Alfabetiskt register från A till Ö.

J

jakt
SFS 1938:274Lag (1938:274) om rätt till jakt
jaktförordning
SFS 1987:905Jaktförordning (1987:905)
jaktlag
SFS 1987:259Jaktlag (1987:259)
jakträtt
SFS 1927:437Kungl. Maj:ts Kungörelse (1927:437) angående grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt;
jaktstadga
SFS 1938:279Kungl. Maj:ts Jaktstadga (1938:279)
jakttidsförordning
SFS 1976:432Jakttidsförordning (1976:432);
jaktvårdsområde
SFS 1980:894Lag (1980:894) om jaktvårdsområden
jobb- och utvecklingsgarantin
SFS 2007:414Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
jobbgaranti
SFS 2007:813Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
jordabalk
SFS 2005:1148Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken
jordabalken
SFS 1970:994Jordabalk (1970:994)
SFS 1971:704Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken
SFS 1971:784Kungörelse (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken
SFS 1978:314Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken
SFS 1970:995Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
SFS 1971:703Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken
SFS 1971:1217Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
jordbruk
SFS 1985:672Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
SFS 1992:888Lag (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
SFS 1978:250Förordning (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
SFS 1954:311Kungörelse (1954:311) om statlig garanti för lån för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål
SFS 1992:1032Förordning (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
se ävenavbytarverksamhet
skuldtyngt jordbruksföretag
prisreglering
prisreglering
miljöförbättrande åtgärd
avbytarverksamhet
prisreglering
statens fordran
myndighetsnamn
jordbrukare
SFS 1990:941Förordning (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.
SFS 1993:298Förordning (1993:298) om arealbidrag till jordbrukare
SFS 2014:1101Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
SFS 1990:980Förordning (1990:980) om startstöd till jordbrukare
se ävenetableringsstöd
skuldsatt jordbrukare
jordbrukets beredskapsorganisation
SFS 1994:94Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation
jordbruksarrende
SFS 1971:1152Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden
se ävensynemän
jordbruksbokföringslag
SFS 1979:1196Förordning (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)
SFS 1979:141Jordbruksbokföringslag (1979:141)
jordbruksfastighet
SFS 1989:31Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
se ävenbokföringsmässig redovisning
jordbruksföretag
SFS 1987:606Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
jordbrukskasserörelse
SFS 1956:216Lag (1956:216) om jordbrukskasserörelsen
se ävenföreningsregister
jordbruksmark
SFS 1979:425Lag (1979:425) om skötsel av jordbruksmark
SFS 1979:426Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark
jordbruksnämnd statens
SFS 1965:799Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd
SFS 1988:856/r1/ Förordning (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd;
jordbruksprodukt
SFS 2011:926Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter
SFS 1991:921/r1/ Lag (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter;
SFS 2008:437Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk
SFS 1994:629Lag (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda
SFS 1991:914Förordning (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
SFS 1990:615Lag (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m.
SFS 1990:616Lag (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
SFS 1994:1710Lag (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
se ävenskyddad beteckning
skyddad beteckning
lageravgift
jordbruksråvara
SFS 1981:639Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror;
jordbruksstöd
SFS 1996:93Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
se ävenkartavgift
jordbruksvara
SFS 1985:1050Lag (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
SFS 1985:1051Förordning (1985:1051) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika
se ävenEG
tullfrihet
jordbruksverk Statens
SFS 1998:415Förordning (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk
SFS 2009:1464Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk
SFS 1996:148Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk
SFS 1991:375Förordning (1991:375) med instruktion för statens jordbruksverk
se ävenbrottmålsdom
jorddelningslag
SFS 1926:327Lag (1926:327) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet
jordebok
SFS 1870:10 s. 1Kammarkollegiets Kungörelse (1870:10 s.1) angående upprättande av nya jordeböcker
SFS 2000:310Förordning (2000:310) om upphävande av vissa författningar
SFS 1936:356Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.
Jordfonden
SFS 1989:281Förordning (1989:281) om Jordfonden
jordfästning
SFS 1957:585Lag (1957:585) om jordfästning m.m.
jordförvärvsförordning
SFS 2005:522Jordförvärvsförordning (2005:522)
SFS 1991:736Jordförvärvsförordning (1991:736);
SFS 1979:231Jordförvärvsförordning (1979:231)
jordförvärvslag
SFS 1979:230Jordförvärvslag (1979:230)
jordregister
SFS 1968:380Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län
SFS 1908:74 s.1Förordning (1908:74 s.1) angående jordregister
SFS 1913:45Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
journalhandling
SFS 1986:203Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården
journalister
SFS 2001:1132Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister
jubileumsmynt
SFS 1962:216Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
SFS 1965:470Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
SFS 1972:421Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor
SFS 1952:623Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
SFS 1959:123Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
judiska studier
SFS 2011:398Förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
Jugoslavien
se ävensanktion
Justitiedepartementet
SFS 1933:618Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet
Justitiekanslern
SFS 1975:1345Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
SFS 2005:73Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
SFS 1985:400Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
SFS 1975:1339Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
se ävenRiksåklagaren
jämförpris
SFS 1994:276Förordning (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel
jämställdhet
SFS 1995:936Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdshetssyfte
SFS 1984:803Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet
SFS 1979:1118Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
jämställdhet i högskola
se ävenstatsbidrag
jämställdhetsbonus
SFS 2008:313Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus
jämställdhetslag
SFS 1991:433Jämställdhetslag (1991:433)
Jämställdhetsmyndigheten
SFS 2017:937Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsnämnden
SFS 1991:1437Förordning (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden
SFS 1980:416Förordning (1980:416) med instruktion för jämställdhetsnämnden
SFS 2007:1033Förordning (2007:1033) med instruktion för Jämställdhetsnämnden
jämställdhetsombudsmannen
SFS 1991:1438Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
SFS 1988:128/r1/ Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen;
SFS 2007:1035Förordning (2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
SFS 1980:415Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
jämställdhetsprojekt
se ävenförskolan
statsbidrag
järnväg
SFS 2012:708Förordning (2012:708) om byggande av järnväg
SFS 2015:307Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem
SFS 1976:411Förordning (1976:411) om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.
SFS 1985:200Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.
SFS 1979:769Förordning (1979:769) med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
SFS 1967:604Förordning (1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar
se ävenstängselskyldighet
enskild järnväg
fastighetsbok
bokföring
inskrivningsärende
fastighetsbok
telegram
bokföring
järnvägar Statens
SFS 1988:626Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar
SFS 1985:445Förordning (1985:445) med instruktion för statens järnvägar
SFS 2006:172Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar
SFS 1962:112Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar
SFS 1965:22Brev (1965:22) till järnvägsstyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar, m.m.
SFS 2000:1367Förordning (2000:1367) med instruktion för Statens järnvägar
SFS 2007:1029Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar
SFS 1978:178Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar
se äventelegram
järnvägsaktiebolag
SFS 1911:53 s.1Lag (1911:53 s. 1) om järnvägsaktiebolag
järnvägsanläggning
se ävenundanförsel
järnvägsbyggande
SFS 1995:1649Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
SFS 1995:1652Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg
järnvägsföretag
SFS 1993:1326Förordning (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningar för internationell godsbefordran på järnväg m.m.
järnvägsförordning
SFS 2004:526Järnvägsförordning (2004:526)
järnvägslag
SFS 2004:519Järnvägslag (2004:519)
järnvägsreglemente
se ävenmilitärt järnvägsreglemente
järnvägssäkerhet
SFS 1990:1165Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
järnvägssäkerhetslag
SFS 1990:1157Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
järnvägstrafik
SFS 1980:361Förordning (1980:361) med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik
järnvägstrafiklag
SFS 1985:192Järnvägstrafiklag (1985:192)
järnvägsvagn
SFS 1920:930Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur