Nya lagar januari 2010

Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2010-01-01. Läs dem här!

 • Avknoppning kan förbjudas. Stat, kommun och landsting kan förbjudas att bedriva kommersiell verksamhet fr.o.m. 2010-01-01. Stockholms tingsrätt får, på talan av Konkurrensverket, pröva fall där offentlig säljverksamhet misstänks snedvrida konkurrensen.
  Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
  Lag (2009:1271) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

 • Kassaregister. Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste använda certifierade kassaregister. Apparaterna ska omöjliggöra manipulation av inkomstuppgifter. Om leverantören inte hinner leverera apparaterna till 2010-01-01 måste företagen kunna visa att registren är beställda. Kassaregistren måste installeras allra senast den 1 juli. Företagare som saknar apparaten riskerar böter på 10.000 kronor.
  Lag (2007:592) och Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

 • EU:s tjänstedirektiv genomförs i svensk lag den 28 december 2009. Det innebär bl.a. att ansökningar om tillstånd ska behandlas inom rimlig tid. Ett sent eller uteblivet besked från en myndighet kan räknas som ett ja.
  Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
  Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

 • Polisen får sälja föremål som tagits i beslag. Om ingen hämtar ut dem när beslaget har hävts får sakerna säljas för statens räkning eller förstöras. Lagändringarna rör också till vem föremålen ska lämnas ut när beslagen hävs.
  Lag (2009:1171) om ändring i rättegångsbalken (1942:740)
  Lag (2009:1172) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

 • Böter från andra EU-länder kan numera drivas in i Sverige, och vice versa.
  Lag (2009:1429) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande straffverkställighet av brottmålsdom
  Lag (2009:1430) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

 • Kontrollmärket på fordon avskaffas. Man kan låta sitt gamla klistermärke på bilens registreringsskylt sitta kvar men det fyller ingen funktion längre.
  Förordning (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

 • Miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen avskaffas eftersom de används för lite. Från försäkringarna har kunnat betalas ut ersättning för sanering och person- och sakskador när skadevållaren inte kunnat betala.
  Lag (2009:1210) om ändring i miljöbalken
  Förordning (2009:1211) om upphävande av förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

 • Eftersök av trafikskadat vilt. Bilister måste göra en polisanmälan om de kör på älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår samt björn, varg, järv, lo eller örn. Jägare som på polisens uppdrag spårar och avlivar trafikskadat vilt (eftersök) har rätt till ersättning.
  Lag (2009:1261) och (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)

 • Minoritetsspråk. Fler kommuner ska ge service på samiska och finska i och med en ny
  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

 • Nya momsregler om omsättningsland för tjänster när svenska lagar anpassas till nya EU-direktiv på mervärdesskatteområdet. Tjänster som säljs mellan företag beskattas nu i köparens land och tjänster som säljs från företag till konsument beskattas i företagets land. En skattedeklaration ska göras varje månad för varuhandel och varje kvartal för tjänster.
  Lag (2009:1333) och (2009:1341) och (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
  Lag (2009:1335) och (2009:1343) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
  Lag (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

 • De som anlitar utländska artister eller idrottare ska betala sociala avgifter på arvodet.
  Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
  Lag (2009:1060) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

 • Förtursförklaring i domstol. Mål i domstolar kan efter ansökan av en part behandlas med förtur, om det visar sig att handläggningen av målet varit oskäligt lång.
  Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol
  Förordning (2009:1059) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

 • Landsting måste införa vårdval i hela landet och alla patienter får därmed välja vilken vårdcentral han eller hon vill gå till. Privata vårdmottagningar får etablera sig fritt. Kravet på att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort.
  Lag (2009:139) och (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

 • Djursjukskötare legitimeras. Lagen om behörighet att utöva veterinäryrket ersätts av en ny lag om verksamhet i djurens hälso- och sjukvård. Genom den nya lagen legitimeras, förutom veterinärer, även djursjukvårdare/djursjukskötare. Genom en ny lag och förordning om officiella veterinärer blir det möjligt att förordna privatpraktiserande veterinärer som s.k. officiella veterinärer d.v.s. veterinärer som enligt EU-rätten har myndighetsliknande uppgifter.
  Lag (2009:302) och Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
  Lag (2009:1254) om officiella veterinärer
  Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer

 • Arbetsmiljöombud tas med i arbetsmiljölagen som en alternativ benämning på skyddsombud. Vuxenstuderande ska företrädas av ett nytt studerandeskyddsombud som får en starkare roll än elevskyddsombud. Yngre elever, elever i särskolan och vuxenutbildning för utvecklingsstörda får rätt att delta i arbetsmiljöarbete efter ålder, mognad och övriga förutsättningar.
  Lag (2009:870) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
  Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
  Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 • Svenska universitet och högskolor får utfärda gemensamma examina med utländska lärosäten. Konstnärliga examina införs som en egen examenskategori på forskarnivå och alla högskolor får möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Högskoleverket kan dra in examensrätten på forskarnivå för både universitet och högskolor om det finns kvalitetsbrister.
  Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
  Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

 • Tillsyn av socialtjänsten. Socialstyrelsen tar över tillsynen av socialtjänsten och verksamhet enligt LSS från länsstyrelserna. Socialstyrelsen får också hand om tillsynen av Statens institutionsstyrelses institutioner. Den samordnade tillsynen ska underlätta för medborgare som vill framföra klagomål eller anmäla brister.
  Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
  Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
  Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
  Lag (2009:599) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

 • Skyddade namn på livsmedel. Falukorv och Hushållsost är skyddade beteckningar, liksom andra geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och traditionella uttryck. Livsmedelsverket ska se till att lagstiftningen efterlevs. För att komplettera ett antal EG-förordningar och för att förbättra kontrollen av produkterna finns nu
  Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
  Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Om du är abonnent på Rättsnätet kan du på www.notisum.se enkelt se vilka författningar som träder ikraft vid en viss tidpunkt: välj Regelsamling > Svensk lagstiftning > Ikraftträdanden. Andra praktiska funktioner för abonnenter att följa utgivningen av lagar och förordningar är Ändringar i lagboken, Senaste SFS och Upphävda SFS.

 • Nyheter