Alfabetiskt register från A till Ö.

M

magistrat
se ävenburskapsärende
länsstyrelse
magnetleksak
se ävenvarningstext
makes förmögenhetsförhållande
SFS 1990:272Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Malmö
se ävenstadsarkiv
Manne Siegbahninstitutet för fysik
SFS 1988:734Förordning (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;
Manne Siegbahn-laboratoriet
SFS 1995:966Förordning (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet
mantalssättning
SFS 1939:159Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.
margarin
SFS 1973:429Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin
se äventullfrihet
marinen
se ävenläkare
maritima museer Statens
SFS 2007:1198Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
mark- och miljödomstol
SFS 2010:921Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
mark- och miljödomstolar
SFS 2010:984Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden
mark- och vattenområde
SFS 1998:896Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
markanvisning
SFS 2014:899Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
markegång
se ävennaturaavgift
marknad
SFS 1941:206Kungl. Maj:ts Kungörelse (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader;
marknads- och konkurrensförhållande
SFS 2010:1350Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
marknadsdomstol
SFS 1970:417Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Marknadsdomstolen
SFS 1970:1030Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen
SFS 1988:1564Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen
marknadsföring
SFS 2013:1054Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
SFS 1996:1244Förordning (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker
se ävenkristallglas
kristallglas
tobaksvara
alkoholdryck
marknadsföringslag
SFS 1995:450Marknadsföringslag (1995:450)
SFS 2008:486Marknadsföringslag (2008:486)
SFS 1975:1418Marknadsföringslag (1975:1418)
marknadsföringslagen
SFS 2008:487Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
marknadskontroll
SFS 2014:140Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
SFS 2014:535Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter
SFS 2014:1039Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
SFS 2005:893Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor
marknadsmissbruk
SFS 2013:385Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
se ävenfinansiellt instrument
marknadsreglering
SFS 1993:651Förordning (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område
SFS 1993:649Lag (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område
se ävenjordbruksprodukter
marknadssekreterare
SFS 1981:632Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.
marktjänst
se ävenflygplats
flygplats
markvillkor
se ävenbostadslån
maskering
SFS 2005:900Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall
maskindriven port
se ävenport
maskinprovningar statens
SFS 1983:816Förordning (1983:816) med instruktion för statens maskinprovningar
SFS 1988:858Förordning (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar
massförstörelsesyfte
se ävenutförsel
matematik
se ävenstatsbidrag
matematikundervisning
se ävenstatsbidrag
materiel
SFS 1973:1210Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
matpotatis
SFS 1959:187Kungörelse (1959:187) angående kvalitetsbenämning på matpotatis
MAX-laboratoriet
SFS 1994:946Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorl aboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund
maxtaxa
SFS 2001:161Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
SFS 2001:160Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
medbestämmande
SFS 1978:592Förordning (1978:592) om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare hos de allmänna försäkringskassorna
SFS 1978:829Förordning (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.
SFS 1976:580Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
medborgarkontor
SFS 2004:543Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
SFS 2009:315Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor
SFS 1997:297Lag (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor
SFS 1994:686Lag (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor
medborgarskapsförordning
SFS 2001:218Medborgarskapsförordning (2001:218)
medborgarskapskungörelse
SFS 1969:235Medborgarskapskungörelse (1969:235)
medborgarvittne
SFS 1981:324Lag (1981:324) om medborgarvittnen
medelsförvaltningskungörelse
SFS 1964:886Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);
medelsredovisning
SFS 1982:49Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar
medelstora företag
se ävenstöd
medfinansiering
se ävenit-infrastruktur
medicinalkår
se ävenförsvarets medicinalkår
medicinalstyrelsen
se ävensocialstyrelsen
medicine kandidat
se ävenläkare
medicinsk service
se ävenföretagshälsovård
medicinska skäl
se ävenskjutvapen
medicinskt födelseregister
se ävenSocialstyrelsen
medicinteknisk produkt
SFS 1993:584Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
SFS 1993:876Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter
se ävenLäkemedelsverket
medieråd Statens
SFS 2010:1923Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd
medinflytande
se äventotalförsvarspliktig
medlemsbank
SFS 1995:1570Lag (1995:1570) om medlemsbanker
medling
SFS 2002:445Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
SFS 2011:860Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister
SFS 1973:650Lag (1973:650) om medling mellan samlevande
se ävenupphovsrättstvist
arbetstvist
Medlingsinstitutet
SFS 2000:258Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet
SFS 2007:912Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet
mejerisektorn
SFS 2010:55Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn
Mellankommunala skatterätten
SFS 1981:562Förordning (1981:562) med instruktion för mellankommunala skatterätten
SFS 1988:325Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;
meritberäkning
se ävenvärnpliktig
meritvärdering
SFS 1990:1476Förordning (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare;
mervärdeskatt
SFS 1991:119Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;
SFS 1976:950Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971
SFS 1979:305Förordning (1979:305) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall
SFS 1990:575Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten
SFS 1972:833Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall
SFS 1984:28Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
SFS 1968:430Lag (1968:430) om mervärdeskatt
SFS 1968:431Förordning (1968:431) om mervärdeskatt
SFS 1968:616Förordning (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet
SFS 1991:806Förordning (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten;
SFS 1968:591Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel
SFS 1968:720Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt
SFS 1986:77Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;
SFS 1982:24Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
SFS 1974:886Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
se äveninvesteringsavdrag
mervärdesskatt
SFS 2005:807Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 2011:1245Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster , radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2005:811Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 2000:268Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 1994:1799Lag (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
SFS 2000:142Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2002:831Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
SFS 1994:224Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 2003:1107Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92
SFS 2011:1262Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjän ster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 1994:1993Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av
SFS 1993:529Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
mervärdesskattebedrägeri
SFS 2011:1553Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
mervärdesskatteförordning
SFS 1994:223Mervärdesskatteförordning (1994:223)
mervärdesskattekonto
SFS 1995:1518Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
SFS 1995:1647Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
mervärdesskattelag
SFS 1994:200Mervärdesskattelag (1994:200)
metall
se ävenbil
metallburkar
se ävenretursystem
Mexiko
se äveninfluensa
meänkieli
se ävenfinska
finska
migrations-
se ävenasyl-
Migrationsverket
SFS 1988:429Förordning (1988:429) med instruktion för Migrationsverket
SFS 2007:996Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
SFS 2004:294Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
se ävenfingeravtrycksregister
militär grundutbildning
SFS 2015:613Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
SFS 1980:1021Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor
SFS 1980:1024Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor
militär information
SFS 1991:1256Förordning (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m. m.
militär luftfartsolycka
se ävenluftfartsolycka
militär medverkan
SFS 1986:1111Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet
militär myndighet
se ävenskriftväxling
militär rättegångslag
SFS 1948:473Lag (1948:473) om införande av militära rättegångslagen
SFS 1948:472Militär rättegångslag (1948:472)
militär rättsvård
SFS 1948:691Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården
militär verksamhet
se ävenvattenområde
fiske
militär vägtrafikkungörelse
se ävenvägtrafikkungörelse
militär övning
SFS 1988:935Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar
militära fordonsregistret
se ävenregistrering
militäranläggning
se ävencivilförsvar
militärhandräckning
SFS 1920:80Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;
Militärhögskolan
SFS 1994:713Förordning (1994:713) med instruktion för Militärhögskolan
militärledningen
SFS 1984:181Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen
militärledningens rådgivande nämnd
SFS 1978:879Förordning (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd
militärområde
SFS 1981:978Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
militärpolis
SFS 1980:123Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen
militärt järnvägsreglemente
SFS 1960:385Militärt järnvägsreglemente (1960:385)
militärt luftfartyg
se ävenörlogsbesök
militärt mål
SFS 1959:454Kungörelse (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.
SFS 1948:694Kungl. Maj:ts Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål
militärtjänstgöring
SFS 1950:262Förordning (1950:262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
SFS 1956:144Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
SFS 1950:263Förordning (1950:263) om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.
SFS 1950:335Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering
se ävenlots- och fyrstaten
militärtrafikförordning
SFS 2009:212Militärtrafikförordning (2009:212)
miljö
SFS 2006:931Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
SFS 1996:173Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
miljö- och trafiksäkerhetskrav
SFS 2009:1Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
miljöavgift
SFS 1991:339Förordning (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
SFS 1990:613Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
miljöbalken
SFS 1998:808Miljöbalk (1998:808)
SFS 1998:900Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
SFS 1998:1252Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
SFS 1998:811Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
SFS 1998:940Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
miljöbil
SFS 2004:1364Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar
miljöbilspremie
SFS 2007:380Förordning (2007:380) om miljöbilspremie
miljödomstol
SFS 1998:1323Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar
SFS 1999:704Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
miljöfarlig verksamhet
SFS 2004:989Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter
SFS 1985:877Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet
SFS 1998:899Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
miljöfarligt avfall
SFS 1985:841Förordning (1985:841) om miljöfarligt avfall
miljöfarligt batteri
SFS 1989:974Förordning (1989:974) om miljöfarliga batterier
SFS 1990:1332Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier
SFS 1986:1236Förordning (1986:1236) om miljöfarliga batterier
miljöförbättrande åtgärd
SFS 1989:12Förordning (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;
miljöhänsyn
SFS 1998:915Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
miljöinformation
SFS 2005:181Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
miljökonsekvensbeskrivning
SFS 1991:738Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
SFS 1998:905Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
miljökrav
SFS 2011:847Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
SFS 2011:846Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
se ävenfritidsbåt
fritidsbåt
miljökvalitetsnorm
SFS 2001:527Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
SFS 1998:897Förordning (1998:897) om miljökvalitetsnormer
miljökvalitetsnormer
SFS 2001:554Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
miljöledning
SFS 1994:1596Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision
SFS 2002:956Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision
SFS 2009:907Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
miljömedicin
se ävenInstitutet för miljömedicin
miljömedicinska laboratorium statens
SFS 1982:290Förordning (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium
SFS 1980:571Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium
miljömärkning
SFS 1994:1772Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
SFS 1994:1169Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning
SFS 1994:609Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem
miljöprövningsdelegation
SFS 2011:1237Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
miljöprövningsförordning
SFS 2013:251Miljöprövningsförordning (2013:251)
miljöriskområde
SFS 1998:930Förordning (1998:930) om miljöriskområden
miljösanktionsavgift
SFS 2012:259Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
SFS 1998:950Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
miljöskada
SFS 2007:667Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador
miljöskadeförsäkring
SFS 1998:1473Förordning (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
SFS 1989:365Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring
miljöskadelag
SFS 1986:225Miljöskadelag (1986:225)
miljöskatt
SFS 1988:1567Lag (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
miljöskyddsförordning
SFS 1989:364Miljöskyddsförordning (1989:364)
SFS 1981:574Miljöskyddsförordning (1981:574)
miljöskyddskonvention
SFS 1974:268Lag (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
SFS 1976:248Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
miljöskyddslag
SFS 1969:387Miljöskyddslag (1969:387)
SFS 1989:598Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
SFS 1987:446Förordning (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
SFS 1984:380Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
SFS 1987:444Lag (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)
miljöstyrning
SFS 1995:294Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision
miljöstöd
SFS 1997:1336Förordning (1997:1336) om miljöstöd
miljötillsynsförordning
SFS 2011:13Miljötillsynsförordning (2011:13)
miljöutveckling
SFS 2000:577Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
miljövetenskaplig forskning
SFS 2002:42Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå
milleniumskiftet
se ävenmynt
mindre hyresbostäder
se ävenskattekonto
mindre studentbostäder
se ävenskattekonto
mineralfyndighet
SFS 1974:890Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
SFS 1974:893Förordning (1974:893) om vissa mineralfyndigheter
mineralförordning
SFS 1992:285Mineralförordning (1992:285)
minerallag
SFS 1991:45Minerallag (1991:45)
mineraloljeprodukt
se ävenvägtransportkontroll
mineraloljetransport
se ävenpunktskattekontroll
punktskattekontroll
minimipunktskatt
SFS 2007:993Förordning (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008
SFS 2003:816Förordning (2003:816) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004
SFS 2008:921Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009
SFS 2004:1015Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005
SFS 2010:1485Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011
SFS 2006:1322Förordning (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007
SFS 2009:1491Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010
minnesmynt
SFS 1975:827Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 1983:138Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 1997:156Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1990:51Riksbankens föreskrifter (1990:51) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
SFS 2005:639Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2005:270Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2004:724Riksbankens föreskrifter (2004:724) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1994:1333Riksbankens föreskrifter (1994:1333) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 2003:191Riksbankens föreskrifter (2003:191) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1921:628Kungörelse (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor
SFS 2001:746Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1998:188Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 2003:452Riksbankens föreskrifter (2003:452) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1989:62Riksbankens föreskrifter (1989:62) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
SFS 1999:797Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor
SFS 1980:133Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 1935:119Kungörelse (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor
SFS 1995:1552Riksbankens föreskrifter (1995:1552) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1976:414Förordning (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 1985:705Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1983:408Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 2001:504Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 2002:750Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 2006:1089Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1985:706Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 2007:1472Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1987:240Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
SFS 2007:138Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2002:286Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1932:452Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor
SFS 1985:161Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1984:95Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 2005:647Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 1989:61Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt
SFS 2010:90Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor
se ävenmynt
mynt
mynt
minnessedel
SFS 2005:174Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor
missbrukare
SFS 1983:731Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
se ävenvård av missbrukare
vård av missbrukare
missbrukarvård
SFS 1991:712/r1/ Förordning (1991:712) om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården;
misstankeregister
SFS 1998:621Lag (1998:621) om misstankeregister
SFS 1999:1135Förordning (1999:1135) om misstankeregister
mjölkkvot
SFS 1999:1319Förordning (1999:1319) om mjölkkvoter
SFS 1994:1714Förordning (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.
mjölkproducent
SFS 1982:1283Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
SFS 1990:958Förordning (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
mjölksektorn
SFS 2015:555Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
mobil maskin
se ävenavgas
avgas
mobilitetsstöd
SFS 2014:133Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
SFS 2014:132Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Moderna museet
SFS 1999:563Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet
SFS 2007:1177Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
modersmjölksersättning
se ävenmarknadsföring
Montage 85
SFS 1985:891Riksrevisionsverkets cirkulär (1985:891) angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);
Montrealkonventionen
SFS 2010:74Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
moped
se ävenutbildning
moped klass I
se ävenförarbevis
förarbevis
mopeder
se ävenutbildning
moratorielag
SFS 1940:300Lag (1940:300) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)
motorbränsle
SFS 1985:838Förordning (1985:838) om motorbränslen
motorbränslen
se ävenavgasrening
motordriven anordning
se ävenhiss
hiss
motorfordon
SFS 1960:167Kungörelse (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
se ävenförsäljningsskatt
konkurrenslag
försäljningsskatt
handikappad
försäljningsskatt
handikappad
exportvagnsförteckning
avgasrening
försäljningsskatt
konkurrenslag
radiosändare
försäljningsskatt
försäljningsskatt
motorfordonssektorn
se ävenkonkurrenslagen
motorredskap
SFS 1940:440Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap;
motorreparationstjänsten
SFS 2000:754Förordning (2000:754) om motorreparationstjänsten
SFS 1973:206Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten
motorsport
SFS 1993:1635Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana
motortrafikled
se äventrafikövervakning
motortävlingsförsäkring
SFS 1976:357Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring
mottagande
se ävenasylsökande
mottagarutrustning
se äventaltidning
mulbete
se ävenbetesrätt
muntlig förhandling
se ävenErsättningsnämnden
museer för världskultur Statens
SFS 2007:1185Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur
SFS 1998:1714Förordning (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur
museijärnväg
SFS 1984:579Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar
museum
SFS 1977:547Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer;
SFS 1985:261Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar
Musikaliska akademien
SFS 1940:961Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;
musikinstitution
se äventeaterinstitution
musiklivet
se ävenstatsbidrag
musiklärarlinje
se ävenhögskoleutbildning
musiksamlingar Statens
SFS 1981:504Förordning (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar
SFS 2007:1196Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar
SFS 1988:1184Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar
SFS 1999:561Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar
musikverk Statens
SFS 2010:1922Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
musikverksamhet
se äventeaterverksamhet
Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
SFS 1993:663Förordning (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
Myndigheten för handikappolitisk samordning
SFS 2005:1073Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
SFS 2007:1166Förordning (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
SFS 2002:26Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
myndigheters bilar
se ävenmiljö- och trafiksäkerhetskrav
myndighets bokföring
se ävenbokföring
myndighetsbetalning
SFS 1994:14Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
SFS 2006:1097Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
myndighetschef
se ävensvenskt medborgarskap
myndighetsförklaring
se ävenläkarintyg
myndighetsförordning
SFS 2007:515Myndighetsförordning (2007:515)
myndighetsnamn
SFS 1991:659Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område
se ävendubbelbeskattning
myndighetssamverkan
SFS 1995:736Förordning (1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet
se ävenekonomisk brottslighet
myndighetstjänst
SFS 1992:538Förordning (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet
mynt
SFS 1970:1028Lag (1970:1028) om rikets mynt
SFS 1992:287Riksbankens föreskrifter (1992:287) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
SFS 1995:1096Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum
SFS 1993:1103Riksbankens föreskrifter (1993:1103) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1993:386Riksbankens föreskrifter (1993:386) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
SFS 2014:84Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
SFS 2008:860Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige
SFS 2013:160Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef
SFS 1999:798Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet
se ävenbetalningsmedel
tioöresmynt
mål
SFS 2013:390Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
se ävenenhetlig beteckning
underrättelse
målsägandebiträde
SFS 1997:408Förordning (1997:408) om målsägandebiträde
SFS 1988:609Lag (1988:609) om målsägandebiträde
måltidspris
SFS 1968:351Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.
måttenhet
SFS 1992:1514Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
SFS 1993:1066Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
mäns våld
se ävennationellt kunskapscentrum
mänsklig rättighet
SFS 1994:1219Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
SFS 2014:414Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
mänskliga celler
se ävenkvalitets- och säkerhetsnormer
mänskliga organ
SFS 2012:263Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
SFS 2012:346Förordning (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
mänskliga vävnader
se ävenkvalitets- och säkerhetsnormer
mänskliga vävnader och celler
SFS 2008:286Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
märkning
SFS 1994:1774Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater
SFS 1992:1232Lag (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
SFS 1993:970Förordning (1993:970) om märkning av hushållsapparater
SFS 2011:1022Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
se ävenoljeprodukt
energirelaterad produkt
märkt virke
se ävenvirke
mässbok
SFS 1942:818Kungörelse (1942:818) angående stadfästande av första delen av ny svensk mässbok
SFS 1944:772Kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok
mästarbrev
SFS 1995:1255Lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare
SFS 1973:596Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare
SFS 1995:1256Förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare
mät- och provråd statens
SFS 1983:695Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd
mätbrev
se ävenSuezkanalen
Panamakanalen
mätdon
se ävenmåttenhet
måttenhet
mätningskungörelse
SFS 1974:339Mätningskungörelse (1974:339)
mögelskada
se ävenskadenämnd
fuktskada
mönsterrätt
se ävenluftfartyg
mönsterskyddsförordning
SFS 1970:486Mönsterskyddsförordning (1970:486)
mönsterskyddslag
SFS 1970:485Mönsterskyddslag (1970:485);
mönstringsförordning
SFS 1984:831Mönstringsförordning (1984:831)
mönstringslag
SFS 1983:929Mönstringslag (1983:929)