjejjourer
se ävenkvinnojourer
Tjernobylolyckan
SFS 1986:621Förordning (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan
SFS 1986:1424Förordning (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobylolyckan
SFS 1987:64Förordning (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning;
SFS 1994:246Förordning (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
tjur
se ävensamfälld betesmark
tjänstebostad
SFS 1989:89Förordning (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster
SFS 1968:649Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster
tjänstebostadshyra
SFS 1961:333Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster
tjänstebostadsnämnd statens
SFS 1988:1105Förordning (1988:1105) med instruktion för Statens tjänstebostadsnämnd
SFS 1984:538Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd
tjänstebrevsberättigad
se ävenpostgiro
tjänstebrevsförordning
SFS 1979:33Tjänstebrevsförordning (1979:33);
tjänstebrevskungörelse
SFS 1979:157Postverkets tjänstebrevskungörelse (1979:157)
tjänstebrevsrätt
SFS 1990:292Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet
se ävendelgivning
tjänsteexport
se ävenkommunal tjänsteexport
tjänsteexportförordning
SFS 1992:192Tjänsteexportförordning (1992:192)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
SFS 2007:1080Förordning (2007:1080) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
SFS 1975:507Förordning (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
SFS 1988:318Förordning (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet
SFS 1993:523Förordning (1993:523) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet
tjänstegrupplivförsäkring
SFS 1988:242Förordning (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring
se äventjänstepension
tjänstekontrakt
se ävenoffentlig upphandling
tjänstekort
SFS 1958:272Förordning (1958:272) om tjänstekort
tjänstelivränta
SFS 1977:502Förordning (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser
tjänsteman
se ävenlegalisering
tjänstemannaanställning
SFS 1982:113Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar
tjänstepension
SFS 1977:1008Förordning (1977:1008) om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977
SFS 1991:1427Förordning (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
SFS 2003:56Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
SFS 1977:1009Förordning (1977:1009) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.
SFS 1988:719Förordning (1988:719) om samordning av statlig tjänstepension med egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
SFS 2018:131Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
SFS 1995:268Förordning (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet
SFS 1987:1060Förordning (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;
SFS 1977:11Förordning (1977:11) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976
SFS 1981:731Förordning (1981:731) om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981
tjänstepensions- och grupplivförmån
SFS 2002:869Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner
tjänstepensions- och grupplivnämnd Statens
SFS 1988:247Förordning (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
SFS 2007:833Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
tjänstepensionsbestämmelse
se ävenpensionsrätt
tjänstepensionsförmån
SFS 1997:909Förordning (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
SFS 1984:1039Förordning (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
SFS 1980:759Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
tjänstepensionsnämnd statens
SFS 1975:63Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
tjänstepensionsreglemente
SFS 1959:420Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
SFS 1960:404Statens avtalsnämnds cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
SFS 1975:34Förordning (1975:34) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av statligt pensionsavtal
SFS 1959:290Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
SFS 1980:116Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet
SFS 1973:964/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.;
SFS 1961:675Statens avtalsnämnds cirkulär (1961:675) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
SFS 1977:12Förordning (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973
SFS 1959:419Kungörelse (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
SFS 1985:53Förordning (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
SFS 1959:287Statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
SFS 1975:1051Förordning (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.
SFS 1977:13Förordning (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974
tjänsteplikt
SFS 1981:642Förordning (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
SFS 1981:292Lag (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
se ävenkroppsskada
lönenämnd för tjänsteplikt
tjänstepliktskungörelse
SFS 1961:461Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)
tjänstepliktslag
SFS 1959:83Allmän tjänstepliktslag (1959:83)
tjänsteresa
SFS 1985:855Förordning (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor
SFS 1984:791Förordning (1984:791) om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor
se ävenförsäkringsskydd
resekostnadsersättning
tjänstetidsbefordran
SFS 1966:40Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall
tjänstetillsättning
SFS 1983:277Förordning (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten
se ävenåldersdiskriminering
försvarsmakten
tjänstetillsättningsbeslut
se ävenöverklagande
tjänsteutövning
SFS 1975:688Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
tjänstindragning
SFS 1990:18Förordning (1990:18) om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet
tjänstledighet
SFS 1965:894Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete
SFS 1983:341Förordning (1983:341) om överklagande av beslut i ärenden om tjänstledighet m.m.
