Alfabetiskt register från A till Ö.

D

dagbok
se ävenkonkurs
lagsökning
dagersättning
SFS 1982:366Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
daghem
SFS 1984:554Förordning (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem
dagpenning
se ävenarbetsmarknadsutbildning
dagspressannonsering
SFS 1981:977Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering
dagstidning
SFS 1981:409Förordning (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar
dammsäkerhet
SFS 2014:214Förordning (2014:214) om dammsäkerhet
danaarv
se ävenarvsfonden
Danmark
se ävengränstullsamarbete
dans
se ävenfria kulturlivet
dansarutbildning
SFS 2011:7Förordning (2011:7) om dansarutbildning
dansinstitution
se äventeaterinstitution
dansk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
dansutbildning
SFS 1999:250Förordning (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan
dansverksamhet
se äventeaterverksamhet
Danviks hospital
SFS 1962:370Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
SFS 1861:29 s. 1Kungörelse (1861:29 s.1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter
databas
SFS 2014:484Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
dataförordning
SFS 1982:480Dataförordning (1982:480)
Datainspektionen
SFS 1982:481Förordning (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet
SFS 1988:912Förordning (1988:912) med instruktion för Datainspektionen
SFS 1987:17Förordning (1987:17) med instruktion för datainspektionen
SFS 1998:1192Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen
SFS 2002:265Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
SFS 2007:975Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen
datakommunikation
SFS 1985:856Förordning (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation
datalag
SFS 1973:289Datalag (1973:289)
datortek
SFS 1995:713Förordning (1995:713) om datortek
debitering
se ävenriksskattenämnden
deklaration
SFS 1972:27Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering
SFS 1993:1105Förordning (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.
se ävenfastighetstaxering
fastighetstaxering
fastighetstaxering
fastighetstaxering
mervärdeskatt
mervärdeskatt
deklarationsombud
SFS 2005:1117Lag (2005:1117) om deklarationsombud
deklarationsskyldighet
SFS 1957:515Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
se ävengrundavdrag
delaktighet
SFS 2014:134Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet
delegation för rymdverksamhet statens
SFS 1977:1066Förordning (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet
Delegationen för atomenergifrågor
SFS 1974:429Kungörelse (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
SFS 1998:62Förordning (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling
SFS 1995:963Förordning (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.
Delegationen för hybrid-DNA-frågor
SFS 1979:1173Förordning (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor
Delegationen för icke-militärt motstånd
SFS 1987:199Förordning (1987:199) med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd
Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration
SFS 1992:887Förordning (1992:887) med instruktion för delegationen för informationsinsatser om europeisk integration
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
SFS 1994:756Förordning (1994:756) med instruktion för Delegationen förprognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
delegationen för samordning av havs- resursverksamheten
SFS 1988:371Förordning (1988:371) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
delegationen för samordning av havsresursverksamheten
SFS 1979:34Förordning (1979:34) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher
SFS 1979:1181Förordning (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher
Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
SFS 1998:667Förordning (1998:667) med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
Delegationen för utländska investeringar i Sverige
SFS 1995:962Förordning (1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
delegationen för verkstadsteknisk utveckling
SFS 1990:805Förordning (1990:805) med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling
delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
SFS 1979:479Förordning (1979:479) med instruktion för delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
delegationslag
SFS 1954:130Kommunal delegationslag (1954:130)
delegering
se ävenförvaltningsrätt
delegering av arbetsuppgift
SFS 1989:851Förordning (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter
SFS 1991:135/r1/ Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter;
delgivning
SFS 1909:24 s.1Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet
SFS 1910:13Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet
SFS 1923:69Kungl. Maj:ts Brev (1923:69) till generalpoststyrelsen angående sättet för delgivning av Kungl. Maj:ts beslut i ärenden rörande tjänstebrevsrätt m.m.
SFS 1969:495Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 1969:504Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 1980:507Förordning (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.
SFS 1988:251Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
se ävenrättshjälp
Justitiedepartementet
rättshjälp
delgivning utomlands
SFS 2013:982Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige
delgivningserkännande
se ävenfrankeringsfrihet
delgivningsföretag
SFS 2010:1933Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag
SFS 2011:155Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag
delgivningsförordning
SFS 2011:154Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 1979:101Delgivningsförordning (1979:101)
delgivningslag
SFS 1970:428Delgivningslag (1970:428)
SFS 2010:1932Delgivningslag (2010:1932)
delpensionsförsäkring
SFS 1979:84Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring
deltidsarbetande m.m.
se ävendiskriminering
deltidsförordning
SFS 1980:50Deltidsförordning (1980:50)
deponering
se ävenavfall
design
se ävenarkitektur
desinfektion
se ävenjärnvägsvagn
dialekt- och ortnamnsarkiv
SFS 1986:538Förordning (1986:538) med instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv
Dialekt- och ortnamnsarkiven
SFS 1988:969Förordning (1988:969) med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv;
dieselbränsle
se ävenstöd
dieselolja
SFS 1992:1439Lag (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja
SFS 1995:1132Lag (1995:1132) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon
dieseloljeskatt
SFS 1992:1438Lag (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
SFS 1994:1408Förordning (1994:1408) om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995
digital ljudradiosändning
SFS 1995:1020Förordning (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar
digital TV
se ävenTV
digitalisering
se ävenstatsbidrag
diplomat
SFS 1927:71Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning
direktavdrag
SFS 1994:1850Lag (1994:1850) om direktavdrag för byggnader m.m.
direktregistrering
se ävenbilregister
direktverkande elvärme
SFS 2005:1105Lag (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
disciplinansvar
SFS 1994:1811Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS 1980:607Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
se äventotalförsvar
disciplinbot
SFS 1976:1012Förordning (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot
disciplinförseelse
SFS 1987:187Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
SFS 1986:644Lag (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
disciplinmål
SFS 1976:921Cirkulär (1976:921) till de militära befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman på grund av berusning
disciplinpåföljd
se ävenhälso- och sjukvård
disciplinstraff
SFS 1973:18Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän
disciplinär åtgärd
SFS 1982:976Förordning (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning
diskriminering
SFS 2002:293Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
SFS 1999:132Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
SFS 1999:133Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
SFS 1999:171Förordning (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
SFS 2002:989Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
se ävenHomO
HomO
etnisk diskriminering
etnisk diskriminering
ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Nämnden mot etnisk diskriminering
diskrimineringslag
SFS 2008:567Diskrimineringslag (2008:567)
diskrimineringsombudsman
SFS 2008:1401Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
SFS 2008:568Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
dispaschör
SFS 1975:932Förordning (1975:932) med dispaschörsinstruktion
distans- och hemförsäljningslag
SFS 2005:59Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
distansundervisning
SFS 2003:255Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun
SFS 2011:682Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
SFS 2000:158Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan
SFS 1992:1261Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Distansutbildningsmyndigheten
SFS 1999:249Förordning (1999:249) med instruktion för Distansutbildninsmyndigheten
distribution
se ävenbok
distrikt
SFS 2015:493Förordning (2015:493) om distrikt
djur
SFS 1994:1818Lag (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
SFS 1994:1830Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
SFS 2006:806Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2006:815Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2006:1034Tillkännagivande (2006:1034) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2009:1386Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
SFS 2009:302Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
SFS 2009:912Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 1993:1488Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.
SFS 1994:542Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.
SFS 1994:2027Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
SFS 1979:286Förordning (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
SFS 1975:542Förordning (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter;
SFS 1972:66Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter
SFS 1968:736Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.;
se ävensmittämne
salmonella
karantän
kastrering
salmonella
offentlig förevisning
järnvägsvagn
djurhållning
SFS 2009:1396Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader
djursjukvård
SFS 1975:540Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
djurskydd
SFS 1944:219Lag (1944:219) om djurskydd
SFS 2006:1037Tillkännagivande (2006:1037) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
SFS 2007:118Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
SFS 2008:1048Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
djurskyddsförordning
SFS 1979:287Djurskyddsförordning (1979:287)
SFS 1988:539Djurskyddsförordning (1988:539)
djurskyddskontrollregister
SFS 2009:619Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister
SFS 2009:620Förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister
djurskyddslag
SFS 1988:534Djurskyddslag (1988:534)
Djurskyddsmyndigheten
SFS 2003:1125Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten
djursperma
SFS 1979:288Förordning (1979:288) om införsel av djursperma m.m.
djurstallkungörelse
SFS 1973:270Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270)
doktorandtjänst
SFS 1985:310Förordning (1985:310) om doktorandtjänster;
doktorsavhandling
SFS 1970:276Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar
dom
SFS 1976:819Förordning (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.
