Alfabetiskt register från A till Ö.

L

laboratoriesed
SFS 1991:93/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
lag
se ävenkungörande
laga domstol
se ävenmilitärt mål
laga kraft
se ävenlänsstyrelse
lager
se ävennedskrivning av lager
lageravgift
SFS 1994:1704Lag (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter
lagerhus
se ävenjordbruk
lagfartsstatistik
SFS 1970:27Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;
lagringsutrymme
se ävenstallgödsel
lagrådet
SFS 1979:368Lag (1979:368) om Lagrådet
SFS 2003:333Lag (2003:333) om Lagrådet
lagstadgad tid
SFS 1930:173Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
lagsökning
SFS 1981:1273Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning
SFS 1981:1056Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt
SFS 1974:372Lag (1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsförhållanden
lagsökningslag
SFS 1946:808Lag (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag)
land-för-land-rapport
SFS 2017:182Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2017:186Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
landgille
SFS 1937:591Förordning (1937:591) angående upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille
se ävenkyrkofastighet
åborätt
kyrkolägenhet
landsarkiv
SFS 1965:743Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven
SFS 1995:183Förordning (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv
se ävenRiksarkivet
stadsarkiv
stadsarkiv
Riksarkivet
landsarkiven
se ävenRiksarkivet
landsbygd
se ävenelförsörjning
landsbygdsstöd
SFS 1994:577Förordning (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
landsbygdsutvecklingsåtgärd
SFS 2015:406Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
SFS 2015:45Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
landsfogde
SFS 1964:323Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
landshypoteksförening
SFS 1970:69Kungörelse (1970:69) om offentligt ombud hos landshypoteksförening
se ävenSveriges allmänna hypoteksbank
landshypoteksinstitution
SFS 1983:585Förordning (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond
SFS 1994:758Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen
SFS 1994:760Lag (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
landskapsinformation
SFS 1993:1742Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation
SFS 1993:1745Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation
landstingskommun
SFS 1985:127Lag (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna
se ävenberedskap
hälso- och sjukvård
skatteutjämning
politisk sekreterare
landstingskommunal yrkesskola
se ävenyrkesskola
lantbrukets företagsregister
se ävenlantbruksstatistik
lantbruksattaché
se ävenlantbruksråd
lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
SFS 1972:14Förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
lantbrukskemiska laboratorium statens
SFS 1984:471Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium
SFS 1988:859/r1/ Förordning (1988:859) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium;
lantbruksråd
SFS 1985:305Förordning (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché
lantbruksspruta
SFS 1987:1179Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
lantbruksstatistik
SFS 1968:111Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister
lantbruksstyrelsen
SFS 1975:802Förordning (1975:802) om underrättelse till lantbruksstyrelsen i vissa fall angående beslut om avskedande av veterinär
SFS 1967:425Förordning (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
SFS 1988:854/r1/ Förordning (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna;
SFS 1965:63Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål
lantmäteri
SFS 1995:1418Förordning (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet
SFS 2007:1057Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet
lantmäteridistrikt
SFS 1973:922Kungörelse (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt
Lantmäteriet
SFS 2009:946Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet
SFS 2008:694Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet
lantmäteriets databas
SFS 2011:58Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
lantmäteriförrättning
SFS 1995:1459Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
lantmäteriinstruktion
SFS 1974:336Lantmäteriinstruktion (1974:336)
lantmäterimyndighet
SFS 1995:1393Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet
SFS 1988:1232Förordning (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna
lantmäteritaxa
SFS 1971:1101Lantmäteritaxa (1971:1101)
lantmäteriverk Statens
SFS 1995:1395Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata
Laponiaförordning
SFS 2011:840Laponiaförordning (2011:840)
larmanläggning
SFS 1983:1097Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
SFS 1983:1099Förordning (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
SFS 1992:208Förordning (1992:208) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
se ävenpolisbevakning
laservarnare
se ävenradarvarnare
lastbilstransport
SFS 1979:1035Lag (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
SFS 1979:1036Förordning (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter
SFS 2000:1377Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
lastfordon
SFS 1977:53Förordning (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon
lax- och laxöringsfiske
SFS 1949:97Kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.
ledamot
SFS 1976:891Lag (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse
SFS 1981:1114Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
SFS 1993:923Förordning (1993:923) om ersättning till ledamöter i styrelser för univeristet och högskolor
SFS 2013:391Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol
se ävenhögskolestyrelse
miljödomstol
skogsvårdsstyrelse
ledamot i domkapitel
se ävened
ledighet
SFS 2008:565Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
SFS 1998:209Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
se ävenutbildning
föreningsuppdrag
totalförsvarspliktig
vård av barn
svenskundervisning
ledningsrättskungörelse
SFS 1973:1148Ledningsrättskungörelse (1973:1148)
ledningsrättslag
SFS 1973:1144Ledningsrättslag (1973:1144)
legalisering
SFS 1973:874Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:874) om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän
SFS 2001:727Tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
SFS 1999:152Tillkännagivande (1999:152) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handllingar
SFS 1999:154Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar
SFS 2005:533Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
SFS 1992:262Förordning (1992:262) om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legaliseringar
se ävenäganderättsutredning
legitimerad yrkesutövare
SFS 1982:116Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
legosängsavgift
SFS 1940:218Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning
lekmannastyrelse
se ävenpersonalföreträdare
leksak
SFS 1993:971Förordning (1993:971) om leksakers säkerhet
leksakers säkerhet
SFS 2011:703Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet
levande historia
SFS 2002:795Förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia
leverans
se äventotalförsvaret
leverans av skrifter
se ävenriksdagsbiblioteket
leveransbestämmelse
SFS 1981:772Riksrevisionsverkets cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser;
se ävenMontage 85
likabehandling
se ävenhögskolan
likabehandlingsplan
SFS 2006:1083Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling
likvidator
se ävenbouppteckningsförrättare
likviditetskonto
SFS 1988:706Lag (1988:706) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89;
SFS 1984:501Lag (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto;
likviditetsutjämning
SFS 1979:468Lag (1979:468) om konto för likviditetsutjämning
linjekonferens
SFS 1983:1015Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
linjenämnd
SFS 1978:499Förordning (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning
linjesjöfart
SFS 1970:871Lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland
SFS 1996:19Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
se äventransportrådet
Sjöfartsverket
linjetrafik
SFS 1985:449Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
litteratur
se ävenstatsbidrag
litteraturområdet
se ävenstatsbidrag
litteraturpris
SFS 2002:1091Förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
litteraturstöd
SFS 1993:449Förordning (1993:449) om statligt litteraturstöd
SFS 1998:1469Förordning (1998:1469) om statligt litteraturstöd
SFS 1978:490Förordning (1978:490) om statligt litteraturstöd
litterärt verk
SFS 1960:729Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS 1973:529Förordning (1973:529) om tillämpning av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.;
se ävenfotografisk bild
livförsäkring
SFS 1959:118Lag (1959:118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring
SFS 1989:1079Lag (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder
se ävenaktuarie
livförsäkringsbolag
se ävenförmögenhetsskatt
förmögenhetsskatt
Livrustkammaren
SFS 2007:1195Förordning (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
SFS 1980:394Förordning (1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
livränta
SFS 1971:867Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:867) om förändring av vissa livräntor
SFS 1921:410Kungl. Maj:ts kungörelse (1921:410) angående förhöjning av vissa till i statens tjänst skadade arbetare med flera av statsmedel utgående livräntor m.m.
SFS 1978:963Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämme lser
SFS 1988:1512Lag (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor
se ävenpension
tjänstepensionsreglemente
tjänstepensionsreglemente
olycksfall i arbete
fiskare
Försäkringskassan
livslångt lärande
SFS 2015:478Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande
SFS 2015:545Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
livsmedel
SFS 2006:1166Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
SFS 2006:812/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
SFS 2011:1060Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel
SFS 1974:271Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
SFS 2000:269Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
SFS 1993:1535Förordning (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om farliga livsmedel
SFS 1974:270Kungörelse (1974:270) om kontroll vid införsel av livsmedel
SFS 1979:1132Förordning (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar
se ävenskyddad beteckning
skyddad beteckning
näringsidkare
näringsidkare
jordbruksprodukt
inventering
Livsmedelsekonomiska institutet
SFS 1999:380Förordning (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
SFS 2007:1047Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
SFS 1988:862Förordning (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
livsmedelsförordning
SFS 1971:807Livsmedelsförordning (1971:807)
SFS 2006:813Livsmedelsförordning (2006:813)
livsmedelsindustri
se ävenjordbruk
livsmedelslag
SFS 1971:511Livsmedelslag (1971:511)
SFS 2006:804Livsmedelslag (2006:804)
SFS 2005:1243Tillkännagivande (2005:1243) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 1998:135Tillkännagivande (1998:135) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 2001:801Tillkännagivande (2001:801) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 2000:737Tillkännagivande (2000:737) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 2000:218Tillkännagivande (2000:218) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 1998:1248Tillkännagivande (1998:1248) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511
SFS 2005:34Tillkännagivande (2005:34) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
SFS 2005:711Tillkännagivande (2005:711) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
livsmedelsområdet
SFS 2011:93Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet
livsmedelstillsyn
SFS 1989:1110Förordning (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m. m.
livsmedelsverk Statens
SFS 1988:857Förordning (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk
SFS 1971:808Förordning (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk
SFS 1996:147Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk
Livsmedelsverket
SFS 2009:1426Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
SFS 2001:1259Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket
livstid
se ävenfängelse
fängelse
livsvetenskaplig forskning
SFS 2013:118Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning
ljud- och bildarkiv Statens
SFS 1996:503Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
SFS 2007:1067Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
ljud- och bildupptagning
SFS 2007:773Förordning (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
ljudradiosändning
se ävendigital ljudradiosändning
ljudupptagning
se ävenpliktexemplar
pliktexemplar
ljudöverföring
SFS 2008:789Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde
se ävenErsättningsnämnden
lockout
se ävenavlöningsmedel
lokal aktionsgrupp
SFS 2015:266Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
lokal kabelsändning
SFS 1985:1061Lag (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
SFS 1985:1064Förordning (1985:1064) om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
SFS 1985:677Lag (1985:677) om lokala kabelsändningar
SFS 1985:1057Lag (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
lokal kristidsförvaltning
SFS 1973:861Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning
lokal programverksamhet
SFS 1985:1065Förordning (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet
lokal skolutveckling
SFS 1982:608Förordning (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.
SFS 1983:238Förordning (1983:238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling
lokal säkerhetsnämnd vid kärnteknisk anläggning
SFS 1981:10Förordning (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
lokal trafikföreskrift
SFS 1979:1082Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
lokal värderingsnämnd
SFS 1988:1043Förordning (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
SFS 1978:560Förordning (1978:560) med instruktion för lokal värderingsnämnd
SFS 2007:858Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
lokala naturvårdsprojekt
SFS 2003:598Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
lokala organ i kommuner
SFS 1979:408Lag (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna
lokalanställd
se ävenNämnden för lokalanställda
lokalförsörjning
SFS 1993:528Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning
lokalförsörjningsverk Statens
SFS 1996:826Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
SFS 1992:1532Förordning (1992:1532) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
lokalhållning
SFS 1970:390Lag (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
SFS 1970:397Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
lokalisering
se ävenkronofogdemyndighet
skattemyndighet
lokaliseringslån
se ävenStiftelsen Norrlandsfonden
lokalradioförordning
SFS 1993:126Lokalradioförordning (1993:126)
lokalradiolag
SFS 1993:120Lokalradiolag (1993:120)
lokalt ledd utveckling
SFS 2015:407Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling
lokalutsmyckning
se ävenkonstföremål
lokförare
SFS 2011:725Lag (2011:725) om behörighet för lokförare
SFS 2011:728Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare
lots- och fyrstaten
SFS 1959:147Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
lotsavgift
SFS 1982:914Förordning (1982:914) om lotsavgifter
SFS 1999:215Förordning (1999:215) om lotsavgifter
lotsjordebok
se ävenjordebok
lotsning
SFS 1982:569Förordning (1982:569) om lotsning m.m.
lottbrev
se ävenstämpelfrihet
lotteriförordning
SFS 1982:1012Lotteriförordning (1982:1012)
SFS 1994:1451Lotteriförordning (1994:1451)
Lotteriinspektionen
SFS 1994:1452Förordning (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen
SFS 2007:756Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
lotterilag
SFS 1994:1000Lotterilag (1994:1000)
SFS 1982:1011Lotterilag (1982:1011)
lotterinämnden
SFS 1982:1013Förordning (1982:1013) med instruktion för lotterinämnden
SFS 1988:1135Förordning (1988:1135) med instruktion för Lotterinämnden
lotteriskatt
SFS 1991:1482Lag (1991:1482) om lotteriskatt
lotterivinst
SFS 1984:248Förordning (1984:248) om skatt på lotterivinster
SFS 1928:376Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster
luft- och sjöfartsföretag
SFS 1987:988Förordning (1987:988) om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag
luftfart
SFS 1922:382Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
SFS 1961:563Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten
SFS 1979:969Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
SFS 1951:165Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig
SFS 1992:138Lag (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
SFS 1992:588Förordning (1992:588) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
SFS 1992:589Förordning (1992:589) om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.
SFS 1994:158Förordning (1994:158) om datoriserade bokningssystem för luftfart
SFS 2005:801Förordning (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
SFS 1993:41Lag (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart
se ävencivil luftfart
luftfartsanläggning
se ävenundanförsel
luftfartsförordning
SFS 2010:770Luftfartsförordning (2010:770)
luftfartslag
SFS 2010:500Luftfartslag (2010:500)
SFS 1957:297Luftfartslag (1957:297)
luftfartslånefonden
SFS 1948:240Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden
luftfartsolycka
SFS 1966:436Kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor
luftfartsskydd
SFS 2004:1101Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd
Luftfartsstyrelsen
SFS 2004:1110Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen
SFS 2004:869Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartstyrelsens verksamhet
SFS 2007:959Förordning (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen
luftfartstrafik
se ävendubbelbeskattning
Luftfartsverket
SFS 1988:78Förordning (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket
SFS 2007:1156Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket
SFS 1986:128Förordning (1986:128) med instruktion för luftfartsverket
SFS 2004:1120Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket
SFS 2010:184Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket
luftfartyg
SFS 1993:42Lag (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
SFS 2003:759Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
SFS 2005:142Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg
SFS 1994:157Förordning (1994:157) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
SFS 1937:73Lag (1937:73) om befordran med luftfartyg
SFS 1939:6Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
SFS 1955:229Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
SFS 1970:496Kungörelse (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt
se ävenregisterutdrag
proviantering
proviantering
krigsmateriel
inskrivning
inskrivningsbok
gravationsbevis
patent
radiosändare
hittegods
luftfartygsregister
SFS 1986:172Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.
luftförorening
SFS 2003:65Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar
luftkvalitetsförordning
SFS 2010:477Luftkvalitetsförordning (2010:477)
luftled
SFS 1978:788Förordning (1978:788) om luftleder
luftskyddsinspektionen
se ävencivilförsvarsstyrelsen
lufttransport
SFS 2010:1007Förordning (2010:1007) om lufttransporter
SFS 2010:510Lag (2010:510) om lufttransporter
Luganokonvention
SFS 2010:1995Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen
Luganokonventionen
SFS 2011:405Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1992:794Lag (1992:794) om Luganokonventionen
SFS 1992:973Förordning (1992:973) om ikraftträdande av viss lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
SFS 1992:974Förordning (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
SFS 2001:880Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 2001:881Tillkännagivande (2001:881) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
SFS 1994:1516Tillkännagivande (1994:1516) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1997:705Tillkännagivande (1997:705) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1996:905Tillkännagivande (1996:905) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen
SFS 1996:906Tillkännagivande (1996:906) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1996:160Tillkännagivande (1996:160) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1996:15Tillkännagivande (1996:15) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1994:91Tillkännagivande (1994:91) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1993:521Tillkännagivande (1993:521) av staters tillträde till Luganokonventionen
SFS 1992:1208Tillkännagivande (1992:1208) av staters tillträde till Luganokonventionen;
SFS 1995:155Tillkännagivande (1995:155) av staters tillträde till Luganokonventionen
se ävenBrysselkonventionen
Brysselkonventionen
Luthers lilla katekes
SFS 1930:54Kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes
lyftanordning
se ävenhiss
lysrör
se ävenekodesign
lågkonjunkturfond
SFS 1959:82Kungörelse (1959:82) om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.
lån
SFS 2015:213Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
se ävenskeppsfart
konstföremål
mjölksektorn
skeppsfart
experimentbyggande
lånenämnden för den mindre skeppsfarten
SFS 1971:325Förordning (1971:325) med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten
lånevillkor
se ävenstudentbostad
långväga identifiering
se ävenfartyg
lånövertagande
SFS 1995:911Förordning (1995:911) om övertagande av vissa lån för bostadsändamål
läderskodon
se ävenbensol
lägenhetsförteckning
SFS 1983:1046Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.
lägenhetsregister
SFS 2006:378Lag (2006:378) om lägenhetsregister
SFS 2007:108Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
SFS 1995:1537Lag (1995:1537) om lägenhetsregister
SFS 1996:435Förordning (1996:435) om lägenhetsregister
läkare
SFS 2002:637Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning
SFS 1941:756Kungl. Maj:ts Brev (1941:756) till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänstårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet.
SFS 1968:716Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.
läkares vidareutbildning
SFS 2010:660Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning
läkarinstruktion
SFS 1963:341Allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
läkarintyg
SFS 1979:38Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
SFS 1995:1051Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall
SFS 1974:1051Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar
SFS 1980:63Förordning (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.
läkartjänst
SFS 1982:764Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
SFS 1984:802Förordning (1984:802) om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare
läkarutlåtande
SFS 1975:1157Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
läkarvårdsersättning
SFS 1994:1121Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning
SFS 1993:1651Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
SFS 1993:1663Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning
läkarvårdstaxa
SFS 1974:699Läkarvårdstaxa (1974:699)
läkemedel
SFS 1970:205Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel
SFS 1981:289Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel
SFS 1981:353Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel;
SFS 1981:1136Förordning (1981:1136) om radioaktiva läkemedel
SFS 1985:488Förordning (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
SFS 1988:723/r1/ Förordning (1988:723) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988--den 30 juni 1989;
SFS 1993:595Förordning (1993:595) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
SFS 2003:17Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)
SFS 1991:813/r1/ Förordning (1991:813) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1991--den 30 juni 1992 */-k//n1/;
SFS 1992:1025Förordning (1992:1025) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall
SFS 1996:1152Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
SFS 1996:1290Förordning (1996:1290) om handel med läkemedel m.m.
SFS 1996:1294Förordning (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
SFS 2009:366Lag (2009:366) om handel med läkemedel
SFS 2009:659Förordning (2009:659) om handel med läkemedel
SFS 2010:1167Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
SFS 1989:590/r1/ Förordning (1989:590) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989--den 30 juni 19901;
se ävenpersonuppgift
personuppgift
register
producentansvar
läkemedelsförmån
SFS 2002:160Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
SFS 2002:687Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Läkemedelsförmånsnämnden
SFS 2002:719Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
SFS 2007:1206Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
läkemedelsförordning
SFS 2015:458Läkemedelsförordning (2015:458)
SFS 1963:439Kungörelse (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701)
läkemedelsförsörjning
SFS 1970:738Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
läkemedelsförteckning
SFS 2009:626Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning
SFS 2005:258Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning
läkemedelskommitté
SFS 1996:1157Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer
läkemedelskostnad
SFS 1992:1024Förordning (1992:1024) med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
SFS 1981:608Förordning (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.
SFS 1981:49Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
SFS 1988:23/r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;
läkemedelslag
SFS 2015:315Läkemedelslag (2015:315)
läkemedelsregister
SFS 2005:363Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
SFS 1996:611Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
SFS 1990:700Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket
SFS 2001:710Förordning (2001:710) om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket
SFS 2007:1205Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
SFS 2010:1905Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd
SFS 1990:434Förordning (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket;
SFS 1990:561Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter
lämplighetsbedömning
se ävenlärar- och förskollärarutbildning
Längmanska företagarfonden
SFS 1960:200Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden
Längmanska kulturfonden
SFS 1918:925Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden
länsbeteckning
SFS 1973:105Kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar
länsbostadsnämnd
SFS 1988:591Förordning (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna
se ävenbostadsstyrelsen
länsplan
SFS 1997:263Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur
länsrätt
SFS 1986:1347Förordning (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål
SFS 1979:239Förordning (1979:239) om länsrätternas kansliorter
se ävenregisterföring
länsrättsinstruktion
SFS 1979:573Förordning (1979:573) med länsrättsinstruktion
se ävenförvaltningsrättsinstruktion
länsskolnämnd
SFS 1984:795Förordning (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
SFS 1984:796Förordning (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner
länsstyrelse
SFS 1964:651Lag (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter
SFS 1946:167/r1/ Förordning (1946:167) av gallring av verifikationerna till länsstyrelsernas räkenskaper;
SFS 1933:421Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
se ävenkommun
arvsskatt
överståthållarämbetet
krigsinstruktion för länsstyrelserna
ledamot
jordabalken
länsstyrelseinstruktion
SFS 1988:971Förordning (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
SFS 1990:1510Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion
SFS 2002:864Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
SFS 1986:1122Förordning (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion
SFS 2007:825Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
SFS 2017:868Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
länsstyrelsen i Norrbottens län
SFS 1986:1123Förordning (1986:1123) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
se ävenval
länsstyrelsernas organisationsnämnd
SFS 1988:1151/r1/ Förordning (1988:1151) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd;
SFS 1983:864Förordning (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd
länstrafikanläggning
se ävenriksvägplan
väghållningsplan
länsvägnämnd
SFS 1971:959Förordning (1971:959) med instruktion för länsvägnämnderna
lärande i arbetslivet
se ävengymnasieskola
lärar- och förskollärarregister
SFS 2011:268Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister
lärar- och förskollärarutbildning
SFS 2015:566Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning
läraranställning
SFS 1990:1479/r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;
lärare
SFS 2011:689Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen
SFS 1975:337Förordning (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun
se ävenmeritvärdering
behörighetsbevis
statsbidrag
uppdragsutbildning
fyllnadstjänstgöring
turordning
skolväsende
pensionsförmån
yrkesskola
nordisk arbetsmarknad
Lärarhögskolan i Stockholm
SFS 1997:381Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
lärarresurs
se ävenspecialskola
sameskola
lärartjänst
se ävenmedbestämmande
läkarintyg
lärlingsutbildning
SFS 2007:1349Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
SFS 2008:48Förordning (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
SFS 1997:762Förordning (1997:762) om försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan
SFS 2004:167Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
se ävengymnasial lärlingsutbildning
statsbidrag
läromedel
SFS 1991:978Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
SFS 1982:393Förordning (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel
SFS 1974:439Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
läromedelsinformation
se äveninstitut för läromedelsinformation statens
läroplan
SFS 1980:64Förordning (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
läroverk
se ävenarkiv
läsfrämjande insats
SFS 1998:1386Förordning (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser
se ävenstatsbidrag
löne- och pensionsverk Statens
SFS 1986:599Förordning (1986:599) med instruktion för statens löne- och pensionsverk
SFS 1991:1430Förordning (1991:1430) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta i vissa pensionsärenden
SFS 1988:113Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk
löneavdrag
se ävendisciplinbot
löneavgift
SFS 1982:423Lag (1982:423) om allmän löneavgift
SFS 1982:894Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän
SFS 1994:1920Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 1990:1454/r1/ Lag (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991;
SFS 1991:703/r1/ Lag (1991:703) om sänkning av den allmänna löneavgiften intill utgången av december 1992;
se ävensocialavgift
arbetsgivaravgift
lönebidrag
SFS 1991:333Förordning (1991:333) om lönebidrag
se ävenintroduktionsbidrag
lönegaranti
SFS 1970:741Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs
SFS 1970:745Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
SFS 1994:640Förordning (1994:640) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter
lönegarantiförordning
SFS 1992:501Lönegarantiförordning (1992:501)
lönegarantilag
SFS 1992:497Lönegarantilag (1992:497)
lönegarantiregister
SFS 1994:1283Förordning (1994:1283) om lönegarantiregister
lönegrad
se äventjänstetidsbefordran
lönegradsbeteckning
SFS 1985:643Förordning (1985:643) om ändrade lönegradsbeteckningar för statligt reglerade tjänster
lönegradsnummer
se ävenlöneplansbeteckning
lönegradsändring
SFS 1975:441Förordning (1975:441) om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.
lönekostnad
SFS 1986:566Förordning (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger
lönekostnader
se ävenkulturarvs-IT
lönekostnadspålägg
SFS 1969:54Förordning (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg
se ävenutbildningsinsats
utbildningsinsats
lönemedel
SFS 1973:519Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;
lönenämnd för tjänsteplikt
SFS 1961:462Kungörelse (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt
löneplan
se äventjänst
löneplansbeteckning
SFS 1974:125Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
SFS 1975:576Kungl. Maj:ts förordning (1975:576) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.
löneskatt
SFS 1990:659Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 1991:687Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1991:704Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
löntagarfond
SFS 1992:1057Förordning (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna
lös egendom
SFS 1996:1191Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom
se ävenpantsättning
köp
lösa saker
SFS 2015:860Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
lösbladssystem
se ävenfastighetsregister
lösningsmedel
SFS 1977:994Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
SFS 1991:1289Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel
lösöre
SFS 1964:528Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
SFS 1845:50 s.1Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
se ävengodtrosförvärv