se ävenpensionsförmån
tjänstledighetsförordning
SFS 1984:111Tjänstledighetsförordning (1984:111)
tjänstårsberäkning
se ävenläkare
tjärbränning
SFS 1912:315Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
tobak
se ävenvägtransportkontroll
tobaksbruk
se ävenförebyggande arbete
tobaksförordning
SFS 2016:354Tobaksförordning (2016:354)
SFS 2001:312Tobaksförordning (2001:312)
tobakslag
SFS 1993:581Tobakslag (1993:581)
tobaksskatt
SFS 2016:1020Förordning (2016:1020) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017
SFS 2017:1022Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018
SFS 2012:699Förordning (2012:699) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013
SFS 1961:395Förordning (1961:395) om tobaksskatt;
SFS 2015:596Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 1961:394Lag (1961:394) om tobaksskatt
SFS 1994:1563Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 2014:1329Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015
SFS 2013:858Förordning (2013:858) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014
SFS 2011:1125Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012
SFS 2010:177Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 1995:1150Förordning (1995:1150) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1996
SFS 1994:1403Förordning (1994:1403) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995
tobakstransport
se ävenpunktskattekontroll
punktskattekontroll
tobaksvara
SFS 1957:122Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg
SFS 1978:764Lag (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror;
SFS 1975:1154Lag (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror;
tobaksvaror
SFS 2004:228Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2004:236Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel avtobaksvaror
tolagsersättning
SFS 1964:879Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:879) om upphörande av tolagsersättningen
tolk
SFS 1984:140Förordning (1984:140) om allmän tolk
SFS 1985:613Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
SFS 1977:175Förordning (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade
SFS 1975:588Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar
SFS 1975:689Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Tolk- och översättarinstitutet
SFS 1993:920Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
tolktaxa
SFS 1979:291Förordning (1979:291) om tolktaxa
Tomtebodaskolans resurscenter
SFS 1988:1384Förordning (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter
tomträttsbokskungörelse
SFS 1971:801Tomträttsbokskungörelse (1971:801)
tonsättare
SFS 1988:745/r1/ Förordning (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister;
toppdomän
SFS 2006:25Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
SFS 2006:24Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
torg- och marknadshandel
SFS 1998:514Lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
torskfiske
SFS 1985:711Förordning (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm
tortyr
SFS 1988:695Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.
se ävendödsstraff
torvfyndighet
SFS 1985:620Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter
SFS 1985:626Förordning (1985:626) om vissa torvfyndigheter
totalförsvar
SFS 1995:241Förordning (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
se ävenhöjd beredskap
totalförsvaret
SFS 1992:391Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
SFS 1992:390Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster
SFS 1991:1488Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
SFS 1986:294Förordning (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del
se ävendisciplinansvar
folkrättsförordning
anställningsskydd
Överklagandenämnden för totalförsvaret
totalförsvarets budgetförordning
SFS 1989:924Totalförsvarets budgetförordning (1989:924)
totalförsvarets chefsnämnd
SFS 1988:1041Förordning (1988:1041) med instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd
SFS 1985:477Förordning (1985:477) med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd
Totalförsvarets forskningsinstitut
SFS 2000:1074Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
SFS 2007:861Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
SFS 2007:1263Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
SFS 1995:648Förordning (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
SFS 2010:1472Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd
SFS 1989:759Förordning (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd
totalförsvarspersonal
SFS 1987:971Förordning (1987:971) om totalförsvarspersonalens folkrättsliga ställning, m.m.
totalförsvarsplanering
SFS 1982:1004Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
SFS 1982:1005Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
totalförsvarsplikt
SFS 1995:238Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
SFS 1994:1809Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
SFS 1995:239Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
totalförsvarspliktig
SFS 1998:938Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
SFS 1995:649Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring
SFS 1998:1229Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
SFS 2017:1249Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
SFS 1995:808Förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
se ävenNämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga
totalisatorskatt
SFS 1984:351Lag (1984:351) om totalisatorskatt
totalisatorvadhållning
SFS 1984:354Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning
traditionell kunskap
se ävengenetisk resurs
trafik
SFS 1975:88Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
se ävenstatsbesök
sanitär kontroll
kanal
sanitär kontroll
splitterfritt glas
transportmedel
sanitär kontroll
kanal
utrymning
trafikanalys
SFS 2010:186Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys
trafikavgift
se ävenspåranläggning
spåranläggning
trafikbrott
SFS 1972:477Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
SFS 1951:649Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
SFS 1971:965Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
se ävenögonundersökning
trafikbuller
SFS 2015:216Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
trafikflygare
SFS 1986:682Förordning (1986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m. m.
