Alfabetiskt register från A till Ö.

P

paketresa
SFS 1992:1675Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor
SFS 1992:1672Lag (1992:1672) om paketresor
Panamakanalen
SFS 1954:556Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
pantbanksförordning
SFS 1995:1189Pantbanksförordning (1995:1189)
pantbankslag
SFS 1995:1000Pantbankslag (1995:1000)
pantbrevsregister
SFS 1994:448Lag (1994:448) om pantbrevsregister
SFS 1994:598Förordning (1994:598) om pantbrevsregister
pantemivaccinering
se ävennarkolepsi
pantlånerörelse
SFS 1949:722Lag (1949:722) om pantlånerörelse
pantsättning
SFS 1936:88Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
pantvärde
se ävenbostadslån
parkering
SFS 1984:318Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
SFS 1984:321Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering
parkeringsplats
SFS 1987:899Förordning (1987:899) om statliga parkeringsplatser
SFS 1985:1076Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
parkeringsvakt
SFS 1987:26Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner
parkeringsövervakning
SFS 1987:24Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
parti
SFS 2014:105Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier
Partibidragsnämnden
SFS 2013:353Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
partigrupp
SFS 1994:1066Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
se ävenriksdagsledamot
riksdagsledamot
partihandelstillstånd
se ävenLäkemedelsverket
partistöd
SFS 1972:625Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
SFS 1969:596Lag (1969:596) om kommunalt partistöd
partnerskap
SFS 2009:260Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1994:1341Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap
SFS 1994:1117Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
se ävenvigsel
partrederiärende
SFS 1975:928Förordning (1975:928) om handläggning av partrederiärenden
passagerare
SFS 2006:1116Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.
passertillstånd
SFS 1958:273Kungörelse (1958:273) om passertillstånd
passförordning
SFS 1979:664Passförordning (1979:664)
passkontroll
SFS 1965:610Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
SFS 1973:688Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
SFS 1958:122Kungörelse (1958:122) angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
se ävenflygpassagerarterminal
passlag
SFS 1978:302Passlag (1978:302)
pastoratsindelning
SFS 1988:1150/r1/ Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m. m.;
patent
SFS 1967:845Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
patent- och marknadsdomstol
SFS 2016:188Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Patent- och registreringsverket
SFS 1988:403Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket
SFS 1950:407Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten
SFS 1987:7Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket
SFS 1995:1386Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket
SFS 2007:1111Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
se ävenpatentsamarbete
Patentbesvärsrätten
SFS 1977:729Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten
SFS 1987:429Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten
SFS 1988:346Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten
patentkungörelse
SFS 1967:838Patentkungörelse (1967:838)
patentlag
SFS 1967:837Patentlag (1967:837)
patentlicensavtal
se ävenkonkurrenslag
patentombud
SFS 2010:1052Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud
SFS 2010:1053Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud
Patentombudsnämnden
SFS 2010:1054Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
patenträtt
se ävensvensk domstol
patentsamarbete
SFS 1978:218Förordning (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
patientdataförordning
SFS 2008:360Patientdataförordning (2008:360)
patientdatalag
SFS 2008:355Patientdatalag (2008:355)
patientjournallag
SFS 1985:562Patientjournallag (1985:562)
patientlag
SFS 2014:821Patientlag (2014:821)
patientnämndsverksamhet
SFS 1998:1656Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
patientregister
se ävenSocialstyrelsen
patientskadelag
SFS 1996:799Patientskadelag (1996:799)
Patientskadenämnden
SFS 1996:992Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden
SFS 2018:26Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden
patientsäkerhetsförordning
SFS 2010:1369Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)
patientsäkerhetslag
SFS 2010:659Patientsäkerhetslag (2010:659)
PCB
SFS 1985:837Förordning (1985:837) om PCB m. m.
PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag
SFS 1991:196Lag (1991:196) om PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag;
penningmarknadskonto
SFS 1991:195Lag (1991:195) om penningmarknadskonton;
penningtvätt
SFS 2009:62Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1993:1526Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
SFS 2017:630Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 2009:92Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1993:768Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
penningtvättregister
SFS 1999:163Lag (1999:163) om penningtvättsregister
penningtvättsbrott
SFS 2014:307Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
pension
SFS 2002:782Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
SFS 1972:439Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension
SFS 1976:837Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor
se ävenallmän försäkring
ämbetsbrott
tjänstledighet
redareavgift
allmän försäkring
familjepensionsbestämmelse
pensioneringsperiod
se äventjänstepensionsreglemente
pensionsanstalt
se ävenhandelsflottans pensionsanstalt
pensionsavgift
SFS 1984:222Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
SFS 1994:1744Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
pensionsavtal
se äventjänstepensionsreglemente
timlärare
pensionsbelopp
SFS 1966:472Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle
se ävenallmän försäkring
pensionsfråga
SFS 1984:223Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor
SFS 1988:239Förordning (1988:239) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor;
pensionsförmån
SFS 1984:226Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
SFS 1984:225Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet
SFS 1988:237/r1/ Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;
SFS 1987:205Lag (1987:205) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m.
se äventjänstepensionsreglemente
pensionsförsäkring
SFS 1951:723Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
SFS 1962:521Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
pensionsgrundande inkomst
se ävenallmän försäkring
pensionsgrundande konstnärsbidrag
SFS 1983:190Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
pensionsgrundande tjänstetid
se äveninternationellt uppdrag
pensionskostnad
se ävenlöneskatt
löneskatt
pensionslön
SFS 1975:836Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall
SFS 1975:834Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall
pensionslöneförordning
SFS 1959:286Statens pensionslöneförordning (1959:286);
pensionslöneklass
SFS 1959:413Statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst
pensionsmedel
SFS 1990:661Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Pensionsmyndigheten
SFS 2009:1175Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten
SFS 2009:986Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten
SFS 2009:1173Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
pensionsplan
se äveninkomsttaxering
pensionsrätt
SFS 1979:819Förordning (1979:819) om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt
SFS 1978:107Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
SFS 1989:380Förordning (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag
SFS 1976:836Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
SFS 1974:6Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
SFS 2002:124Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
se ävenfamiljepensionsbestämmelse
pensionsstyrelsen
se ävenkommunalskattelag
Riksförsäkringsverket
pensionstagare
se ävenpensionsbelopp
pensionstillskott
SFS 1969:205Lag (1969:205) om pensionstillskott
pensionstillägg
SFS 1990:773Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
SFS 1990:780Förordning (1990:780) med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn;
pensionsutfästelse
SFS 1967:531Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 1967:539Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
pensionsverk Statens
SFS 1997:131Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
SFS 2007:832Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk
pensionsvillkor
SFS 1984:1042Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
pensionsärende
se ävenlöne- och pensionsverk Statens
pensionärshem
SFS 1958:484Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.
pensionärsorganisation
SFS 1994:316Förordning (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer
SFS 2003:752Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer
Per Angers minne
SFS 2004:1024Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne
periodiseringsfond
SFS 1993:1538Lag (1993:1538) om periodiseringsfonder
permitteringslöneersättning
SFS 1984:1009Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning
SFS 1984:1011Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning
permutation
se ävenfideikommiss
permutationslag
SFS 1992:203/r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);
SFS 1972:205Permutationslag (1972:205)
person- och adressregisternämnd statens
SFS 1988:1101Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
SFS 1986:547Förordning (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd;
personadressregister
SFS 1998:527Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1998:1234Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
personadressregisternämnd Statens
SFS 1998:1235Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd
SFS 2007:784Förordning (2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd
personalanställning
se ävenEuropaskola
personalfråga
se ävenarbetskonflikt
personalfrågor
SFS 1982:136Förordning (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster
personalföreträdare
SFS 1975:592Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
SFS 1974:963Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
SFS 1988:1082Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser
SFS 1976:48Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
SFS 1974:224Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.
personalföreträdarförordning
SFS 1987:1101Personalföreträdarförordning (1987:1101)
personalförstärkning
se ävenförskola
personalkontrollkungörelse
SFS 1969:446Personalkontrollkungörelse (1969:446)
personalliggare
se ävenskattekontroll
personalnämnd statens
se ävenföreskrift
föreskrift
personalpension
SFS 1987:74Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975
personalprövningsnämnd
SFS 1944:648Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder
personalservering
se ävenmåltidspris
personalåliggande
se ävenhälso- och sjukvård
personefterforskning
SFS 1989:810Förordning (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands
personlig skyddsutrustning
SFS 2018:125Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
SFS 2018:127Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
personnamn
SFS 2016:1013Lag (2016:1013) om personnamn
SFS 2017:120Förordning (2017:120) om personnamn
personnummer
se ävenfolkbokföringslag
personregister
SFS 1995:606Lag (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
SFS 1995:1060Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik
SFS 1994:1543Förordning (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.
SFS 1981:4Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
SFS 1993:825Lag (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex
personröst
SFS 1994:285Lag (1994:285) om försök i vissa kommunner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994
personskadeskydd
SFS 1977:265Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd
se ävenarbetsskadeförsäkring
personsäkerhetsarbete
SFS 2006:519Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.
personundersökning
SFS 1964:567Förordning (1964:567) om personundersökning i brottmål
SFS 1964:542Lag (1964:542) om personundersökning i brottmål
personuppgift
SFS 2002:623Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 2003:763Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
SFS 2015:898Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2012:741Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
SFS 2006:469Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 2006:937Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet
SFS 2015:476Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
SFS 2003:766Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
SFS 2006:39Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
SFS 2008:936Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 2002:546Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 2001:183Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
SFS 2016:533Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
SFS 2011:306Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
SFS 2015:905Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2016:526Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
SFS 2012:742Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
SFS 2006:275Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet
SFS 2001:454Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SFS 2002:61Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
SFS 2003:247Förordning (2003:247) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
se ävenkriminalvård
brottsbekämpande verksamhet
totalförsvarspliktig
brottsutredning
brottsutredning
lantmäteriets databas
kriminalvård
Försvarsmakten
Skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
utlännings- och medborgarskapslagstiftning
Kungl. biblioteket
brottsbekämpande verksamhet
fingerad personuppgift
Kustbevakningen
totalförsvarspliktig
socialtjänst
Arbetsmiljöverket
personuppgiftsförordning
SFS 1998:1191Personuppgiftsförordning (1998:1191)
personuppgiftslag
SFS 1998:204Personuppgiftslag (1998:204)
personutredning
SFS 1992:289Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
SFS 1991:2041Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
plan- och bostadsverket
SFS 1990:1364Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn
SFS 1987:1333/r1/ Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;
SFS 1988:204/r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;
SFS 1988:279/r1/ Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;
plan- och byggförordning
SFS 1987:383Plan- och byggförordning (1987:383)
SFS 2011:338Plan- och byggförordning (2011:338)
plan- och bygglag
SFS 2010:900Plan- och bygglag (2010:900)
planeringsinsatser
SFS 2012:545Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
plankostnad
SFS 1958:163Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader
planverk statens
SFS 1967:329Förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk
planverks råd för samhällsplanering statens
SFS 1979:670Förordning (1979:670) med instruktion för statens planverks råd för samhällsplanering
planverks råd för stål- och betongnormer statens
SFS 1978:849Förordning (1978:849) med instruktion för statens planverks råd för stål- och betongnormer
planverks tekniska råd statens
SFS 1980:411Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd
plastflaskor
se ävenretursystem
platina
se ävenguld
kontrollstämpel
guld
platsanmälan
SFS 1984:819Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar
platsbärkasse
SFS 2016:1041Förordning (2016:1041) om plastbärkassar
pliktexemplar
SFS 2008:1420Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument
SFS 2012:866Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material
SFS 1993:1392Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
SFS 1993:1439Förordning (1993:1439) om pliktexemplar av dokument
SFS 1978:487Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
SFS 1978:779Förordning (1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
se ävenelektroniskt material
pojkar
se ävenomskärelse
Polarforskningssekretariatet
SFS 1987:504Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet
SFS 1996:649Förordning (1996:649) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 2007:1072Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 1988:1199Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 1998:414Förordning (1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
polis
SFS 1958:262Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
SFS 1943:881Lag (1943:881) om polisens ställning under krig
se ävensocialnämnd
larmanläggning
belöning
polisanställd
SFS 2010:1031Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
SFS 2014:1106Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
polisarrest
se ävenhäkten
häkte
polisbevakning
SFS 1982:789Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
polisdataförordning
SFS 1999:81Polisdataförordning (1999:81)
SFS 2010:1155Polisdataförordning (2010:1155)
polisdatalag
SFS 1998:622Polisdatalag (1998:622)
SFS 2010:361Polisdatalag (2010:361)
polisdistrikt
SFS 1993:967Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län
SFS 1973:875Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt
Polisens utlandsstyrka
SFS 1999:1155Förordning (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka
poliseskort
SFS 1991:102Förordning (1991:102) om poliseskort
polisförordning
SFS 1984:730Polisförordning (1984:730)
SFS 2014:1104Polisförordning (2014:1104)
polisiär övervakning
se ävenKustbevakningen
kustbevakningen
polisiära kännetecken
SFS 2016:1122Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon
polislag
SFS 1984:387Polislag (1984:387)
polisman
SFS 1965:59Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
SFS 1967:164Kungl. Maj:ts cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.
SFS 2011:1206Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande
se ävensakskadeersättning
utbildning
polismyndighet
se ävenhittegods
Polismyndigheten
SFS 2014:1102Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
polisregisterkungörelse
SFS 1969:38Polisregisterkungörelse (1969:38)
polissamarbete
SFS 2013:329Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
SFS 2013:343Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
polistjänst
se ävenskjutvapen
spikmatta
polisutbildningsförordning
SFS 1999:740Polisutbildningsförordning (1999:740)
polisväsendet
SFS 1984:733Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet
SFS 1985:751Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet
se ävenavlöningsbestämmelse
politisk flykting
se ävenstatslös
statslös
politisk sekreterare
SFS 1983:565Lag (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner
politisk uniform
SFS 1947:164Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
politiskt parti
se ävenpartistöd
port
SFS 1979:210Förordning (1979:210) om maskindrivna portar m.m.
Post- och Inrikes Tidning
SFS 2006:385Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
SFS 2006:1226Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar
Post- och telestyrelsen
SFS 2007:951Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 1993:1710Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 1993:1741Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
SFS 2016:602Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
SFS 1999:836Förordning (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
SFS 1997:401Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 2003:767Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
postal tidningskungörelse
SFS 1968:489Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)
postavgift
SFS 1981:193Förordning (1981:193) om vissa postavgifter
postbanken
se ävenSveriges Riksbank
postbefordran
SFS 1929:29Brev (1929:29) till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen
postbehandling
SFS 1951:51Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap
postförordning
SFS 1993:1709Postförordning (1993:1709)
SFS 2010:1049Postförordning (2010:1049)
postförsändelse
SFS 1990:291Lag (1990:291) om obeställbara postförsändelser
SFS 1966:120Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel
Postgiro
SFS 1926:183Kungl. Maj:ts Kungörelse (1926:183) angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.
se ävenRiksbanken
postlag
SFS 2010:1045Postlag (2010:1045)
postområdet
se ävenupphävandeförfattning
posttjänst
se ävenupphandling
postverket
SFS 1969:736Förordning (1969:736) med instruktion för postverket
SFS 1947:175Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.
SFS 1962:111Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar
SFS 1988:79Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket
SFS 1975:433Förordning (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik
SFS 1965:21Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
se ävenpostförsändelse
praktikplats
SFS 1983:704Förordning (1983:704) om statsbidrag till praktikplatser på fartyg
praktiktjänstgöring
SFS 1975:326Cirkulär (1975:326) om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet
preliminär B-skatt
SFS 1991:1919Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
SFS 1990:1141Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92
preliminär skatt
SFS 1992:101Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991
preliminära kommunalskattemedel
SFS 2012:611Förordning (2012:611) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2013
SFS 2014:1308Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015
premie
se ävenavtalsförsäkring
premiebetalning
SFS 1990:662Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar
premieobligation
SFS 1939:208/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1939:208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer;
Premiepensionsmyndigheten
SFS 1998:794Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
SFS 2007:843Förordning (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
SFS 2000:585Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
SFS 1998:710Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
premiepensionssystem
SFS 2017:230Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
SFS 2017:237Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
premiepensionssystemet
SFS 2009:1462Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
premiering
se ävensparande
premieskattpremieskatt
se ävengrupplivförsäkring
preparandutbildning
SFS 1985:681Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska;
preskription
se ävensedel
skattefordran
arv
preskriptionslag
SFS 1981:130Preskriptionslag (1981:130)
preskriptionstid
SFS 1834:30 s. 3Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras
presstödsförordning
SFS 1990:524Presstödsförordning (1990:524)
Presstödsnämnden
SFS 2007:1191Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden
SFS 1976:419Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden
SFS 1988:673Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden
prestationsbaserad stimulansersättning
SFS 2009:728Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
se ävensvenskundervisning
preventivmedel
SFS 1970:149Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;
SFS 1959:327Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel;
Priip-produkt
SFS 2017:317Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
pris
SFS 1968:614/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;
se ävenPer Angers minne
pris- och kartellnämnd statens
SFS 1983:407Förordning (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd
pris- och konkurrensförhållande
SFS 1988:1404Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
SFS 1956:519Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
SFS 1956:245Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
pris- och konkurrensverk statens
SFS 1988:980/r1/ Förordning (1988:980) med instruktion för statens pris- och konkurrensverk;
prisbasbelopp
SFS 2010:1132Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
SFS 2011:1015Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012
SFS 2000:702Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001
SFS 2004:695Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005
SFS 2003:576Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004
SFS 2017:865Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018
SFS 2014:1053Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
SFS 2006:1086Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007
SFS 2002:709Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003
SFS 1998:1184Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999
SFS 2015:536Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
SFS 2008:753Förordning (2008:753) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009
SFS 2009:924Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010
SFS 2007:699Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008
SFS 2016:863Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017
SFS 2013:715Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014
SFS 2012:558Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013
SFS 2001:647Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
SFS 1999:725Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000
SFS 2005:650Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006
prisinformationslag
SFS 1991:601Prisinformationslag (1991:601)
prisnedsatta livsmedel
se ävenlivsmedel
prisnedsättning
se ävenläkemedelskostnad
läkemedel
prisreglering
SFS 1986:428Förordning (1986:428) om prisreglering på fiskets område;
SFS 1954:71Förordning (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
SFS 1974:226Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område;
SFS 1984:62Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område
SFS 1967:340Lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område
SFS 1991:133Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
se ävenelektrisk anläggning
jordbruksprodukt
prisregleringsavgift
se ävenpunktskatt
prisregleringslag
SFS 1987:1132/r1/ Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);
SFS 1989:978Prisregleringslag (1989:978)
SFS 1956:612Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)
SFS 1956:236Allmän prisregleringslag (1956:236)
prisstopp
SFS 1990:24Förordning (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp
prissättningsbesked
SFS 2009:1295Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 2009:1289Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
pristillägg
se ävenkött
renkött
privatinförsel
SFS 1994:1565Lag (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
SFS 1994:1615Förordning (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel
se ävencigarett
tobaksvaror
tobaksvaror
privaträtt
SFS 1977:595Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
SFS 1977:1005Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område
SFS 1983:368Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
privatskola
SFS 1964:137Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor
SFS 1985:554Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
se ävenriksinternatskola
riksinternatskola
privatskolförordning
SFS 1967:270Privatskolförordningen (1967:270)
producentansvar
SFS 2007:185Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar
SFS 1994:1205Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper
SFS 2007:193Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
SFS 2000:208Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
SFS 1994:1235Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar
SFS 2014:1074Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
SFS 1994:1236Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck
SFS 2014:1075Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
SFS 2009:1031Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
SFS 2014:1073Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
SFS 1993:1154Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp
se ävenbatterier
produktion
se ävenläromedel
produktionsförhållande
se ävenhandels- och industrikommission statens
produktkontroll
SFS 2000:1064Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
SFS 2000:1217Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
produktsäkerhetslag
SFS 1988:1604Produktsäkerhetslag (1988:1604)
professor
se ävenjämställdhet
professorstjänst
se ävenarbetsmiljöinstitutet
program
se ävenenergieffektivisering
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle
SFS 1990:961Förordning (1990:961) med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;
Programrådet vid Studsvik
SFS 1990:942Förordning (1990:942) med instruktion för programrådet vid Studsvik
programverksamhet
se ävenlokal programverksamhet
projektbidrag
SFS 1998:173Förordning (1998:173) om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
SFS 2001:1309Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid
prokuralag
SFS 1974:158Prokuralag (1974:158);
proportionellt val
se ävenval
prospektering
SFS 1978:997Förordning (1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas elle kol
protest
SFS 1964:680Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
protokoll
se ävenregeringsärende
protokollföring
SFS 1979:575Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
se ävenutrikesnämnden
arrendenämnd
protokollskungörelse
SFS 1971:1066Protokollskungörelse (1971:1066) för de allmänna domstolarna
prova annat arbete
se ävenledighet
provavgift
SFS 2010:1578Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
proviant
SFS 1959:491Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror
se ävenobeskattad vara
proviantering
SFS 1999:446Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:454Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1994:1694Förordning (1994:1694) om viss proviantering m.m.
provianteringsfrilager
SFS 1925:69Kungl. Maj:ts resolution (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provian- teringsfrilagersrätt för nämnda stad
provning
SFS 1985:1106Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
SFS 1985:1105Lag (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
provningsanstalt Statens
SFS 1988:344Förordning (1988:344) med instruktion för statens provningsanstalt;
SFS 1984:49Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt
provplats
se ävenriksprovplats
provtagning
SFS 2008:363Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion
SFS 1986:198Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV
se ävendjur
djur
djur
djur
djur
provverksamhet
se ävenhushålls- och bostadsuppgift
präst
SFS 1976:610Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan
SFS 1965:729Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst
SFS 1983:693Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster
SFS 1982:74Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster
SFS 1983:1018Förordning (1983:1018) om präster för finskspråkiga i Sverige
SFS 1929:296Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall
se ävenkyrka
domkapitel
tystnadsplikt
tjänstebostad
prästanställningsförordning
SFS 1989:84Prästanställningsförordning (1989:84)
prästanställningslag
SFS 1988:184/r1/ Prästanställningslag (1988:184);
prästerlig organisation
se ävenarkiv
prästerlig tjänst
SFS 1978:208Förordning (1978:208) om ändring i cirkuläret den 11 oktober 1974 till kammarkollegiet m.fl. om vissa vikarier på prästerliga tjänster och icke prästvigda tjänste biträden åt präster
SFS 1980:747Förordning (1980:747) om behörighet i vissa fall till prästerlig tjänst
SFS 1959:141Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar
se ävenkvinna
prästexamen
SFS 1884:13 s.2Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen
prästgård
SFS 1988:1558Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter
se ävenkyrkofonden
prästlönefondsfastighet
SFS 1989:672Kammarkollegiets föreskrifter (1989:672) om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;
prästlönetillgång
se ävenskattefrihet
prästtjänst
se ävenbiskopstjänst
prästval
SFS 1957:577Lag (1957:577) om prästval
prästvalsförordning
SFS 1958:261Prästvalsförordning (1958:261)
prövningsavgift
SFS 1984:631Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
prövningsnämnd
SFS 2008:850Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
se ävenarkiv
Prövningsnämnden för bankstödsfrågor
SFS 1993:889Förordning (1993:889) med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor;
psalmbok
SFS 1937:882/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:882) angående stadfästande av ny svensk psalmbok;
psykiatrisk tvångsvård
SFS 1991:1472Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
SFS 1991:1128Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
psykiatrisk vård
SFS 1966:293Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
SFS 1968:150Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
SFS 1966:585Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
psykiatriska nämnden
SFS 1966:567Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden
psykisk funktionsnedsättning
SFS 2009:955Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
psykisk störning
SFS 1924:323Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
psykiskt utvecklingsstörd
SFS 1985:569Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
SFS 1986:565Förordning (1986:565) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
SFS 1985:568Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
se ävenvuxenutbildning
psykologisk-pedagogiska bibliotek statens
SFS 1996:504Förordning (1996:504) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
SFS 1980:393Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
SFS 1988:679Förordning (1988:679) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
punktskatt
SFS 1984:247Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter
se ävenmervärdesskatt
upphävandeförfattning
upphävandeförfattning
punktskattekontroll
SFS 1998:506Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1998:518Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
påbyggnadsundervisning
se äveninvandrare
påbyggnadsutbildning
SFS 1991:1412/r1/ Förordning (1991:1412) om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning inom komvux m. m.;
SFS 2005:676Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning
SFS 1986:397Förordning (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
pälsdjursuppfödare
SFS 1989:853Lag (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;
päronodlare
se ävenröjningsbidrag