SFS 1974:467Cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut
se ävenunderrättelse om dom i tvistemål
verkställighet av dom
verkställighet av dom
verkställighet av dom
ämbetsbrott
underrättelse om dom eller beslut
yrkesmässig rådgivning
äkthetskontroll
Tullverket
EES-avtalet
Socialstyrelsen
underrättelse om dom i brottmål
domar
SFS 2011:278Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål
se äventillhandahållande
domare
SFS 2007:386Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
SFS 1964:29Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.
se ävenvigsel
Domarnämnden
SFS 2010:1793Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden
SFS 2008:427Förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden
domkapitel
SFS 1965:738Förordning (1965:738) med instruktion för domkapitlen
SFS 1936:567Lag (1936:567) om domkapitel
SFS 1936:627Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff
SFS 1989:6Förordning (1989:6) med instruktion för domkapitlen
SFS 1984:979Förordning (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning
se ävened
kontraktsprost
domkapitelslag
SFS 1988:181/r1/ Domkapitelslag (1988:181);
domkretsindelning
se ävennämndeman
domsaga
SFS 1982:996/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1982:996) om rikets indelning i domsagor /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1982:996) om tingsrätternas domkretsar
se ävennämndeman
domsområden
se ävenmark- och miljödomstolar
domsrätt
SFS 1828:79 s.1553Förordning (1828:79 s. 1553) angående upphörande av styrelseverkens domsrätt i vissa mål;
domstol
SFS 1957:132Lag (1957:132) om särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m.m.
SFS 1973:261Kungörelse (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.
SFS 2014:912Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
se ävenverkställighet av dom eller beslut
svensk domstol
militärt mål
svensk domstol
svensk domstol
föräldrabalken
bevisupptagning
bevisupptagning
bevisupptagning
militärt mål
fullföljd talan
underrättelse om dom i tvistemål
skriftväxling
dödförklaring
svensk domstol
underrättelse
säkerhetskontroll
Tullverket
avgöranden
verkställighet av dom eller beslut
allmän domstol
förtursförklaring
nämndeman
äktenskapsskillnad
registerföring
samiska
finska
domstols behörighet
se ävenBrysselkonventionen
Luganokonventionen
domstolsdataförordning
SFS 2015:729Domstolsdataförordning (2015:729)
domstolsdatalag
SFS 2015:728Domstolsdatalag (2015:728)
domstolssammanträde
se ävenljudöverföring
telefon
Domstolsverket
SFS 2007:1073Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket
SFS 1988:317Förordning (1988:317) med instruktion för Domstolsverket
SFS 1975:506Förordning (1975:506) med instruktion för domstolsverket
domstolsväsendet
se ävennämndeman
domstolsärende
SFS 1996:242Lag (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1996:271Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
SFS 1946:807Lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
SFS 1987:1110Förordning (1987:1110) om försöksverksamhet med handläggningen av vissa domstolsärenden
Domänverket
SFS 1988:366Förordning (1988:366) med instruktion för domänverket
SFS 1975:1021Förordning (1975:1021) med instruktion för domänverket
SFS 1992:775Förordning (1992:775) med instruktion för Domänverket
donation
SFS 1998:140Donationsförordning (1998:140)
donationsjordsmedel
SFS 1966:71Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel;
donationsmedel
SFS 1968:453Kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet
SFS 1964:484Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel
se ävenStatskontoret
dopningsmedel
SFS 1991:1969Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
dragningsrätt
SFS 1978:140Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter
dricksvatten
se ävenradon
driftbidrag
se ävenflygplats
driftkostnad
se ävensärskola
driftsrestriktion
se ävenflygplats
drivmedel
SFS 2006:1591Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel
SFS 2016:915Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel
SFS 2016:917Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel
se ävenförnybar
drivmedelsförordning
SFS 2011:346Drivmedelsförordning (2011:346)
drivmedelslag
SFS 2011:319Drivmedelslag (2011:319)
dryck
SFS 1992:272Förordning (1992:272) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
SFS 1977:292Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
SFS 1977:293Lag (1977:293) om handel med drycker
SFS 1977:305Förordning (1977:305) om handel med drycker
se ävenalkoholhaltig dryck
dryckesförpackning
SFS 1984:355Lag (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar
SFS 1982:349Lag (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium
SFS 1991:336Lag (1991:336) om vissa dryckesförpackningar
SFS 1991:338Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
dryckesskatt
SFS 1994:1404Förordning (1994:1404) om fastställande av omräknade belopp för dryckesskatt för år 1995
SFS 1977:306Lag (1977:306) om dryckesskatt
dröjsmålsavgift
SFS 1997:484Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 2011:1594Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 2013:1009Förordning (2013:1009) om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 2016:1136Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 2012:969Förordning (2012:969) om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
dröjsmålsränta
SFS 1984:712Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
SFS 1979:1211Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
SFS 1975:1318Förordning (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar
dubbebeskattning
SFS 2009:1115Lag (2009:1115) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
dubbelbeskattning
SFS 2009:1116Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1118Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1119Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 1991:1742Förordning (1991:1742) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
SFS 1991:1886Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore
SFS 2009:1112Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1113Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 1992:858Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
SFS 1992:17Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
SFS 1992:154Förordning (1992:154) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
SFS 1992:945Förordning (1992:945) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva
SFS 1992:946Förordning (1992:946) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
SFS 1994:1506Lag (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1994:1507Förordning (1994:1507) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
SFS 1994:1617Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
SFS 1994:1618Förordning (1994:1618) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
SFS 1989:97Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
SFS 1987:384Lag (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
SFS 1983:898Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1983:912Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
SFS 1983:913Lag (1983:913) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge;
SFS 1983:1041Förordning (1983:1041) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge
SFS 1983:857Förordning (1983:857) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
SFS 1983:858Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 2006:1201Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien
SFS 2009:1121Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1122Lag (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1123Lag (2009:1123) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2009:1126Lag (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1127Lag (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2009:1285Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 2009:1286Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1287Lag (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1288Lag (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 2010:327Lag (2010:327) om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:328Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:329Lag (2010:329) om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:330Lag (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:331Lag (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:332Lag (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:333Lag (2010:333) om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1996:1510Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 1996:1511Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 1996:738Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
SFS 1996:161Lag (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
SFS 1996:167Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
SFS 1995:1655Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1999:892Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport
SFS 1999:638Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
SFS 1998:1652Lag (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
SFS 1994:1300Förordning (1994:1300) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
SFS 1994:1331Förordning (1994:1331) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
SFS 1989:676Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
SFS 1989:677Förordning (1989:677) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1989:686Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
SFS 1989:691Lag (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
SFS 1989:813Förordning (1989:813) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
SFS 1989:814Förordning (1989:814) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
SFS 1998:159Förordning (1998:159) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 1998:258Lag (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien
SFS 1993:1397Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
SFS 1993:1398Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
SFS 1997:918Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
SFS 1997:919Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
SFS 1994:789Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
SFS 1994:790Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
SFS 1994:281Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
SFS 1994:282Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
SFS 1994:2Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
SFS 1991:606Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
SFS 1990:1375Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning
SFS 1991:2Förordning (1991:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
SFS 1990:990Förordning (1990:990) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
SFS 1989:894Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
SFS 1989:899Lag (1989:899) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva;
SFS 1989:900Förordning (1989:900) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
SFS 1989:901Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
SFS 1989:933Lag (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 1989:957Förordning (1989:957) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 1982:1227Förordning (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
SFS 1982:984Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
SFS 1982:985Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 1982:707Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
SFS 1982:708Lag (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
SFS 1982:709Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 1983:534Lag (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 1983:476Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
SFS 1983:182Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
SFS 1983:203Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
SFS 1991:1510Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
SFS 1991:673Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
SFS 1986:595Lag (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
SFS 1998:1314Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
SFS 1986:732Förordning (1986:732) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
SFS 1986:733Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS 1986:1026Lag (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
SFS 1986:1027Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1986:1082Förordning (1986:1082) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken
SFS 1986:1083Förordning (1986:1083) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina;
SFS 1987:103Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
SFS 1975:1393Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1975:1427Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
SFS 1976:850Förordning (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
SFS 1969:281Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1970:769Kungörelse (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1971:130Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda
SFS 1969:566Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1969:635/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;
SFS 1972:433Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
SFS 1972:473Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1973:1185/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1185) om tillämpning av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap;
SFS 1974:69Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1971:1252Kungörelse (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m. m.
SFS 1957:594Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:594) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
SFS 1959:462Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1959:22Kungörelse (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter
SFS 1959:24/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingången avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst;
SFS 1960:535/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:535) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter;
SFS 1960:549Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
SFS 1960:617Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1962:93Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:93) om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1961:38/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
SFS 1961:95Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:95) om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1964:514Kungörelse (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
SFS 1963:234Kungörelse (1963:234) om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1963:497Kungörelse (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1962:450Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1962:502Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1969:190Kungörelse (1969:190) om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1968:745Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1968:771Förordning (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
SFS 1968:517Kungörelse (1968:517) om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1968:568Förordning (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
SFS 1966:554Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;
SFS 1967:721Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning
SFS 1967:722Kungörelse (1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
SFS 1967:723Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
SFS 1967:724Kungörelse (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt
SFS 1967:726/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:726) om tillämpning av avtal den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
SFS 1967:727/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:727) om tillämpning av avtal den 31 mars 1950 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
SFS 1967:728Kungörelse (1967:728) om tillämpning av avtal den 25 april 1952 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:729/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:729) om tillämpning av avtal den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;
SFS 1967:730Kungörelse (1967:730) om tillämpning av avtal den 18 januari 1956 mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:731Kungörelse (1967:731) om tillämpning av avtal den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:732Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:733Kungörelse (1967:733) om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:734Kungörelse (1967:734) om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1967:735Kungörelse (1967:735) om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap
SFS 1948:815Kungörelse (1948:815) angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik
SFS 1949:519/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:519) angående tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.;
SFS 1949:523Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:523) om tillämpning av ett mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1954:827Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
SFS 1956:51Kungörelse (1956:51) om tillämpning av ett mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter;
SFS 1954:5Kungörelse (1954:5) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1980:743Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien
SFS 1980:864Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien
SFS 1980:1131Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
SFS 1981:766Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1981:1006Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien
SFS 1984:750Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1984:809Förordning (1984:809) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
SFS 1984:931Förordning (1984:931) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 1984:932Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1985:49Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 1985:132Förordning (1985:132) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 1982:70Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
SFS 1984:174Lag (1984:174) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg;
SFS 1984:175Lag (1984:175)om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 1984:246Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 1977:475Förordning (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen
SFS 1977:580Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
SFS 1995:1117Förordning (1995:1117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
SFS 1977:75Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
SFS 1995:1055Förordning (1995:1055) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
SFS 1995:1059Förordning (1995:1059) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
SFS 1995:1232Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
SFS 1995:1338Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
SFS 1995:1339Lag (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
SFS 1995:1468Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
SFS 1995:1504Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta
SFS 1965:38Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
SFS 1986:66Förordning (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
SFS 1986:76Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS 1985:907Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.
SFS 1995:542Lag (1995:542) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia
SFS 1995:543Lag (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
SFS 1988:593Lag (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1988:782Lag (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
SFS 1988:988Förordning (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
SFS 1988:1495Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
SFS 1988:1496Förordning (1988:1496) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
SFS 1988:1614Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
SFS 1987:1182Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
SFS 1987:1183Lag (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
SFS 1987:1043Förordning (1987:1043) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
SFS 1979:57Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien
SFS 1992:1193Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
SFS 1992:1196Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko
SFS 1992:1197Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
SFS 1993:63Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius
SFS 1993:64Förordning (1993:64) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexico
SFS 1993:65Förordning (1993:65) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
SFS 1993:117Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
SFS 1993:136Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
SFS 1993:960Förordning (1993:960) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;
SFS 1993:1163Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
SFS 1993:1164Lag (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
SFS 1993:1274Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
SFS 1993:1301Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
SFS 1993:1389Förordning (1993:1389) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
SFS 1993:1390Förordning (1993:1390) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
SFS 1993:1391Förordning (1993:1391) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
se ävenskattebefrielse
skattebefrielse
dubbelbeskattningsavtal
SFS 2010:1460Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 2010:1461Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
SFS 2009:1125Lag (2009:1125) om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2002:1066Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 2003:630Förordning (2003:630) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
dubbelbeskattningsärende
se ävenriksskattenämnden
dumpning
SFS 1971:1154Lag (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
dumpningskungörelse
SFS 1971:1156Dumpningskungörelse (1971:1156)
dumpningsundersökning
SFS 1985:738Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar
dykarcertifikat
SFS 1986:687Förordning (1986:687) om dykarcertifikat m.m.
dyrkverktyg
SFS 1979:358Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
SFS 1979:357Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
däck
se ävenproducentansvar
dämpat balanstal
SFS 2016:943Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017
död
SFS 1987:269Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
dödande av handling
SFS 1941:881Lag (1941:881) med vissa bestämmelser om dödande av handlingar som förstörts under krig m.m.
dödförklaring
SFS 1924:475Kungörelse (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar
SFS 2005:130Lag (2005:130) om dödförklaring
dödsbevis
SFS 1986:134Förordning (1986:134) om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse
dödsbo
SFS 1937:81Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
SFS 1935:44Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.
SFS 1935:46Lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
se ävenskogskontomedel
konkurs
dödsfall
se ävenskattemyndighet
dödsorsaksregister
se ävenRättsmedicinalverket
dödsstraff
SFS 2006:1329Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
döv hörselskadad
se ävenutbildning
döva
se ävenkyrkoherde