trafikflygarutbildning
SFS 1983:261Förordning (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning
trafikförordning
SFS 1998:1276Trafikförordning (1998:1276)
trafikförsäkringsförordning
SFS 1976:359Trafikförsäkringsförordning (1976:359)
trafikförsäkringspremie
SFS 2007:460Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
trafiklivränta
SFS 1967:667Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
SFS 1967:666Förordning (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
SFS 1967:663Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
SFS 1967:668Kungörelse (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
trafiknämnd
SFS 1978:234Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
trafikplikt
SFS 1993:1327Förordning (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar
trafikregel
se ävenluftfart
trafikskadelag
SFS 1976:472Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1975:1410Trafikskadelag (1975:1410)
trafikskola
SFS 1998:978Förordning (1998:978) om trafikskolor
SFS 1998:493Lag (1998:493) om trafikskolor
Trafiksäkerhetsverket
SFS 1985:345Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
SFS 1988:282Förordning (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
trafiktraktor
SFS 1989:947/r1/ Förordning (1989:947) om klassificering av vissa fordon som trafiktraktorer;
Trafikverket
SFS 2010:185Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
trafikövervakning
SFS 1979:622Förordning (1979:622) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
SFS 1992:1295Förordning (1992:1295) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
traineejobb
SFS 2015:504Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete
traktamentsklass
se ävenägofred
traktor
se ävenfordonsskatt
transeuropeisk energiinfrastruktur
SFS 2013:752Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
transitering
SFS 1990:889/r1/ Förordning (1990:889) om ett gemensamt transiteringsförfarande mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
SFS 1987:1119Förordning (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande
transplantation
SFS 1995:831Lag (1995:831) om transplantation m.m.
transplantationslag
SFS 1975:190Transplantationslag (1975:190)
transport
SFS 2006:311Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
SFS 1982:821Lag (1982:821) om transport av farligt gods
SFS 2006:263Lag (2006:263) om transport av farligt gods
se ävendjur
upphandling
trafik
införselreglerad vara
tullförsegling
internationell vägtransport
transportanordning
se ävenhiss
transportbidrag
se ävenregionalt transportbidrag
transportforskningsberedningen
SFS 1984:483Förordning (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen
SFS 1988:708Förordning (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen;
transportförmedling
SFS 1979:872Förordning (1979:872) om transportförmedling
SFS 1979:560Lag (1979:560) om transportförmedling
SFS 1988:1504Förordning (1988:1504) om transportförmedling
transportinfrastruktur
SFS 2009:236Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur
se ävenlänsplan
transportmarknad
se äveninternationell transportmarknad
transportmedel
SFS 1942:886Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.
transportrådet
SFS 1980:696Förordning (1980:696) med bemyndigande för transportrådet att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland
SFS 1979:1037Förordning (1979:1037) med instruktion för transportrådet
Transportstyrelsen
SFS 2008:1300Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
transportstöd
se äventrafikplikt
travsport
SFS 1976:486/r1/ Förordning (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten;
tre fjärdedels förtidsersättning
SFS 1998:1773Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
tre fjärdedels förtidspension
SFS 1998:1755Lag (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetssersättning
tredje land
se ävenlivsmedel
livsmedel
tretungad flagga
SFS 1994:657Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga
trivselverksamhet
se ävenförslagsverksamhet
Trollhätte kanal
SFS 1978:842Förordning (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal
se ävenkanal
Trollhätte kanalverk
SFS 1991:2014Förordning (1991:2014) med instruktion för Trollhätte kanalverk
trossamfund
SFS 1998:1593Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 1999:728Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1974:404Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund
SFS 1999:731Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund
SFS 1999:974Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
SFS 2017:104Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund
SFS 1999:932Lag (1999:932) om stöd till trossamfund
SFS 1989:271Förordning (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan
se ävenSamarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
vigselförrättare
vigselförrättare
registrerat trossamfund
vigselförrättare
truppmina
SFS 1998:1705Lag (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
SFS 2000:22Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
tryckfrihetsförordning
SFS 1977:1016Lag (1977:1016) med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område
SFS 1949:105Tryckfrihetsförordning (1949:105)
SFS 1991:1559Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
tryckfrihetsmål
SFS 1991:1712Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål
SFS 1971:7Kungörelse (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål
SFS 1949:164Lag (1949:164) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål;
tryckfrihetsärende
SFS 1977:1025Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
tryckningsarbete
SFS 1969:144Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål
SFS 1974:684Riksarkivets cirkulär (1974:684) med anvisningar om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål;
tryckta allmänna nyhetstidningar
se ävenutvecklingsstöd
trygg naturgasförsörjning
SFS 2012:275Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning
SFS 2012:273Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning
trygghetsnämnd Statens
SFS 1990:481Förordning (1990:481) med instruktion för Statens trygghetsnämnd
SFS 1988:65/r1/ Förordning (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd;
trygghetsnämnden
SFS 1984:109Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden
trygghetsåtgärd
SFS 1984:626Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
trådsändning
se ävenradiosändning
trädgårdsföretag
SFS 1978:105Förordning (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor
se ävenjordbruksföretag
trädgårdsnäring
SFS 1979:427Förordning (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
SFS 1975:74Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
trädgårdsväxt
SFS 1977:945Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
träfiber
se äventräfiberråvara
träfiberråvara
SFS 1987:589Förordning (1987:589) om träfiberråvara;
SFS 1990:1067Förordning (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara
träfiberskiva
se ävenantidumpningstull
trängselskatt
SFS 2004:629Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2004:772Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
SFS 2004:987Förordning (2004:987) om trängselskatt
tröskelvärden
SFS 2018:34Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
SFS 2016:14Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
tull
SFS 1988:1205/r1/ Lag (1988:1205); med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;
SFS 1988:1207/r1/ Förordning (1988:1207); om tull för äpplen och päron;
se ävenupphävandeförfattning
tullag
SFS 1973:670Tullag (1973:670)
SFS 2016:253Tullag (2016:253)
SFS 1994:1550Tullag (1994:1550)
SFS 1987:1065Tullag (1987:1065)
SFS 2000:1281Tullag (2000:1281)
tullagstiftning
SFS 1973:1016Kungörelse (1973:1016) om införande av ny tullagstiftning
SFS 1987:1115Förordning (1987:1115) om införande av ny tullagstiftning
tullbrott
SFS 1983:682Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.
tullbrottsdataförordning
SFS 2017:450Tullbrottsdataförordning (2017:450)
tullbrottsdatalag
SFS 2017:447Tullbrottsdatalag (2017:447)
tullfrihet
SFS 1987:1287Förordning (1987:1287) om tullfrihet för handvävd bomullsväv
SFS 1980:5Förordning (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina
SFS 1976:930Förordning (1976:930) om tullfrihet för handvävd bomullsväv
SFS 1926:4Kungörelse (1926:4) innefattande bestämmelser om tullfrihet i vissa fall i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
SFS 1993:199Förordning (1993:199) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissajordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
SFS 1987:1290/r1/ Förordning (1987:1290) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
SFS 1987:1187Förordning (1987:1187) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
SFS 1994:1605Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.
SFS 1987:1069Lag (1987:1069) om tullfrihet m.m.
SFS 1987:1285Förordning (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
SFS 1994:1547Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1987:1286Förordning (1987:1286) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
SFS 1975:1184Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
SFS 1982:321Förordning (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter
SFS 1987:1288Förordning (1987:1288) om tullfrihet för margarin
SFS 1993:71Förordning (1993:71) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza
SFS 1988:700/r1/ Förordning (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
SFS 1993:369Förordning (1993:369) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
se ävenren
utvecklingsland
tullförordning
gräns
utvecklingsland
resande
gränsbro
resande
resande
margarin
utvecklingsland
tullfrihetsförordning
SFS 1987:1289Tullfrihetsförordning (1987:1289)
tullfråga
SFS 1976:929Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1995:1131Förordning (1995:1131) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1986:17Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
SFS 1993:986Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1988:146Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1996:877Förordning (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1993:1162Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1994:8Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1996:473Förordning (1996:473) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1998:277Förordning (1998:277) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1985:79Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
SFS 1989:698Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
SFS 1991:1319Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1982:801Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
se ävenEES-avtalet
tullförfarande
SFS 1994:1548Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
SFS 1994:1606Förordning (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
tullförordning
SFS 2000:1306Tullförordning (2000:1306)
SFS 1986:357Förordning (1986:357) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979)
SFS 1987:1114Tullförordning (1987:1114)
SFS 2016:287Tullförordning (2016:287)
SFS 1973:979Tullförordning (1973:979);
tullförsegling
SFS 1959:467Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
tullinformationssystem
SFS 1998:64Förordning (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem
tullinformationssystemet
SFS 2016:904Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet
tullkontroll
SFS 1994:1552Lag (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
SFS 1994:1559Förordning (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
se ävenflygpassagerarterminal
tullkungörelse
SFS 1973:1014Tullkungörelse (1973:1014)
tullmyndighet
SFS 1986:710Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter
tullmål
SFS 1974:210Kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål
tullnedsättning
SFS 1987:1188/r1/ Lag (1987:1188) om tullnedsättning under viss tid för gummibehandlad kordväv av syntetiska fibrer;
se äventullfrihet
tullfrihet
tullfrihet
tullfrihet
tullregisterförordning
SFS 1990:179Tullregisterförordning (1990:179)
tullregisterlag
SFS 1990:137Tullregisterlag (1990:137)
tullstadga
SFS 1973:671Kungl. Maj:ts Tullstadga (1973:671)
tulltaxa
SFS 1977:975Lag (1977:975) med tulltaxa
tulltaxelag
SFS 1987:1068Tulltaxelag (1987:1068)
tulltjänsteman
SFS 1934:53Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän
tullverket
SFS 1991:1524Förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket
SFS 2006:527Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
SFS 2001:185Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 1964:724Förordning (1964:724) angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
SFS 1996:701Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
SFS 2007:782Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket
SFS 1973:883Förordning (1973:883) om distriktsorganisation för tullverket
SFS 2016:1332Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket
SFS 1969:475Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
SFS 2001:646Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS 1984:988Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket
se ävenrattfylleribrott
Tullverkets befogenhet
SFS 1996:702Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
tullvärde
SFS 1980:749Förordning (1980:749) om tullvärde
tullättnad
se ävenflottning
tungt fordon
se ävenvägavgift
vägavgift
tunnelbana
se ävenjärnvägssäkerhet
järnväg
tunnelbanetrafik
se ävenhittegods
turistanläggning
SFS 1984:702Förordning (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.
Turistdelegationen
SFS 1995:950Förordning (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen
turistråd
se ävenSveriges turistråd
turistvagnskungörelse
SFS 1972:601Turistvagnskungörelse (1972:601)
turistväsende
SFS 1968:131Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet
turordning
SFS 1984:762Förordning (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.
turordningsfråga
SFS 1984:112Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.
tv
SFS 1997:894Förordning (1997:894) om marksänd digital TV
se ävenradio
radio
TV-avgift
SFS 1989:46Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
SFS 1989:41Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
tvistemål om mindre värden
SFS 1974:8Lag (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
SFS 1974:465Kungörelse (1974:465) om tillämpning av lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden
tvister
se ävenKonsumentombudsmannen
TV-mottagare
SFS 1989:48Förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare
TV-signal
se ävensändningsstandard
tvångsarbetare
se ävenolycksfallsersättning
tvångsmedel
SFS 1975:295Lag (1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat
SFS 1952:98Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
tvångsåtgärd
SFS 1975:1360Lag (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall;
se ävenfrihetsberövande
beskattningsförfarande
tvåspråkig undervisning
se ävengrundskola
TV-övervakning
SFS 1977:20Lag (1977:20) om TV-övervakning
SFS 1977:21Förordning (1977:21) om TV-övervakning;
tystnadsplikt
SFS 1980:659Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt
SFS 2013:330Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
SFS 1992:314Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen
SFS 1979:926Lag (1979:926) om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan
se äventolk
täkt
SFS 1998:904Förordning (1998:904) om anmälan för samråd
täktavgift
SFS 1984:381Förordning (1984:381) om täktavgift
tätorter
se ävenutvecklingsprojekt
tävling
SFS 2007:630Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur