Alfabetiskt register från A till Ö.

R

radarvarnare
SFS 1988:15Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare
radio
SFS 2010:1059Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
SFS 2010:1062Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv
radio- och tv-lag
SFS 2010:696Radio- och tv-lag (2010:696)
Radio- och TV-verket
SFS 1994:729Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
SFS 2007:1190Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket
SFS 2007:1285Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
radioaktivitet
SFS 1986:690Förordning (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet
radioaktivt avfall
SFS 1988:1597Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
SFS 1988:1598Förordning (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
radioaktivt läkemedel
se ävenläkemedel
läkemedel
radioansvarighetslag
SFS 1966:756Radioansvarighetslag (1966:756);
SFS 1967:226Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);
radiobefordran
se äventelegram
radiokommunikation
SFS 1993:599Lag (1993:599) om radiokommunikation
SFS 1993:600Förordning (1993:600) om radiokommunikation
radiolag
SFS 1966:755Radiolag (1966:755)
radiologisk olycka
SFS 2010:950Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
radiologiskt arbete
se ävenförlängd semester
radiomottagare
SFS 1989:47Förordning (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;
radionämnden
SFS 1988:339Förordning (1988:339) med instruktion för Radionämnden
SFS 1978:482Förordning (1978:482) med instruktion för radionämnden
radiostörningsförordning
SFS 1985:625Radiostörningsförordning (1985:625)
radiosändare
SFS 1980:140Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.;
SFS 1967:446Kungörelse (1967:446) om radiosändare;
SFS 1967:448Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;
radiosändning
SFS 1978:484Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning
radiotelefon
SFS 1959:408Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg
radiotelegrafist
SFS 1980:301Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg
radioterminalutrustning
SFS 2000:121Lag (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning
SFS 2000:124Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning
radiotidning
SFS 1988:582Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
SFS 1985:494Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
SFS 1981:508Lag (1981:508) om radiotidningar
SFS 1981:512Förordning (1981:512) om radiotidningar
SFS 1988:803/r1/ Förordning (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m. m.;
SFS 1982:521Lag (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar
SFS 1982:669Förordning (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar
radioutrustning
SFS 2016:392Radioutrustningslag (2016:392)
SFS 2016:394Radioutrustningsförordning (2016:394)
radon
SFS 2018:158Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus
SFS 1997:638Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten
ramtimplan
se ävengymnasieskola
ransoneringslag
SFS 1978:268Ransoneringslag (1978:268)
Raoul Wallenberg
SFS 2002:92Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg
rapportering
se ävenel
el
rasism
se ävenstatsbidrag
rasistiska grupperingar
SFS 2002:1058Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
rationalisering
se äventrädgårdsnäring
jordbruk
rationaliseringsinstitut
se ävenförsvarets rationaliseringsinstitut
rationaliseringsinvestering
SFS 1981:660Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin
rationaliseringsverksamhet
SFS 1975:567Förordning (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen
rattfylleribrott
SFS 2008:322Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
realisationsvinst
SFS 1968:477Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;
SFS 1978:970Lag (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst;
receptfria läkemedel
SFS 2009:730Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
SFS 2009:929Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
receptregister
SFS 2009:625Förordning (2009:625) om receptregister
SFS 1996:1156Lag (1996:1156) om receptregister
redare
se ävensjöfart
redareavgift
SFS 1968:613Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering
rederiföretag
se ävenkreditgaranti
Rederinämnden
SFS 2007:1160Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden
rederirörelse
SFS 1935:77Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;
rederistöd
SFS 1982:784Förordning (1982:784) om statligt rederistöd
se ävennämnden för rederistöd
redlighet
se ävenutmärkelse
redovisning av pengar
se ävenjordabalken
redovisningscentral
se äventaxitrafik
taxitrafik
redovisningsmedel
SFS 1944:181Lag (1944:181) om redovisningsmedel
redovisningssystem
SFS 1994:1261Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem
redovisningsvaluta
SFS 2000:35Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
SFS 2000:650Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
referensränta
SFS 2008:716Tillkännagivande (2008:716) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2009:2Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2009:891Tillkännagivande (2009:891) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2010:1041Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2010:1Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2007:1Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2014:1015Tillkännagivande (2014:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2016:4Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2015:3Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2015:519Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2017:843Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2017:1Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2011:941Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2012:1Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2012:533Tillkännagivande (2012:533) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2013:1Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2013:698Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2014:1Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2018:1Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2016:838Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2006:1052Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2008:1Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2005:633Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta
SFS 2006:1Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2007:679Tillkännagivande (2007:679) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2004:687Tillkännagivande (2004:687) av uppgft om Riksbankens referensränta
SFS 2005:3Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2003:3Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2003:517Tillkännagivande (2003:517) av uppgifter om Riksbankens referensränta
SFS 2004:1Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
referensvärden
SFS 2017:1185Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
regelgivning
SFS 2007:1244Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Regelrådet
SFS 2011:118Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
regelöverträdelse
SFS 2016:1318Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser
regeringens medgivande
SFS 2014:570Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter
regeringsbeslut
se ävenrättsprövning
regeringsformen
SFS 1974:152Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Regeringskansliet
SFS 1996:1515Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
SFS 1976:1105Förordning (1976:1105) om arkiv hos regeringskansliet
SFS 1985:606Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
SFS 1992:157Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
SFS 1997:560Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet
se ävenärendehandläggning
regeringskansliets förvaltningskontor
SFS 1988:1147Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
SFS 1983:688Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
Regeringsrätten
SFS 1979:568Förordning (1979:568) med instruktion för Regeringsrätten
SFS 1996:378Förordning (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
regeringsärende
SFS 2007:725Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen
SFS 1975:1Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;
SFS 1974:613Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
SFS 2014:341Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
regional investering
se ävenstöd
regional kulturverksamhet
se ävenstatsbidrag
statsbidrag
regional tillväxt
se ävenutbildning
regional tillväxtpolitik
SFS 2003:596Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
regional utvecklingsfond
SFS 1982:682Förordning (1982:682) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
SFS 1987:894Förordning (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
SFS 1978:504Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond
regionalforskning
se äveninstitut för regionalforskning Statens
regionalpolitiskt företagsstöd
SFS 1990:642Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd
SFS 1998:995Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige
regionalpolitiskt stöd
SFS 1982:677Förordning (1982:677) om regionalpolitiskt stöd
regionalt investeringsstöd
SFS 2005:527Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd
regionalt tillväxtarbete
SFS 2007:713Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
SFS 2017:583Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
regionalt transportbidrag
SFS 2000:281Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag
regionalt utvecklingsansvar
SFS 2010:630/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
regionalt utvecklingsarbete
SFS 2003:595Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete
SFS 1982:877Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
SFS 1998:1634Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete
regionalt utvecklingsbidrag
SFS 2000:279Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag
regionalt utvecklingsbolag
SFS 2012:872Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
SFS 1994:1100Förordning (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
SFS 1994:77Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag
regionförbund
SFS 1996:1415Lag (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län
regionindelning
se ävenskatteförvaltningen
regionmusik
SFS 1973:446Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken
regionplanering
SFS 1987:147Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
regionstyrelserna för högskolan
SFS 1977:458Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
register
SFS 2006:94Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
SFS 1997:902Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden
SFS 1997:903Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
SFS 2011:116Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län
SFS 2015:51Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS 2015:54Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS 2009:705Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
SFS 1992:1027Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
se ävenbrottsbekämpande verksamhet
avgift
kulturhistoriskt märklig byggnad
ekonomisk förening
folkbokföringsmyndighet
skuldsanering
barnbidrag
betalningsföreläggande
hälso- och sjukvårdspersonal
EEIG
brottsbekämpande verksamhet
brottsbekämpande verksamhet
nationella vaccinationsprogram
alkoholbrott
registerföring
SFS 2001:639Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling
SFS 2001:640Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling
SFS 2001:641Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling
SFS 2001:642Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling
SFS 1994:90Förordning (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
SFS 1986:104Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
SFS 1995:1006Förordning (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna
se ävenautomatisk databehandling
registerkarta
se ävenreproduktionsanstalt statens
registerkontroll
SFS 2007:171Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
SFS 2000:873Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
SFS 2010:479Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
SFS 2013:852Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Registernämnden
SFS 2006:1076Förordning (2006:1076) med instruktion för Registernämnden
SFS 1996:730Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden
registerutdrag
SFS 2005:143Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg
registrerat partnerskap
se ävenpartnerskap
registrerat skepp
se ävenregisterutdrag
registrerat trossamfund
SFS 1999:291Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
se äventrossamfund
registrerat varumärke
se ävenvarumärke
registrering
SFS 1945:625Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret
se ävenbåtbyggnadsförskott
yrkesmässig rådgivning
trossamfund
kommunalt vapen
vigsel
riksdagsledamot
partnerskap
hundmärkning
hundmärkning
krigsskada på egendom
registreringsärenden
SFS 2011:976Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
reglemente
se ävenSveriges allmänna hypoteksbank
rehabilitering
se ävenhabilitering
rehabiliteringsersättning
SFS 1991:1321Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
rehabiliteringsförordning
SFS 1987:221Rehabiliteringsförordning (1987:221)
rehabiliteringsinsats
se ävenfinansiell samordning
rehabiliteringspenning
se ävensjukpenning
rehabiliteringsutbildning
SFS 2003:426Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
reklam
se ävennamn
annons
reklamationsnämnden
SFS 1980:872Förordning (1980:872) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
rekognitionsavgift
se ävenDanviks hospital
rekreationsanläggning
se äventuristanläggning
handikapporganisation
rekrytering av biståndspersonal
se ävenbiståndspersonal
rekryteringsbidrag
se ävenvuxenstuderande
rekryteringsstöd
SFS 1986:414Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd
rektorer
se ävenbefattningsutbildning
religionsfrihetslag
SFS 1951:680Religionsfrihetslag (1951:680)
remiss
se ävenskrivelse
ren
SFS 1926:1Lag (1926:1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
SFS 1926:3Kungörelse (1926:3) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
SFS 1972:116Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
se äventullfrihet
renbetning
SFS 1972:114Lag (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
SFS 1972:115Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
renhållningsförordning
SFS 1979:904Renhållningsförordning (1979:904)
SFS 1990:984Renhållningsförordning (1990:984)
renhållningslag
SFS 1979:596Renhållningslag (1979:596)
renkött
SFS 1986:255Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött
SFS 1966:550Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.
rennäringsdelegation
SFS 2017:871Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
rennäringsförordning
SFS 1971:438Rennäringsförordning (1971:438);
SFS 1993:384Rennäringsförordning (1993:384)
rennäringslag
SFS 1971:437Rennäringslag (1971:437)
renovation
se ävenbouppteckningsprotokoll
renovering
se ävenbostadsområde
reparationsberedskap
se ävenbyggnadsberedskap
byggnadsberedskap
reparationsåtgärd
se ävenräntebidrag
reproduktionsanstalt statens
SFS 1921:223Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
resa
SFS 1978:144Lag (1978:144) om skatt på vissa resor
se ävenflykting
sjöfolkets fria resor
resande
SFS 1987:1072Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
SFS 1966:394Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
SFS 1966:400Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt
resebidrag
SFS 2015:500Förordning (2015:500) om resebidrag
se ävenutlänning
resedokument
SFS 1955:29Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar
SFS 1962:22Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän
SFS 1965:273Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer
reseförmån
SFS 1981:1265Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.
resegaranti
SFS 2009:1076Förordning (2009:1076) om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti
resegarantilag
SFS 1972:204Resegarantilag (1972:204)
resegarantinämnden
SFS 1972:272Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden
SFS 2007:1039Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden
SFS 1988:1584Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
reseklass
se ävenägofred
resekostnadsersättning
SFS 1978:679Förordning (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil
SFS 1991:419Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
reservbefälsförordning
SFS 1972:464Reservbefälsförordning (1972:464) för försvarsmakten
reservdel
se ävenluftfartyg
patent
reservläkare
SFS 1956:288/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).
reservofficersförordning
SFS 1990:202Reservofficersförordning (1990:202)
reservpension
SFS 1988:722Förordning (1988:722) om engångsbelopp som svarar mot reservpension
se ävenallmän försäkring
reservstat
se ävenförsvarets reservstater
resgods
se ävenobeskattad vara
resolution
SFS 2015:1016Lag (2015:1016) om resolution
SFS 2015:1034Förordning (2015:1034) om resolution
respiratorisk sjukdom
SFS 2003:140Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
restavgift
SFS 1964:335Kungl. Maj:ts förordning (1964:335) om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;
restprodukter
se ävenkärnteknisk verksamhet
resultatutjämningsfond
SFS 1990:1450Lag (1990:1450) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering
resurscenter
se ävenvisstidsutbildning
resurstilldelningssystem
se ävengymnasieskola
resurstimme
se ävengymnasieskola
gymnasieskola
retentionsrätt
SFS 1970:980Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
returpapper
se ävenproducentansvar
producentansvar
retursystem
SFS 2005:220Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
revision
SFS 2002:1022Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
SFS 1995:686Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
SFS 2016:429Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
SFS 2016:443Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
se ävenregeringskansliet
riksdagens förvaltning
Regeringskansliet
revisionslag
SFS 1999:1079Revisionslag (1999:1079)
SFS 1999:1166Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
revisor
SFS 1973:221Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer
SFS 1975:86Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
SFS 1995:665Förordning (1995:665) om revisorer
se ävenriksdagens revisorer
revisorslag
SFS 2001:883Revisorslag (2001:883)
Revisorsnämnden
SFS 1995:666Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden
SFS 2007:1077Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen
Rhensjöfart
SFS 2014:1487Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
riddarhuskapitationsavgift
SFS 1992:950Tillkännagivande (1992:950) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
riddarhusordning
SFS 1866:37 s.1Riddarhusordning (1866:37 s.1)
ridderskap
se ävenadel
rikdagsordning
SFS 2014:801Riksdagsordning (2014:801)
rikets indelning
se ävenskatt
indelning
Riksantikvarieämbetet
SFS 1975:468Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
SFS 2007:1184Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
SFS 1988:1131Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
SFS 2014:1585Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
SFS 1997:1171Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
SFS 2009:1593Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
SFS 1995:679Förordning (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
SFS 2007:1179Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
SFS 1991:731Förordning (1991:731) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
SFS 1977:553Förordning (1977:553) med instruktion för riksarkivet
riksbanken
SFS 1934:437Lag (1934:437) för Sveriges riksbank
SFS 1981:530Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken
SFS 1974:591Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot
SFS 1987:283Förordning (1987:283) om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden
se ävensedel
referensränta
Riksbankens diskonto
SFS 2000:6Tillkännagivande (2000:6) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:766Tillkännagivande (1999:766) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1992:30Tillkännagivande (1992:30) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1992:1003Tillkännagivande (1992:1003) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 2000:162Tillkännagivande (2000:162) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1324Tillkännagivande (1994:1324) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1195Tillkännagivande (1994:1195) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:759Förordning (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1975:1243Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:15Förordning (1976:15) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:386Förordning (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:827Tillkännagivande (1979:827) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:965Tillkännagivande (1979:965) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1980:20Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1981:971Tillkännagivande (1981:971) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1984:707Tillkännagivande (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1981:48Tillkännagivande (1981:48) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1985:286Tillkännagivande (1985:286) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1985:704Tillkännagivande (1985:704) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:198Tillkännagivande (1993:198) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:8Tillkännagivande (1993:8) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:59Tillkännagivande (1978:59) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:215Tillkännagivande (1978:215) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1988:249Tillkännagivande (1988:249) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1989:1015Tillkännagivande (1989:1015) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:643Tillkännagivande (1978:643) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:249Tillkännagivande (1990:249) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:107Tillkännagivande (1990:107) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:86Tillkännagivande (1991:86) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:1099Tillkännagivande (1990:1099) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:126Tillkännagivande (1991:126) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:613Tillkännagivande (1991:613) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:1335Tillkännagivande (1991:1335) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:241Tillkännagivande (1996:241) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:832Tillkännagivande (1996:832) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:937Tillkännagivande (1996:937) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1997:1Tillkännagivande (1997:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1995:1024Tillkännagivande (1995:1024) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1995:1113Tillkännagivande (1995:1113) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1982:156Tillkännagivande (1982:156) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:1Tillkännagivande (1996:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:700Tillkännagivande (1986:700) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:153Tillkännagivande (1986:153) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:22Tillkännagivande (1986:22) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:213Tillkännagivande (1986:213) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1983:45Tillkännagivande (1983:45) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1983:181Tillkännagivande (1983:181) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1989:184Tillkännagivande (1989:184) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:3Tillkännagivande (1999:3) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1998:972Tillkännagivande (1998:972) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:730Tillkännagivande (1979:730) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1Tillkännagivande (1994:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:985Tillkännagivande (1993:985) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:1088Tillkännagivande (1993:1088) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:192Tillkännagivande (1999:192) av uppgift om Riksbankens diskonto
riksdagen
SFS 1989:185Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 2006:999Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
SFS 1984:665Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1987:576Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
se ävensäkerhetsskydd
säkerhetsskydd
säkerhetskontroll
ersättningsstadga
partigrupp
Riksdagens arvodesnämnd
SFS 2012:883Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
SFS 1993:1426Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
riksdagens förvaltning
SFS 1988:46Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
riksdagens förvaltningskontor
SFS 1983:1061Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor
riksdagens ledamöter
SFS 2016:1108Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
riksdagens myndigheter
SFS 2016:1091Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Riksdagens ombudsmän
SFS 1986:765Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
se ävenriksdagen
riksdagens revisorer
SFS 1974:1036Lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer
SFS 1974:585Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;
SFS 1987:518Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer
Riksdagens överklagandenämnd
SFS 2012:884Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd
riksdagsbiblioteket
SFS 1978:910Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
se ävenKungl. biblioteket
Riksdagsförvaltningen
SFS 1989:186Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
SFS 2011:745Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
SFS 2000:419Lag (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen
se ävenriksdagen
riksdagsledamot
SFS 1999:1209Lag (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
SFS 2016:1109Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
SFS 2016:1117Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
SFS 1994:1065Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
SFS 1996:810Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
SFS 1991:1876Lag (1991:1876) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
SFS 1998:1719Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode
SFS 1990:1417Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
SFS 1988:589Lag (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter
SFS 1993:147Lag (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
se äventjänstepension
tjänstepension
riksdagsmyndighet
se ävenriksdagens förvaltning
riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
SFS 2010:473Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
SFS 1995:1015Förordning (1995:1015) om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
riksfärdtjänst
SFS 1993:1148Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst
SFS 1993:963Lag (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst;
SFS 1989:340Förordning (1989:340) om riksfärdtjänst
SFS 1984:482Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst
SFS 1997:735Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
se ävenStyrelsen för riksfärdtjänst
riksförsäkringsanstalten
se ävenRiksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket
SFS 1961:265Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
SFS 1961:263Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;
SFS 1965:777Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket
SFS 1998:739Förordning (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket
SFS 1988:1204Förordning (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket
se ävenpensionsförsäkring
smittbärare
närståendevård
sjuklön
riksgräns
SFS 1986:638Förordning (1986:638) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
SFS 1989:809Förordning (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge
SFS 1985:675Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
se ävenfastighetsreglering
riksgränsen
SFS 2010:241Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
se ävenelektrisk anläggning
Riksgäldskontoret
SFS 1989:248Förordning (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1989:604/r1/ Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;
SFS 2007:1447Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1996:311Förordning (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1982:1158Lag (1982:1158) om riksgäldskontoret
riksinternatskola
SFS 1983:412Förordning (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.
SFS 1991:1080Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor
SFS 1989:374/r1/ Förordning (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor;
SFS 1984:234Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.
SFS 1988:681Förordning (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.
se ävenprivatskola
riksmätplats
SFS 1974:897Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m.
SFS 1974:899Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.
SFS 1980:122Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser
SFS 1989:527Förordning (1989:527) om riksmätplatser
riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
se ävenöverstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
riksorganisation
se äveninvandrare
rikspolisstyrelsen
SFS 1988:762Förordning (1988:762) med instruktion för rikspolisstyrelsen
SFS 1989:773Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen
SFS 1984:731Förordning (1984:731) med instruktion för rikspolisstyrelsen
riksprovplats
SFS 1985:1107Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
riksrekryterande spetsutbildning
SFS 2011:355Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Riksrevisionen
SFS 2002:1023Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
SFS 2003:264Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen
Riksrevisionsverket
SFS 1986:449Förordning (1986:449) med instruktion för riksrevisionsverket
SFS 1998:418Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket
SFS 1988:80Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket
SFS 1948:347Kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd
SFS 1987:519Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
riksrevisor
SFS 2002:1024Lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
riksrevisorer
SFS 2012:882Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
riksskattenämnden
SFS 1952:590Kungörelse (1952:590) angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge
SFS 1960:745Riksskattenämndens Kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär
Riksskatteverket
SFS 1970:912Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande
SFS 1985:654Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 2003:1133Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
SFS 1991:580Förordning (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m
SFS 2001:331Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar
se äveninkomstskattelag
Rikstrafiken
SFS 2008:1338Förordning (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken
SFS 2007:1026Förordning (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken
SFS 1999:279Förordning (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken
rikstäckande telenät
SFS 2003:62Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
Riksutställningar
SFS 2007:1187Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar
SFS 1997:1170Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar
riksvapnet
se ävenSveriges riksvapen
riksvägplan
SFS 1988:1015/r1/ Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar;
Riksvärderingsnämnden
SFS 1988:1042Förordning (1988:1042) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
SFS 2007:859Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
SFS 1978:559Förordning (1978:559) med instruktion för riksvärderingsnämnden
Riksåklagaren
SFS 1989:847Förordning (1989:847) med instruktion för Riksåklagaren
SFS 1947:1004Kungörelse (1947:1004) angående Riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på Justitiekanslersämbetet
riskgaranti
SFS 1962:42Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier
riskhantering
SFS 1995:1300Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering
riskkapitalinvestering
SFS 1995:1623Lag (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
SFS 1995:1654Förordning (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
Rixlex
se ävenpersonregister
romer
SFS 2016:840Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
ros
se äventrädgårdsföretag
rovdjur
SFS 1976:430Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
royalty
se ävenomsättningsskatt
källskatt
rundradiosändning
SFS 1986:3Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
SFS 1966:78Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
rymdfysik
SFS 2007:1163Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Rymdstyrelsen
SFS 2007:1115Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen
SFS 1996:80Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
SFS 1988:343Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen
rymdverksamhet
SFS 1982:1069Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet
SFS 1982:963Lag (1982:963) om rymdverksamhet
se ävendelegation för rymdverksamhet statens
ryska handelsdelegationen
SFS 1928:113Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.
råd för byggnadsforskning statens
SFS 1983:733Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning
Rådet för arbetslivsforskning
SFS 1995:865Förordning (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
SFS 2007:907Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
SFS 2000:1212Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rådet för forskning om universitet och högskolor
SFS 1992:818Förordning (1992:818) med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor och högskolor
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
SFS 1992:816Förordning (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Rådet för grundläggande högskoleutbildning
SFS 1992:817Förordning (1992:817) med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Rådet för högpresterande datorsystem
SFS 1994:945Förordning (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
rådgivning
SFS 2004:17Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
rådgivningsstöd
se ävenu-land
råolja
SFS 1994:796Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter
räddningskåren
SFS 1995:137Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap
räddningstjänstförordning
SFS 1986:1107Räddningstjänstförordning (1986:1107)
räddningstjänstlag
SFS 1986:1102Räddningstjänstlag (1986:1102)
räddningsverk statens
SFS 1986:424Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk;
SFS 1988:1040Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk
räkenskaper
se ävenlänsstyrelse
räntebidrag
SFS 1992:1051Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning
SFS 1992:989Förordning (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser
se ävenupphävandeförfattning
underhållslån
bostadslån
hyreshus
bostad
statligt räntebidrag
särskilt räntebidrag
bostadshus
energisparlån
räntefördelning
SFS 1993:1536Lag (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
räntelag
SFS 1975:635Räntelag (1975:635)
räntelån
se ävenbostadshus
hyreshus
räntelånekungörelse
SFS 1967:553Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553)
räntestöd
SFS 1996:1435Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall
se ävenbostadshus
rätt till ledighet
se ävennäringsverksamhet
rättegångsbalken
SFS 1942:740Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1946:804Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
SFS 1985:401Förordning (1985:401) om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
se ävenrättegångskostnad
betalningsföreläggande
rättegångsfullmakt
SFS 1947:643Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
rättegångskostnad
SFS 1988:119Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
SFS 1987:965Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas
SFS 1986:1042Lag (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
SFS 1981:1310Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
SFS 1981:1311Förordning (1981:1311) om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
SFS 2000:724Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
se ävenutländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländska kärande
utländsk kärande
rättegångslag
se ävenmilitär rättegångslag
rätten att överklaga
SFS 1987:439Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
rättsdatasystemet
SFS 1980:628Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet
rättshjälp
SFS 1975:301Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;
SFS 1977:105Förordning (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1987:898Tillkännagivande (1987:898) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
SFS 1987:784Cirkulär (1987:784) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål
SFS 1995:419Cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning
SFS 1988:121Tillkännagivande (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1995:1193Tillkännagivande (1995:1193) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1985:748Tillkännagivande (1985:748) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1986:179Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
SFS 1998:1627Tillkännagivande (1998:1627) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1989:784/r1/ Tillkännagivande (1989:784) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
SFS 1999:1041Tillkännagivande (1999:1041) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 2000:725Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1992:1004Tillkännagivande (1992:1004) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.;
SFS 1997:931Tillkännagivande (1997:931) av främmande staters anslutning till vissa av Sveriges biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
se ävenRättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Rättshjälpsmyndigheten
rättshjälpsförordning
SFS 1997:404Rättshjälpsförordning (1997:404)
SFS 1979:938Rättshjälpsförordning (1979:938)
rättshjälpslag
SFS 1973:138Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater
SFS 1972:429Rättshjälpslag (1972:429)
SFS 1988:123Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare
SFS 1990:998Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.
SFS 1996:1619Rättshjälpslag (1996:1619)
Rättshjälpsmyndigheten
SFS 2003:502Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
SFS 2007:1078Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
SFS 1990:1048Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
rättshjälpsnämnd
SFS 1979:978Förordning (1979:978) med instruktion för rättshjälpsnämnderna
Rättshjälpsnämnden
SFS 1990:1049Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
SFS 2007:1079Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
rättshjälpsområde
se äventimkostnadsnorm
rättsinformationsförordning
SFS 1999:175Rättsinformationsförordning (1999:175)
rättsintyg
SFS 2005:225Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
SFS 2005:1063Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
rättskemiska laboratorium statens
SFS 1988:1237/r1/ Förordning (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium;
SFS 1977:566Förordning (1977:566) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
rättslig ställning
se ävenESK
rättsläkarstation statens
SFS 1988:1238/r1/ Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer;
SFS 1965:783/r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer;
Rättsmedicinalverket
SFS 2006:11Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister
SFS 2007:976Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket
SFS 1991:944Förordning (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket
SFS 1996:613Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
rättsmedicinsk obduktion
SFS 1973:710Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion
rättsprövning
SFS 2006:304Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
SFS 1988:205Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
rättspsykiatrisk klinik statens
SFS 1969:221/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser
SFS 1988:1239/r1/ Förordning (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer;
rättspsykiatrisk station statens
se ävenrättspsykiatrisk klinik statens
rättspsykiatrisk klinik statens
rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1966:301Lag (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
SFS 1966:613Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
SFS 1991:1413Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1991:1137Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
rättspsykiatrisk vård
SFS 1991:1129Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
se ävenpsykiatrisk tvångsvård
rättspsykiatriskt forskningsregister
se ävenforskningsregister
rättsstatistik
SFS 1971:933Förordning (1971:933) om rättsstatistiken
rättsvård
se ävenmilitär rättsvård
rättsväsendets informationssystem
SFS 1970:517Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
röjningsbidrag
SFS 1995:5Förordning (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare
SFS 1998:8Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
rörelsehindrat barn
se ävenelevhem
rörelseidkare
SFS 1966:37Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
SFS 1973:568Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare
rörledning
SFS 1978:160Lag (1978:160) om vissa rörledningar
SFS 1978:164Förordning (1978:164) om vissa rörledningar
se ävenundervattenskabel
röstlängdsregister
SFS 1997:158Lag (1997:158) om röstlängdsregister
SFS 1992:609Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdsregister