Alfabetiskt register från A till Ö.

Ä

ädellövskogsförordning
SFS 1984:120Ädellövskogsförordning (1984:120);
ädellövskogslag
SFS 1984:119Ädellövskogslag (1984:119);
ädelmetallarbete
SFS 1986:985Lag (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
SFS 1987:423Förordning (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten
ädelmetallvaruprov
SFS 1962:25Kungörelse (1962:25) om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover
äganderättsutredning
SFS 1971:1086Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
ägg
SFS 1958:528/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;
ägofred
SFS 1933:269Lag (1933:269) om ägofred
SFS 1933:270Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred
SFS 1933:518Kungörelse (1933:518) med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred
SFS 1933:519Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
SFS 1933:520Kungörelse (1933:520) angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
SFS 1933:521Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred
äktenskap
SFS 1931:155Lag (1931:155) angående rätt för Konungen att meddela bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
SFS 1931:429Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 1904:26 s.1Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
SFS 1912:69Lag (1912:69) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
SFS 2004:146Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat
äktenskapsbalken
SFS 1987:788Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
SFS 1987:1021Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken
SFS 1987:230Äktenskapsbalk (1987:230)
äktenskapscertifikat
SFS 1969:123Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
äktenskapshinder
SFS 1973:950Kungörelse (1973:950)om utredning angående frihet från äktenskapshinder enligt lagen i främmande stat
SFS 1973:698Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder
äktenskapsregister
SFS 1952:87Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret
SFS 1987:1022Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
se ävenpersonuppgift
personuppgift
äktenskapsskillnad
SFS 1975:634Förordning (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;
SFS 1983:490Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.
SFS 1973:943Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapskillnader och hemskillnader
äkthetskontroll
SFS 1995:105Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
se ävenEES-avtalet
älderspensionsavgift
SFS 2017:1072Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018
äldre
SFS 1991:1516Förordning (1991:1516) om statsbidrag till service och vård för äldre och handikappade;
se ävenkostnadsutjämning
skatteväxling
servicetjänst
äldre arbetslös
SFS 1996:870Lag (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
SFS 1996:987Förordning (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
äldre femtioöresmynt
SFS 2004:863Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
äldre kollektivavtal
SFS 1988:557/r1/ Förordning (1988:557) om hänvisningar till äldre kollektivavtal på det statligt reglerade området;
äldre sedlar
SFS 2012:674Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
äldre tjänstetyp
SFS 1988:1020/r1/ Förordning (1988:1020) om hänvisningar till äldre tjänstetyper m. m. på det statligt reglerade området;
äldrebostad
SFS 1998:1025Förordning (1998:1025) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.
SFS 2007:159Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
äldreförsörjningsstöd
SFS 2001:853Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd
älg
se ävenradioaktivitet
älgskada
se ävenskog
ämbetsbrott
SFS 1950:523Kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.
ämbetsverk
SFS 1921:536Kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk
ämneslärarexamen
SFS 2016:705Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
SFS 2016:706Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
SFS 2011:686Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
äppelodlare
se ävenröjningsbidrag
äppleodlare
se ävenröjningsbidrag
ärendehandläggning
SFS 2000:705Förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet
ärenden
se ävenpolisanställd
polisanställd
ärvdabalken
SFS 1958:637Ärvdabalk (1958:637)
SFS 1958:638Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken
SFS 1959:321Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
SFS 2001:423Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken