Alfabetiskt register från A till Ö.

F

fabrikssteriliserad engångsartikel
SFS 1975:187Lag (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål;
fackföreningsavgift
SFS 1984:241Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.
se ävenskattereduktion
facklig förtroendeman
SFS 1974:358Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
faderskapsavgörande
SFS 1979:1001Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
familjebidragsförordning
SFS 1978:567Familjebidragsförordning (1978:567);
SFS 1991:1492Familjebidragsförordning (1991:1492)
familjepensionsbestämmelse
SFS 1971:526Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
familjepensionsförmån
SFS 1971:524Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån
SFS 1983:880Förordning (1983:880) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
familjeskäl
se ävenledighet
fardag
se ävenfideikommiss
farled
SFS 1983:293Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS 1998:898Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS 1983:814Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
se ävenhamn
farledsavgift
SFS 1997:1121Förordning (1997:1121) om farledsavgift
farledsvaruavgift
SFS 1977:1119Förordning (1977:1119) om farledsvaruavgift
SFS 1978:13Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall;
farligt avfall
SFS 1992:918Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.
farligt föremål
se äveninförsel
farligt gods
se äventransport
transport
transport
fartyg
SFS 2009:250Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg
SFS 1986:371Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
SFS 1939:299Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
SFS 1993:103Lag (1993:103) om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
SFS 1927:184/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning;
SFS 1975:929Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
SFS 1965:908Förordning (1965:908) om säkerheten på fartyg
SFS 1989:532Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1989:548Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg
se ävenEU:s passagerarförordningar
Rhensjöfart
EU:s passagerarförordningar
praktikplats
svenskt fartyg
sjöfart
anställningstillstånd
utländskt fartyg
proviantering
proviantering
viktmärkning
sjöman
svensk domstol
radiotelefon
fraktfart
förorening
förorening
svensk domstol
svensk domstol
gravationsbevis
tobaksvara
uttagning av fartyg
svensk domstol
fraktfart
radiosändare
fartygsfinansiering
SFS 1986:553Förordning (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering
SFS 1995:1122Förordning (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering
fartygsfond
SFS 1954:40Lag (1954:40) om särskild fartygsfond
fartygsförlagd utbildning
SFS 2001:167Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning
fartygsinteckning
SFS 1975:603Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.
fartygsregisterförordning
SFS 1975:927Fartygsregisterförordning (1975:927)
fartygssäkerhetsförordning
SFS 1995:1171Förordning (1995:1171) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)
SFS 2003:438Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)
fartygssäkerhetslag
SFS 2003:364Fartygssäkerhetslag (2003:364)
SFS 1996:1365Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1995:1170Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
fartygstrafik
se ävenobeskattad vara
fartygsuttagningskommissionen
SFS 1987:288Förordning (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen
SFS 1963:111Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen
fartygsåtervinning
SFS 2015:18Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning
fartygsäkerhetsförordning
SFS 1996:1366Förordning (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordning (1988:594)
fast egendom
SFS 1996:1190Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.
SFS 1992:1368Lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
SFS 1992:1374Förordning (1992:1374) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
SFS 1982:879Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m. m.
SFS 1982:618Lag (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
SFS 1928:409Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;
se ävenAllmänna arvsfonden
företag
arvsfonden
nyttjanderätt
fastbränsleförordning
SFS 1981:972Fastbränsleförordning (1981:972)
fastbränslelag
SFS 1981:599Fastbränslelag (1981:599)
fastighet
SFS 1970:996Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet
SFS 1980:598Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.
SFS 1984:614Förordning (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
SFS 1967:752Lag (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet
se äventaxeringsvärde
inteckningsansvar
uppskattningsvärde
inköpskort
folkbokföringsmyndighet
fastighetsavgiftsmedel
SFS 2007:1413Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
fastighetsbevis
SFS 1974:1063Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.
fastighetsbildning
SFS 1970:990Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
SFS 1970:991Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
fastighetsbildningsförrättning
SFS 1985:781Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
fastighetsbildningskungörelse
SFS 1971:762Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)
fastighetsbildningslag
SFS 1970:988Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 1970:989Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
fastighetsbildningsmyndighet
SFS 1971:133Lag (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
SFS 1995:1396Lag (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregis termyndighet och överlantmätarmyndighet
fastighetsbok
SFS 1880:48 s.1Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
SFS 1944:271Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
SFS 1932:169Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker
se ävenjordregister
fastighetsbokskungörelse
SFS 1971:708Fastighetsbokskungörelse (1971:708)
fastighetsdatakungörelse
SFS 1974:1058Fastighetsdatakungörelse (1974:1058)
fastighetsdatareform
SFS 1983:594Förordning (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen
fastighetsdeklaration
SFS 1980:966Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
SFS 1979:1194Förordning (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
fastighetsdomstol
SFS 1971:549Kungörelse (1971:549) om fastighetsdomstol
se ävennämndeman
fastighetsförvaltning
SFS 1993:527Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.
fastighetsmål
SFS 1969:246Lag (1969:246) om domstolar i fastighetsmål
fastighetsmäklare
SFS 1984:81Lag (1984:81) om fastighetsmäklare
SFS 1984:82Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
fastighetsmäklarförordning
SFS 2011:668Fastighetsmäklarförordning (2011:668)
Fastighetsmäklarinspektionen
SFS 2009:606Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen
fastighetsmäklarlag
SFS 2011:666Fastighetsmäklarlag (2011:666)
SFS 1995:400Fastighetsmäklarlag (1995:400)
Fastighetsmäklarnämnden
SFS 1995:1029Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
SFS 1998:1808Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
fastighetsprisstatistik
se ävenlagfartsstatistik
fastighetsregister
SFS 1950:516Kungörelse (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem
SFS 1968:379Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
SFS 1917:281Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad
SFS 1918:645Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m
SFS 1982:56Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
SFS 2013:488Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
SFS 2000:224Lag (2000:224) om fastighetsregister
SFS 2000:308Förordning (2000:308) om fastighetsregister
se ävenavgäld
fastighetsregisterkungörelse
SFS 1974:1059Fastighetsregisterkungörelse (1974:1059)
fastighetsregistermyndighet
se ävenfastighetsbildningsmyndighet
fastighetsbildningsmyndighet
fastighetsregistrering
SFS 1971:1013Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
fastighetsreglering
SFS 1981:381Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen
fastighetsskatt
SFS 1984:1052Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1990:1460Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt
SFS 1996:1231Lag (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar
SFS 1999:994Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
SFS 1989:476Lag (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt
se ävenskatteregleringsfond
elproduktionsenhet
fastighetstaxering
SFS 2000:542Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003
SFS 2012:852Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
SFS 2007:1412Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
SFS 1987:392Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;
SFS 1962:591Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
SFS 1985:293Lag (1985:293) om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
SFS 1985:294Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
SFS 1967:704Kungörelse (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
SFS 1948:385Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering
SFS 1937:977Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering
se ävenfastighetsdeklaration
fastighetstaxeringsförordning
SFS 1993:1199Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
fastighetstaxeringslag
SFS 1979:1152Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
fastighetsverk Statens
SFS 1992:1533Förordning (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk
SFS 2007:757Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk
SFS 1996:312Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk
fastställande av formulär
SFS 1979:496Förordning (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar
FATCA-avtal
SFS 2015:62Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:63Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:70Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:72Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
felparkeringsavgift
SFS 1986:210Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall
SFS 1976:1128Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift
SFS 1976:206Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
femtioöresmynt
se ävenbetalningsmedel
ferieverksamhet
SFS 1981:503Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer
fideikommiss
SFS 1810:0403Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas
SFS 1963:583Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss
SFS 1963:587Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 1963:588Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
SFS 1963:589Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
Fideikommissnämnden
SFS 1988:1117Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden
SFS 2007:1074Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden
SFS 1984:479Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden
filialer
se ävengarantier statliga
filialutbildning
se ävengymnasieskola
film
SFS 1982:506Förordning (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna
SFS 1985:993Lag (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram
SFS 1990:886Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
SFS 1990:992Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram
SFS 2010:1882Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
SFS 2010:1925Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
se ävenvideogram
fraktstöd
Filminstitutet
se ävenStiftelsen Svenska Filminstitutet
finansbolag
SFS 1988:606Lag (1988:606) om finansbolag
SFS 1980:2Lag (1980:2) om finansbolag
SFS 1987:655Förordning (1987:655) om finansbolag
se ävenkreditaktiebolag
bankinspektionen
kassakrav
bankinspektionen
finansiell rådgivning
SFS 2003:862Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
finansiell samordning
SFS 2003:1210Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
SFS 2003:1217Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall
finansiell verksamhet
se ävenanmälningsplikt
finansiella förbindelser
SFS 2005:590Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
finansiella instrument
SFS 2007:375Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument
se ävenvärdepapperscentral
finansiella intressen
SFS 2015:745Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen
finansiella konglomerat
SFS 2006:531Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
finansiella konton
SFS 2015:911Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:912Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:921Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:922Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
finansiellt företag
se ävenredovisningsvaluta
redovisningsvaluta
finansiellt instrument
SFS 2005:377Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
SFS 1991:980Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1998:1479Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS 2000:1087Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
finansiering av partier
SFS 2018:90Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier
finansiering av terrorism
se ävenpenningtvätt
penningtvätt
finansieringsverksamhet
SFS 1993:1586Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet
SFS 1992:1610Lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Finansinspektionen
SFS 2007:721Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder
SFS 2002:1042Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 1996:596Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1991:936Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande
SFS 1991:937Förordning (1991:937) med instruktion för finansinspektionen
SFS 1995:1116Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 2009:93Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1988:976/r2/ Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet
SFS 2007:1135Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 1994:1321Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 1991:1384/r1/ Förordning (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet;
SFS 1992:102Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1992:1042Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 2000:1127Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag
SFS 2001:911Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
se ävenregelöverträdelse
Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2007:760Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2007:652Förordning (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet
finansråd
se ävenattaché
finansstatistik
SFS 1962:330Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
FINEFTA
se ävenEFTA
fingerad personuppgift
SFS 1991:483Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
fingeravtryck
SFS 1992:824Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.
SFS 1947:950Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.
fingeravtrycksregister
SFS 1996:1389Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
Finland
se ävengränsälvsöverenskommelse
finländsk terrängskoter
SFS 1977:774Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige
finländskt televisionsprogram
se ävenrundradiosändning
finsk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
finska
SFS 2000:86Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli
SFS 1999:1176Lag (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar
Finska nationella församlingen
SFS 1840:46Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter
finska språket
SFS 1930:33Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar
finskspråkig
se ävenpräst
finsk-svenska gränsälvskommissionen
SFS 1971:1016Kungörelse (1971:1016) om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen
finskt barn
se ävenadoption
finskt bevakningsfartyg
se ävensjöfartsavgift
finsktalande församling
se ävenprästerlig tjänst
firmalag
SFS 1974:156Firmalag (1974:156)
firmaregistrering
SFS 2011:595Förordning (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering
fisk
SFS 1950:506/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver;
fiskalt brott
se ävenbekämpning av fiskalt brott
fiskare
SFS 1956:183Förordning (1956:183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
SFS 1962:308Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
fiske
SFS 1981:1217Förordning (1981:1217) om förvaltningen av statens fisken m.m
