Alfabetiskt register från A till Ö.

I

icke prästvigt tjänstebiträde
se ävenprästerlig tjänst
icke skolpliktig ungdom
se ävenpersonuppgift
icke-statlig anställning
se äventjänstepension
tjänstepension
icke-territoriell församling
SFS 1992:288Lag (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella församlingar
ideell förening
SFS 1991:975Förordning (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram
ideell organisation
se ävenfolkbildningsorganisation
ideell skada
SFS 1977:266Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
SFS 1977:623Förordning (1977:623) om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
SFS 2002:242Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
ideell verksamhet
SFS 1993:568Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet
se ävenutvecklingsstöd
identifiering
SFS 1988:530Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall
se ävenfartyg
identitetsbeteckning
SFS 1974:174Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
identitetskontroll
SFS 2016:723Förordning (2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2016:946Förordning (2016:946) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2016:1264Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat
identitetskort
SFS 2005:661Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort
SFS 2009:284Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2015:899Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2015:902Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2015:904Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
idrottsförening
SFS 1986:80Förordning (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter
idrottsverksamhet
SFS 1999:1177Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
IKFN-förordning
SFS 1982:756Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
ikraftträdande
SFS 2014:329Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
SFS 2012:828Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
SFS 2004:540Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)
se ävenEES-avtalet
EES-avtalet
sjölag
EES-avtalet
illojal konkurrens
SFS 1931:152Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens
ILO-kommittén
SFS 1977:987Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén
immunitet
SFS 1990:172/r1/ Tillkännagivande (1990:172) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
SFS 1974:122Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
SFS 1988:125/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
SFS 1987:785Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
SFS 1985:988Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS 1986:178Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS 1976:661Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1997:595Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1987:342Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
SFS 1983:739Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1983:780Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1983:1000Lag (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
SFS 1983:1120Förordning (1983:1120) med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
SFS 1992:7Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
SFS 2009:1514Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom
import
SFS 1984:58Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor
se ävenskattefrihet
farligt avfall
kakao
kaffe
importkontoret för u-landsprodukter
SFS 1988:364/r1/ Förordning (1988:364) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter;
SFS 1979:296Förordning (1979:296) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter
importlicensavgift
SFS 1981:247Förordning (1981:247) om importlicensavgift
importreglering
SFS 1984:53Förordning (1984:53) om import- och exportreglering
SFS 1997:969Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
inbetalning
se ävenanstånd
inbördes rättshjälp
se ävenbrottmål
brottmål
INCF-sekretariatet
SFS 2008:1102Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet
indelning
SFS 1966:568Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning
SFS 1942:158Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift
SFS 1947:921Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.
se ävendomsaga
mantalssättning
arkiv
kronofogdedistrikt
kyrklig indelning
utskrivningsnämnd
militärområde
åklagarväsende
skyddskonsulentdistrikt
fastighetsbildning
indelningsdelegerad
SFS 1979:412Lag (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade
indelningsdelegerade
SFS 1972:229Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
indentitetskontroll
SFS 2017:16Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
indirekt skatt
SFS 1978:407Förordning (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.
individuellt pensionssparande
SFS 1993:931Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 1993:951Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;
indrivning
SFS 1993:891Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
se ävenunderhållsbidrag
underhållsbidrag
underhållsbidrag
handräckning
indrivning i utlandet
se ävenunderhållsbidrag
indrivningsförordning
SFS 1993:1229Indrivningsförordning (1993:1229)
industri
SFS 2018:57Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin
industriellt samarbete
SFS 1981:600Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete
industriellt utvecklingsarbete
SFS 1979:631Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete
se äventeknisk forskning
teknisk forskning
Industrifonden
SFS 1996:880Förordning (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
SFS 1993:31Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
industrigarantilån
SFS 1978:507Förordning (1978:507) om industrigarantilån m.m.
industriutsläppsförordning
SFS 2013:250Industriutsläppsförordning (2013:250)
industriverk Statens
SFS 1983:701Förordning (1983:701) med instruktion för statens industriverk
SFS 1988:314Förordning (1988:314) med instruktion för statens industriverk
SFS 1973:593Kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk
influensa
SFS 2009:380Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009
informations- och kommunikationsteknik
se ävenstatsbidrag
informationshantering
SFS 2014:1085Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering
informationsskyldighet
se ävenEU:s Atenförordning
informationsteknik
SFS 1999:751Förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan
informationstjänst
SFS 1983:605Förordning (1983:605) om rätt för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga informationstjänster
informationsutbyte
SFS 2003:770Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
SFS 1993:1322Förordning (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror
infrastrukturavgift
SFS 2014:52Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
SFS 2014:1564Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
infrastrukturkostnad
SFS 1993:44Lag (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.
införselavgift
SFS 1973:981Lag (1973:981) om frihet från införselavgift
SFS 1973:1015Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift
införselförbud
se ävenbarnpornografi
införselreglerad vara
SFS 1973:980Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
inhämtande av uppgifter
SFS 1982:668Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
injektion
SFS 1986:674Förordning (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
SFS 1981:50Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
injektionsspruta
SFS 1968:70Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
SFS 1968:71Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
inkassoförordning
SFS 1981:956Inkassoförordning (1981:956)
inkassokostnad
SFS 1981:739Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
inkassolag
SFS 1974:182Inkassolag (1974:182)
inkomstbasbelopp
SFS 2004:1048Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005
SFS 2008:905Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009
SFS 2005:795Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006
SFS 2009:926Förordning (2009:926) om inkomstbasbelopp för år 2010
SFS 2017:1069Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018
SFS 2014:1054Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015
SFS 2013:719Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014
SFS 2016:940Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017
SFS 2003:635Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004
SFS 2007:1023Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008
SFS 2002:778Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003
SFS 2010:1134Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011
SFS 2011:1019Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012
SFS 2012:562Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013
SFS 2001:957Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002
SFS 2006:1264Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007
SFS 2015:537Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016
inkomstbeskattning
se ävenEG
värdepappersfond
handelsbolag
inkomstgaranti
se ävenkonstnär
inkomstgrundad ålderspension
se ävenålderspension
ålderspension
inkomstindex
SFS 2012:559Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013
SFS 2011:1016Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012
SFS 2010:1133Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011
SFS 2007:1022Förordning (2007:1022) om inkomstindex för år 2008
SFS 2002:747Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003
SFS 2003:636Förordning (2003:636) om inkomstindex för år 2004
SFS 2016:941Förordning (2016:941) om inkomstindex för år 2017
SFS 1999:1419Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000
SFS 1999:1420Förordning (1999:1420) om inkomstindex avseende åren 1960-1998
SFS 2013:716Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014
SFS 2014:1055Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015
SFS 2000:1171Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001
SFS 2017:1070Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018
SFS 2009:925Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010
SFS 2008:904Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009
SFS 2004:1047Förordning (2004:1047) om inkomstindex för år 2005
SFS 2005:794Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006
SFS 2015:538Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016
SFS 2001:956Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002
SFS 2006:1263Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007
inkomstskatt
SFS 2001:837Lag (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.
SFS 1994:1852Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar
SFS 1992:702Lag (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.
SFS 2002:976Lag (2002:976) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.
SFS 2003:490Lag (2003:490) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
SFS 1993:1520Lag (1993:1520) om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar
SFS 1998:1477Lag (1998:1477) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
SFS 1991:586Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1991:591Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1982:417Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1999:648Lag (1999:648) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.
SFS 1999:969Lag (1999:969) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, m.m.
SFS 1947:576Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1992:1485Lag (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar
se ävenskiktgräns
skiktgräns
aktie
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
ackumulerad inkomst
investeringsfond
investeringsavdrag
investeringsavdrag
kreditinstitut
skiktgräns
skiktgräns
fideikommiss
inkomstskattelag
SFS 1999:1229Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1999:1230Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2000:866Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
inkomstskatteregel
se ävenaktiekapital
landshypoteksinstitution
inkomststöd
se ävenjordbrukare
inkvartering
se ävenhöjd beredskap
höjd beredskap
inkvarteringsbostad
SFS 1964:64Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.
inköp
SFS 2014:480Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
inköpskort
SFS 1939:707Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.
inköpssamordning
SFS 1998:796Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
inlandssjöfart
SFS 2016:960Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart
SFS 2016:1044Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart
inlåningsverksamhet
SFS 2004:299Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
SFS 2004:330Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet
inlämningsfunktion
se ävenskogsägare
innehållsdeklaration
se äventobaksvara
innovation
se ävenstöd
Innovationsbron AB
SFS 2005:668Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
innovationskontor
SFS 2015:139Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
innovativt byggande
SFS 2013:145Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
inomhusklimat
SFS 1994:2030Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder
inomhusmiljö
SFS 1995:802Förordning (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
inre säkerhet
se ävenfond
inre säkerheten
se ävenallvarlig fara
allvarlig fara
inrikes flygtrafik
se ävenmiljöskatt
inrättande av tjänst
SFS 1989:166Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster
SFS 1966:462Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.
inrättandeförordning
SFS 1985:915Inrättandeförordning (1985:915)
SFS 1991:1749Inrättandeförordning (1991:1749)
insamling
se ävenblyackumulator
insemination
SFS 1984:1140Lag (1984:1140) om insemination
insiderförordning
SFS 1996:1023Insiderförordning (1996:1023)
SFS 2000:1101Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)
insiderlag
SFS 1990:1342Insiderlag (1990:1342)
SFS 1992:767Förordning (1992:767) om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)
insiderstrafflag
SFS 2000:1086Insiderstrafflag (2000:1086)
inskolningsplats
SFS 1989:425Lag (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
SFS 1989:439/r1/ Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
SFS 1987:8Förordning (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser
inskrivning
SFS 1955:227Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
se ävenstatsskuldboken
nyttjanderätt
värnpliktig
inskrivningsbok
SFS 1955:630Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m
inskrivningsdag
SFS 1985:832Förordning (1985:832) om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
inskrivningsförordning
SFS 2000:309Inskrivningsförordning (2000:309)
inskrivningsmyndighet
SFS 1999:1385Förordning (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde
SFS 1971:709Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
SFS 1982:57Förordning (1982:57) om vissa inskrivningsmyndigheters område
SFS 1975:1127Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
se ävenstämpelskatt
stämpelskatt
inskrivningsnämnd
SFS 1977:1188Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
inskrivningsregister
SFS 1974:1062Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister
SFS 1973:98Lag (1973:98) om inskrivningsregister
se äveninskrivningsmyndighet
fastighetsregister
inskrivningsregisterkungörelse
SFS 1974:1061Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)
inskrivningsväsendet
se ävenjordabalken
inskrivningsärende
SFS 1971:712Kungörelse (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar
insolvens
SFS 2017:473Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2017:485Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2005:1046Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
SFS 2005:1047Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
SFS 2005:1056Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
SFS 2005:1057Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
Inspektionen för strategiska produkter
SFS 2007:1219Förordning (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
SFS 2005:1177Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
SFS 1995:1680Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
installation
se ävenuppvärmning
installatör
se ävencertifiering
institut för byggnadsforskning Statens
SFS 1988:930Förordning (1988:930) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning
SFS 1982:200Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;
institut för ekologisk hållbarhet Statens
SFS 1998:1835Förordning (1998:1835) med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet
institut för handikappfrågor i skolan Statens
SFS 1991:1081Förordning (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan
institut för kommunikationsanalys Statens
SFS 2007:958Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys
SFS 1995:810Förordning (1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
institut för läromedel statens
SFS 1988:284/r1/ Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel;
SFS 1987:578Förordning (1987:578) med instruktion för statens institut för läromedel
institut för läromedelsinformation statens
SFS 1974:440Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation
institut för personalutveckling statens
SFS 1984:1004Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling
SFS 1988:1006/r1/ Förordning (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling;
institut för psykosocial miljömedicin Statens
SFS 1996:615Förordning (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin
SFS 1980:303Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
SFS 1988:1242Förordning (1988:1242) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;
institut för regionalforskning Statens
SFS 1993:46Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning
institut för särskilt utbildningsstöd Statens
SFS 1988:1126Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
SFS 2000:755Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
institut för särskilt utbildnngsstöd
SFS 2002:794Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Institutet för arbetslivsforskning
SFS 1988:1138Förordning (1988:1138) med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 1996:1426Förordning (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för miljömedicin
SFS 1994:1244Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin
Institutet för rymdfysik
SFS 1987:500Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik
SFS 1988:1200Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik
SFS 1996:645Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
SFS 2007:1116Förordning (2007:1116) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
SFS 2000:1133Förordning (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
SFS 2007:1300Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
SFS 2005:1214Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
institutionssstyrelse Statens
SFS 1993:877Förordning (1993:877) med instruktion för Statens institutionsstyrelse;
institutionsstyrelse
se ävenSveriges lantbruksuniversitet
institutionsstyrelse Statens
SFS 2007:1132Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
SFS 1996:610Förordning (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
instruktör
SFS 1994:522Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
insättningsgaranti
SFS 2011:834Förordning (2011:834) om insättningsgaranti
SFS 1999:199Lag (1999:199) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd
SFS 1993:890Förordning (1993:890) om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
SFS 1995:1571Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
SFS 1995:1592Lag (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti
Insättningsgarantinämnden
SFS 1996:595Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden
intagning
se ävengymnasieskola
inteckning
SFS 1968:278Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
se ävenfartygsinteckning
inteckningsansvar
SFS 1970:997Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark
inteckningsbrevsregister
SFS 2008:1075Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister
SFS 2008:1080Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister
integration
SFS 2000:216Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration
integrationsfond
se ävenasyl-
integrationspolitik
SFS 1986:856Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
integrationsprojekt
SFS 1990:632Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt
Integrationsverket
SFS 1998:201Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket
intelligenta transportsystem
se ävenvägtransport
vägtransport
intensivövervakning
se ävenelektronisk kontroll
elektronisk kontroll
interimslicens
SFS 1973:766Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon
interimsskatt
SFS 1973:780Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt
interkommunal ersättning
SFS 1990:278/r1/ Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;
SFS 1989:704Förordning (1989:704) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990
se ävengrundskola
intern styrning
SFS 2007:603Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll
International Baccalaureate Office
se ävenstatsbidrag
internationell
se ävenoljeskadefonden
oljeskadefond
internationell adoptionshjälp
SFS 1979:552Lag (1979:552) om internationell adoptionshjälp
internationell ekonomi
SFS 2003:144Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi
internationell faderskapsfråga
SFS 1985:367Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
internationell fiskekontroll
SFS 1982:127Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll
internationell handel
se ävendjur
internationell järnväg
SFS 2016:104Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
SFS 2016:105Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
internationell järnvägstrafik
SFS 2015:338Lag (2015:338) om internationell järnvägstrafik
se ävenkör- och vilotid
internationell kontakt
SFS 2000:523Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
internationell krishantering
SFS 2004:1006Lag (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
internationell militär insats
se ävenFörsvarsmaktens personal
internationell skola
SFS 2011:683Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor
SFS 1983:97Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever
SFS 1996:1398Förordning (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor
SFS 2015:801Förordning (2015:801) om internationella skolor
se ävenbetygsrätt
internationell säkerhetsrätt
se ävenlösa saker
internationell transportmarknad
SFS 1994:905Förordning (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden
internationell upphovsrättsförordning
SFS 1994:193Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)
internationell utställning
SFS 1935:609Brev (1935:609) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
SFS 1933:132Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
internationell vägtrafik
SFS 1987:27Förordning (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige
internationell vägtransport
SFS 1998:786Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
SFS 1993:185Förordning (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
se ävenvägtransport
internationell överenskommelse
se ävenrättshjälp
rättshjälp
internationella adoptionsfrågor
SFS 2004:1145Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
SFS 2007:1020Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
internationella arbetskonferensen
se ävensocial trygghet
social trygghet
Internationella brottmålsdomstolen
SFS 2003:69Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
SFS 2002:329Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
internationella hot
se ävenhälsa
Internationella institutet för industriell miljöekonomi
SFS 1994:1173Förordning (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
internationella oljeskadefonden
SFS 1986:797Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1980:613Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1984:176Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1982:69Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1979:550Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden
Internationella programkontoret
SFS 2010:1773Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
SFS 1999:1222Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
internationella sanktioner
SFS 2014:1447Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
internationella transaktioner
se ävenprissättningsbesked
prissättningsbesked
internationella tribunalen
SFS 1994:569Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
SFS 1994:571Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Internationella valutafonden
se ävendragningsrätt
internationellt bistånd
se ävenkommunal tjänsteexport
internationellt certifikat
SFS 1978:205Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
internationellt köp
SFS 1990:771Tillkännagivande (1990:771) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1995:1110Tillkännagivande (1995:1110) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 1993:549Tillkännagivande (1993:549) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1988:844/r1/ Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1994:457Tillkännagivande (1994:457) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 1991:166Tillkännagivande (1991:166) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1989:78/r1/ Tillkännagivande (1989:78) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 2001:155Tillkännagivande (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 1992:115Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
internationellt organ
se ävenbevisupptagning
internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:343Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:388Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2017:504Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2010:705Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete
internationellt polisärt samarbete
SFS 2017:496Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
internationellt samarbete
SFS 1991:435Lag (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1992:6Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1982:990Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
SFS 1976:19Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
SFS 1978:108Förordning (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
se ävenbrottmålsdom
kriminalvård
kriminalvård
brottmålsdom
brottsutredning
internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1222Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1219Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
internationellt uppdrag
SFS 1984:1043Förordning (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag
internet
SFS 2018:20Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet
internrevision
SFS 2006:1228Internrevisionsförordning (2006:1228)
interpraktikstipendium
SFS 1997:581Förordning (1997:581) om interpraktikstipendier
intolerans
se ävenstatsbidrag
intressegruppering
se ävenEEIG
EEIG
introduktionsbidrag
SFS 1984:519Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag
intyg
se ävenväxt
intäktsram
SFS 2014:1064Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
SFS 2010:304Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)
invaliditetsförsäkring
se ävenlivförsäkring
invandrarbarn
SFS 1991:708/r1/ Förordning (1991:708) om statsbidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan;
invandrare
SFS 1994:369Förordning (1994:369) om praktik för invandrare
SFS 1986:472Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
SFS 2017:584Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
SFS 1995:410Lag (1995:410) om praktik för invandrare
SFS 1990:563/r1/ Förordning (1990:563) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare;
SFS 1986:208Förordning (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare
se ävensvenskundervisning
väntetid
Stockholms universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
prestationsbaserad stimulansersättning
svenskundervisning
svenskundervisning
svenskundervisning
svenskundervisning
invandrarstuderande
se ävenhögskoleutbildning
invandrarungdom
se ävengymnasieskola
inventarieanskaffning
se äveninvesteringsavdrag
inventarier
se ävenmateriel
kyrkliga inventarier
inventering
SFS 1974:1020Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.
se ävenkontraktsprostarkiv
varulager
investerarskydd
SFS 1999:158Lag (1999:158) om investerarskydd
se äveninsättningsgaranti
investeringar
se ävenkällsoteringsutrymmen
investeringsavdrag
SFS 1978:950Lag (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
SFS 1981:1099Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
SFS 1980:954Lag (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;
SFS 1980:953Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;
SFS 1972:718Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
SFS 1968:633Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
SFS 1975:1147Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;
investeringsavgift
SFS 1967:44Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
SFS 1967:45Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
SFS 1967:68Kungl.Maj:ts Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
SFS 1970:100Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)
investeringsbidrag
SFS 1978:951Lag (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten;
SFS 1995:801Förordning (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder
SFS 1995:806Förordning (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus
SFS 1997:431Förordning (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1997:634Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
SFS 1997:635Förordning (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
SFS 1991:1923Förordning (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1990:1369Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1992:992Förordning (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 2001:531Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
se ävenstudentbostad
ekologiskt hållbar samhällsutveckling
energiområdet
studentbostad
solvärme
energiområdet
bostadsbyggande
investeringsfond
SFS 2004:46Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 2004:47Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
SFS 2004:75Förordning (2004:75) om investeringsfonder
SFS 1990:128Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
SFS 1987:941Förordning (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 1979:609Lag (1979:609) om allmän investeringsfond
SFS 1979:882Förordning (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 1980:846Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 1947:174Förordning (1947:174) om investeringsfonder
SFS 1942:371Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond
SFS 1974:988Lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond
investeringsgaranti
SFS 1987:861Förordning (1987:861) om investeringsgaranti
SFS 2005:746Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
investeringskonto
SFS 1982:1185Lag (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
SFS 1974:989Lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog
SFS 1979:824Förordning (1979:824) om allmänt investeringskonto
investeringsprogram
SFS 2002:683Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
SFS 1997:1323Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
se ävenekologisk hållbarhet
investeringsprojekt
SFS 1994:801Förordning (1994:801) om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena
investeringsreserv
SFS 1979:610Lag (1979:610) om allmän investeringsreserv
SFS 1991:7Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver
SFS 1981:188Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver
SFS 1992:1352Lag (1992:1352) om återföring av allmän investeringsreserv
se ävenpälsdjursuppfödare
investeringsskatt
SFS 1989:471Lag (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
SFS 1989:473Förordning (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
investeringssparkonto
SFS 2011:1268Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
investeringsstimulans
SFS 2003:506Förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
investeringsstöd
se ävenregionalt investeringsstöd
investeringstvist
SFS 1966:735Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
Irak
se ävenexportanmälan
isbrytarförordning
SFS 2000:1149Isbrytarförordning (2000:1149)
isbrytarkungörelse
SFS 1966:121Isbrytarkungörelse (1966:121)
Isle of Man
SFS 2008:1301Lag (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2008:1302Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2008:1303Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2008:1304Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
isländsk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
IT
se äveninformationsteknik
IT-infrastruktur
SFS 2012:39Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur
SFS 2008:81Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation
IT-infrastrukturprogram
SFS 2001:349Förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram
IT-utbildning
SFS 1997:1159Förordning (1997:1159) om IT-utbildning