Alfabetiskt register från A till Ö.

A

abortlag
SFS 1974:595Abortlag (1974:595)
Abraham Rydbergs Stiftelse
SFS 1941:939Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen
ackord
SFS 1940:677Cirkulär (1940:677) angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.
SFS 1965:852Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;
SFS 1998:413Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
SFS 1993:892Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
se ävenkonkurs
ackordskungörelse
SFS 1970:858Ackordskungörelse (1970:858)
ackordslag
SFS 1970:847Ackordslag (1970:847)
ackreditering
SFS 2011:791Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
SFS 2011:811Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
ackumulatortank
se äveninvesteringsbidrag
ackumulerad inkomst
SFS 1951:763Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
ADB-system
SFS 1981:266Förordning (1981:266) om investeringar i statliga ADB-system
adel
SFS 1723:1016 1Ridderskapets och adelns privilegier (1723:1016 1)
administration
se ävenbostadslån
statliga lån
administrativ indelning
se ävenmantalssättning
administrativt bistånd
se äventullmyndighet
adopterad
se ävenstatsbidrag
adoption
SFS 1997:706Tillkännagivande (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1997:191Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2008:796Tillkännagivande (2008:796) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1988:1463Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn
SFS 1988:1464Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
SFS 1971:796Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
SFS 2013:304Tillkännagivande (2013:304) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2005:599Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2005:783Tillkännagivande (2005:783) om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1942:664Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn
SFS 1976:834Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
se ävennämnd för internationella adoptionsfrågor Statens
äktenskap
adoptionsförmedling
SFS 1997:192Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
adoptionshjälp
se äveninternationell adoptionshjälp
adoptionssammanslutning
se ävenstatsbidrag
adoptivbarn
SFS 1984:1096Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
se ävenbidragsförskott
adressregister
se ävenpersonregister
advokat
SFS 2002:143Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz
advokatbyrå
SFS 1980:547Förordning (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna
SFS 1980:548Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna
advokatsamfund
se ävenSveriges Advokatsamfund
affärsdrivande verksamhet i utlandet
SFS 1981:673Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
affärsverket FFV
SFS 1976:723Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV
SFS 1988:365Förordning (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV
Affärsverket svenska kraftnät
SFS 1991:2013Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
SFS 2007:1119Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
akt
se ävenkonkurs
aktie
SFS 1992:1091Lag (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall
se ävenstämpelskatt
Atomenergi aktiebolaget
Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
utdelning
aktiebolag
SFS 1993:958Förordning (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
SFS 1974:990Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.
SFS 1946:78Kungl. Maj:ts Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;
se ävenstyrelserepresentation
styrelserepresentation
vinstutdelning
vinstutdelning
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
SFS 1997:844Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
aktiebolagsförordning
SFS 1975:1387Aktiebolagsförordning (1975:1387)
aktiebolagsförordningen
SFS 2005:559Aktiebolagsförordning (2005:559)
aktiebolagslag
SFS 1975:1386Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
aktiebolagslagen
SFS 2005:551Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 2005:552Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
aktiebolagsregister
SFS 1976:933Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
aktiebrev
se ävenstämpelfrihet
aktiefond
se ävenfondbolag
aktiefondslag
SFS 1974:931Aktiefondslag (1974:931);
aktiehantering
SFS 1970:596Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering
SFS 1970:600Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering
SFS 1987:623Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering
aktiekapital
SFS 1996:761Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
aktiekontoförordning
SFS 1989:845Aktiekontoförordning (1989:845)
aktiekontolag
SFS 1989:828Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)
SFS 1989:844Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.
SFS 1990:1214Förordning (1990:1214) om ikraftträdande av lagen (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) m. m.
SFS 1989:827Aktiekontolag (1989:827)
aktiemarknad
SFS 2006:451Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
aktiemarknadsbolag
SFS 1987:464Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.
aktiesparfond
SFS 1978:428Lag (1978:428) om aktiesparfonder
aktieutdelning
SFS 1967:94Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning
aktivitetsstöd
SFS 2002:986Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning
SFS 1996:1100Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd
aktuarie
SFS 1984:290Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring
alarmeringscentral
SFS 1981:1104Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
alkohol
se ävenvägtransportkontroll
alkoholbrott
SFS 1992:62/r1/ Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.;
alkoholdryck
SFS 1978:763Lag (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
se ävenmarknadsföring
alkoholförordning
SFS 1994:2046Alkoholförordning (1994:2046)
SFS 2010:1636Alkoholförordning (2010:1636)
alkoholhaltig dryck
SFS 1958:205Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
alkoholhaltigt läkemedel
se ävenapotek
Alkoholinspektionen
SFS 1994:2047Förordning (1994:2047) med instruktion för Alkoholinspektionen
SFS 1996:612Förordning (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen
alkohollag
SFS 1994:1738Alkohollag (1994:1738)
SFS 2010:1622Alkohollag (2010:1622)
alkoholpåverkan
se ävenläkare
alkoholskatt
SFS 1995:1222Förordning (1995:1222) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1996
SFS 1996:998Förordning (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997
SFS 1994:1564Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1997:761Förordning (1997:761) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998
SFS 2010:173Förordning (2010:173) om alkoholskatt
Alkoholsortimentsnämnden
SFS 1994:2048Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
SFS 2007:1216Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
alkoholtransport
se ävenpunktskattekontroll
punktskattekontroll
alkoholutandningsprov
SFS 1976:1090Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS 1976:1091Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
alkoholvara
SFS 1934:65Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
SFS 1936:13Kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
allemansfond
SFS 1994:1851Lag (1994:1851) om skattelättnader för sparande i allemansfond
allemanssparande
SFS 1995:295Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:295) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:1139Rikgäldskontorets föreskrifter (1996:1139) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:888Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:888) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:925Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:925) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:809Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:809) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:843Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:843) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:23Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:23) om gällande räntesats för allmemanssparandet
SFS 1996:128Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:128) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:193Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:336Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:336) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:514Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:514) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1995:1137Riksgäldskontoretets föresrifter (1995:1137)
SFS 1994:1334Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet (1994:1334)
SFS 1992:265/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:265) om gällande räntesats för allemanssparandet; Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
SFS 1992:689Lag (1992:689) om premiegrundande allemanssparande
SFS 1992:765Förordning (1992:765) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande
SFS 1992:958/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:958) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:1198/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1198) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:1009/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1009) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1989:690/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:690) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1989:781/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:781) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1994:16Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:16) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1993:999Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1993:511Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:511) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1993:1152Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1152) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1993:35Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:35) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1993:90Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:90) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:42/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:42) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:1170/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1170) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:1783/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1783) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:87/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:87) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:683/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:683) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:649/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:100/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:1125/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1125) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:127/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:127) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:186/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:186) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1983:890Lag (1983:890) om allemanssparande
SFS 1983:891Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
SFS 1988:847Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
allmän avgift
se ävenomföring
allmän domstol
SFS 1987:452Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
se ävenprotokollskungörelse
ledamot
allmän försäkring
SFS 1980:624Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
SFS 1962:382Lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
SFS 1962:394Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
SFS 1962:403Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
SFS 1962:584/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;
SFS 1962:661Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken
SFS 1959:551Lag (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1967:101/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;
SFS 1967:642Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.
SFS 1971:831Kungörelse (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring
se ävenbasbelopp
basbelopp
basbelopp
basbelopp
basbelopp
sjukförsäkringsersättning
föräldrapenning
allmän försäkringskassa
se ävensjukförsäkringsregister
allmän förvaltningsdomstol
se ävenledamot
mål
allmän handling
SFS 1994:1383Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
SFS 1994:1495Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
SFS 2015:602Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
SFS 2015:605Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
se ävenSvenska kyrkan
allmän ordning
SFS 1916:149Kungörelse (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.;
se ävenallvarlig fara
allvarlig fara
allmän pensionavgift
SFS 1994:1966Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift
allmän pensionsfond
SFS 2000:194Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
se ävenAP-fond
allmän pensionsplan
se äveninkomsttaxering
allmän sammankomst
SFS 1992:261Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
allmän vattentjänst
SFS 2006:412Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
allmänfarlig sjukdom
se äveninfluensa
allmänheten
se ävenkabelsändning
Allmänna arvsfonden
SFS 1991:952Förordning (1991:952) om försäljning av allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.
SFS 2004:484Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
SFS 1928:281Lag (1928:281) om allmänna arvsfonden;
SFS 1994:952Förordning (1994:952) om Allmänna arvsfonden
SFS 1994:243Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden
allmänna barnhuset
SFS 1957:712Kungl. Maj:ts brev (1957:712) till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
allmänna myndighetsregistret
SFS 2007:755Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret
Allmänna pensionsfonden
SFS 1983:1092Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1984:287Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.
Allmänna reklamationsnämnden
SFS 2004:1034Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
SFS 1988:1583Förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
SFS 2007:1041
SFS 2015:739Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
allmänna vattentjänster
SFS 2007:701Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster
allmänningsskog
SFS 1952:167Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
se ävenhäradsallmänning
allmännyttiga bostadsaktiebolag
SFS 2011:1159Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
allmännyttiga bostadsföretag
SFS 2003:348Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
allvarlig brottslighet
SFS 2002:444Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
SFS 2010:299Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
allvarlig fara
SFS 2015:1073Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2015:1074Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
allvarlig sjukdom
se ävensjukdomsanmälan
sjukdomsanmälan
allvarliga brott
SFS 2007:979Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2007:1144Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
alternativ boendeform
se ävengruppbostad
alternativ investeringsfond
SFS 2013:561Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS 2013:587Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
alternativ odling
SFS 1989:11Förordning (1989:11) om stöd till alternativ odling
alternativ tvistlösning
se ävenkonsumentförhållande
aluminiumburk
SFS 1983:847Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
amerikansk källskatt
SFS 1966:98Riksskattenämndens Kungörelse (1966:98) angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
ammunition
se ävenskjutvapen
AMU-center
se ävenNordkalottens AMU-center
AMU-gruppen
SFS 1988:1076Förordning (1988:1076) med instruktion för AMU-gruppen;
SFS 1985:833Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen
andelsbyte
SFS 1998:1601Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
andelsöverlåtelse inom koncern
SFS 1998:1602Lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner
ANDT-samordning
SFS 2012:606Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
anhållen
se ävenhäktad
häktad
animalieproduktion
SFS 2015:610Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion
animalisk biprodukt
se ävenfoder
foder
animaliska produkter
se ävenfoder
anläggningsarbete
se ävenupphandling
anläggningskungörelse
SFS 1973:1165Anläggningskungörelse (1973:1165)
anläggningslag
SFS 1973:1151Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
anläggningstillgång
se ävenmedelsredovisning
anläggningsverksamhet
se ävensäsongutjämning
anmälan för samråd
se äventäkt
anmälningsavgift
SFS 2010:543Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
anmälningsplikt
SFS 2004:331Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
anmälningsskyldighet
SFS 2013:352Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare
se ävenfinansiellt instrument
utlandsresa
anmärkningsmål
SFS 1961:313/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål;
annons
SFS 1972:266Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
se ävenoffentlig upphandling
annonsering
se ävenPost- och Inrikes Tidning
anpassad kollektivtrafik
se ävenfärdtjänst
anslagsframställning
se ävenårsredovisning
anslagsförordning
SFS 2011:223Anslagsförordning (2011:223)
SFS 1992:760Anslagsförordning (1992:760)
SFS 1996:1189Anslagsförordning (1996:1189)
anslagstavla
SFS 1970:462Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla
se ävenelektronisk anslagstavla
anslutningsutgift
se äventele- och datakommunikation
anstalt
SFS 1968:147Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter
se ävenkriminalvård
kriminalvård
anstånd
SFS 2009:99Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
anställningsbehörighet
se ävenhälso- och sjukvård
folktandvården
anställningsfrämjande åtgärd
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
anställningsförhållande
se ävenlagsökning
anställningsförordning
SFS 1965:601Anställningsförordning (1965:601)
SFS 1994:373Anställningsförordning (1994:373)
anställningsintervju
SFS 1981:1269Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.
anställningsskydd
SFS 1982:80Lag (1982:80) om anställningsskydd
SFS 1994:2076Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
anställningsstöd
SFS 1995:320Förordning (1995:320) om ikraftträdande av lagen (1995:287) om anställningsstöd och lagen (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 2015:503Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
anställningstillstånd
SFS 1974:262Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
ansvarslivränta
SFS 1973:214Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
SFS 1973:220Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.
ansvarsnämnd Statens
SFS 1986:54Förordning (1986:54) med instruktion för statens ansvarsnämnd
SFS 1988:1102Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
SFS 2007:831Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
ansvarsnämnden för biskopar
SFS 1986:1039Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar
SFS 1989:7Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar
ansökningshandling
SFS 1991:1336/r1/ Riksarkivets föreskrifter (1991:1336) om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar;
se ävenutgallring
utgallring
Antarktis
SFS 1994:95Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis
SFS 1993:1614Lag (1993:1614) om Antarktis
SFS 2006:1111Förordning (2006:1111) om Antarktis
antidiskrimineringsvillkor
SFS 2006:260Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
antidumpningstull
SFS 1989:696/r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;
anvisning
se ävenföreskrift
begränsning
AP-fond
SFS 2000:209Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
SFS 2000:193Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden
SFS 2000:192Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
apotek
SFS 1963:654Förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.
Apoteket AB
SFS 2005:630Tillkännagivande (2005:630) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
SFS 2006:33Tillkännagivande (2006:33) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
SFS 2008:129Tillkännagivande (2008:129) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
SFS 2009:905Tillkännagivande (2009:905) av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet
Apoteket Aktiebolag
SFS 2010:1063Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
Apoteksdataförordning
SFS 2009:624Apoteksdataförordning (2009:624)
apoteksdatalag
SFS 2009:367Apoteksdatalag (2009:367)
apotekselev
SFS 1977:535Förordning (1977:535) om utbildning av apotekselever;
apoteksräkning
se ävenarkiv
arbetare
se ävenlivränta
pensionslöneklass
arbetarskyddsstyrelsen
SFS 1972:164Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
se ävenföretagshälsovårdsdelegation
forskningsdelegation
arbetarskyddsverket
SFS 1987:393Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket
Arbetsdomstolen
SFS 1988:1137Förordning (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen
arbetsförhållande
se äveninternationell vägtransport
arbetsförmedling
SFS 1993:440Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling
SFS 1991:746Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;
SFS 1976:267Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
SFS 1976:157Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
SFS 1935:113Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen
SFS 2010:536Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
SFS 2007:1030Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen
se ävenarbetsmarknadspolitiska program
arbetsförmedlingsregister
SFS 1994:459Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister
SFS 1994:460Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister
arbetsförmedlingstvång
SFS 1994:2077Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång
arbetsgivaravgift
SFS 1976:1089Förordning (1976:1089) om redovisning av allmän arbetsgivaravgift
SFS 1984:674Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten
SFS 1987:592Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
se ävenFörsäkringskassan
idrottsförening
arbetsgivare
SFS 1970:215Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt
se ävenungdomslag
talan
arbetsförmedling
arbetsförmedling
arbetsgivarnyckel
SFS 1983:142Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel
SFS 1996:1524Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel
se ävenpensionsfråga
pensionsfråga
arbetsgivarverk statens
SFS 1989:517Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk
SFS 1988:1580Förordning (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk
SFS 1978:813Förordning (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk
Arbetsgivarverket
SFS 1994:272Förordning (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket
SFS 2007:829Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
arbetshandikapp
SFS 2000:630Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
arbetshandikappad
SFS 1979:518Förordning (1979:518) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, m.m.
arbetshjälpmedel
SFS 1987:409Förordning (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.
SFS 1991:1046Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
arbetskonflikt
SFS 1991:1751Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter
SFS 1976:1027Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.
SFS 1969:78/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt;
SFS 1969:93Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
SFS 1936:320Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
se ävenbetyg
arbetskraftsuthyrning
se ävenarbetsförmedling
arbetsförmedling
arbetslivscentrum
SFS 1976:943Förordning (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Arbetslivsfonden
SFS 1990:130Förordning (1990:130) med instruktion för Arbetslivsfonden
arbetslivsforskning
se ävenRådet för arbetslivsforskning
arbetslivsinriktad rehabilitering
se ävenarbetsmarknadspolitiska program
Arbetslivsinstitutet
SFS 1995:864Förordning (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet
arbetslivsmuseer
SFS 2002:920Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer
arbetslivsmuseum
SFS 1984:460Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer
arbetslivsutveckling
SFS 1997:1266Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling
SFS 1997:1277Förordning (1997:1277) om arbetslivsutveckling
arbetslös
SFS 1984:523Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet
se ävenäldre arbetslös
äldre arbetslös
vuxenstudiestöd
vuxenstudiestöd
arbetslösa akademiker
se ävensärskild lärarutbildning
arbetslöshet
SFS 1977:818Förordning (1977:818) om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet
SFS 1987:946Förordning (1987:946) om tillämpningen av en nordisk överens- kommelse om förmåner vid arbetslöshet
se ävensjöman
sjukpenninggrundande inkomst
kontantförmån
arbetslöshetsersättning
SFS 1998:345Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
arbetslöshetsförsäkrad
SFS 1976:555Förordning (1976:555) om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge träffad överenskommelse om bestämmelser för tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m.m. i samband med rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade
arbetslöshetsförsäkring
SFS 1973:370Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1973:731Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1988:1400Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 2003:1108Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 1997:238Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 2007:906Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 1997:835Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1997:240Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
se ävenpersonuppgift
personuppgift
arbetslöshetskassa
SFS 1997:239Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
SFS 1997:836Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
SFS 1982:434Förordning (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor
SFS 1976:447Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag
se ävenarbetslöshetsförsäkring
arbetslöshetsnämnd
SFS 1944:475Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
arbetsmarknaden
se ävengenerationsväxling
arbetsmarknadskommission Statens
se ävenArbetsmarknadsstyrelsen
arbetsmarknadskungörelse
SFS 1966:368Arbetsmarknadskungörelse (1966:368)
arbetsmarknadsnämnd statens
SFS 1979:579Förordning (1979:579) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
SFS 1988:1106Förordning (1988:1106) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
arbetsmarknadspolitisk aktivitet
SFS 1998:1781Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
SFS 1998:1784Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 2007:180Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 2007:911Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
arbetsmarknadspolitisk verksamhet
SFS 2000:628Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 1987:405Förordning (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
arbetsmarknadspolitisk åtgärd
SFS 2007:1360Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
arbetsmarknadspolitiska insatser
SFS 2017:819Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
se ävennyanländ invandrare
arbetsmarknadspolitiska program
SFS 2007:1364Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1980:631Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
SFS 2000:634Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 2000:625Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1998:1785Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.
arbetsmarknadspolitiskt program
se ävengrupplivförsäkring
arbetsmarknadsråd
SFS 1977:575Förordning (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd
Arbetsmarknadsstyrelsen
SFS 1947:970Kungörelse (1947:970) om överflyttande å Arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma Statens arbetsmarknadskommission
SFS 2013:33Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal
SFS 2012:419Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd
arbetsmarknadsstöd
SFS 1976:1067Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd
SFS 1994:933Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd
arbetsmarknadsutbildning
SFS 1987:406Förordning (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning
SFS 1993:719Lag (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
SFS 1993:722Förordning (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
se ävengrupplivförsäkring
Arbetsmarknadsverket
SFS 2001:623Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
SFS 1988:1139Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
SFS 1986:739Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket
arbetsmiljöavgift
SFS 1992:1330Lag (1992:1330) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
SFS 1989:484Lag (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
SFS 1989:485/r1/ Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;
SFS 1995:659Lag (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
SFS 1992:846Lag (1992:846) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
arbetsmiljöfond
SFS 1974:325Lag (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond
arbetsmiljöfonden
SFS 1988:731Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden
SFS 1971:803Förordning (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden
SFS 1991:1158Förordning (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden
arbetsmiljöförordning
SFS 1977:1166Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
Arbetsmiljöinstitutet
SFS 1988:732Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet
SFS 1989:57Förordning (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;
arbetsmiljölag
SFS 1977:1160Arbetsmiljölag (1977:1160)
arbetsmiljönämnd Statens
SFS 1988:1141Förordning (1988:1141) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;
SFS 1982:759Förordning (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd
Arbetsmiljöverket
SFS 2000:1211Förordning (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket
SFS 2001:706Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
SFS 2007:913Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
arbetsplats
SFS 1980:483Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.
se ävenbilresa
bilresa
bilresa
facklig förtroendeman
arbetsplatsintroduktion
SFS 2003:623Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion
SFS 1995:705Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
SFS 1995:711Förordning (1995:711) om arbetsplatsintroduktion
arbetsplatsnära stöd
SFS 2014:67/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
arbetsrättslig beredskapslag
SFS 1987:1262Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
arbetsskada
SFS 1977:622Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten
se ävenArbetsmiljöverket
arbetsskadeförsäkring
SFS 1987:1323/r1/ Förordning (1987:1323) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
SFS 1977:284Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
SFS 1988:1542Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
arbetsställenummer
SFS 1984:533Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
SFS 1984:534Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;
arbetstagare
SFS 1982:1040Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala
SFS 1982:1164Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna
SFS 1999:678Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare
SFS 2017:319Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
se ävenkarolinska sjukhuset
utbildning
nämnd för arbetstagares uppfinningar statens
värnpliktstjänstgöring
uppfinning
tjänstemannaanställning
lönemedel
uthyrning
anmälningsskyldighet
särskild skydd
arbetstagarorganisation
SFS 1976:230Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
arbetstid
SFS 1970:943Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
SFS 2010:1579Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
se ävenvägtransportarbete
vägtransport
sjukpenning
inlandssjöfart
arbetstidsförordning
SFS 1982:901Arbetstidsförordning (1982:901)
arbetstidslag
SFS 1982:673Arbetstidslag (1982:673)
arbetstillstånd
SFS 1992:63/r1/ Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.;
arbetstvist
SFS 1974:371Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister
SFS 1976:826Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister
se ävenbetalningsföreläggande
arealbidrag
SFS 1994:755Förordning (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling
se ävenjordbrukare
areella näringar
se ävenmiljö
areella näringar och samhällsbyggande
se ävenForskningsrådet för miljö
arella näringar och samhällsbyggande
se ävenForskningsrådet för miljö
arkitektur
SFS 2013:71Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Arkitekturmuseet
SFS 1988:1186Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet
SFS 1978:245Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet
SFS 2007:1194Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet
arkiv
SFS 1979:277Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv
SFS 1961:514/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;
SFS 1921:612Riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv
SFS 1933:483Riksarkivets Råd och anvisningar (1933:483) rörande vården av kommunala arkiv
SFS 1958:529Kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;
SFS 1958:530Riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv
SFS 1950:544Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv
SFS 1955:693Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv
SFS 1947:323/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;
se ävenregeringskansliet
regeringskansliet
indelning
arkivalie
SFS 1951:147Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier
SFS 1949:719Kungörelse (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner
arkivet för ljud och bild
SFS 1988:342Förordning (1988:342) med instruktion för arkivet för ljud och bild
SFS 1984:580Förordning (1984:580) med instruktion för arkivet för ljud och bild
arkivförordning
SFS 1991:446Arkivförordning (1991:446)
arkivlag
SFS 1990:782Arkivlag (1990:782)
arkivlokal
SFS 1954:514Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler
arkivstadga
SFS 1968:473Riksarkivets cirkulär (1968:473) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590)
SFS 1961:590Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590);
SFS 1962:40Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm
arkivuppgift
SFS 2013:791Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
armén
se ävenläkare
arrendator
se ävenarrendeställe
arrendenämnd
SFS 1975:518Förordning (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.
SFS 1975:520Förordning (1975:520) om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd
SFS 2005:1095Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd
se ävenhyresnämnd
arrendeställe
SFS 1985:658Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
artistersättning
SFS 1990:328/r1/ Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;
SFS 1969:5Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning
arv
SFS 1958:52Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
SFS 1928:280Lag (1928:280) angående införande av lagen om arv
SFS 2015:417Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
se ävenhandräckning
skattebefrielse
arvsfonden
arvsfond
se ävenAllmänna arvsfonden
arvsfonden
SFS 1931:68Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv
SFS 1978:738Förordning (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden
arvsförordning
SFS 2015:422Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
arvskifte
SFS 1933:315Lag (1933:315) angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
arvskungörelse
se ävenärvdabalken
arvsskatt
SFS 1958:563Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563)
SFS 1958:564Brev (1958:564) till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag
SFS 1970:927Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1942:92Kungl. Maj:ts förordning (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
SFS 1940:860Kungl. Maj:ts förordning (1940:860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m.;
SFS 1941:164Kungl. Maj:ts förordning (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
SFS 1941:416Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1941:417Förordning (1941:417) angående införande av förordningen om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1988:70Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1981:994Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1978:922Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall
SFS 1991:100Cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1983:6Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1982:760Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1987:19Cirkulär (1987:19) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1992:79Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2005:194Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2009:126Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2009:127Tillkännagivande (2009:127) om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
se ävendubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
fideikommiss
fideikommiss
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
asbest
SFS 1985:997Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
asbesthaltigt friktionsbelägg
SFS 1986:683Förordning (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon
assistansersättning
SFS 1993:389Lag (1993:389) om assistansersättning
SFS 1993:1091Förordning (1993:1091) om assistansersättning
Astrid Lindgren
se ävenlitteraturpris
asyl-
SFS 2014:1538Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
asylsökande
SFS 1994:361Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1996:1357Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
SFS 2016:1363Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
SFS 2017:193Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
SFS 2002:1118Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
SFS 1994:137Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1988:153Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.;
SFS 1988:156Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m. fl.
se ävenfolkbildningsinsatser
hälso- och sjukvård
hälso- och sjukvård
asylsökande barn
SFS 2001:976Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
atomansvarighetslag
SFS 1981:327Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)
SFS 1968:45Atomansvarighetslag (1968:45)
Atomenergi aktiebolaget
SFS 1969:740Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;
atomfartyg
SFS 1964:518/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;
atomolycka
SFS 1970:264Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
SFS 1968:439Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
attaché
SFS 1985:170Förordning (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd
auditör
SFS 1966:165Instruktion (1966:165) för auditör
automatisk avtalsförlängning
se ävenkonsumentskydd
automatisk databehandling
SFS 1983:167Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet
SFS 1987:61Förordning (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet
SFS 1974:648Förordning (1974:648) om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling
se ävenregisterföring
taxeringsrevision
taxeringsrevision
automatspel
SFS 1982:636Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Automatspelsförordning
SFS 2004:1062Automatspelsförordning (2004:1062)
automobil
se ävenmotorredskap
automobiltrafik
se ävenyrkesmässig trafik
avbetalningsköp
SFS 1978:599Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
avbytarverksamhet
SFS 1996:1562Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
SFS 1994:1832Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
avdikningslån
SFS 1929:164Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån
avdragsskyldighet
se ävenuppdragsersättning
avfall
SFS 2001:512Förordning (2001:512) om deponering av avfall
se ävendumpning
förbränning
avfallsförordning
SFS 2011:927Avfallsförordning (2011:927)
avfallsskatt
SFS 1999:1218Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
SFS 1999:673Lag (1999:673) om skatt på avfall
avgas
SFS 1998:1709Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
avgasrening
SFS 1989:422/r1/ Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;
SFS 1989:423/r1/ Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;
avgasreningsförordning
SFS 2011:345Avgasreningsförordning (2011:345)
avgasreningslag
SFS 2011:318Avgasreningslag (2011:318)
avgifter
se ävenvägtrafikområde
avgiftsbeläggning
SFS 1982:208Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.
se ävenforskarservice
avgiftsfrihet
SFS 2016:659Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
SFS 2016:660Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi
avgiftsförordning
SFS 1992:191Avgiftsförordning (1992:191)
avgränsande zon
SFS 2017:1273Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon
avgångsbidrag
SFS 1967:160Kungl. Maj:ts Förordning (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;
avgångsförmån
SFS 2003:55Förordning (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
avgångsstat
se ävenförsvarsväsende
avgäld
SFS 1917:283Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;
SFS 1905:31 s.1Lag (1905:31 s.1) rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;
se ävenavlösning av avgäld
avgöranden
SFS 2014:1518Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
aviseringsregister
SFS 1996:1298Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
SFS 1995:743Lag (1995:743) om aviseringsregister
avkastningsskatt
se ävenpensionsmedel
avkodningsutrustning
SFS 1993:1367Lag (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
avkomsträtt
se äveninteckning
avlidit
se ävenbarn
avlysning
se ävenflottled
vattenområde
avlöningsbestämmelse
SFS 1964:745Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.
avlöningsförmån
se ävenarbetskonflikt
avlöningsmedel
SFS 1980:440Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout
avlösning av avgäld
SFS 1907:15 s.1Lag (1907:15 s.1) angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet
avrundning
SFS 1970:1029Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
SFS 1972:180Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
avräkning
SFS 1985:498Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten
SFS 1985:146Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
se ävenRiksskatteverket
utländsk skatt
mervärdeskatt
utbildningsinsats
utbildningsinsats
avräkningsskatt
SFS 1990:609Lag (1990:609) om avräkningsskatt
avskiljande
se ävenhögskoleutbildning
avskrivning
SFS 1966:172Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
se äventilläggslån
studielån
proviant
ackord
pensionärshem
oljelagringsanläggning
avskrivningskungörelse
SFS 1965:921Avskrivningskungörelse (1965:921);
avstående av arv
se ävenarvsfonden
avsöndrad lägenhet
se ävenavlösning av avgäld
avtal
SFS 2005:343Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
SFS 2004:982Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
se ävenpsykisk störning
Apoteket AB
Apoteket AB
avtalsförhandling
SFS 1965:576Lag (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
se ävenställföreträdare för kommun
avtalsförpliktelse
SFS 1998:167Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
avtalsförsäkring
SFS 1997:908Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
se ävenNämnden för statens avtalsförsäkringar
avtalsvillkor
SFS 1971:112Lag (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
SFS 1984:292Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
se ävenkonsument
avveckling
se ävenkärnkraft
avvecklingsersättning
SFS 1986:115Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter
avvecklingssystem
SFS 1999:1309Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
SFS 1999:1312Förordning (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
avvikelse
se ävensemesterlag
avvisning
se ävenutlänningslag
avvittring
SFS 1873:26Kongl. Maj:ts nådiga Stadga (1873:26) om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker
se ävennomadlapp
avyttring av skog
SFS 1982:60Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall