Alfabetiskt register från A till Ö.

N

namn
SFS 1978:800Lag (1978:800) om namn och bild i reklam
namnförordning
SFS 1982:1136Namnförordning (1982:1136)
namnlag
SFS 1982:670Namnlag (1982:670)
narkolepsi
SFS 2016:417Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
narkotika
SFS 1992:860Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1992:1554Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika
SFS 1983:366Förordning (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika
narkotikabrott
SFS 1987:85Förordning (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika
narkotikaförordning
SFS 1962:704Narkotikaförordning (1962:704)
SFS 1974:711/r1/ Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);
narkotikaförteckning
SFS 1974:712/r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar (1974:712);
narkotikakungörelse
se ävennarkotikaförordning
narkotikamissbrukare
SFS 1979:662Förordning (1979:662) om viss försöksverksamhet med vård av narkotikamissbrukare som har begått brott
narkotikastrafflag
SFS 1968:64Narkotikastrafflag (1968:64)
nation
se ävenstuderandekår
nationalmuseum
SFS 1962:560/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk;
SFS 2007:1175Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum
SFS 1999:562Förordning (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
nationalpark
SFS 1963:678Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark
SFS 1941:846Kungörelse (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker
SFS 1942:981Brev (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.
SFS 1960:660Reglemente (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark
SFS 1960:661Reglemente (1960:661) för Abisko nationalpark
SFS 1960:662Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark
SFS 1960:663Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
SFS 1960:664Reglemente (1960:664) för Muddus nationalpark
SFS 1960:665Reglemente (1960:665) för Peljekaise nationalpark
SFS 1960:666Reglemente (1960:666) för Sonfjällets nationalpark
SFS 1960:667Reglemente (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark
SFS 1960:668Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark
SFS 1960:669Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark
SFS 1960:670Reglemente (1960:670) för Ängsö nationalpark
SFS 1960:671Reglemente (1960:671) för Norra Kvills nationalpark
SFS 1960:673Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark
SFS 1960:674Reglemente (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark
SFS 1963:419Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
SFS 1963:420Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark
SFS 1963:677Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.
SFS 1910:30 s.1Skrivelse (1910:30 s. 1) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker
SFS 1910:136Skrivelse (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län
SFS 1911:35Skrivelse (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län
SFS 1913:146Skrivelse (1913:146) angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län
SFS 1918:631Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län
SFS 1919:641Skrivelse (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m. m.
SFS 1920:677Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län
SFS 1926:16Skrivelse (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund
SFS 1928:24Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
SFS 1931:404Skrivelse (1931:404) till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län
nationalparksförordning
SFS 1987:938Nationalparksförordning (1987:938)
nationalsocialistisk förföljelse
SFS 1965:29Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer förnationalsocialistisk förföljelse
nationalstadsparksförordning
SFS 2009:55Nationalstadsparksförordning (2009:55)
nationell
se äventoppdomän
toppdomän
nationella minoriteter
SFS 2009:724Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:1299Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
nationella minoritetsspråk
se ävenstatsbidrag
nationella prov
SFS 2017:1106Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning
nationella socialfondsprogrammet
SFS 2015:61Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet
nationella utvecklingsprojekt
SFS 2014:835Förordning (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)
nationella vaccinationsprogram
SFS 2012:453Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
nationellt
se ävenidentitetskort
nationellt kunskapscentrum
SFS 2006:1072Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor
nationellt utvecklingsbolag
SFS 2016:767Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag
nattvard
SFS 1976:114Förordning (1976:114) om biträde vid utdelande av nattvarden inom svenska kyrkan
nattvardsfirande
SFS 1976:173Lag (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet
nattvardsgång
SFS 1927:25Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång
naturaavgift
SFS 1982:948Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
naturaförmån
SFS 1984:900Förordning (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
se ävenbostadstillägg
naturgas
SFS 1985:635Lag (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet
SFS 1985:636Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet
SFS 2006:1043Naturgasförordning (2006:1043)
SFS 2006:1051Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
SFS 2000:671Förordning (2000:671) om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning
se ävenolja
prospektering
naturgasavgift
SFS 2000:672Förordning (2000:672) om naturgasavgift
naturgasförordning
SFS 2000:673Naturgasförordning
naturgaslag
SFS 2005:403Naturgaslag (2005:403)
naturgasområdet
SFS 2014:35Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet
SFS 2008:1330Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet
naturgrus
SFS 1995:1667Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
Naturhistoriska riksmuseet
SFS 2007:1176Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
SFS 2005:736Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
SFS 1987:582Förordning (1987:582) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
SFS 1966:264Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet
naturresurs
SFS 1987:12Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
SFS 1993:191Förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
naturvetenskap
se ävenstatsbidrag
naturvårdslag
SFS 1964:822Naturvårdslag (1964:822)
naturvårdsverk statens
SFS 1967:444Förordning (1967:444) med instruktion för statens naturvårdsverk
Naturvårdsverket
SFS 1988:518Förordning (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket
SFS 2009:1476Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket
SFS 2012:989Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
SFS 2007:1052Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket
nedskrivning av lager
SFS 1989:1021/r1/ Lag (1989:1021) om särskilda regler för nedskrivning av lager m. m.;
nedsättning
se ävenunderhållsbidrag
socialavgift
nedsättning av pengar
SFS 1927:56Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
SFS 1927:485Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
nejlika
se äventrädgårdsföretag
neurosedynskadad
SFS 1971:118Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
SFS 2005:466Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
nikotinläkemedel
SFS 2007:1455Lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
SFS 2008:30Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
nit
se ävenutmärkelse
Nobelstiftelsen
SFS 1900:63 s.25Stadga (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m.
nomadlapp
SFS 1909:53 s. 7Lag (1909:53 s. 7) angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen
nordisk arbetsmarknad
SFS 1989:719/r1/ Förordning (1989:719) om gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa lärarkategorier;
nordisk arresteringsorder
SFS 2012:565Förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS 2012:566Förordning (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS 2011:1165Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
nordisk dom
se ävenprivaträtt
nordisk konvention
SFS 2015:381Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012
se ävensocial trygghet
nordisk verkställighet
se ävenprivaträtt
nordiska afrikainstitutet
SFS 1995:1352Förordning (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
SFS 1988:1124Förordning (1988:1124) med instruktion för nordiska afrikainstitutet
SFS 1981:186Förordning (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)
SFS 2007:1222Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
Nordiska rådet
SFS 1953:26/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;
Nordiska rådets svenska delegation
SFS 1984:50Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation
nordiskt land
SFS 1997:1157Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 1991:1232Förordning (1991:1232) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
se ävendubbelbeskattning
handräckning
straffverkställighet
utbytestjänstgöring
konkursbeslut
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
handräckning
konkursbeslut
Nordkalottens AMU-center
SFS 1985:1087Förordning (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center
normaltid
SFS 1979:988Förordning(1979:988) om svensk normaltid
norsk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
norsk trafikskola
se ävenövningskörning
notarieförordning
SFS 1984:488Notarieförordning (1984:488)
SFS 1990:469Notarieförordning (1990:469)
Notarienämnden
SFS 2007:1076Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden
notarietjänstgöring
SFS 1990:470Förordning (1990:470) om försöksverksamhet med ettårig notarietjänstgöring vid åklagarmyndighet
notarius publicus
SFS 1981:1363Lag (1981:1363) om notarius publicus
SFS 1982:327Förordning (1982:327) om notarius publicus
ny polisorganisation
SFS 2014:580Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen
nyanländ elev
SFS 2013:69Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
nyanländ invandrare
SFS 2013:156Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
SFS 2010:407Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
SFS 2006:396Förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare
SFS 2017:820Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
SFS 2010:408Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
SFS 2010:409Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
SFS 2010:1138Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
SFS 2010:1345Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet
se ävenetableringsinsats
folkbildningsinsatser
bosättning
bosättning
nyanskaffningsfond
SFS 1967:96Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
nyanställning
SFS 2005:899Förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter
nybyggnad
SFS 1991:1931Förordning (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder
SFS 1991:152Förordning (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1986:1399Förordning (1986:1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder
SFS 1991:149/r1/ Förordning (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder;
SFS 1991:151/r1/ Förordning (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder;
se äveninvesteringsbidrag
bostad
investeringsbidrag
bostadslån
nybyggnadslåneförordning
SFS 1986:692Nybyggnadslåneförordning (1986:692) för bostäder
nykterhetsarbete
SFS 1977:486Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
nykterhetsvårdsanstalt
se ävenarbetstagare
nyskriven svensk dramatik
SFS 1998:1369Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik
nystarsjobb
SFS 2006:1494Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
nystartsjobb
SFS 2006:1481Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
SFS 2018:43Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb
nyttjandeförordning
SFS 1932:570/r1/ Kungl. Maj:ts Nyttjandeförordning (1932:570);
nyttjanderätt
SFS 1925:379Kungörelse (1925:379) om bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med inlösen av under nyttjanderätt upplåtet område m.m.
SFS 1907:36 s. 22Lag (1907:36 s.22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom
SFS 1981:333Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
se äveninteckning
nådeärende
SFS 1974:579Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
nämnd
se ävenstyrelse
styrelse
nämnd för arbetstagares uppfinningar Statens
SFS 2007:908Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
SFS 1965:668Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
SFS 1988:1140Förordning (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
nämnd för internationella adoptionsfrågor Statens
SFS 1988:1128Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
nämndeman
SFS 1973:801Cirkulär (1973:801) till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning
SFS 1967:895Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
SFS 1983:382Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
SFS 1982:814Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
SFS 1996:1149Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar
se ävenförsäkringsrätt
nämndemannauppdrag
SFS 2006:853Förordning (2006:853) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Nämnden för hemslöjdsfrågor
SFS 2007:1193Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
SFS 1988:315Förordning (1988:315) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
SFS 1981:500Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor
nämnden för internationella adoptionsfrågor statens
SFS 1981:681Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
nämnden för lokalanställda
SFS 1981:605Förordning (1981:605) med instruktion för nämnden för lokalanställda
SFS 1988:1535Förordning (1988:1535) med instruktion för Nämnden för lokalanställda
Nämnden för offentlig upphandling
SFS 1993:98Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling
Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga
SFS 1994:648Förordning (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga
Nämnden för rederistöd
SFS 1989:10Förordning (1989:10) med instruktion för Rederinämnden
SFS 1982:785Förordning (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd
Nämnden för RH-anpassad utbildning
SFS 1990:1110Förordning (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning
Nämnden för statens avtalsförsäkringar
SFS 1999:1170Förordning (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar
nämnden för statens gruvegendom
SFS 1988:370Förordning (1988:370) med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom;
SFS 1982:579Förordning (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
Nämnden för statliga förnyelsefonder
SFS 1988:1104Förordning (1988:1104) med instruktion för Nämnden för statliga förnyelsefonder
SFS 1986:729Förordning (1986:729) med instruktion för nämnden för statliga förnyelsefonder
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
SFS 2007:1192Förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
SFS 2007:909Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor
SFS 1976:465Förordning (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
nämnden för u-landsutbildning
SFS 1981:664Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning
nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
SFS 1977:433Förordning (1977:433) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
SFS 1988:1243/r1/ Förordning (1988:1243) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande;
Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer
SFS 1988:1115Förordning (1988:1115) med instruktion för Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer
SFS 1946:412Instruktion (1946:412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer;
Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet
SFS 1988:744Förordning (1988:744) med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet
nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
SFS 1986:539Förordning (1986:539) med instruktion för nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
nämnden för vapenfriutbildning
SFS 1988:551Förordning (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
Nämnden för vissa statliga pensionsfrågor
SFS 1992:78Förordning (1992:78) med instruktion för nämnden för vissa statliga pensionsfrågor
Nämnden mot diskriminering
SFS 2007:1032Förordning (2007:1032) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
SFS 2008:1328Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot etnisk diskriminering
SFS 1986:447Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
nämndorganisation
SFS 1984:644Förordning (1984:644) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
SFS 1990:1182/r1/ Förordning (1990:1182) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation;
näring
SFS 1968:555Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Närings- och teknikutvecklingsverket
SFS 1991:960Förordning (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
SFS 1991:1096Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
SFS 1997:1178Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
näringsfrihetsombudsmannen
SFS 1988:1582Förordning (1988:1582) med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
SFS 1982:1048Förordning (1982:1048). med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
näringsförbud
SFS 1986:436Lag (1986:436) om näringsförbud
SFS 1986:441Förordning (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
SFS 2014:836Lag (2014:836) om näringsförbud
SFS 2014:936Förordning (2014:936) om näringsförbud
näringsidkare
SFS 1991:911/r1/ Lag (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;
SFS 1991:916Förordning (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;
SFS 1985:982Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
SFS 1966:36Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare
se ävenavtalsvillkor
handels- och industrikommission statens
inhämtande av uppgifter
avbetalningsköp
försörjningsberedskap
försörjningsberedskap
näringslegitimationsbevis
SFS 1924:455Kungörelse (1924:455) angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsredande i utlandet
näringslivet
SFS 1988:1609Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1609) till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;
SFS 1988:764Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
näringslivets utveckling
se ävenstiftelse
näringslivsbistånd
se ävenSWEDECORP
näringstillstånd
SFS 1968:556Förordning (1968:556) om näringstillstånd m.m.
näringsverksamhet
SFS 1997:1293Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
SFS 1993:1539Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
se ävenarbetslös
närradio
SFS 1984:463Förordning (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio
SFS 1982:460Lag (1982:460) om ansvarighet för närradio
närradioförordning
SFS 1982:1249Närradioförordning (1982:1249)
närradionämnden
se ävenKabelnämnden
kabelnämnden
närståendevård
SFS 1988:1465Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård
SFS 1989:228Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
se ävenstatsbidrag
närvarorätt
SFS 1975:364Lag (1975:364) om närvarorätt vid sammanträde med nämnd hos församling eller kyrklig samfällighet
nätföretag
se ävenlån
nätkoncession
SFS 2007:215Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
nätverksamhet
SFS 1995:1145Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet