Alfabetiskt register från A till Ö.

C

cancerregister
SFS 1957:632Kungörelse (1957:632) om cancerregister
se ävenSocialstyrelsen
Carnegiestiftelsen
SFS 1911:104Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen
CECA
SFS 1972:762CECA-lag (1972:762)
SFS 1973:720CECA-kungörelse (1973:720)
SFS 1973:898Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:898) om Sveriges CECA-avtal
CE-märkning
SFS 1992:1534Lag (1992:1534) om CE-märkning
central valmyndighet
SFS 1985:953Förordning (1985:953) om central valmyndighet
centrala civila transportkommittén
se ävenöverstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
Centrala etikprövningsnämnden
SFS 2007:1068Förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnd
SFS 2001:332Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
Centrala försöksdjursnämnden
SFS 1988:541Förordning (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden
centrala studiehjälpsnämnden
SFS 1964:487/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;
Centrala studiestödsnämnden
SFS 1978:500Förordning (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
SFS 2007:1071Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
SFS 2017:1114Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
SFS 1996:502Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
SFS 1983:818Förordning (1983:818) om överförande av vissa uppgifter till centrala studiestödsnämnden
SFS 1992:813Förordning (1992:813) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
SFS 1988:502/r1/ Förordning (1988:502) med instruktion för centrala studiestödsnämnden;
se ävenRiksbanken
Centrala uppbördsnämnden
SFS 2001:333Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
Centralnämnden för fastighetsdata
SFS 1988:278Förordning (1988:278) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
SFS 1984:927Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
se ävenlantmäteriverk Statens
expeditionsavgift
Centrum för idrottsforskning
SFS 2002:787Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning
SFS 1993:921Förordning (1993:921) om Centrum för idrottsforskning
certifiering
SFS 2012:970Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
se ävenstamnätsföretag
certifikat
se äveninternationellt certifikat
CFC
SFS 1988:716Förordning (1988:716) om CFC och halon m.m.
checklag
SFS 1932:131Checklag (1932:131)
se ävenväxellag
checkräkning
se ävenriksbanken
chefsanställning
se ävenavgångsförmån
chefslönenämnd statens
SFS 1985:609Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd
SFS 1988:1533Förordning (1988:1533) med instruktion för Statens chefslönenämnd;
chefspension
SFS 1995:1038Förordning (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
cigarett
SFS 2014:1470Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
se ävenminimipunktskatt
minimipunktskatt
minimipunktskatt
minimipunktskatt
cigaretter
se ävenminimipunktskatt
civil luftfart
SFS 1994:1808Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
SFS 1993:1347Förordning (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
civil reservläkare
se ävenreservläkare
civil verksamhet
se ävenmilitär medverkan
civilbefälhavare
SFS 1988:1121Förordning (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna
SFS 1970:363Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare
civilflyg
se ävenarbetstid
civilförsvar
SFS 1969:362Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning
SFS 1969:361Kungörelse (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning
civilförsvaret
SFS 1977:577Förordning (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret
se ävencivilförsvarspliktig
vägtrafikkungörelse
civilförsvarskostnad
SFS 1976:276Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader
civilförsvarskungörelse
SFS 1960:377Civilförsvarskungörelse (1960:377)
civilförsvarslag
SFS 1960:74Civilförsvarslag (1960:74)
civilförsvarspliktig
SFS 1989:457Förordning (1989:457) om uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter
SFS 1976:1011Förordning (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga
SFS 1984:272Lag (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret
civilförsvarsstyrelsen
SFS 1944:636Kungörelse (1944:636) angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission
civilområde
se ävenmilitärområde
civilplikt
se ävenvärnplikt
civilprocess
SFS 1909:30Internationell konvention (1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur
civilrättsligt samarbete
SFS 2005:123Tillkännagivande (2005:123) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
SFS 2009:298Tillkännagivande (2009:298) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
SFS 2007:150Tillkännagivande (2007:150) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
SFS 2000:726Tillkännagivande (2000:726) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
SFS 2010:1027Tillkännagivande (2010:1027) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
SFS 2002:730Tillkännagivande (2002:730) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt arbete
SFS 2001:861Tillkännagivande (2001:861) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
civilt försvar
SFS 1994:1720Lag (1994:1720) om civilt försvar
SFS 1995:128Förordning (1995:128) om civilt försvar
containerförordning
SFS 1980:640Containerförordning (1980:640)
containerlag
SFS 1980:152Containerlag (1980:152)
cykelled
SFS 1979:627Förordning (1979:627) om statsbidrag för cykelleder