Alfabetiskt register från A till Ö.

E

ebolavirus
SFS 2014:1312Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
ECE
SFS 1970:98Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;
ecklesiastik indelning
se ävenfastighetsbildning
ecklesiastik myndighet
se ävenskriftväxling
ed
SFS 1946:819Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
SFS 1976:113Förordningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel
EEIG
SFS 1994:1927Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1994:1933Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1994:1853Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
EES
SFS 1993:1637Förordning (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
SFS 2013:513Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
se ävencivil luftfart
järnvägsföretag
informationsutbyte
trafikplikt
vägtransportkontroll
internationell vägtransport
EES-avtalet
SFS 1994:1122Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
SFS 1993:1646Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1993:1072Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet
SFS 1995:471Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein
SFS 1993:1435Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet
SFS 1993:1648Förordning (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1993:1166Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1995:1185Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1994:1114Förordning (1994:1114) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
se ävenkraftverk
investeringsprojekt
internationell transportmarknad
råolja
effektiv ränta
se ävenkonsumentkredit
effektreserv
SFS 2010:2004Förordning (2010:2004) om effektreserv
SFS 2016:423Förordning (2016:423) om effektreserv
SFS 2003:436Lag (2003:436) om effektreserv
EFTA
SFS 1991:1259/r1/ Tillkännagivande (1991:1259) om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);
SFS 1980:447Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.
SFS 1993:1749Förordning (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
SFS 1970:16Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen
SFS 1960:198Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
SFS 1986:45Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA
SFS 1966:671Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
se ävenfrihandel
frihandel
frihandel
frihandel
EG
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
EFTA-stater
SFS 1994:1693Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen
efterforskningsförordning
SFS 1988:1039Efterforskningsförordning (1988:1039)
SFS 1980:489Efterforskningsförordning (1980:489);
efterlevande
se ävenfamiljepensionsbestämmelse
efterlevandepension
SFS 2000:461Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
SFS 2000:462Lag (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
efterlevandestöd
se ävenefterlevandepension
efterlevandepension
efterlysningskungörelse
SFS 1969:293Efterlysningskungörelse (1969:293)
efterspaning
se ävenvärnpliktig
EG
SFS 2006:1032Tillkännagivande (2006:1032) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 2001:352Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 1994:1854Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 1998:579Förordning (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder
SFS 1990:966/r1/ Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;
SFS 2007:601Tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 1999:710Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder
SFS 1995:642Tillkännagivande (1995:642) av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
SFS 1972:698Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
SFS 1993:1750Förordning (1993:1750) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.
se ävenfiskeripolitik
jordbruksprodukt
stödgivningsbegränsning
regionalpolitiskt företagsstöd
strukturstöd
tullfrihet
EG:s domstol
SFS 2006:502Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
SFS 1997:895Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
SFS 1998:1352Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
egen bostad
se ävenuthyrning
egenavgift
se ävenriksfärdtjänst
egendomsnämnden
SFS 1989:673Kammarkollegiets föreskrifter (1989:673) om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;
egenkontroll
se ävenverksamhetsutövare
egenpension
se äventjänstepension
egenproducerad elenergi
SFS 2016:899Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
egenregibygge
se ävenbostadslån
EG-gödselmedel
SFS 2004:12Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel
EG-handelsgödsel
SFS 1992:1684Lag (1992:1684) om EG-gödselmedel
egnahem
SFS 1987:258Förordning (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
egnahemsfastighet
SFS 1976:257Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
SFS 1987:408Förordning (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter
egnahemslån
SFS 1978:396Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
E-hälsomyndighet
SFS 2013:1031Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
SFS 1997:898Förordning (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2015:744Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2007:972Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
ekodesign
SFS 2008:142Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
SFS 2016:187Förordning (2016:187) om ekodesign
SFS 2008:141Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
SFS 2009:927Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
ekologi
se ävenjordbruksprodukt
ekologisk hållbarhet
SFS 1998:23Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
se ävenbostadsbyggande
investeringsprogram
institut för ekologisk hållbarhet Statens
ekologisk odling
se ävenarealbidrag
ekologisk omställning
SFS 1995:1044Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning
ekologisk produkt
SFS 1992:1085Förordning (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m. m.
ekologisk produktion
SFS 2013:363Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
se ävenkontroll
ekologiskt hållbar samhällsutveckling
SFS 1996:1378Förordning (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling
ekonomiadministrativ föreskrift
SFS 1986:453Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.
ekonomisk brottslighet
SFS 1997:899Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
se ävenmyndighetssamverkan
Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
ekonomisk förening
SFS 1987:978Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar
SFS 1969:228Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar
SFS 1952:495Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.
SFS 1987:667Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1951:309Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar
SFS 1987:668Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1951:308Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar
se ävenstyrelserepresentation
styrelserepresentation
ekonomisk hjälp
se ävenvärnpliktig
ekonomisk kommission för Europa
se ävenECE
ekonomisk verkan
se äventullförfarande
tullförfarande
ekonomisk zon
SFS 1992:1140Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1992:1226Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon
ekonomiska föreningar
SFS 1911:55Lag (1911:55) om ekonomiska föreningar
Ekonomiska och monetära unionen
se ävenEMU
Ekonomiska rådet
SFS 1987:1057Förordning (1987:1057) med instruktion för ekonomiska rådet /r2/ Inledande bestämmelser
SFS 1988:1214Förordning (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet
ekonomiskt försvar
SFS 1978:706Förordning (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;
ekonomiskt intresse
se ävenveterinär service
Ekonomistyrningsverket
SFS 2010:1764Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 2016:1023Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 1998:417Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 2003:884Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
el
SFS 1999:716Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
SFS 2010:853Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el
SFS 1994:1806Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el
SFS 2010:601Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el
SFS 1995:1179Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el
se ävenhandel med el
elabonnentavgift
SFS 1993:560Förordning (1993:560) om elabonnentavgift
elanvändare
SFS 2011:931Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
elanvändning
se äveninvesteringsbidrag
elavgift
SFS 1995:1296Förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet
elberedskap
SFS 1997:294Förordning (1997:294) om elberedskap
elberedskapsavgift
SFS 2017:1040Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
elberedskapslag
SFS 1997:288Elberedskapslag (1997:288)
elbusspremie
SFS 2016:836Förordning (2016:836) om elbusspremie
elcertifikat
SFS 2011:1200Lag (2011:1200) om elcertifikat
SFS 2011:1480Förordning (2011:1480) om elcertifikat
SFS 2003:120Förordning (2003:120) om elcertifikat
eldbegängelse
se ävendödsbevis
eldfarlig olja
se ävenolja
eldfarligt ämne
se ävenpostbefordran
eldistributionsanläggning
SFS 1976:240Lag (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
SFS 1976:241Förordning (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
eldrivet fordon
se ävenvägtrafikskatt
eldsvådefond
SFS 1981:296Lag (1981:296) om eldsvådefonder
E-legitimationsnämnden
SFS 2010:1497Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
elektorsförsamling
SFS 1979:728Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd
SFS 2012:520Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
SFS 2009:976Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
SFS 2009:1273Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
se ävenforskningsråd
elektrifiering
SFS 1999:189Förordning (1999:189) om stöd till viss elektrifiering
elektrisk anläggning
SFS 2004:875Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
SFS 1979:466Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
SFS 1957:601Förordning (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar
SFS 1902:71 s.1Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
SFS 1958:558Kungörelse (1958:558) om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
SFS 1915:288Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;
SFS 1972:463Kungörelse (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar
elektrisk energi
se ävenförbrukningsmätning
elektrisk kraft
SFS 1982:1201Lag (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
SFS 1983:1104Lag (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
se ävenenergiskatt
elektrisk materiel
SFS 1993:1068Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel
SFS 1989:420Förordning (1989:420) om elektrisk materiel
SFS 1977:585Förordning (1977:585) om elektrisk materiel m.m.
elektrisk produkt
se ävenproducentansvar
elektriska inspektion statens
SFS 1983:592Förordning (1983:592) med instruktion för statens elektriska inspektion
SFS 1988:809Förordning (1988:809) med instruktion för statens elektriska inspektion
elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 2016:363Förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 1993:1067Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 1992:1512Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
elektronik
SFS 2016:1067Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
elektronisk anslagstavla
SFS 1998:112Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
elektronisk cigarett
SFS 2017:429Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
elektronisk förvaltning
SFS 2003:769Förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning
elektronisk identifiering
SFS 2016:576Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
SFS 2016:561Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
se ävenvalfrihetssystem
elektronisk kommunikation
SFS 2003:389Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:397Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2012:278Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
SFS 2003:396Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
SFS 2001:638Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
elektronisk kontroll
SFS 1994:451Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
SFS 1994:1060Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
elektronisk produkt
se ävenproducentansvar
elektronisk publicering
SFS 2018:159Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling
elektronisk signatur
SFS 2000:833Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer
SFS 2000:832Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
elektroniska pengar
SFS 2011:776Förordning (2011:776) om elektroniska pengar
SFS 2002:157Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar
SFS 2011:755Lag (2011:755) om elektroniska pengar
elektroniska vägtullssystem
SFS 2013:1164Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
elektroniskt
se äveninformationsutbyte
elektroniskt kungörande
SFS 2007:231Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
elektroniskt material
SFS 2012:492Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
se ävenpliktexemplar
elev
se ävenhandikappad
elevhem
SFS 1965:136Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.
SFS 1961:210Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
elevplats
se ävengymnasieskola
elevresa
SFS 1983:599Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor
SFS 1991:1110Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
SFS 1991:1120/r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;
elförordning
SFS 1994:1250Elförordning (1994:1250)
SFS 2013:208Elförordning (2013:208)
SFS 1982:548Elförordning (1982:548)
elförsörjning
SFS 1959:369Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
elförsörjningsnämnd
SFS 1985:921Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden
Elförsörjningsnämnden
SFS 1988:520Förordning (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden
elimineringsdatabas
SFS 2014:400Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
SFS 2014:405Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
elinstallatörsförordning
SFS 1990:806Elinstallatörsförordning (1990:806)
SFS 1975:967Elinstallatörsförordning (1975:967);
elkraftanläggning
se ävenundanförsel
ellag
SFS 1997:857Ellag (1997:857)
elmätare
SFS 1979:146Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare;
elnätsföretag
se ävenintäktsram
elproduktion
SFS 2000:614Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion
elproduktionsenhet
SFS 2006:2Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
elsäkerhetsförordning
SFS 2017:218Elsäkerhetsförordning (2017:218)
elsäkerhetslag
SFS 2016:732Elsäkerhetslag (2016:732)
Elsäkerhetsverket
SFS 1992:1139Förordning (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
SFS 2007:1121Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket
elutrustning
se ävenproducentansvar
elvärme
SFS 2005:1255Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
emblem
se ävenSjöfartsverket
emission
se ävenaktiemarknadsbolag
Emmaboda kommun
se ävendistansundervisning
EMU
SFS 1999:1Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
energi
SFS 1976:757Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi
se ävenupphandling
energibesparande åtgärd
SFS 1982:1273Förordning (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.
SFS 1982:264Förordning (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser
energideklaration
SFS 2006:985Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
SFS 2006:1592Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader
energieffektiv vara
se äveninköp
energieffektivisering
SFS 2005:30Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor
SFS 2004:1198Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering
se ävenbostadsområde
energieffektivitet
SFS 2006:1587Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus
energiforskning
SFS 1979:319Förordning (1979:319) om statligt stöd till energiforskning
SFS 2008:761Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
SFS 1998:222Förordning (1998:222) om statligt stöd till energiforskning
SFS 1987:819Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning
energiforskningsnämnden
SFS 1982:587Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden
SFS 1988:522Förordning (1988:522) med instruktion för energiforskningsnämnden
energiförsörjning
SFS 1999:213Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige
SFS 2003:564Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning
se ävenDelegationen för energiförsörjning i Sydsverige
energiinvestering
SFS 1985:631Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar
energikartläggning
SFS 2014:266Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
SFS 2014:347Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
SFS 2009:1577Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
Energimarknadsinspektionen
SFS 2016:742Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
SFS 2007:1118Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
energimyndighet Statens
SFS 1997:868Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet
SFS 2014:520Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
energimätning
SFS 2014:348Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader
SFS 2014:267Lag (2014:267) om energimätning i byggnader
energiområde
se ävenkostnads-nyttoanalys
energiområdet
SFS 1991:1099Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
SFS 1998:22Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
se ävenkostnads-nyttoanalys
energirelaterad produkt
SFS 2011:721Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
se ävenmärkning
energirådgivning
SFS 1997:1322Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
SFS 2016:385Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
energiskatt
SFS 2007:995Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008
SFS 2002:837Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003
SFS 2008:853Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
SFS 2017:1023Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018
SFS 1994:1405Förordning (1994:1405) om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995
SFS 1964:351Förordning (1964:351) om allmän energiskatt
SFS 1974:992Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt
SFS 2011:1134Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
SFS 1995:1223Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
SFS 2014:1328Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 1994:40Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
SFS 1957:262Lag (1957:262) om allmän energiskatt
SFS 2005:964Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006
SFS 2013:859Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014
SFS 2006:1204Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007
SFS 1994:1776Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2016:1019Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
SFS 2010:178Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 2015:595Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
SFS 2010:1521Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
SFS 1998:1626Förordning (1998:1626) om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999
SFS 2012:700Förordning (2012:700) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013
energisparbidrag
SFS 1983:1112Förordning (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus
energisparlån
SFS 1980:1068Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån
energiteknik
SFS 1998:654Förordning (1998:654) om energiteknikbidrag
SFS 1986:191Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
SFS 1998:653Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik
se äventeknikupphandling
energiteknikfonden
SFS 1988:805Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
energiverk statens
SFS 1988:808Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk
engångsartikel
se ävenfabrikssteriliserad engångsartikel
engångsbelopp
se ävenreservpension
enhetlig beteckning
SFS 1987:192Förordning (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.
enkelt bolag
se ävenhandelsbolag
handelsbolag
enmansföretag
SFS 2016:1053Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
ensamkommande barn
se ävengod man
ensamrätt
se ävenbärgning
ensamstående med barn
SFS 1992:149Förordning (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn
enskild fiskerätt
se ävenfiskerätt
enskild järnväg
SFS 1985:1075Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
SFS 1989:108Förordning (1989:108) med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
enskild väg
SFS 1971:1065Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1940:72Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
SFS 1960:335Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
SFS 1997:620Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1992:360Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1939:608Lag (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1939:609Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;
se ävenstöd
enskild väghållning
SFS 1979:788Förordning (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning
SFS 1989:891Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
enskilda arkiv
se ävenstatsbidrag
entreprenadförhållande
se ävenskola
epileptikeranstalt
se ävenbarnbidrag
epizootiförordning
SFS 1980:371Epizootiförordning (1980:371)
SFS 1999:659Epizootiförordning (1999:659)
epizootilag
SFS 1980:369Epizootilag (1980:369)
SFS 1999:657Epizootilag (1999:657)
SFS 2006:1038Tillkännagivande (2006:1038) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
ersättning till ledamot
se ävenkyrkomöte
ersättningsanspråk
SFS 2005:77Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
ersättningsfond
SFS 1990:663Lag (1990:663) om ersättningsfonder
ersättningsförordning
SFS 1991:354Ersättningsförordning (1991:354);
ersättningsgaranti
se ävenbostad
bodelning
ersättningskrav
se ävenjärnväg
ersättningslån
se ävenbostadsändamål
Ersättningsnämnden
SFS 2012:666Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden
SFS 2013:53Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden
SFS 2012:667Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden
ersättningsskatt
SFS 1933:395Lag (1933:395) om ersättningsskatt
ersättningsstadga
SFS 1971:1197Ersättningsstadga (1971:1197) för riksdagens ledamöter
ersättningstrafik
se ävenkollektiv ersättningstrafik
ESK
SFS 1994:716Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Estonia
se ävengravfrid
etableringsinsats
SFS 2010:197Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
se ävennyanländ invandrare
etableringssamtal
se ävennyanländ invandrare
etableringsstöd
SFS 1982:702Förordning (1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.
etikprövning
se ävenforskning
etikprövningsnämnd
SFS 2007:1069Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
SFS 2003:617Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
etnisk diskriminering
SFS 1999:130Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
SFS 1988:895Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SFS 1994:134Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering
SFS 1999:131Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SFS 1986:442Lag (1986:442) mot etnisk diskriminering
SFS 2007:1037Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
etnisk grund
se ävenstatsbidrag
etnografiska museet
SFS 1966:265Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet
EU
SFS 2015:943Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2014:786Tillkännagivande (2014:786) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 2014:1526Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 2015:942Tillkännagivande (2015:942) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2016:912Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen
SFS 2016:1057Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
SFS 2014:787Tillkännagivande (2014:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2014:1527Tillkännagivande (2014:1527) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2014:788Tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
se ävenlivsmedel
statsstöd
Europeiska unionen
EFTA-stater
Tullverkets befogenhet
konkurrens
jordbruksprodukt
finansiella intressen
straffrättsliga förfaranden
projektbidrag
Europeiska unionen
arvsförordning
Europeiska unionen
äkthetskontroll
tullinformationssystem
Tullverket
EU:s Atenförordning
SFS 2014:1462Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS 2016:1306Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS 2016:1316Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning
EU:s passagerarförordningar
SFS 2014:1463Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
SFS 2014:1344Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
EU:s strukturfond
SFS 2014:1383Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
EU:s underhållsförordning
SFS 2011:704Förordning (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet
EU-medlemskap
SFS 1994:2035Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
se ävenfolkomröstning
EU-miljömärket
SFS 2013:850Förordning (2013:850) om EU-miljömärket
Euressamarbetspartner
SFS 2018:154Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner
euro
SFS 2003:83Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron
SFS 2003:39Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron
europabolag
SFS 2004:575Lag (2004:575) om europabolag
europakooperativ
SFS 2006:595Lag (2006:595) om europakooperativ
SFS 2006:922Förordning (2006:922) om europakooperativ
Europaparlamentet
SFS 1995:564Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
SFS 1994:1650Lag (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet
SFS 1995:374Lag (1995:374) om val till Europaparlamentet
SFS 1995:461Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
se ävenstatsbidrag
tjänstepension
europapolitiska studier
SFS 2007:1228Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
SFS 2006:948Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
SFS 2008:748Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
Europaskola
SFS 1995:1027Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna
europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1178Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1156Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1179Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
europeisk gruppering
se äventerritoriellt samarbete
register
europeisk miljömärkning
se ävenmiljömärkning
europeisk skyddsorder
SFS 2015:646Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder
SFS 2015:642Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder
europeisk utredningsorder
SFS 2017:1019Förordning (2017:1019) om en europeisk utredningsorder
SFS 2017:1000Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder
Europeiska ekonomiska gemenskapen
se ävenEG
EG
europeiska flyktingfonden
SFS 2001:22Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden
europeiska företagsråd
SFS 2011:427Lag (2011:427) om europeiska företagsråd
Europeiska gemenskapen
SFS 2002:144Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
Europeiska regionala utvecklingsfonden
se ävenstöd
Europeiska unionen
SFS 2016:605Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 1994:1500Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2012:848Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 1994:1501Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2015:257Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
SFS 2012:843Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 2013:470Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 1994:2063Förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2011:578Förordning (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
se ävenövervakningsåtgärder
övervakningsåtgärder
frivårdspåföljd
frihetsberövande påföljd
förverkande
frivårdspåföljd
frihetsberövande påföljd
europeiskt betalningsföreläggande
SFS 2008:879Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
SFS 2008:892Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande
europeiskt bistånd
se ävenfond
europeiskt småmålsförfarande
SFS 2008:1038Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
euroredovisning
SFS 2000:46Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
evakuering
SFS 2018:10Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige
SFS 2018:9Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
examen
SFS 1993:792Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS 1993:956Förordning (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina
se ävenMusikaliska akademien
exekutionsväsendet
SFS 1988:784Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet
se ävenavlöningsbestämmelse
automatisk databehandling
exekutiv förrättningsman
se ävenrestavgift
exizootilag
SFS 2007:934Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
expansionsmedel
SFS 1993:1537Lag (1993:1537) om expansionsmedel
expediering
se ävenindelning
expedition
se ävenregeringsärende
expeditionsavgift
SFS 1987:15Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
SFS 1975:1129Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
expeditionskungörelse
SFS 1964:618Expeditionskungörelse (1964:618)
experimentbyggande
SFS 1990:818Förordning (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.
SFS 1990:916Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande
Expertgruppen för EU-frågor
SFS 2001:204Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor
explosiv vara
SFS 1975:69Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor
SFS 1949:341Förordning (1949:341) om explosiva varor
SFS 1957:232Förordning (1957:232) om explosiva varor för försvarets behov m.m.
se ävenbrandfarlig vara
brandfarlig vara
brandfarlig vara
brandfarlig vara
explosivt ämne
se ävenpostbefordran
exportanmälan
SFS 1997:572Förordning (1997:572) om anmälan om viss export till Irak
exportbutik
SFS 1999:445Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2014:1513Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
se ävenförsäljning
exportdeposition
SFS 1986:38Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter
se ävenskogsprodukt
exportkredit
se ävenkreditmarknadsföretag
exportkreditfinansiering
SFS 1981:665Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd
exportkreditgaranti
SFS 2007:656Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti
SFS 1986:265Förordning (1986:265) om exportkreditgaranti
SFS 1990:113Förordning (1990:113) om exportkreditgaranti
Exportkreditnämnden
SFS 2007:1217Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden
SFS 1983:536Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden
SFS 1988:1225Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden
exportkreditstöd
SFS 1978:401Lag (1978:401) om exportkreditstöd
SFS 1978:402Förordning (1978:402) om villkor för exportkreditstöd
exportreglering
se ävenimportreglering
importreglering
exportvagnsförteckning
SFS 1973:779Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning
exportvagnskungörelse
SFS 1964:39Exportvagnskungörelse (1964:39)
expropriationskungörelse
SFS 1972:727Expropriationskungörelse (1972:727)
expropriationslag
SFS 1972:719Expropriationslag (1972:719)
extraordinär händelse
se ävenfredstid
fredstid
fredstid