Alfabetiskt register från A till Ö.

B

bagge
se ävensamfälld betesmark
bakteriologiska laboratorium statens
SFS 1988:1241Förordning (1988:1241) med instruktion för Statens bakteriologiska laboratorium
SFS 1965:786Förordning (1965:786) med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium
bakverk
SFS 1968:361Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk;
balansindex
SFS 2014:1057Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015
SFS 2015:540Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016
SFS 2012:561Förordning (2012:561) om balansindex för år 2013
SFS 2010:1136Förordning (2010:1136) om balansindex för år 2011
SFS 2009:1249Förordning (2009:1249) om balansindex för år 2010
SFS 2011:1018Förordning (2011:1018) om balansindex för år 2012
SFS 2013:718Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014
balanstal
SFS 2013:717Förordning (2013:717) om balanstal för år 2014
SFS 2004:1049Förordning (2004:1049) om balanstal för år 2005
SFS 2002:985Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003
SFS 2011:1017Förordning (2011:1017) om balanstal för år 2012
SFS 2007:1024Förordning (2007:1024) om balanstal för år 2008
SFS 2008:906Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009
SFS 2010:1135Förordning (2010:1135) om balanstal för år 2011
SFS 2016:942Förordning (2016:942) om balanstal för år 2017
SFS 2015:539Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016
SFS 2012:560Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013
SFS 2009:1248Förordning (2009:1248) om balanstal för år 2010
SFS 2017:1071Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018
SFS 2002:780Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal
SFS 2005:796Förordning (2005:796) om balanstal för år 2006
SFS 2006:1265Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007
SFS 2014:1056Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015
SFS 2003:634Förordning (2003:634) om balanstal för år 2004
bank
SFS 1993:765Lag (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
se ävenkassakrav
kapitalkrav
garantier statliga
bank- och finansieringsrörelse
SFS 2004:329Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
SFS 2004:297Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
SFS 2004:298Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
bankaktiebolag
SFS 1992:1061Lag (1992:1061) om inkomstskatteregler vid ombildning av föreningsbank till bankaktiebolag
se ävenstämpelfrihet
bankaktiebolagslag
SFS 1987:618Bankaktiebolagslag (1987:618)
bankinspektionen
SFS 1981:128Förordning (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet
SFS 1981:179Förordning (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
SFS 1988:93Förordning (1988:93) med instruktion för bankinspektionen
SFS 1979:740Förordning (1979:740) med instruktion för bankinspektionen
SFS 1980:3Förordning (1980:3) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om finansbolags räkenskaper m.m.
SFS 1975:3Förordning (1975:3) om vissa kreditinstituts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m.
bankinspektionen fondkommissionär
SFS 1984:437Förordning (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer
bankinstitut
se ävenstyrelserepresentation
kassakrav
banklagstiftning
SFS 1987:621Lag (1987:621) om införande av ny banklagstiftning
bankmedel
SFS 2016:757Lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU
SFS 2016:919Förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU
bankregister
SFS 1955:187Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.
bankrörelse
SFS 1955:184Lag (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse
SFS 1955:183Lag (1955:183) om bankrörelse
bankrörelseförordning
SFS 1987:647Bankrörelseförordning (1987:647)
bankstöd
SFS 1993:215Förordning (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
se äveninsättningsgaranti
Banverket
SFS 1988:707Förordning (1988:707) med instruktion för Banverket
SFS 1998:1392Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket
SFS 1996:286Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket
SFS 2007:1027Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket
se ävenenskild järnväg
barlastvattenförordning
SFS 2017:74Barlastvattenförordning (2017:74)
barlastvattenlag
SFS 2009:1165Barlastvattenlag (2009:1165)
barn
SFS 1999:998Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn
SFS 2007:748/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Förordning (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
SFS 2007:606/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
SFS 1999:997Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
se ävenbortförande av barn
bortförande av barn
bortförande av barn
vård av barn
utländskt vårdnadsavgörande
bortförande av barn
vårdnad om barn
utländskt vårdnadsavgörande
efterlevandepension
bortförande av barn
bortförande av barn
efterlevandepension
bortförande av barn
bortförande av barn
fysisk aktivitet
elevhem
vårdnad av barn
bortförande av barn
adoption
bortförande av barn
barn och unga
se ävenövergrepp
barn- och ungdomsdelegationen
SFS 1992:105Förordning (1992:105) om Barn- och ungdomsdelegationen
SFS 1987:324Förordning (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen
barn- och ungdomsorganisation
se ävenstatsbidrag
barnavårdsnämnd
se ävenung lagöverträdare
barnbidrag
SFS 1996:1037Förordning (1996:1037) om register för vissa bidrag till barn
SFS 1947:529Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag
SFS 1962:413/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:413) om rätt i vissa fall för den som driver epileptikeranstalt att uppbära allmänt barnbidrag;
se ävenförlängt barnbidrag
barnbidragsförordning
barnbidragsförordning
SFS 1986:386Barnbidragsförordning (1986:386)
barngudstjänst
se ävenhögmässogudstjänst
barnmiljörådet
SFS 1988:1127Förordning (1988:1127) med instruktion för barnmiljörådet;
SFS 1980:572Förordning (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet
barnmorska
SFS 1955:592Reglemente (1955:592) för barnmorskor
Barnombudsmannen
SFS 2002:379Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen
SFS 2007:1021Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen
SFS 1993:335Lag (1993:335) om Barnombudsman
SFS 1993:710Förordning (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen
barnomsorg
SFS 1985:160Förordning (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
SFS 1987:860Förordning (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
SFS 1983:943Förordning (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
barnomsorgen
se ävenskolväsendet
barnpornografi
SFS 1998:1443Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
SFS 1994:1478Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
barnunderhåll
se ävenutländsk dom
verkställighet av dom
basbelopp
SFS 1990:772/r1/ Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) omm allmän försäkring;
SFS 1988:1574/r1/ Förordning (1988:1574) om basbelopp för år 1989;
SFS 1987:1227/r1/ Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988;
SFS 1987:1138/r1/ Förordning (1987:1138) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
SFS 1996:879Förordning (1996:879) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997
SFS 1990:1082/r1/ Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991;
SFS 1992:1007/r1/ Förordning (1992:1007) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
SFS 1986:1256Förordning (1986:1256) om basbelopp för år 1987
SFS 1983:967Förordning (1983:967) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
SFS 1989:1042/r1/ Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 1990;
SFS 1991:1381Förordning (1991:1381) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1995:1217Förordning (1995:1217) om basbelopp för år 1996
SFS 1997:678Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998
SFS 1988:1202/r1/ Förordning (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;
se ävenprisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
prisbasbelopp
studiemedel
prisbasbelopp
bastuklubb
SFS 1987:375Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
batterier
SFS 2008:834Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
bedrägeribekämpning
SFS 2017:244Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
befattningsutbildning
SFS 2011:183Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer
SFS 2008:643Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
befordringsgrund
se ävenfinska språket
befordringsgång
se äveninrättande av tjänst
befordringsskyldighet
se ävenjärnväg
befordringsvillkor
se ävenEES-avtalet
befrielse från arvsskatt
se ävenarvsskatt
befrielse från grekisk skatt
se ävengrekisk skatt
befrielse från gåvoskatt
se ävenarvsskatt
befruktat ägg
SFS 1991:115Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
befruktning utanför kroppen
SFS 1988:711Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen;
befälsutbildad värnpliktig
se ävenvärnpliktig
begagnad vara
SFS 1981:403Förordning (1981:403) om handel med begagnade varor
SFS 1999:272Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor
SFS 1999:271Lag (1999:271) om handel med begagnade varor
se ävenskrot
begravningsavgift
SFS 1999:729Förordning (1999:729) om begravningsavgift
begravningsförordning
SFS 1990:1147Begravningsförordning (1990:1147)
begravningskungörelse
SFS 1963:540Kungl. Maj:ts Begravningskungörelse (1963:540)
begravningslag
SFS 1990:1144Begravningslag (1990:1144)
begravningsärende
SFS 2012:358Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
begränsning
SFS 1970:641Kungl. Maj:ts Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd
begränsning av skatt
SFS 1990:608Lag (1990:608) om tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt
begränsningsfond
SFS 1985:68Förordning (1985:68) om begränsningsfond
begränsningsförordning
SFS 1987:1347Begränsningsförordning (1987:1347)
behörighet
SFS 2011:326Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
se ävenhusläkare
veterinär
veterinär
behörighetsbevis
SFS 1999:1421Förordning (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
bekämpning av fiskalt brott
SFS 1998:318Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott
bekämpningsmedel
SFS 1983:428Lag (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
SFS 2014:425Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
SFS 2016:402Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
SFS 1984:410Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
SFS 1991:1288Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
SFS 1985:842Förordning (1985:842) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
bekämpningsmedelsavgift
SFS 2013:63Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
belastningsregister
SFS 1998:620Lag (1998:620) om belastningsregister
SFS 1999:1134Förordning (1999:1134) om belastningsregister
belgisk myndighet
se ävenhandräckning
beloppsgräns
se ävenMontrealkonventionen
belöning
SFS 1988:842Förordning (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
se ävenordningsmakten
ordningsmakten
bemanningskostnad
SFS 1992:1718Förordning (1992:1718) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader
SFS 1989:9/r1/ Förordning (1989:9) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader;
bemyndigande
SFS 1988:571Lag (1988:571) med bemyndigande att upphäva viss förordning;
se ävenFörsäkringskassan
bensin
SFS 1992:1479Lag (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin
SFS 1984:852Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin;
bensinskatt
SFS 1981:432Förordning (1981:432) om bensinskatt
SFS 1994:1407Förordning (1994:1407) om fastställande av omräknade belopp för bensinskatt för år 1995
SFS 1961:372Lag (1961:372) om bensinskatt
SFS 1985:93Förordning (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.
bensol
SFS 1949:491Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;
berberisförordning
SFS 1976:452Berberisförordning (1976:452)
berberislag
SFS 1976:451Berberislag (1976:451);
beredning för medicinsk utvärdering
SFS 2002:1085Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering
beredning för medicinsk utvärdering Statens
SFS 2007:1233Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
beredning för utvärdering av medicinsk metodik Statens
SFS 1996:608Förordning (1996:608) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
SFS 1992:851Förordning (1992:851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik;
beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete
SFS 1979:831Förordning (1979:831) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete
SFS 1988:1125/r1/ Förordning (1988:1125) med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);
se ävenBITS
beredskap
SFS 1977:55Förordning (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.;
SFS 1992:1403Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
SFS 1977:419Förordning (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap
se ävenjordbrukets beredskapsorganisation
samhällsskydd
krisberedskap
beredskapsarbete
SFS 1987:411Förordning (1987:411) om beredskapsarbete
beredskapsersättning
SFS 1982:517Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti
beredskapsförordning
SFS 1993:242Beredskapsförordning (1993:242)
beredskapsgaranti
se ävenberedskapsersättning
beredskapskungörelse
SFS 1960:515Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)
SFS 1964:722Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)
beredskapslag
se ävenarbetsrättslig beredskapslag
beredskapslagring
SFS 1984:1049Lag (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol
SFS 1995:971Förordning (1995:971) om beredskapslagring av olja och kol
SFS 2012:873Förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja
SFS 1984:1050Förordning (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol
beredskapslån
se ävenberedskapsersättning
beredskapspolis
SFS 2008:1097Förordning (2008:1097) om beredskapspolisen
SFS 1986:616Förordning (1986:616) om beredskapspolisen
beredskapsregister
SFS 1941:720Kungörelse (1941:720) om beredskapsregister m.m.
beredskapsstyrka
se ävenFN-tjänst
beredskapstillstånd
SFS 1960:513Lag (1960:513) om beredskapstillstånd
se ävenluftfart
postbehandling
Bergslagsdelegationen
SFS 1988:347Förordning (1988:347) med instruktion för Bergslags- delegationen
SFS 1986:557Förordning (1986:557) med instruktion för Bergslagsdelegationen
Bergsstaten
SFS 2007:1319Förordning (2007:1319) med instruktion för Bergsstaten
SFS 1988:368Förordning (1988:368) med instruktion för Bergsstaten
SFS 1974:346Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten
Bergwallkommissionen
SFS 2014:7Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
berusad person
SFS 1976:511Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
SFS 1976:518Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
berusning
se ävendisciplinmål
berusningsmedel
SFS 1985:12Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
besiktningsorgan
SFS 1994:2043Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
beskattningsdatabas
SFS 2009:951Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008
beskattningsförfarande
SFS 1994:466Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
beskickning
se ävenparkeringsplats
beskickningsfordon
SFS 1988:964Förordning (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon
beskickningspersonal
se ävenpersonregister
beslag
SFS 1952:99Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag
SFS 1949:165Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter
beslutanderätt
se ävenregionalt utvecklingsbolag
beslutsgrupp
SFS 1995:1325Förordning (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
beslutsåterkallelse
se ävenräntestöd
beställning
se ävennyskriven svensk dramatik
besvärsnämnden för högskoleutbildning
SFS 1988:1231/r1/ Förordning (1988:1231) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning;
SFS 1982:250Förordning (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning
besvärsnämnden för rättshjälpen
SFS 1988:909/r1/ Förordning (1988:909) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen;
SFS 1979:952Förordning (1979:952) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen
besöksförbud
SFS 1988:688Lag (1988:688) om kontaktförbud
SFS 1988:691Förordning (1988:691) om kontaktförbud
besöksinskränkning
SFS 1996:981Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
betalare
SFS 2008:99Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel
betalning
SFS 2015:812Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter
SFS 2015:827Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter
se ävengäld
betalningsansvar
se ävenhälso- och sjukvård
betalningsföreläggande
SFS 1991:1340Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
SFS 1991:852Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister
SFS 1991:362Förordning (1991:362) om ikraftträdande av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (1990:747) om ändring i rättegångsbalken och lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken;
SFS 1991:876Lag (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning
SFS 1984:184Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande
SFS 1991:1339Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS 1990:746Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS 1991:1583Förordning (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning;
se ävenlagsökning
lagsökning
lagsökningslag
va-nämnd statens
lagsökning
betalningsförelägganderegister
SFS 1992:76Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning
betalningsinstrument
SFS 2010:738Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
betalningsmedel
SFS 2009:282Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
SFS 2014:1031Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
SFS 2014:1030Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
se ävenäldre sedlar
arvsskatt
arvsskatt
betalningsskyldighet
SFS 2016:1143Förordning (2016:1143) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2017
betalningssäkring
SFS 1978:881Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
betalningsvillkor
se ävenkreditköp
bostadslån
betalningsväsende
se ävenkrigsförhållande
krigsförhållande
betalningsöverföring
se ävenvalutaväxling
valutaväxling
betaltjänst
SFS 2014:139Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster
SFS 2010:751Lag (2010:751) om betaltjänster
SFS 2010:1008Förordning (2010:1008) om betaltjänster
beteckning
SFS 1976:100Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
se ävenvapen
vin
vin
dom
betesreglering
SFS 1934:59Kungörelse (1934:59) om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader
SFS 1935:3Kungörelse (1935:3) om betesreglering i Östergötlands län
SFS 1947:32Kungörelse (1947:32) om betesreglering inom Nedertorneå och Karl Gustavs socknar i Norrbottens län
SFS 1952:651Kungörelse (1952:651) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Åsele, Fredrika, Dorotea, Stensele och Malå socknar i Västerbottens län
SFS 1954:17Kungörelse (1954:17) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Gällivare, Arvidsjaurs och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
SFS 1964:93Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län
SFS 1949:34Kungörelse (1949:34) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län
SFS 1957:11Kungörelse (1957:11) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län
SFS 1955:23Kungörelse (1955:23) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län
SFS 1934:36Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län
betesrätt
SFS 1926:8Kungörelse (1926:8) angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten
betyg
SFS 1986:584Förordning (1986:584) med bestämmelser rörande betyg från gymnasieskolan med anledning av arbetskonflikt vårterminen 1986
SFS 2017:175Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
betygsrätt
SFS 2009:1251Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin
SFS 2010:253Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning
SFS 2012:509Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor
bevakning
SFS 1984:589Förordning (1984:589) om anordnande av bevakning;
SFS 2017:869Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster
SFS 1975:874Förordning (1975:874) om anordnande av bevakning
se ävensvenskt fartyg
bevakningsfartyg
se ävensjöfartsavgift
bevakningsföretag
SFS 1989:149Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
SFS 1974:191Lag (1974:191) om bevakningsföretag
bevakningsföretagskungörelse
SFS 1974:462Bevakningsföretagskungörelse (1974:462);
bevakningskungörelse
SFS 1940:383Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)
bevakningspersonal
se äventulltjänsteman
bevarande
se ävendeklaration
bevillning
se ävenfast egendom
bevillningsavgift
SFS 1908:128 s.1Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter;
SFS 1990:19Förordning (1990:19) med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift
bevis
se ävenlänsstyrelse
bevissäkringslag
SFS 1975:1027Bevissäkringslag (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen
bevisupptagning
SFS 1946:818Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ
SFS 1947:848Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
SFS 1946:816Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
SFS 1947:847Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
SFS 1988:252Utrikesdepartementets Föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur;
SFS 1946:817Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
SFS 1975:305Cirkulär (1975:305) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 2003:483Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 1985:130Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
se ävenrättshjälp
rättshjälp
bi
SFS 1962:62Kungl.Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin
bibliotekslag
SFS 2013:801Bibliotekslag (2013:801)
SFS 1996:1596Bibliotekslag (1996:1596)
bidrag
SFS 2017:1318Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
SFS 2017:1317/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-15/ Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar /Rubriken träder i kraft I:2018-07-15/ Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer
se ävenfartygsförlagd utbildning
arbetslivsmuseer
egenproducerad elenergi
företagshälsovård
arbetsplatsnära stöd
internationell skola
bidragsbrottslag
SFS 2007:612Bidragsbrottslag (2007:612)
bidragsförskott
SFS 1964:143Lag (1964:143) om bidragsförskott
SFS 1984:1102Förordning (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
SFS 1984:1095Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
bil
SFS 2003:208Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
se ävenavgasrening
avgasrening
producentansvar
bilavgasförordning
SFS 1987:586Bilavgasförordning (1987:586);
SFS 1991:1481Bilavgasförordning (1991:1481)
bilavgaskungörelse
SFS 1972:596Bilavgaskungörelse (1972:596)
bilavgaslag
SFS 1986:1386Bilavgaslag (1986:1386)
bild- och formområdet
SFS 1998:1368Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet
bildkonstnärsfond
se ävenSveriges bildkonstnärsfond
bildupptagning
se ävenpliktexemplar
pliktexemplar
bildöverföring
se ävenljudöverföring
bilförbud
SFS 1990:1079Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud
SFS 1990:1080Förordning (1990:1080) om tillfälliga bilförbud
bilregister
SFS 1988:1108Förordning (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret
bilresa
SFS 1991:1867Lag (1991:1867) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1993 års taxering
SFS 1990:1451Lag (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar
SFS 1992:1601Lag (1992:1601) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års taxering
bilreseavdrag
SFS 1993:1519Lag (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar
bilskrotningsfonden
SFS 2007:162Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden
bilskrotningsförordning
SFS 2007:186Bilskrotningsförordning (2007:186)
SFS 1975:348Bilskrotningsförordning (1975:348)
bilskrotningslag
SFS 1975:343Bilskrotningslag (1975:343)
bilstöd
SFS 2010:1745Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder
SFS 1988:890Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
SFS 1988:360Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder
biltrafiknämnd Statens
se ävenöverstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
biluppställningsplats
se ävenavgiftsbeläggning
biluthyrning
SFS 1998:780Förordning (1998:780) om biluthyrning
SFS 1979:873Förordning (1979:873) om biluthyrning
SFS 1988:1505Förordning (1988:1505) om biluthyrning
SFS 1979:561Lag (1979:561) om biluthyrning
biobank
se ävenhälso- och sjukvård
biobanker
se ävenhälso- och sjukvård
biobränsle
se ävenenergieffektivitet
biobränslen
se ävenbiodrivmedel
biodrivmedel
biocidprodukt
SFS 2000:338Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
biodling
SFS 1998:1345Förordning (1998:1345) om stöd till biodling
biodrivmedel
SFS 2011:1088Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
SFS 2010:1532Förordning (2010:1532) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
SFS 2013:984Lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel
se ävenhållbarhetskriterier
biogas
SFS 2009:938Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
SFS 2014:1528Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas
biograf
se ävenstatsbidrag
biografbyrå statens
SFS 2007:1182Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå
SFS 1988:675/r1/ Förordning (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå;
SFS 1990:994Förordning (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå
SFS 1965:748Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå
biograffilm
SFS 1970:113Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm
biografföreställning
SFS 1959:348Kungl. Maj:ts Förordning (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.
biologiskt bekämpningsmedel
SFS 1991:639Lag (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
bioteknisk organism
se ävenkemisk produkt
bisjukdomsförordning
SFS 1974:212Bisjukdomsförordning (1974:212)
bisjukdomslag
SFS 1974:211Bisjukdomslag (1974:211)
biskop
se äventjänstebostad
biskopsgård
SFS 1989:671Kammarkollegiets föreskrifter (1989:671) om biskopsgårds förvaltning, m. m.;
biskopstjänst
SFS 1992:997Förordning (1992:997) om biskops- och prästtjänster
biskopsval
SFS 1963:633Lag (1963:633) om biskopsval
biskopsvalsförordning
SFS 1965:486Biskopsvalsförordning (1965:486)
biståndskontorschef
SFS 1980:806Förordning (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef
biståndspersonal
SFS 1975:439Förordning (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.
biträde
se ävenoffentligt biträde
BITS
SFS 1992:269Förordning (1992:269) med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS);
se ävenberedningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete
biverkningsregister
se ävenLäkemedelsverket
blansindex
SFS 2016:944Förordning (2016:944) om balansindex för år 2017
blodsäkerhet
SFS 2006:496Lag (2006:496) om blodsäkerhet
blodundersökning
SFS 1969:624Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
SFS 1958:642Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
SFS 1946:864Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål
blyackumulator
SFS 1989:40/r1/ Förordning (1989:40) om försöksverksamhet med insamling och bortforsling av förbrukade blyackumulatorer;
bodelning
SFS 1997:407Förordning (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning
boendeavtal
se ävenkonsumentskydd
boendemiljöbidrag
SFS 1992:418Förordning (1992:418) om utbetalning av boendemiljöbidrag
boendeservice
SFS 1985:779Förordning (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice
boendestöd
SFS 1990:493/r1/ Förordning (1990:493) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;
SFS 1983:944Förordning (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet
SFS 1989:409/r1/ Förordning (1989:409) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;
SFS 1991:713/r1/ Förordning (1991:713) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet */-k//n1/;
se ävenkommunalt boendestöd
boendetillägg
se ävensjukpenning
boendeåtagande
SFS 1998:666Förordning (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
SFS 2002:664Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
bojkottåtgärd
SFS 1985:1052Lag (1985:1052) om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika
bok
SFS 1981:445Förordning (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker
bokföring
SFS 1930:369Kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg
SFS 2000:606Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
SFS 1930:267Lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg
se ävenbostadslån
bokföringsförordning
SFS 1979:1212Bokföringsförordning (1979:1212)
bokföringslag
SFS 1976:994Förordning (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)
SFS 1976:125Bokföringslag (1976:125)
SFS 1999:1078Bokföringslag (1999:1078)
bokföringsmässig redovisning
SFS 1976:103Förordning (1976:103) om förlängd tid för övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfas- tighet m.m.
Bokföringsnämnden
SFS 2007:783Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden
SFS 2017:153Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden
SFS 1976:377Förordning (1976:377) med instruktion för bokföringsnämnden
SFS 1988:1118Förordning (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden
bokhandel
SFS 1985:525Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln
bokningssystem
se ävenluftfart
bolag
se ävenhandelsbolag
handelsbolag
Bolagsverket
SFS 2004:368Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
SFS 2007:1110Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
bomullsväv
se äventullfrihet
tullfrihet
borgenärsuppgift
SFS 2007:324Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
borgenärsuppgifter
SFS 2007:789Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
borgerlig vigsel
se ävenvigsel
bortfall av kommunalskatt
SFS 1985:1122Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
bortforsling
se ävenblyackumulator
bortförande av barn
SFS 1998:1628Tillkännagivande (1998:1628) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 1995:1128Tillkännagivande (1995:1128) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn
SFS 1999:1040Tillkännagivande (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 1994:76Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn
SFS 1992:977Tillkännagivande (1992:977) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 1990:811Tillkännagivande (1990:811) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 2004:636Tillkännagivande (2004:636) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 1991:1239Tillkännagivande (1991:1239) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 1989:175/r1/ Tillkännagivande (1989:175) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn;
SFS 1997:930Tillkännagivande (1997:930) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
SFS 2002:706Tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
boskillnad
SFS 1898:64 s.10Lag (1898:64 s.10) om boskillnad
bosnisk-serbisk styrka
se ävensanktion
sanktion
sanktion
bostad
SFS 2016:881Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
SFS 2016:848Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
SFS 1993:1587Förordning (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar
SFS 1959:157Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad
SFS 1991:1933Förordning (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1973:651Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad
SFS 1994:1994Förordning (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder
SFS 1991:1924Förordning (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
SFS 2016:880Förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande
SFS 2007:624Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder
SFS 2011:1160Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar
se ävenkreditgaranti
investeringsbidrag
inomhusklimat
kreditgaranti
kreditgaranti
nybyggnad
investeringsbidrag
investeringsbidrag
kreditgaranti
räntebidrag
nybyggnad
investeringsbidrag
nybyggnad
kreditgaranti
inomhusmiljö
kreditgaranti
kreditgaranti
nybyggnad
investeringsbidrag
nybyggnad
lånövertagande
nybyggnadslåneförordning
bostad för äldre
SFS 1993:166Förordning (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.
bostadsaktiebolag
SFS 2010:879Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
se ävenlägenhetsförteckning
bostadsanpassningsbidrag
SFS 1992:1575Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
SFS 1987:1050Förordning (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag
SFS 1982:639Förordning (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag
SFS 1992:1574Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
se ävenbostadsbidrag
bostadsanskaffningslån
SFS 1973:499Förordning (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl.
bostadsanvisningslag
SFS 1980:94Bostadsanvisningslag (1980:94)
bostadsanvisningsrätt
SFS 1987:1274Lag (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt;
bostadsbidrag
SFS 1988:786Lag (1988:786) om bostadsbidrag;
SFS 2001:525Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001
SFS 1976:262Förordning (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
SFS 1987:818Förordning (1987:818) om bostadsbidrag till barnfamiljer
SFS 1993:1127Förordning (1993:1127) om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser
SFS 1976:263Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer
SFS 1999:247Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997
SFS 2002:1146Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003
SFS 1989:285/r1/ Lag (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990;
SFS 2001:1111Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
SFS 1987:870Förordning (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn
SFS 2003:1067Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
SFS 1993:737Lag (1993:737) om bostadsbidrag
bostadsbidragsförordning
SFS 1988:787Bostadsbidragsförordning (1988:787);
SFS 1993:739Bostadsbidragsförordning (1993:739)
bostadsbidragsregister
SFS 1995:1016Förordning (1995:1016) om bostadsbidragsregister
SFS 1993:982Förordning (1993:982) om bostadsbidragsregister
bostadsbrist
se äveninvesteringsbidrag
bostadsbyggande
SFS 1988:313Förordning (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
SFS 2000:1389Förordning (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
SFS 1989:868Förordning (1989:868) om uppsägning av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.
se ävenkreditgaranti
bostadsbyggnad
se äventrafikbuller
bostadsbyte
SFS 1993:1469Lag (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
bostadsdomstol
SFS 1974:1082Lag (1974:1082) om bostadsdomstol
Bostadsdomstolen
SFS 1988:903Förordning (1988:903) med instruktion för Bostadsdomstolen
SFS 1975:517Förordning (1975:517) med instruktion för bostadsdomstolen
bostadsfastighet
SFS 1981:1123Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
bostadsförening
SFS 1991:615Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
se ävenlägenhetsförteckning
bostadsföretag
SFS 2002:102Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag
SFS 2002:105Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag
SFS 1986:285Förordning (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.
bostadsförmedling
SFS 1978:313Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling
bostadsförsörjning
SFS 1947:523Lag (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m.;
SFS 1985:667Förordning (1985:667) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
bostadsförsörjningsansvar
SFS 2000:1383Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
bostadsförsörjningsplanering
SFS 1984:338Förordning (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
bostadsförvaltningslag
SFS 1977:792Bostadsförvaltningslag (1977:792)
bostadshus
SFS 1985:191Förordning (1985:191) om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.
SFS 2004:752Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
SFS 1996:805Förordning (1996:805) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
SFS 1978:992Förordning (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
SFS 1983:1114Förordning (1983:1114) om försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för vissa förbättringsåtgärder i bostadshus
SFS 1978:387Förordning (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall
SFS 1996:725Lag (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
SFS 1993:959Förordning (1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverkt rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
SFS 1983:974Förordning (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus
SFS 1981:474Förordning (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
SFS 1982:644Förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
SFS 1982:642Förordning (1982:642) om statsbidrg i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
SFS 1993:672Lag (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
se ävenoljeuppvärmningssystem
direktverkande elvärme
elvärme
energisparbidrag
hyresrabatt
investeringsbidrag
hissinstallation
energibesparande åtgärd
oljeuppvärmningssystem
bostadskooperationen
se ävenStiftelsen Bostadskooperationens garantifond
bostadskostnad
se ävenombyggnad
bostadskredit
SFS 2016:1034Förordning (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter
SFS 2016:1024Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS 2016:1033Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter
bostadskreditinstitution
se ävenfusion
fusion
bostadskreditnämnd Statens
SFS 1991:1274Förordning (1991:1274) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
SFS 2007:836Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
SFS 1996:125Förordning (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
bostadslån
SFS 1983:13Förordning (1983:13) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
SFS 1993:1591Förordning (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
SFS 1980:772Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
SFS 1978:384Förordning (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån
SFS 1972:175Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
SFS 1990:817Förordning (1990:817) om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder
SFS 1993:1593Förordning (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
SFS 1985:669Förordning (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.
SFS 1987:528Förordning (1987:528) om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem
SFS 1996:1319Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1996:1319) till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
SFS 1988:684Förordning (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem
SFS 1996:1179Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.
SFS 1986:694Förordning (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag
SFS 1981:471Förordning (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån
SFS 1989:567Lag (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
SFS 1983:526Förordning (1983:526) med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.
SFS 1981:340Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.
se ävenSBAB
SBAB
upphävandeförfattning
tidskoefficient
bostadslånekungörelse
SFS 1984:337Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.
bostadsområde
SFS 1986:286Förordning (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden
SFS 2016:837Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
se ävenutsmyckning
utemiljö
bostadsrätt
se ävenegnahemsfastighet
bostadsrättsförening
SFS 1989:1035Lag (1989:1035) om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.
se ävenbostadsförening
bostadsrättsförordning
SFS 1991:630Bostadsrättsförordning (1991:630)
bostadsrättskungörelse
SFS 1971:486Bostadsrättskungörelse (1971:486)
bostadsrättslag
SFS 1991:614Bostadsrättslag (1991:614)
SFS 2003:37Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614)
bostadssaneringslag
SFS 1975:596Förordning (1975:596) om tillämpning av 2 och 2 a §§ bostadssaneringslagen (1973:531) i vissa kommuner
SFS 1973:531Bostadssaneringslag (1973:531)
bostadsstyrelsen
SFS 1965:669Förordning (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna
bostadsstyrelsens bostadssociala råd
SFS 1978:753Förordning (1978:753) med instruktion för bostadsstyrelsens bostadssociala råd
bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder
SFS 1978:399Förordning (1978:399) med instruktion för bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder
bostadssubvention
SFS 1993:1325Förordning (1993:1325) om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser
bostadstillägg
SFS 1962:519Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.
SFS 1994:1545Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
SFS 2001:761Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
SFS 1962:392Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
SFS 1994:308Lag (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
SFS 1991:228Förordning (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
SFS 1979:830Förordning (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension
se ävenförtroendemannamedverkan
bostadstilläggsregister
SFS 1994:1544Förordning (1994:1544) om bostadstilläggsregister
bostadsändamål
SFS 1989:858Förordning (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål
SFS 1993:1126Förordning (1993:1126) om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m.m. enligt vissa äldre bestämmelser
se ävenSBAB
boställsnämnd
SFS 1971:863Förordning (1971:863) om instruktionen för boställsnämnderna
boställsskog
se ävenprästlönefondsfastighet
bosättning
SFS 2016:38Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
SFS 2016:39Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
se ävennyanländ invandrare
bosättningslån
SFS 2007:227Förordning (2007:227) om handläggning av statliga bosättningslån
SFS 1937:810/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån;
bosättningstid
SFS 1994:1133Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land
bouppteckningsförrättare
SFS 2000:306Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer
bouppteckningsprotokoll
SFS 1971:713Kungörelse (1971:713) om renovation av bouppteckningsprotokoll
bouppteckningsverksamhet
se ävenpersonuppgift
personuppgift
boutredning
se ävenhandräckning
arvskifte
Boverket
SFS 2009:1482Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket
SFS 1988:590Förordning (1988:590) med instruktion för Boverket
SFS 1996:124Förordning (1996:124) med instruktion för Boverket
SFS 2012:546Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket
SFS 2004:1258Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket
SFS 2007:1065Förordning (2007:1065) med instruktion för Boverket
Boverkets stadsmiljöråd
SFS 1988:1009Förordning (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd
boxning
SFS 1969:612Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning
brand
se ävenstöd
brandfarlig biograffilm
se ävenbiograffilm
brandfarlig vara
SFS 1961:568Förordning (1961:568) om brandfarliga varor
SFS 2010:1075Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 1962:500Förordning (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m.m.
SFS 2010:1011Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 1988:1145Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 1988:868Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
se ävenexplosiv vara
brandförsäkringsavtal
SFS 1927:79Lag (1927:79) om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal
brandskadat virke
se ävenstöd
branschskola
SFS 2017:571Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor
bredbandsnät
SFS 2016:538Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
SFS 2016:534Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
brevbefordran
se ävenPostverket
brevröstning
SFS 1991:189/r1/ Lag (1991:189) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz;
SFS 1987:1336/r1/ Lag (1987:1336) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland;
SFS 1993:1404Lag (1993:1404) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz
brittisk konsul
se ävenunderrättelseskyldighet
brottmål
SFS 1968:32Cirkulär (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål
SFS 1990:169Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
SFS 2000:562Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2011:108Tillkännagivande (2011:108) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 1821:1205Kungörelse (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen
SFS 2000:1333Tillkännagivande (2000:1333) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2000:704Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2000:723Tillkännagivande (2000:723) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2005:1207Tillkännagivande (2005:1207) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2004:371Tillkännagivande (2004:371) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2004:745Tillkännagivande (2004:745) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2001:130Tillkännagivande (2001:130) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2002:788Tillkännagivande (2002:788) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2012:605Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
SFS 2001:782Tillkännagivande (2001:782) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
se ävenunderrättelse om dom eller beslut
personutredning
rättshjälp
rättshjälp
Socialstyrelsen
förundersökning
HIV-smitta
domar
underrättelse om dom i brottmål
internationellt samarbete
underrättelse om dom
åklagare
smittsam sjukdom
personutredning
lantbruksstyrelsen
personundersökning
rättspsykiatrisk undersökning
polisman
HIV-smitta
internationellt samarbete
personundersökning
Tullverket
tvångsmedel
rättspsykiatrisk undersökning
blodundersökning
brottmålsdom
SFS 1977:178Förordning (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
SFS 1997:176Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål
SFS 1972:260Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
brottsbalken
SFS 1962:700Brottsbalk (1962:700)
SFS 1964:163Lag (1964:163) om införande av brottsbalken;
SFS 1975:1369Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken
brottsbekämpande verksamhet
SFS 2001:85Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 1997:1064Förordning (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2005:787Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2005:791Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2001:88Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 1997:1058Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2007:980Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
SFS 1987:864Förordning (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet
Brottsförebyggande rådet
SFS 2005:1033Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
SFS 1993:669Förordning (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
SFS 1988:1223Förordning (1988:1223) med instruktion för Brottsförebyggande rådet;
SFS 2007:1170Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
SFS 1982:787Förordning (1982:787) med instruktion för brottsförebyggande rådet
SFS 2016:1201Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
SFS 1997:1056Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
se ävennarkotikabrott
brottsförebygggande område
SFS 2016:1258Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området
brottslig verksamhet
SFS 2008:369Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall
brottsofferfond
SFS 1994:419Lag (1994:419) om brottsofferfond
SFS 1994:426Förordning (1994:426) om brottsofferfond
Brottsoffermyndigheten
SFS 1994:572Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
SFS 2005:1032Förordning (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
brottsskadeförordning
SFS 1978:653Brottsskadeförordning (1978:653)
brottsskadelag
SFS 2014:322Brottsskadelag (2014:322)
SFS 1978:413Brottsskadelag (1978:413)
Brottsskadenämnden
SFS 1988:984Förordning (1988:984) med instruktion för brottsskadenämnden
SFS 1978:655Förordning (1978:655) med instruktion för brottsskadenämnden
brottsutredning
SFS 1999:90Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1999:105Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1997:1024Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2003:1174Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
SFS 2006:977Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
Brysselkonventionen
SFS 1999:767Tillkännagivande (1999:767) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
SFS 2000:684Tillkännagivande (2000:684) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
SFS 1998:1321Förordning (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden
SFS 1998:1689Tillkännagivande (1998:1689) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
SFS 1999:350Tillkännagivande (1999:350) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
SFS 1998:358Lag (1998:358) om Brysselkonventionen
SFS 2014:1517Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område
SFS 1999:208Tillkännagivande (1999:208) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
SFS 2000:1169Tillkännagivande (2000:1169) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
bränslemiljöfond
SFS 1985:630Förordning (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden
bränslenämnden
SFS 1984:228Förordning (1984:228) med instruktion för bränslenämnden
SFS 1988:521Förordning (1988:521) med instruktion för Bränslenämnden
bröstcancer
se ävenavgiftsfrihet
budgetförordning
SFS 1989:400Budgetförordning (1989:400);
se äventotalförsvarets budgetförordning
budgetunderlag
se ävenårsredovisning
bulvanförhållande
SFS 1985:277Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
burskapsärende
SFS 1964:653Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
buss- och taxivärderingsnämnd
SFS 1985:450Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
SFS 1985:454Förordning (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden
busslinjetrafik
se ävenpostverket
busstrafik
se ävenhittegods
bygdeavgift
SFS 1998:928Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter
byggande
se ävenolovligt byggande
byggarbetsmarknad
SFS 1986:412Förordning (1986:412) om strukturstöd inom byggarbetsmarknaden
byggentreprenadkontrakt
SFS 2016:1228Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling
se ävenoffentlig upphandling
byggfelsförsäkring
SFS 1993:320Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Byggforskningsrådet
SFS 1988:232Förordning (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet
byggnadsarbetare
SFS 1964:115Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare
byggnadsberedskap
SFS 1959:177Kungörelse (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen
SFS 1989:205Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen
byggnadsbranschen
se ävenföretagshälsovård
byggnadsforskningsavgift
SFS 1960:628/r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse (1960:628) med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift;
byggnadsgaranti
SFS 1991:1272Förordning (1991:1272) om byggnadsgaranti
SFS 1991:742Lag (1991:742) om byggnadsgaranti;
byggnadslag
SFS 1983:684Cirkulär (1983:684) om statsmyndigheternas anmälningsskyldighet i ärenden enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385)
SFS 1947:385Byggnadslag (1947:385)
byggnadsminne
SFS 1960:690Lag (1960:690) om byggnadsminnen
SFS 1960:691/r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;
SFS 1988:1229Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
byggnadsminnen
SFS 2013:558Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen
byggnadsstadga
SFS 1959:612Byggnadsstadga (1959:612)
byggnadsstyrelsen
SFS 1982:518Förordning (1982:518) med instruktion för byggnadsstyrelsen
SFS 1989:774Förordning (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen
byggnadstekniska åtgärder
se ävenbostadshus
byggnadstillstånd
SFS 1971:1204Lag (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.
SFS 1986:777Förordning (1986:777) om byggnadstillstånd
se ävenArbetsmarknadsstyrelsen
byggnadsverk
SFS 1994:847Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
byggnadsverksamhet
SFS 1967:558Kungörelse (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet
SFS 1963:482Kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten
se ävensäsongutjämning
byggnadsväsende
SFS 1920:744Kungörelse (1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet
byggningabalken
SFS 1736:0123 1Byggningabalk (1736:0123 1)
byggprodukt
SFS 1989:731Förordning (1989:731) om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land
byte
se ävenstämpelavgift
köp
båtbyggnadsförskott
SFS 2001:817Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott
SFS 1975:605Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
båtregistrering
SFS 1979:377Lag (1979:377) om registrering av båtar
bärgning
SFS 1984:983Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning
SFS 2012:363Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning
börs- och clearingverksamhet
SFS 1992:561Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet
böter
SFS 1933:28Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.
se ävenåklagare
bötesverkställighetsförordning
SFS 1979:197Bötesverkställighetsförordning (1979:197)
bötesverkställighetslag
SFS 1979:189Bötesverkställighetslag (1979:189)