SFS 1933:282Kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen;
SFS 1950:596Lag (1950:596) om rätt till fiske
SFS 1997:201Lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1964:811Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
SFS 1994:1716Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
se ävengränsälv
torskfiske
prisreglering
vrak
gränsälv
lax- och laxöringsfiske
vrak
marknadsreglering
marknadsreglering
prisreglering
fiskearrende
SFS 1957:390Lag (1957:390) om fiskearrenden
fiskeavgift
se ävenbygdeavgift
fiskeföretag
se ävenarbetslöshetskassa
fiskeförordning
SFS 1993:1097Fiskeförordning (1993:1097)
fiskekontroll
se äveninternationell fiskekontroll
fiskelag
SFS 1993:787Fiskelag (1993:787)
fiskenämnd
se ävenfiskeristyrelsen
fiskeristyrelsen
fiskeriförordning
SFS 1982:126Fiskeriförordning (1982:126)
fiskerinäring
se ävenfiske
fiskeripolitik
SFS 1994:1709Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
fiskerisektorn
se ävenjordbruksprodukt
fiskeristyrelsen
SFS 1988:863Förordning (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
SFS 1985:437Förordning (1985:437) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
Fiskeriverket
SFS 2007:1045Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket
fiskerätt
SFS 1985:139Lag (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt
fiskerättighet
SFS 2009:866Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
SFS 2009:867Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter
fiskevård
SFS 1998:1343Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården
fiskevårdsområde
SFS 1981:533Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
fiskezon
SFS 1977:642Förordning (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning
se ävensvenska fiskezonen
fiskkonserv
se ävenfisk
fiskredskap
SFS 1898:50 s.2Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap
fission
se ävenfusion
fjäderfäslakteri
SFS 1958:116/r1/ Kungörelse (1958:116) om viss offentlig kontrtoll av fjäderfäslakterier;
fjällflygtrafik
SFS 1978:447Förordning (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik
fjällområde
SFS 1978:227Cirkulär (1978:227) till samtliga statsmyndigheter med erinran om riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
fjärde tekniskt år
se ävengymnasieskola
fjärrundervisning
SFS 2015:481Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
fjärrvärme
se äveninvesteringsbidrag
fjärrvärmeförordning
SFS 2008:526Fjärrvärmeförordning (2008:526)
fjärrvärmelag
SFS 2008:263Fjärrvärmelag (2008:263)
fjärrvärmenät
SFS 1999:1383Förordning (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet
fjärrvärmeverksamhet
SFS 2006:1203Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
flaggdag
SFS 1982:270Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar
flerbarnsfamilj
se ävenegnahem
flerbostadshus
se ävenhissinstallation
flerbostadshusbeståndet
SFS 2013:922Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
flerfamiljshus
se ävenrörelseidkare
flottled
SFS 1969:399Kungörelse (1969:399) om förvaltare för avlyst flottled
SFS 1983:294Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
se ävenflottning
flottning
SFS 1961:291Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
SFS 1919:426Lag (1919:426) om flottning i allmän flottled
se ävengränsälv
gränsälv
gränsälv
gränsälv
fluorerade växthusgaser
SFS 2007:846Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
SFS 2016:1128Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
flygbensin
SFS 2008:205Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin
flygbild
SFS 1975:371Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
flygförare
se ävenkrigsplaceringspremie
flygförarnämnd
se ävenförsvarsmaktens flygförarnämnd
flyghavre
SFS 1970:299Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre
SFS 1970:300Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre
flygpassagerarterminal
SFS 1984:283Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
SFS 1984:308Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
flygpersonal
se ävenarbetstid
flygplats
SFS 2004:501Förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser
SFS 1970:926Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats
SFS 2006:1577Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser
se ävenexportbutik
hittegods
flygplatsavgift
SFS 2011:866Lag (2011:866) om flygplatsavgifter
SFS 2011:867Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter
Flygplatsnämnden
SFS 2000:152Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden
flygplatsverksamhet
se ävenmervärdeskatt
flygresa
SFS 2017:1200Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
flygreseskatt
SFS 2006:909Lag (2006:909) om skatt på flygresor
Flygtekniska försöksanstalten
SFS 1996:114Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
SFS 1980:387Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
SFS 1988:554Förordning (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
flygtransport
se ävendubbelbeskattning
flygvapnet
se ävenkrigsplaceringspremie
läkare
flykting
SFS 1984:936Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
se ävenstatslös
statslös
resedokument
resedokument
hemutrustningslån
flyktingbarn
se äveninvandrarbarn
flyktingmottagande
SFS 1993:1615Förordning (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
SFS 1994:735Förordning (1994:735) om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande
SFS 2006:1005Förordning (2006:1005) om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006
SFS 1990:927Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
flytande biobränslen
se ävenhållbarhetskriterier
flyttning
se ävenfolkbokföring
flyttning av fartyg
se ävenfartyg
flyttning av fordon
SFS 1982:129Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
SFS 1982:198Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
flyttningsbidrag
SFS 1994:7Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
SFS 1999:594Förordning (1999:594) om flyttningsbidrag
SFS 1987:407Förordning (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.
flyttningsersättning
SFS 1985:507Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar
FN
se ävenkärnsprängning
FN:s 50-årsjubileum
se ävenmynt
FN-inspektion
se ävenkemiskt vapen
kemiskt vapen
FN-tjänst
SFS 1974:614Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
foder
SFS 1985:879Förordning (1985:879) om foder
SFS 1998:213Förordning (1998:213) om foder
SFS 2005:1244Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2006:805Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2006:814Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2005:710Tillkännagivande (2005:710) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2005:35Tillkännagivande (2005:35) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2003:104Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2003:603Tillkännagivande (2003:603) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2006:1033Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
fodervara
se ävenproviant
folkbibliotek
SFS 1985:528Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek
SFS 1996:1608Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek
folkbildning
se äveneuro
EMU
folkbildningsinsatser
SFS 2015:521Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
folkbildningsorganisation
SFS 1954:671Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
folkbokförd i Sverige
se ävenidentitetskort
identitetskort
identitetskort
folkbokföring
SFS 1969:493Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning
SFS 1989:1007Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring
SFS 2005:268Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
se ävenkrigsförhållande
folkbokföringsförordning
SFS 1991:749Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 1967:617Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)
folkbokföringslag
SFS 1967:198Folkbokföringslag (1967:198)
SFS 1991:481Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 1991:482Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
folkbokföringsmyndighet
SFS 1967:497Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.
folkbokföringsregister
SFS 1967:502Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.
SFS 1990:1536Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
SFS 1991:750Förordning (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.
Folke Bernadotteakademin
SFS 2002:710Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
SFS 2007:1218Förordning (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
SFS 2013:727Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Folkens museum - etnografiska
SFS 1988:1185Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum -- etnografiska
folkhälsoinstitut Statens
SFS 2009:267Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
SFS 2007:1214Förordning (2007:1214) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet
SFS 1992:850Förordning (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
SFS 1996:614Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
Folkhälsomyndigheten
SFS 2013:1020Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten
folkhögskola
SFS 1996:1397Förordning (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan
SFS 1986:117Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor
se ävenprivatskola
folkhögskoleförordning
SFS 1977:551Folkhögskoleförordningen (1977:551)
folkminnen
se ävenspråk
språk
folkmord
SFS 2014:406Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
SFS 1964:169Lag (1964:169) om straff för folkmord
folkomröstning
SFS 1994:1064Lag (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap
se äveneuro
kommunal folkomröstning
personuppgift
folkomröstningslag
SFS 1979:369Folkomröstningslag (1979:369)
folkparksteater
se ävenhandikappanpassning
folkpension
SFS 1990:326/r1/ Lag (1990:326) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m.;
SFS 1968:97Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.
SFS 1979:131Förordning (1979:131) om beräkning av folkpension i vissa fall
SFS 2002:965Förordning (2002:965) om upphävande av vissa författningar om folkpension
SFS 1962:516Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall
SFS 1962:393Kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension
se ävenförtroendemannamedverkan
pensionstillägg
bostadstillägg
bostadstillägg
bostadstillägg
bostadstillägg
hustrutillägg
folkräkning
SFS 1979:217Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980
SFS 1984:531Lag (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning
SFS 1984:532Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning
SFS 1975:55Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975
SFS 1989:329Lag (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990
SFS 1989:330Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990
folkrätt
SFS 1953:770Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
folkrättsförordning
SFS 1990:12Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
folkrättslig granskning
se ävenvapen
vapen
folkrättslig rådgivare
SFS 1986:1029Förordning (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;
folkskoleväsende
SFS 1936:45/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet;
folktandvården
SFS 1985:884Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster
SFS 1998:1519Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m
fond
SFS 2014:1374Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
SFS 2016:10Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet
se ävenupphävandeförfattning
fond för återanskaffning av fastighet
se ävenRiksskatteverket
fondbildning
SFS 1946:727Lag (1946:727) om kommunal fondbildning
fondbolag
SFS 1974:936Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
fondbörs Stockholms
SFS 1979:996Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs
SFS 1979:749Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
SFS 1990:45Förordning (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
SFS 1981:923Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
fondförvaltning
SFS 1998:1757Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
se ävenRiksförsäkringsverket
fondkommissionslag
SFS 1979:748Fondkommissionslag (1979:748)
fondkommissionär
se ävenbankinspektionen
fondmedel
SFS 1987:778Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning
se ävendonationsmedel
fondpapper
SFS 1979:750Lag (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
se ävenstämpelavgift
fonogram
SFS 1982:505Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
fonogramartist
se äventonsättare
fonogramersättning
SFS 1998:1387Förordning (1998:1387) om fonogramersättning
fordon
SFS 2015:58Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
SFS 2014:447Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
SFS 1975:885Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik
se ävenbesiktningsorgan
internationell vägtrafik
asbesthaltigt friktionsbelägg
interimslicens
vägtrafikskatt
flyttning av fordon
flyttning av fordon
vägtrafikskatt
vägtrafikskatt
gengas
fordonsförordning
SFS 2009:211Fordonsförordning (2009:211)
fordonsförsäljning
se ävenregistrering
fordonsindustrin
SFS 2009:19Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin
se ävenbetygsrätt
fordonskatt
SFS 2001:372Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
fordonskungörelse
SFS 1972:595Fordonskungörelsen (1972:595)
fordonslag
SFS 2002:574Fordonslag (2002:574)
fordonsskatt
SFS 1988:1066Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon
SFS 2006:228Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 1988:328Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
SFS 1975:278Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.
fordonsskatteförordning
SFS 1993:1028Fordonsskatteförordning (1993:1028)
fordonsskattelag
SFS 1988:327Fordonsskattelag (1988:327)
fordonsskylt
SFS 1988:965Förordning (1988:965) om personliga fordonsskyltar
fordonstyp
se ävenmotorredskap
fordringsanspråk
se ävenlagsökning
forensiskt centrum
se ävenpersonuppgift
formulär
se ävenfastställande av formulär
fornlämning
SFS 1988:1189Förordning (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;
fornminne
SFS 1942:350Lag (1942:350) om fornminnen
SFS 1942:926Förordning (1942:926) om fornminnen
forskarassistent
se ävenjämställdhet
forskare
se ävenbeskattning
forskarnivå
se ävenutbildning
forskarservice
SFS 1982:382Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice
Forskarskattenämnden
SFS 1999:1305Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2007:786Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden
forskning
SFS 2003:615Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS 2003:460Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS 2013:794Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS 2013:833Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS 2006:449Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning
SFS 2006:450Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning
SFS 1975:127Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning
SFS 2017:195Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
se ävenstöd
högskolelektor
forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
SFS 1999:711Förordning (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
forskningsanstalt
se ävenförsvarets forskningsanstalt
forskningsarbete
se äventjänstledighet
forskningsbidrag
SFS 1984:810Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
forskningsdelegation
SFS 1982:1288Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
forskningsfinansierad myndighet
se ävensamverkansgrupp
forskningsinstitutet för atomfysik
SFS 1984:282Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
forskningsregister
SFS 1999:353Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
forskningsråd
SFS 1996:648Förordning (1996:648) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 2002:1018Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd
SFS 1988:1198Förordning (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 1986:364Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd
SFS 1977:34Förordning (1977:34) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
se ävenelektorsförsamling
elektorsförsamling
elektorsförsamling
elektorsförsamling
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
SFS 2007:1431Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
SFS 2000:1198Förordning (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö
SFS 2000:1210Förordning (2000:1210) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
SFS 2007:1059Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Forskningsrådsnämnden
SFS 1988:1201Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden
SFS 1996:650Förordning (1996:650) med instruktion för Forskningsrådsnämnden
SFS 1977:35Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden
fortbildningsnämnd
SFS 1988:849/r1/ Förordning (1988:849) om fortbildningsnämnder;
Fortifikationsverket
SFS 1994:643Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket
SFS 1996:102Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
SFS 2007:758Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket
fortsatt färd
SFS 2014:1437Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
SFS 2015:17Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Forum för levande historia
SFS 2007:1197Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
fotografisk bild
SFS 1961:348Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
SFS 1960:730Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild
se ävenlitterärt verk
flygbild
fríhandel
se ävenEG
fraktavtal
se ävengodsbefordran
godsbefordran
fraktfart
SFS 1940:176Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
SFS 1960:516Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
fraktsats
se ävenEES-avtalet
fraktstöd
SFS 1984:465Förordning (1984:465) om fraktstöd för film
framtidsfullmakt
SFS 2017:310Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
SFS 2017:486Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt
franchisegivares informationsskyldighet
SFS 2006:484Lag (2006:484) om franschisegivares informationsskyldighet
frankeringsfrihet
SFS 1963:615Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål
se äventjänstebrevsrätt
fransk medborgare
se ävenskattemyndighet
främlingskontroll
fransk undersåte
se ävenhäktande
franskt värdepapper
se ävenskattebefrielse
freden 1809
se ävenmynt
fredsbevarande verksamhet
SFS 1994:588Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
fredstid
SFS 2006:544Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
SFS 2006:637Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
SFS 2002:833Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
se ävenkrishantering
fria kulturlivet
SFS 2012:516Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet
frihandel
SFS 1992:188Förordning (1992:188) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Turkiet
SFS 1992:926Förordning (1992:926) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland
SFS 1992:927Förordning (1992:927) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland
SFS 1992:931Förordning (1992:931) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckoslovakien
SFS 1993:715Förordning (1993:715) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckien, m.m.;
SFS 1993:716Förordning (1993:716) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Slovakien, m.m.;
SFS 1993:312Förordning (1993:312) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA- länderna och Rumänien
SFS 1993:1059Förordning (1993:1059) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Ungern, m.m.
SFS 1993:965Förordning (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna
SFS 1993:988Förordning (1993:988) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Bulgarien, m.m.;
SFS 1993:1106Förordning (1993:1106) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Polen, m.m.
SFS 1985:315Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland
SFS 1993:58Förordning (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel
SFS 1990:888/r1/ Förordning (1990:888) om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
se ävenEES-avtalet
EFTA
frihandelsförordning
SFS 1987:1185Frihandelsförordning (1987:1185)
SFS 1977:1194Frihandelsförordning (1977:1194)
frihetsberövande
SFS 1998:714Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
frihetsberövande påföljd
SFS 2015:96Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
SFS 2015:109Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
frihetsinskränkning
SFS 1974:515Lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning
friköp
se ävenkronotorp
friluftsorganisation
SFS 2003:133Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
se ävenstatsbidrag
friskilling
SFS 1964:880Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;
fristående skola
SFS 1984:573Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
SFS 1991:1079Förordning (1991:1079) om statsbidrag m. m. till fristående skolor
SFS 1993:884Förordning (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor
SFS 2016:910Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor
fristående särskola
SFS 1988:740Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor;
SFS 1986:574Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor
se ävensärskola
särskola
fritid
se äventotalförsvarspliktig
fritidsbåt
SFS 1996:18Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
SFS 1996:53Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
SFS 1970:344Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
SFS 2016:96Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS 2016:98Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
fritidsbåtsregister
SFS 1987:906Förordning (1987:906) om fritidsbåtsregister
SFS 1987:773Lag (1987:773) om fritidsbåtsregister
fritidsfartyg
se äveninternationellt certifikat
fritidsfiske
SFS 1985:440Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket
SFS 1985:145Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
frivillig
SFS 1997:596Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
SFS 1998:166Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
SFS 1994:523Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga
frivillig försvarsutbildning
se äveninstruktör
frivillig försöksverksamhet
SFS 1994:524Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
frivillig miljöledning
SFS 2014:864Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
frivårdsförordning
SFS 1983:250Frivårdsförordning (1983:250)
frivårdspåföljd
SFS 1998:642Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
SFS 2015:650Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
SFS 2015:652Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
friår
SFS 2001:1300Förordning (2001:1300) om friåret
fruktodling
SFS 1989:413Förordning (1989:413) om stöd till fruktodling;
fruktsaft
se äventullfrihet
tullfrihet
frys
se ävenekodesign
frysningsbeslut
SFS 2005:500Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
frånfälle
SFS 1973:702Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;
frälseränta
SFS 1937:346Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;
SFS 1935:101Lag (1935:101) om inlösen av vissa frälseräntor
SFS 1935:103Förordning (1935:103) om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta
SFS 1912:277Lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor
främlingskontroll
SFS 1934:447Brev (1934:447)till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare
frätande ämne
se ävenpostbefordran
fukt- och mögelskada
SFS 1993:712Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
fuktskada
SFS 1985:1119Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
se ävenskadenämnd
fullföljd talan
SFS 1973:266Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan
fullmaktsanställning
SFS 1994:261Lag (1994:261) om fullmaktsanställning
funktionshinder
SFS 1993:387Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
se ävenbilstöd
diskriminering
registerkontroll
funktionshindrad
SFS 2008:776Förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2008:342Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:388Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2004:16Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:1090Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2006:1582Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
se ävenutjämningsavgift
utjämningsbidrag
utjämningsbidrag
funktionshindrad elev
SFS 1995:667Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
funktionskontroll
se ävenventilationssystem
funktionsnedsättning
SFS 2017:462Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
funktionstest
se ävenlantbruksspruta
fusion
SFS 1974:809Lag (1974:809) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.
SFS 1969:744/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.;
SFS 1968:575Kungl Maj:ts förordning (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;
SFS 1998:1603Lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser
fyllnadstjänstgöring
SFS 1990:108/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;
fyravgift
SFS 1977:1118Förordning (1977:1118) om fyravgift
fysisk aktivitet
SFS 2003:305Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
fysisk person
se ävenpreliminär B-skatt
fågelinfluensa
SFS 2006:137Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
fåmansföretag
SFS 1994:775Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
fånge
se ävenolycksfallsersättning
fängelse
SFS 2006:45Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
SFS 2006:1119Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid
fängelseförordning
SFS 2010:2010Fängelseförordning (2010:2010)
fängelselag
SFS 2010:610Fängelselag (2010:610)
färdigställandeskydd
SFS 2014:227Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
färdskrivare
se ävenkör- och vilotid
färdtjänst
SFS 1997:736Lag (1997:736) om färdtjänst
SFS 1974:840Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst
SFS 1990:489Förordning (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;
se ävenmobilitetsstöd
mobilitetsstöd
födelsekontroll
SFS 1967:185Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;
födelsekontrollerande verksamhet
SFS 1974:525Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
fögderi
SFS 1973:796Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier
föranmälan
se ävenmilitär övning
förarbevis
SFS 1999:991Förordning (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
SFS 1999:877Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
förare
se ävenfritidsbåt
förbindelse
SFS 1851:55 s.4/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga;
förbrukningsartikel
se ävensjukdom
förbrukningsmätning
SFS 1978:277Lag (1978:277) med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.
förbrytare
SFS 1870:37 s.1Konvention (1870:37 s.1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung
förbränning
SFS 2013:253Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
förbränningsanläggning
SFS 2013:252Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
förbud mot handel
SFS 1987:477Förordning (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika;
förbud mot investering
SFS 1985:98Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika
SFS 1985:99Förordning (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika
förbud mot viss utförsel
SFS 1986:89Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel
förbättring
se ävenbostad
förbättringslån
SFS 1994:254Förordning (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
förbättringslåneförordning
SFS 1980:261Förbättringslåneförordning (1980:261)
förbättringsåtgärd
se ävenbostadshus
fördelning
se ävensocialavgift
förebyggande arbete
SFS 2015:456Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande
föreläggande av ordningsbot
se ävenregister
föreningsbank
se ävenbankaktiebolag
föreningsmeddelande
SFS 1972:62Kungl. Maj:ts Cirkulär (1972:62) till statsmyndigheterna om föreningsmeddelanden
föreningsregister
SFS 1969:88Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbruksrörelsen
föreningsuppdrag
SFS 1979:1184Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
föreningsverksamhet
SFS 1973:643Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.
förenklat tillträde
se ävenväxtgenetiska resurser
förenklat uppgiftsutbyte
SFS 2008:1396Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
föreskrift
SFS 1981:305Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd
SFS 1984:779Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";
SFS 1984:780Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;
se ävenregeringens medgivande
begränsning
föreställning
se ävenoffentlig föreställning
företag
SFS 1984:518Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
SFS 1982:617Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.
SFS 1982:619Lag (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
SFS 1982:878Förordning (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.
se ävenårsredovisning
årsredovisning
näring
Tjernobylolyckan
ogulden skatt
företagare
se ävenskuldsanering
företagareförening
se ävenregional utvecklingsfond
företagsbeskattning
se äveneuroredovisning
företagsbot
se ävenbrottsbalken
företagshemlighet
SFS 1990:409Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
företagshypotek
SFS 1985:804Förordning (1985:804) om företagshypotek
SFS 1984:649Lag (1984:649) om företagshypotek
SFS 1984:650Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
SFS 2008:990Lag (2008:990) om företagshypotek
se äveninskrivningsdag
företagshälsovård
SFS 2014:68Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
SFS 1985:326Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
SFS 1985:729Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen
SFS 2017:117Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
företagshälsovårdsdelegation
SFS 1985:328Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
företagsinteckning
SFS 2003:528Lag (2003:528) om företagsinteckning
SFS 2003:552Förordning (2003:552) om företagshypotek
företagsinteckningsregister
SFS 1984:765Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister
företagsregister
SFS 1984:692Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret
företagsrekonstruktion
SFS 1996:764Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 1996:783Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
företagsstöd
SFS 1999:1382Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
se ävenregionalpolitiskt företagsstöd
regionalpolitiskt företagsstöd
förevisning
se ävenoffentlig förevisning
biograffilm
författarfond
se ävenSveriges författarfond
författning
se ävenkungörande
författningssamlingsförordning
SFS 1976:725Författningssamlingsförordning (1976:725)
författningsskyddande verksamhet
se ävenförhör
förfogandeförordning
SFS 1978:558Förfogandeförordning (1978:558)
förfogandelag
SFS 1978:262Förfogandelag (1978:262)
förgasningsanläggning
se ävennaturgas
förhandling
se ävenställföreträdare för kommun
förhandlingsnämnd statens
SFS 1974:628Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd
SFS 1988:1585/r1/ Förordning (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd;
förhandsavgörande
SFS 2010:584Tillkännagivande (2010:584) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
SFS 2006:1026Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
se ävenEG:s domstol
EG:s domstol
EG:s domstol
förhandsbesked
SFS 1998:189Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 1998:196Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 1951:442Lag (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
förhandsgranskning
se ävenbiologiskt bekämpningsmedel
bekämpningsmedel
förhandsprövning
se ävenhybrid-DNA-teknik
förhör
SFS 1999:988Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
förkommen handling
SFS 2011:900Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling
SFS 2011:977Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
SFS 2011:978Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
SFS 2011:1012Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling
SFS 1927:85Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling
förkortad grundutbildning
se ävenvärnpliktig
värnpliktig
förköp
se ävenfastighet
förlikningsmannaexpedition Statens
SFS 1967:284Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
SFS 1988:653Förordning (1988:653) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
förlustavdrag
SFS 1960:63Lag (1960:63) om förlustavdrag
förlängd semester
SFS 1963:115Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
förlängt barnbidrag
SFS 1986:378Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag
förmedlingsavgift
SFS 2016:415Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner
förmyndare
se ävenöverförmyndare
förmyndarvårdskungörelse
SFS 1952:303Förmyndarvårdskungörelse (1952:303)
förmynderskap
se ävenomyndig
äktenskap
äktenskap
förmynderskapsförordning
SFS 1995:379Förmynderskapsförordning (1995:379)
förmynderskapsärende
SFS 1985:35Förordning (1985:35) om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
förmåner
se ävenförmögenhet
förmånsberättigad skattefordran
SFS 1971:1072Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
förmånsrättslag
SFS 1970:979Förmånsrättslag (1970:979)
förmögenhet
SFS 2009:1053Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
förmögenhetsrätt
SFS 1915:218Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
förmögenhetsskatt
SFS 1947:577Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
SFS 1974:650Riksskatteverkets Kungörelse (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt
SFS 1986:1225Lag (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
SFS 1986:1232Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
SFS 1983:968Lag (1983:968) om tillfällig höjning av den statliga förmögenhetsskatten
SFS 2000:1012Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
se äveninvesteringsfond
förnybar
SFS 2005:1248Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
förnybar el
SFS 2003:587Förordning (2003:587) om ursprungsgarantier avseende förnybar el
förnybar elkälla
se ävenenergieffektivisering
förnybar elproduktion
se ävenlån
förnybar gas
se ävenbiogas
förnyelse
se ävenfartygsinteckning
förnyelsebidrag
SFS 1992:417Förordning (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag
förnyelsefond
SFS 1985:44Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder
se ävenNämnden för statliga förnyelsefonder
förnyelsekonto
SFS 1984:1090Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto
förnyelseåtgärd
se ävenbostadsområde
förordnandepension
SFS 1984:1041Förordning (1984:1041) om förordnandepension m.m.
SFS 1991:1160Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.
förorenade områden
SFS 2004:100Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
SFS 2017:721Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden
förorening
SFS 1980:789Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1980:424Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
se ävennationalpark
förpackning
se ävenproducentansvar
producentansvar
förpassning
se ävenutlänningslag
förrättningsakt
se ävenägofred
enskild väg
förrättningsavgift
se ävenAktiebolaget Svensk Bilprovning
förrättningsman
SFS 1983:790Förordning (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän
se ävenprotest
restavgift
församling
SFS 1982:1052Lag (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter
se ävennärvarorätt
kyrkofullmäktige
kyrkobokföring
prästerlig tjänst
församlingslag
SFS 1988:180Församlingslag (1988:180)
förskola
SFS 2005:23Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
se ävenhemspråksträning
invandrarbarn
befattningsutbildning
befattningsutbildning
statsbidrag
förskolan
SFS 2004:872Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
förskolebarn
SFS 1989:791/r1/ Förordning (1989:791) om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn;
förskolekonsulent
se ävenlönekostnad
förskollärare
se ävenutbildning
förskrivarregister
SFS 1997:92Förordning (1997:92) om förskrivarregister
förslagsverksamhet
SFS 1981:606Förordning (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
SFS 1994:1338Förordning (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter
första maj
se ävenhelgdag
förstagångshyra
SFS 1973:196Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter
försvarare
se ävenoffentlig försvarare
försvaret
SFS 1940:358Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
se ävenupphävandeförfattning
explosiv vara
utgallring
Försvarets civilförvaltning
SFS 1992:511Förordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning
försvarets fastighetsnämnd
SFS 1979:264Förordning (1979:264) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd
SFS 1988:553Förordning (1988:553) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;
försvarets forskningsanstalt
SFS 1983:910Förordning (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt
SFS 1994:646Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
SFS 1988:1036Förordning (1988:1036) med instruktion för försvarets forskningsanstalt
Försvarets förvaltningshögskola
SFS 1992:516Förordning (1992:516) med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola
Försvarets materielverk
SFS 1994:644Förordning (1994:644) med instruktion för Försvarets materielverk
SFS 2007:854Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
SFS 1996:103Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
försvarets medicinalkår
SFS 1969:409Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår
Försvarets mediecenter
SFS 1992:515Förordning (1992:515) med instruktion för Försvarets mediecenter;
försvarets personalnämnd
SFS 1988:852Förordning (1988:852) med instruktion för försvarets personalnämnd
SFS 1987:534Förordning (1987:534) med instruktion för försvarets personalnämnd
Försvarets radioanstalt
SFS 1994:714Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
SFS 2007:937Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
SFS 2011:1119Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl.Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt
se ävenFörsvarsmakten
försvarets rationaliseringsinstitut
SFS 1988:1120Förordning (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;
SFS 1985:257Förordning (1985:257) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
försvarets reservstater
SFS 1954:533Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater
Försvarets underrättelsenämnd
SFS 1988:552Förordning (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
SFS 1976:498Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd
försvars- och säkerhetsområde
se ävenupphandling
försvars- och säkerhetsområdet
SFS 2016:1226Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området
Försvarsdepartementet
se ävenmyndighetstjänst
Försvarsexportmyndigheten
SFS 2010:654Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten
försvarshistorisk museiverksamhet
se ävenstatsbidrag
försvarshistoriska museer Statens
SFS 2007:1178Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
SFS 1992:514Förordning (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Försvarshögskolan
SFS 2007:1164Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan
SFS 1996:1476Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
SFS 1988:550Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan
försvarsmakten
SFS 1988:548Förordning (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten
SFS 1983:276Förordning (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten
SFS 1974:615Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;
SFS 2007:1266Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
SFS 1994:642Förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
SFS 2010:449Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
SFS 2009:4Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
SFS 1993:318Förordning (1993:318) om utländska besök vid försvarsmakten
SFS 2002:375Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
SFS 1983:481Förordning (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman;
SFS 1996:927/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal
SFS 2010:590Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
SFS 2001:703Förordning (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
SFS 2007:258Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2007:259Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
SFS 2007:260Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2007:261Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
se ävenKustbevakningen
folkrättslig rådgivare
IKFN-förordning
tjänstetillsättning
utlandsstyrka
överskottsmateriel
utländskt besök
brandfarlig vara
utlandsstyrka
utlandsstyrka
hälso- och sjukvårdspersonal
försvarsmaktens flygförarnämnd
SFS 1987:98Förordning (1987:98) med instruktion för försvarsmaktens flygförarnämnd
Försvarsmaktens organisationsmyndighet
SFS 1992:1019Förordning (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet
Försvarsmaktens personal
SFS 2010:651Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
försvarsobligation
se ävenarvsskatt
arvsskatt
arvsskatt
försvarsprodukter
SFS 2016:1227Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Försvarsunderrättelsedomstolen
SFS 2009:966Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
SFS 2009:968Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2009:969Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelsev erksamheten
SFS 2000:130Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2000:131Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
se ävensignalspaning
signalspaning
försvarsverksamhet
SFS 1970:301Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet
försvarsväsende
SFS 1942:684Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet
se ävenskyddsympning
skyddsympning
försäkran
se ävenstatsobligation
hindersprövning
försäkringsanstalt
SFS 1954:594Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst
försäkringsavtal
SFS 1927:77Lag (1927:77) om försäkringsavtal
SFS 1927:78Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal
SFS 1993:645Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
försäkringsavtalslag
SFS 2005:104Försäkringsavtalslag (2005:104)
försäkringsersättning
SFS 2005:105Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning
se ävensjukvård
försäkringsföretag
SFS 1988:1212/r1/ Förordning (1988:1212) om räntereglering för försäkringsföretag;
SFS 1987:1202/r1/ Förordning (1987:1202) om räntereglering för försäkringsföretag;
SFS 1990:1151/r1/ Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag;
se äveninsolvens
insolvens
årsredovisning
årsredovisning
försäkringsförmedling
SFS 2005:405Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
SFS 2005:411Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
försäkringsgivare
se ävenutländsk försäkringsgivare
försäkringsinspektionen
SFS 1989:1077/r1/ Förordning (1989:1077) om bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet;
SFS 1988:94/r1/ Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen;
SFS 1981:181Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen;
SFS 1982:1178Förordning (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet
försäkringskassa
SFS 1986:149Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa
SFS 1976:940Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa
SFS 1985:63Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa
SFS 1998:563Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
SFS 2002:612Förordning (2002:612) om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet
SFS 1998:740Förordning (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa
SFS 1993:836Förordning (1993:836) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
SFS 2000:806Förordning (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
se ävendagersättning
medbestämmande
personalföreträdare
personalföreträdare
personalföreträdare
sjukförsäkring
Försäkringskassan
SFS 1998:562Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
SFS 2009:1174Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 2004:1379Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor
SFS 2004:274Lag (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan
SFS 2004:1299Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 2004:694Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
SFS 2004:778Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen
SFS 1991:1520Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa
SFS 2007:1235Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 1984:1127Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål
SFS 1984:1014Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
SFS 1980:995Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
se ävenbeskattningsdatabas
försäkringsmäklare
SFS 1989:508Lag (1989:508) om försäkringsmäklare
försäkringsrätt
SFS 1978:622Förordning (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.
försäkringsrättsinstruktion
SFS 1978:633Förordning (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion
försäkringsrörelse
SFS 1959:73Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.
SFS 1959:74Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.
SFS 1985:250Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
SFS 1948:803Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse
se ävenutländskt försäkringsföretag
försäkringsrörelseförordning
SFS 2011:257Försäkringsrörelseförordning (2011:257)
försäkringsrörelselag
SFS 2010:2043Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 2010:2044Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS 1982:728Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)
försäkringsskydd
SFS 1993:674Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
försäkringsverksamhet
se ävenkrig
Försäkringsöverdomstolen
SFS 1978:632Förordning (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen
SFS 1978:28Lag (1978:28) om försäkringsöverdomstolen
försäljning
SFS 1990:1183Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning
SFS 1990:1235Förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning
SFS 1962:376Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik
se ävenlösningsmedel
premieobligation
kyrkolägenhet
arvsfonden
teknisk sprit
medelsredovisning
överskottsmateriel
kontorsinventarie
gasskyddsmateriel
kemikalie
skjutvapen
Danviks hospital
apotek
förverkad egendom
fordon
försäljning inom landet
SFS 1981:666Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall
försäljningsskatt
SFS 1978:69Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
SFS 1978:86Förordning (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon
SFS 1997:1142Förordning (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998
SFS 1999:1066Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000
SFS 1998:1579Förordning (1998:1579) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999
SFS 1996:1137Förordning (1996:1137) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997
försändelse
se ävenbeslag
postförsändelse
försöksverksamhet
SFS 2016:350Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
se ävenriksrekryterande spetsutbildning
frivillig försöksverksamhet
vidgad länsförvaltning Gotlands län
nyanländ invandrare
gymnasial spetsutbildning
fjärrundervisning
försörjningsberedskap
SFS 1976:295Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
SFS 1977:741Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
se ävennaturgas
naturgas
Försörjningskommissionen
SFS 1996:195Förordning (1996:195) med instruktion för Försörjningskommissionen
SFS 1989:631Förordning (1989:631) med instruktion för Försörjningskommissionen
förteckning
se ävenkonvalescenthem
förtidsinlösen
se ävenstatsobligation
förtidspension
SFS 1984:224Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
se äventre fjärdedels förtidspension
vilande förtidspension
förtidspensionär
se ävenboendestöd
boendestöd
boendestöd
förtroendemannamedverkan
SFS 1986:778Förordning (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
förtroendemannaorgan
se ävenförsäkringskassa
förtroendenämnd
SFS 1980:12Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
förtroendenämndsverksamhet
SFS 1992:563Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
förtroendevald
se ävenpersonuppgift
förtursförklaring
SFS 2009:1058Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol
förundersökning
SFS 1969:590Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
förundersökningskungörelse
SFS 1947:948Förundersökningskungörelse (1947:948)
förutbildning
SFS 1992:819Förordning (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
SFS 2007:432Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
förvaltarskap
se ävenföräldrabalken
förvaltning
se ävenjordbruksfastighet
förvaltningsbeslut
se ävenrättsprövning
förvaltningsdomstol
SFS 1977:937Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 1971:309Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
SFS 1971:289Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
se ävenprotokollföring
nämndeman
videokonferens
förvaltningslag
SFS 2017:900Förvaltningslag (2017:900)
SFS 1986:223Förvaltningslag (1986:223)
förvaltningsmyndighet
SFS 1927:73Kungörelse (1927:73) angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut;
se ävensamiska
finska
förvaltningsprocesslag
SFS 1971:291Förvaltningsprocesslag (1971:291)
förvaltningsrätt
SFS 2012:34Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt
förvaltningsrättsinstruktion
SFS 1996:382Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
förvaltningsuppgift
SFS 1985:349Lag (1985:349) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde
SFS 1976:1046Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 1992:318Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
se ävenHjälpmedelsinstitutet
Sveriges Riksidrottsförbund
nationellt utvecklingsbolag
förvaltningsutveckling
SFS 2007:828Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
förvaring
SFS 1999:976Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
se ävenSvenska kyrkan
allmän handling
allmän handling
införselreglerad vara
lösningsmedel
förverkad egendom
SFS 1979:536Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.
se ävenhittegods
hittegods
förverkande
SFS 2011:423Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
SFS 1986:1009Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
se ävenbrottslig verksamhet
alkoholhaltig dryck
förvärv
se ävenfast egendom
fast egendom
föråldrad författning
se ävenupphävandeförfattning
föräldrabalken
SFS 1949:661Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 1949:381Föräldrabalk (1949:381)
SFS 1949:382Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken
SFS 1967:715Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken
SFS 1988:1321/r1/ Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;
föräldrainflytande
SFS 1995:1249Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
föräldraledighet
SFS 1985:335Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
föräldraledighetslag
SFS 1995:584Föräldraledighetslag (1995:584)
föräldrapenning
SFS 1994:1756Förordning (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
föräldraskapsstöd
SFS 2017:292Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd