Alfabetiskt register från A till Ö.

G

gaffeltruck
SFS 1952:45Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar
galoppsport
se äventravsport
galt
SFS 1974:661Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken
galtlukt
se ävenkastrering av grisar
gamla testamentet
SFS 1921:829Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker
garantiavgift
se ävenkreditgaranti
bostadslån
garantier statliga
SFS 2008:812Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
SFS 2008:819Förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
garantiförbindelse
SFS 1965:725Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
garantiförordning
SFS 1997:1006Garantiförordning (1997:1006)
SFS 1997:1156Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)
garantilånenämnden
se ävencentrala studiehjälpsnämnden
garantital
SFS 1981:1131Förordning (1981:1131) om garantital
SFS 1990:1112/r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;
gasskyddsmateriel
SFS 1939:174Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;
SFS 1939:175Kungörelse (1939:175) med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
SFS 1942:937Kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
GATT-överenskommelsen
SFS 1988:102Riksrevisionsverkets Föreskrift (1988:102) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
SFS 1986:1282Förordning (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
SFS 1992:106Riksrevisionsverkets föreskrift (1992:106) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
SFS 1980:849Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
SFS 1990:99Riksrevisionsverkets föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
gatuhållning
se ävenväghållning
gatukostnadsersättning
SFS 1985:352Förordning (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
se ävenräntebidrag
gaturenhållning
SFS 1998:903Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
SFS 1998:929Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning
SFS 1998:814Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
gemensam enhet
se ävenförsäkringskassa
försäkringskassa
gemensam nämnd
se ävenvård- och omsorgsområdet
generationsväxling
SFS 1997:1287Förordning (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden
generellt statsbidrag
SFS 1996:1061Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999
SFS 1995:1514Lag (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
SFS 1995:1517Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
SFS 1995:1644Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
genetisk integritet
SFS 2006:351Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
SFS 2006:358Förordning (2006:358) om genetisk integritet m.m.
genetisk resurs
SFS 2016:858Förordning (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser
genetiskt modifierad organism
SFS 1994:901Förordning (1994:901) om genetiskt modifierade organismer
gengas
SFS 1945:174Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;
genteknik
SFS 1991:114Lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
Gentekniknämnden
SFS 2007:1075Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden
SFS 1994:902Förordning (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden
genusforskning
SFS 1997:61Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
geografisk information
SFS 2016:319Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
SFS 2016:320Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
geografisk miljöinformation
SFS 2010:1767Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation
SFS 2010:1770Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
geologisk lagring
se ävenkoldioxid
geotekniska institut Statens
SFS 1988:628Förordning (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 2007:1056Förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 1965:693Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut
SFS 1996:285Förordning (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 2009:945Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut
giftermålsbalken
SFS 1920:405Giftermålsbalk (1920:405)
SFS 1920:406Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken
giftinformationscentral statens
SFS 1982:442Förordning (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral
glas
se ävensplitterfritt glas
glasförpackning
se ävenproducentansvar
glasindustri
SFS 1981:659Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin
glasögon
SFS 2016:35Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
SFS 2016:36Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
glesbygdsstöd
SFS 1985:619Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd
SFS 1990:643Förordning (1990:643) om glesbygdsstöd
Glesbygdsverket
SFS 1990:1008Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket
SFS 2007:1154Förordning (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket
god man
SFS 1988:1366Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare
SFS 2005:429Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
se ävenutmålsförrättning
fastighetsbildningsförrättning
godmanskap
SFS 1973:1084Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
gods
se äventransport
viktmärkning
godsbefordran
SFS 1969:12Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
SFS 1969:91Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
se ävenjärnvägsföretag
godsbehållare
se äventullförsegling
godstaxa
SFS 1979:433Förordning (1979:433) med godstaxa för Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön
godstransport
SFS 1994:594Förordning (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg
godtrosförvärv
SFS 1986:796Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Gotland
SFS 1970:613Kungörelse (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun
se ävenlinjesjöfart
linjesjöfart
granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 2007:855Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 1988:345Förordning (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 1971:1080Förordning (1971:1080) med instruktion för granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskningsnämnden för radio och TV
SFS 2007:1183Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
SFS 1994:728Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
gravationsbevis
SFS 1955:631Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg
gravationsbeviskungörelse
SFS 1971:710Gravationsbeviskungörelse (1971:710)
gravfrid
SFS 1995:732Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
gravrätt
SFS 1963:537Lag (1963:537) om gravrätt m.m.
gravsättning
se ävendödsbevis
grekisk skatt
SFS 1988:336Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige
grossistenergimarknad
SFS 2014:1059Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
grossistenergiprodukt
se ävenmarknadsmissbruk
grundavdrag
SFS 1999:265Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
grundfond
se ävenlandshypoteksinstitution
grundläggande frihet
se ävenmänsklig rättighet
grundskola
SFS 1988:512/r1/ Förordning (1988:512) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1989 och höstterminen 1989;
SFS 1983:199Förordning (1983:199) om statsbidrag till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå
SFS 1986:351Förordning (1986:351) om statsbidrag till särskilda åtgärder i grundskolan
se ävennyanländ elev
dansutbildning
interkommunal ersättning
interkommunal ersättning
läroplan
grundskolan
SFS 2003:306Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
se ävenjudiska studier
grundskoleförordning
SFS 1994:1194Grundskoleförordning (1994:1194)
grundutbildning
se ävencivilförsvaret
grundvattentäktsundersökning
SFS 1975:424Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
SFS 1975:425Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
gruppbostad
SFS 1994:748Förordning (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
SFS 1991:1280Förordning (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
grupplivförmån
se äventjänstepensionsförmån
grupplivförsäkring
SFS 1985:890Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.
SFS 1965:459Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
SFS 2005:106Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar
SFS 1976:554Förordning (1976:554) om grupplivförsäkring åt vissa doktorander
SFS 1980:535Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
SFS 1990:1427Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 1988:246Förordning (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.
SFS 1988:243Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
SFS 1988:244Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1988:245Förordning (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander
SFS 1962:676Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal
SFS 1962:677Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare
SFS 1962:698Kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring
grupprättegång
SFS 2002:599Lag (2002:599) om grupprättegång
se äventingsrätt
grustäkt
se ävenvattenområde
vattenområde
gruva
SFS 1949:658Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.
gruvförordning
SFS 1974:344Gruvförordning (1974:344)
gruvlag
SFS 1974:342Gruvlag (1974:342)
gräns
SFS 1968:226Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns
se ävenpasskontroll
vattenområde
passkontroll
passkontroll
gränsarbetare
se ävenföräldrapenning
gränsbro
SFS 1968:450Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
gränsområde
se ävenren
ren
gränssjukvårdsförordning
SFS 1962:390Gränssjukvårdsförordning (1962:390)
gränstullsamarbete
SFS 2000:604Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark
SFS 2002:1054Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge
SFS 1959:590Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat
SFS 1959:591Kungörelse (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge
SFS 2000:3Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland
SFS 1963:2Kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland
gränsälv
SFS 1964:491Kungörelse (1964:491) angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1949:183Lag (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1971:851Lag (1971:851) om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1971:852Lag (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1971:1018Kungörelse (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1949:464Kungörelse (1949:464) angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
gränsälvskommission
se ävenfinsk-svenska gränsälvskommissionen
gränsälvsöverenskommelse
SFS 1971:1019Kungörelse (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
SFS 1971:850Lag (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland
SFS 2010:897Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
SFS 2010:1098Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
gränsövervakning
SFS 1979:1088Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
SFS 1979:1091Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.
gudstjänst
SFS 1872:55 s.2Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting
SFS 1975:1190Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa
guld
SFS 1974:283Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina;
SFS 1974:284Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina
se ävenkontrollstämpel
guldfranc
se ävendragningsrätt
gymnasial lärlingsanställning
SFS 2014:421Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning
gymnasial lärlingsutbildning
SFS 2011:947Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
SFS 1984:622Förordning (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning
se ävenkostnadsersättning
gymnasial spetsutbildning
SFS 2008:793Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
gymnasieelevs hemkommun
se ävenskatteväxling
gymnasieförordning
SFS 1987:743Gymnasieförordningen (1987:743)
SFS 2010:2039Gymnasieförordning (2010:2039)
gymnasieskola
SFS 2010:2040Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
SFS 1984:43Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan
SFS 1984:41Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
SFS 2000:690Förordning (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan
SFS 1983:46Förordning (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan
SFS 1982:39Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
SFS 1992:233Förordning (1992:233) om vissa specialkurser i gymnasieskolan;
SFS 1987:708Förordning (1987:708) om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan
SFS 1989:372Förordning (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av sökande bos atta i annat nordiskt land;
SFS 1992:396Förordning (1992:396) med vissa bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan
SFS 1986:642Förordning (1986:642) om ökade möjligheter för kommuner att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i gymnasieskolan;
SFS 1984:618Förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
SFS 1984:624Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan
SFS 1984:628Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan
SFS 1984:632Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan
SFS 1984:633Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
SFS 1984:571Förordning (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan
SFS 1982:897Förordning (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan
SFS 1983:505Förordning (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor
SFS 1986:912Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan
SFS 1986:353Förordning (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;
SFS 1986:354Förordning (1986:354) om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
SFS 1982:490Förordning (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan
SFS 1985:586Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag
se ävendistansundervisning
funktionshindrad elev
distansundervisning
grundskola
länsskolnämnd
länsskolnämnd
teknikprogram
interkommunal ersättning
interkommunal ersättning
fristående skola
påbyggnadsutbildning
riksinternatskola
betyg
lärlingsutbildning
gymnasieskolan
se ävendistansundervisning
gymnasiesärskola
SFS 1994:741Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan
gåva
SFS 1936:83Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
se ävenskattebefrielse
riksdagsledamot
gåvoförsändelse
se ävenspritdryck
gåvomedel
se ävendonationsmedel
gäld
SFS 1855:82 s.1Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
gäststuderande
se ävenhögskoleutbildning
gödselmedel
SFS 2002:829Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel
SFS 1995:110Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel
Göta kanal
se ävenkanal
Göteborgs högre samskola
se ävengrundskola
Göteborgs tingsrätt
se ävendelegering av arbetsuppgift