Nya lagar 1 januari 2013

Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2013-01-01.
 • Tillgång till kommunala författningar. Alla gällande kommunala författningar (t.ex. ordnings- och hälsoskyddsföreskrifter) måste numera finnas tillgängliga på kommunens hemsida (3 kap. 30 § Kommunallagen). Innehållet i den kommunala författningssamlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på kommunens webbplats. Kommunala föreskrifter som beslutats före ikraftträdandet behöver inte finnas tillgängliga på webbplatsen och vara upptagna i förteckningen förrän den 31 december 2014. Förordningsbestämmelser om att kommunala föreskrifter ska kungöras i länets författningssamling och föras in i en ortstidning slopas. Detsamma gäller kravet på tillhandahållande av tryckta exemplar av föreskrifterna. Kommuner och landsting ska kungöra nya författningar/föreskrifter på den kommunala anslagstavlan. (Prop. 2011/12:149)
  Lag (2012:647) om ändring i kommunallagen (1991:900)

 • Kommuner och landsting ska kunna jämna ut intäkter över tid. Kommuner och landsting får nu bygga upp resultatutjämningsreserver. Då kan de reservera en del av överskottet i goda tider som de sedan kan använda för att täcka underskott i en lågkonjunktur. Det blir även möjligt att reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. (Prop. 2011/12:172)
  Lag (2012:799) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
  Lag (2012:800) om ändring i kommunallagen (1991:900)

 • Vab-intyget från förskolan eller skolan slopas. Kravet på frånvarointyg från skola/förskola avskaffas. Barnfamiljer slipper be dagis om frånvarointyg för att få tillfällig föräldrapenning.
  Lag (2012:931, 2012:932, 2012:933, 2012:934) om ändring i socialförsäkringsbalken

 • Ett särskilt tandvårdsbidrag införs för patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. De som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får tandvård till samma pris som sjukvård. (Prop. 2011/12:7)
  Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
  Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

 • Förebygga ungdomsbrottslighet. Polisen får omhänderta personer som är under 18 år och köra hem dem om de vistas i kriminella miljöer. Genom en ändring i polislagen förtydligas under vilka förutsättningar polisen får tillfälligt omhänderta den som är under 18 år och som anträffas i skadliga miljöer. Socialtjänsten får lämna sekretessbelagda uppgifter till polisen om personer som är under 21 år och riskerar att dras in i kriminalitet. (Prop. 2011/12:171)
  Lag (2012:802) om ändring i polislagen (1984:387)
  Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
  Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 • Omhändertagna barn som utsatts för övergrepp åren 1920–1980 ska få ersättning från staten. En ny lag ger rätt till ersättning från staten för personer som utsatts för övergrepp när de som barn var placerade i fosterhem eller på institution under perioden 1920–1980. En ny nämnd kallad Ersättningsnämnden ska handlägga kraven på ersättning. (Prop. 2011/12:160)
  Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
  Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden
  Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

 • Stärkt stöd och skydd för barn och unga. För att förebygga övergrepp på barn som omhändertas av samhället ska nu barn som placeras i familjehem få en egen socialsekreterare att ha kontakt med. Vid en anmälan som rör barn eller unga måste socialnämnden göra en omedelbar skyddsbedömning. Barnets bästa ska ligga till grund för alla beslut om vård eller behandling. (Prop. 2012/13:10)
  Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
  Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
  Lag (2012:779) om ändring i föräldrabalken
  Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

 • Ny ordning för nationella vaccinationsprogram. Alla vaccinationer som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen ska registreras i ett nationellt register. Regeringen beslutar vilka vaccinationer som ska finnas i programmen (se Smittskyddsförordningen (2004:255). Kommuner och landsting blir skyldiga att kostnadsfritt erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen. (Prop. 2011/12:123)
  Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
  Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram
  Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

 • Könstillhörighet, sterilisering och kastrering. Den som vill ändra juridisk könstillhörighet behöver inte längre vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar anses som giltiga i Sverige. Samma krav för sterilisering enligt steriliseringslagen ska gälla oavsett om patienten är svensk eller utländsk medborgare. Författningar om kastrering upphävs. (Prop. 2011/12:142)
  Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
  Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
  Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering

 • Testatorns sambo får inte bevittna testamentet. Den som är sambo till en person som upprättar testamente får numera inte bevittna testamentet. (Prop. 2011/12:110)
  Lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken

 • Uthyrning av arbetstagare. En ny lag reglerar vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag. Bemanningsanställda ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som kundföretagets anställda men arbetsmarknadens parter kan förhandla bort det. Fackliga organisationer får större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal för bemanningsanställda. (Prop. 2011/12:178)
  Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
  Lag (2012:855) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
  Lag (2012:857) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

 • Skärpta regler mot åldersdiskriminering. Ingen ska längre behöva drabbas av att vara för gammal för mobilabonnemang eller en operation. Skyddet mot ålderdiskriminering utvidgas till att gälla också för varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. Men det är fortsatt tillåtet att ha nedre åldersgränser för tillträde till barer och restauranger som serverar alkohol. Könsskillnader i försäkringar är förbjudna i avtal som tecknas efter den 21 december. (Prop. 2011/12:159, Prop. 2011/12:122)
  Lag (2012:673, 2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

 • Exportrådet och Invest Sweden blir Sveriges export- och investeringsråd. Det statligt finansierade främjandet av export och investeringar som utförs av Exportrådet och Invest Sweden slås ihop till Sveriges export- och investeringsråd. (Prop. 2011/12:92)
  Lag (2012:536) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

 • Utbyte av uppgifter ur kriminalregister inom EU. Domar i andra EU-länder mot svenskar ska sparas i det svenska belastningsregistret. Tanken är att varje medlemsstat ska ha information om och lagra alla brottmålsdomar som har meddelats inom hela EU mot dess egna medborgare. (Prop. 2011/12:163)
  Lag (2012:762) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
  Lag (2012:763) om ändring i polisdatalagen (2010:361)
  Lag (2012:764) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
  Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 • Säpo och Rikskriminalpolisen får rätt till signalspaning. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som får tillgång till signalspaning i sin försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet är att få uppgifter om bl.a. internationell terrorism och annan grov brottslighet. Säpo och Rikskriminalpolisen får därför beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA. (Prop. 2011/12:179)
  Lag (2012:801) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Om du är abonnent på Rättsnätet kan du enkelt se vilka författningar som träder ikraft vid en viss tidpunkt: välj Regelsamling -> Svensk lagstiftning -> Ikraftträdanden.
  Om du är intresserad av visst rättsområde (t.ex. miljö) går du till Ämnesfokus -> Miljö -> Visningsalternativ.
  Andra praktiska funktioner för abonnenter att följa utgivningen av lagar och förordningar är Ändringar i lagboken, Senaste SFS och Upphävda SFS.

 • Nyheter